Cyberlaw

 

Regulamentul nr. 11/2006 privind circuitul instrumentelor de plată de debit

Art. 1. – Scopul prezentului regulament îl constituie stabilirea circuitului instrumentelor de plată de debit, în cazul în care acestea urmează să fie compensate printr-un sistem electronic de plăţi, obligaţiile şi răspunderile beneficiarilor, instituţiilor de credit participante la sistem şi ale administratorului sistemului care asigură compensarea electronică a acestor instrumente.

Art. 2. – În cuprinsul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) instrument de plată de debit – instrumentul de plată de tipul cecului, cambiei şi biletului la ordin, care permite beneficiarului să încaseze suma înscrisă direct de la tras/emitent sau prin iniţierea unui transfer de fonduri în contul acestuia prin intermediul unei case de compensare;
b) beneficiar – persoana înscrisă în instrumentul de plată de debit şi care are dreptul legal de a încasa suma înscrisă pe instrument;
c) plătitor – persoana care, prin instrumentul de plată de debit, se obligă să plătească suma înscrisă persoanei care are dreptul legal de a o încasa, în conformitate cu prevederile legale;
d) instituţia de credit a beneficiarului – instituţia de credit la care beneficiarul sumei înscrise într-un instrument de plată de debit are deschis contul curent şi care, la solicitarea beneficiarului, iniţiază procedura de încasare a sumei înscrise pe instrument în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi cu respectarea regulilor sistemului de compensare, după caz;
e) instituţia de credit a plătitorului – instituţia de credit la care plătitorul sumei înscrise într-un instrument de plată de debit are deschis contul curent şi la care beneficiarul sumei înscrise într-un instrument de plată de debit se poate prezenta direct pentru încasare sau prin intermediul unei case de compensare, aceasta acceptând sau refuzând plata sumei înscrise în instrument în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi cu respectarea regulilor sistemului de compensare, după caz;
f) ziua de compensare T – ziua în care are loc compensarea instrucţiunilor de plată aferente instrumentelor de plată de debit, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu regulile sistemului de compensare;
g) locul compensării – locul pus la dispoziţie de administratorul de sistem unde se realizează schimbul fizic al instrumentelor de plată de debit între instituţiile de credit ale beneficiarilor şi instituţiile de credit ale plătitorilor;
h) circuitul instrumentelor de plată de debit – totalitatea operaţiunilor iniţiate/executate de clientul beneficiar, instituţia de credit a beneficiarului, instituţia de credit a plătitorului în ceea ce priveşte obligaţiile care le revin în circulaţia instrumentului de plată în materialitatea sa până la momentul prezentării spre încasare la o casă de compensare şi care are loc la un termen limită sau în cadrul unui interval de timp definit, conform prevederilor din prezentul regulament;
i) procedură de autenticitate – procedura aplicată de instituţia de credit a plătitorului în scopul verificării identităţii persoanei care a semnat acel instrument de plată de debit;
j) sistem – sistemul electronic de compensare a instrumentelor de plată de debit, ale cărui reguli sunt emise de administratorul de sistem şi sunt autorizate de Banca Naţională a României;
k) validitate – calitatea unui instrument de plată de debit de a întruni toate cerinţele de formă şi de conţinut prin emiterea şi completarea acestuia, în conformitate cu reglementările în domeniu.

CAPITOLUL I
Circuitul maximal al instrumentului de plată de debit

Art. 3. – Circuitul maximal al instrumentelor de plată de debit este următorul:
a) clientul beneficiar remite spre încasare instrumentul de plată de debit instituţiei de credit la care are deschis contul – termen (T-6);
b) instituţiile de credit ale beneficiarilor, participante la sistem, colectează la nivel central, prin reţeaua internă, instrumentele de debit recepţionate în vederea realizării schimbului fizic cu instituţiile de credit ale plătitorilor – termen (T-6) – (T-4);
c) instituţiile de credit ale beneficiarilor şi instituţiile de credit ale plătitorilor realizează schimbul fizic centralizat al instrumentelor de plată de debit în locul şi conform orarului şi procedurilor stabilite de administrator prin regulile de sistem – termen (T-3);
d) instituţia de credit a beneficiarului, participantă la sistem, transmite prin punctul de acces în sistem fişierele cu instrucţiunile de plată aferente instrumentelor de plată de debit, defalcate pe tipuri de instrumente şi instituţii de credit ale plătitorilor, în conformitate cu regulile sistemului – termen (T-3);
e) sistemul asigură compensarea instrumentelor de plată de debit conform regulilor de sistem, stabileşte poziţia netă debitoare/creditoare a fiecărui participant şi iniţiază decontarea în sistemul ReGIS a instrucţiunii de plată pentru decontarea poziţiilor nete – termen T.

Art. 4. – Termenele şi intervalele de timp stabilite la articolul anterior sunt exprimate în zile bancare şi sunt maximale.

CAPITOLUL II
Obligaţiile şi drepturile instituţiilor de credit

Art. 5. – Instituţiile de credit au următoarele obligaţii în legătură cu participarea la sistem:
1. Instituţia de credit a beneficiarului, participantă la sistem, are obligaţia:
a) să colecteze prin sistemul propriu intrabancar instrumentele de plată de debit compensabile, al căror conţinut şi/sau formă sunt în conformitate cu prevederile legilor şi reglementărilor în vigoare;
b) să grupeze instrumentele de plată de debit pe tip de instrument şi instituţii de credit ale plătitorilor, conform regulilor de sistem;
c) să transmită în sistem fişierele cu instrucţiunile de plată aferente instrumentelor de plată de debit în conformitate cu formularistica şi regulile impuse de administratorul de sistem;
d) să realizeze schimbul fizic al instrumentelor de plată de debit cu instituţia de credit a plătitorului;
e) să respecte termenele şi intervalele de timp maximale stabilite prin prezentul regulament;
f) să respecte orarul, formularistica de compensare şi procedurile stabilite de către administratorul de sistem.
2. Instituţia de credit a plătitorului, participantă la sistem, are obligaţia:
a) să recepţioneze instrumentele de plată de debit primite de la instituţia de credit a beneficiarului în cadrul şedinţei de compensare;
b) să verifice dacă este destinatara de drept a instrumentelor recepţionate;
c) să verifice validitatea instrumentelor de plată de debit şi să aplice procedura de autenticitate;
d) să refuze plata în conformitate cu motivele de refuz prevăzute în Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, cu modificările şi completările ulterioare;
e) să marcheze instrumentele de plată compensabile refuzate prin aplicarea pe versoul acestora a ştampilei cu înscrisul “REFUZAT, ZIUA, LUNA, ANUL”.

Art. 6. – Instituţia de credit a plătitorului are posibilitatea de a amâna justificat, maximum trei zile bancare, acceptarea la plată sau refuzul instrumentelor de plată de debit în situaţia în care nu se poate aplica procedura de autenticitate în scopul stabilirii identităţii persoanelor care au semnat instrumentul de plată de debit respectiv.

Art. 7. – Instituţiile de credit ale beneficiarilor/plătitorilor au următoarele obligaţii în relaţia cu clienţii beneficiari/plătitori:
1. Obligaţiile instituţiei de credit a beneficiarului în relaţia cu clienţii:
a) recepţionarea instrumentelor de plată de debit în baza borderoului de încasare, al cărui standard de conţinut trebuie să se refere cel puţin la următoarele informaţii: numele sau denumirea beneficiarului, IBAN-ul beneficiarului, denumirea instituţiei de credit a beneficiarului, denumirea instituţiei de credit a plătitorului, IBAN-ul plătitorului, în cazul cecurilor numărul şi seria cecului, iar în cazul cambiilor şi biletelor la ordin scadenţa, suma de plată, semnătura autorizată a beneficiarului şi data depunerii borderoului de încasare a instrumentelor de plată de debit la instituţia de credit a beneficiarului;
b) creditarea contului beneficiarului cu suma încasată, până cel târziu a doua zi bancară următoare zilei în care a fost creditat contul acesteia, sau, în cazul în care plata aferentă unui instrument de plată de debit nu s-a efectuat, să comunice beneficiarului acest fapt, inclusiv motivele care au stat la bază;
c) în vederea respectării art. 41 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările ulterioare, instituţiile de credit care urmează a încasa cambii acceptate cu scadenţă la termen fix, la un anumit termen de la data emiterii sau la un anumit termen de la vedere, ori bilete la ordin cu scadenţa la termen fix, la un anumit termen de la data emiterii sau la un anumit termen de la vedere, vor urmări ca ziua compensării acestora să fie o dată ulterioară datei scadenţei;
d) în cazul în care depunerea la instituţia de credit, în vederea încasării, a cambiilor acceptate care urmează să ajungă la scadenţă sau a biletelor la ordin care urmează să ajungă la scadenţă nu este făcută de către posesor/beneficiar în intervalul de timp necesar instituţiei de credit respective pentru a putea respecta prevederile alineatului precedent, aceasta are următoarele posibilităţi:
(i) să accepte primirea instrumentelor de plată, dar să informeze pe loc posesorul/beneficiarul cu privire la aspectul menţionat mai sus, în vederea asumării de către acesta a riscului privind neîncasarea sau întârzierea încasării sumei faţă de data scadenţei;
(ii) în scopul protejării dreptului de regres al posesorului/beneficiarului, să refuze primirea instrumentelor de plată, acesta urmând a fi îndrumat să solicite plata direct trasului sau emitentului.
2. Obligaţiile instituţiei de credit a plătitorului în relaţia cu clienţii:
a) să aplice procedura de autenticitate în scopul verificării semnăturilor celor care se obligă, în scopul stabilirii identităţii persoanelor care au semnat instrumentul de plată de debit respectiv;
b) să debiteze contul clientului plătitor cu suma înscrisă în instrumentul de plată de debit emis de acesta, în limita disponibilului existent, în intervalul (T-2) – (T-1);
c) să remită instituţiei de credit a beneficiarului instrumentul de plată refuzat parţial sau total, împreună cu motivul de refuz.

CAPITOLUL III
Obligaţiile administratorului sistemului de compensare
multilaterală a plăţilor interbancare

Art. 8. – Administratorul de sistem are următoarele obligaţii:
a) să stabilească regulile privind schimbul fizic în mod centralizat al instrumentelor de plată de debit de către participanţi, inclusiv orarul şedinţelor de schimb;
b) să stabilească regulile de sistem pentru compensarea instrumentelor de plată de debit şi să obţină avizul Băncii Naţionale a României asupra acestora;
c) să asigure spaţiul, logistica şi personal specializat pentru realizarea schimbului fizic centralizat al instrumentelor de plată de debit între instituţiile de credit ale beneficiarilor şi instituţiile de credit ale plătitorilor;
d) să asigure arhivarea formularisticii de compensare utilizate pentru schimbul fizic al instrumentelor de plată de debit.

CAPITOLUL IV
Arhivarea documentelor compensării

Art. 9. – Arhivarea instrumentelor de plată de debit şi a formularisticii utilizate în vederea compensării se va realiza de către instituţiile de credit şi de către administratorul de sistem în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL V
Sancţiuni

Art. 10. – Banca Naţională a României poate aplica instituţiilor de credit, pentru încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament prevăzute mai jos, următoarele sancţiuni:
a) pentru refuzul, din motive neîntemeiate, a instrumentelor de plată compensabile – amendă reprezentând 1% din sumele înscrise pe instrumentele în cauză, dar nu mai puţin de 1.000 lei;
b) pentru nerespectarea de către instituţiile de credit ale beneficiarilor a circuitului şi a termenelor stabilite de prezentul regulament – amendă reprezentând 0,5% din sumele înscrise pe instrumentele compensabile, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai puţin de 1.000 lei;
c) pentru dirijarea greşită, de peste patru ori într-o lună calendaristică, a unor instrumente de plată compensabile ori a unor refuzuri către o instituţie de credit care nu este destinatara de drept a acestora – amendă de 1.000 lei pentru fiecare instrument dirijat greşit;
d) pentru situaţiile de refuz la plată al unui instrument de plată de debit, pe motivul că instrumentul de plată respectiv nu este valid, se poate aplica instituţiei de credit a beneficiarului amendă de 1.000 lei pentru fiecare instrument care se află în această situaţie.

Bucureşti, 11 decembrie 2006.
Nr. 11.

Răspunde și tu