Cyberlaw

 

Decizia nr. 174 din 24.12.2004 privind publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor arbitrale nr. 1/2004 şi nr. 2/2004

Având în vedere dispoziţiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală nr. 1 privind Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile şi drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 2. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală nr. 2 privind Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet şi drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta decizie.

Art. 3. – Metodologiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 nu conţin prevederi privind drepturile conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme.

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Oprea Laurenţiu

Bucureşti, 24 decembrie 2004.
Nr. 174.

ANEXA Nr. 1

Comisia arbitrală de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ Nr. 1
din data de 18 decembrie 2004

Comisia arbitrală:
Duţescu Georgeta Felicia
Calmuschi Otilia
Ţiclea Alexandru
Vasiliu Adrian
Vrânceanu Nicoleta

Pe rol se află pronunţarea privind medierea Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile şi drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, proiectele proprii de metodologie fiind elaborate de către Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, Asociaţia Naţională a Internet Service Provider-ilor (ANISP), cu sediul în Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr. 1, bl. 108A, sectorul 5, şi Asociaţia Română a Operatorilor Naţionali de Servicii Audiotext (ARONSA), cu sediul în Bucureşti, str. Gheorghe Lazăr nr. 2, sectorul 1.
Dezbaterile au avut loc în data de 15 decembrie 2004, în prezenţa celor două părţi, reprezentate prin Ana Achim, director UCMR-ADA, şi av. Alexandru Roată Palade şi, respectiv, prin Şerban Gheorghe, director executiv ANISP, şi Sorin Manea, vicepreşedinte ARONSA.
Deliberarea şi pronunţarea în soluţionarea medierii de faţă au fost amânate, pentru studierea actelor şi lucrărilor dosarului şi pentru a se da părţilor posibilitatea de a depune note scrise, pentru data de 18 decembrie 2004, când Comisia arbitrală, deliberând cu participarea celor cinci membri ai săi, a pronunţat hotărârea de faţă cu unanimitate de voturi, la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor din Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1, Bucureşti.

COMISIA ARBITRALĂ

Asupra Cererii de mediere înregistrate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor sub nr. 5.121 din 6 septembrie 2004, formulată de UCMR-ADA şi de asociaţiile utilizatorilor, respectiv ANISP şi ARONSA
Obiectul medierii îl formează elaborarea unei metodologii unitare privind utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel, negociate în temeiul Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 32 din 6 aprilie 2004 de cele două părţi. În şedinţa din data de 25 noiembrie 2004, precum şi cu prilejul dezbaterii din data de 15 decembrie 2004, părţile şi-au susţinut punctele de vedere precizate în proiectele proprii de metodologie depuse la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) pentru a fi aduse la cunoştinţă arbitrilor atât oral, cât şi prin note scrise însoţite de înscrisuri.
Întrucât încercările repetate de soluţionare pe cale amiabilă nu au reuşit, s-a procedat la medierea metodologiilor în conformitate cu art. 1312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
Înainte de a trece la examinarea în fond a problemelor ce fac obiectul medierii se constată că numirea arbitrilor a fost făcută cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, părţile procedând la tragerea la sorţi în vederea formării completului de mediere a arbitrilor consemnaţi în Procesul-verbal din data de 6 octombrie 2004 în persoana următorilor: Duţescu Georgeta Felicia, Calmuschi Otilia, Ţiclea Alexandru, Vasiliu Adrian, Vrânceanu Nicoleta.
Trecând la examinarea în fond a obiectului medierii constând în elaborarea unei metodologii unitare pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile şi drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, Comisia arbitrală reţine şi se pronunţă asupra următoarelor aspecte rămase în divergenţă:

1. Întrucât cuprinsul metodologiei îl formează activitatea de comunicare publică, precum şi aceea de reproducere a operei muzicale, se va folosi în tot cuprinsul metodologiei termenul “utilizare”, ce include ambele noţiuni.
2. Având în vedere că Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, acordă protecţie operei muzicale, fără să facă distincţie între utilizarea ei, integrală sau parţială [art. 1 alin. (2), art. 13, art. 33 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare], se exclude din cuprinsul metodologiei termenul “fragmente din opere muzicale”.
3. Ţinând seama de principiul libertăţii contractuale şi al nediscriminării între diferitele categorii de utilizatori, durata autorizării se fixează la maximum 3 ani, cu posibilitatea părţilor contractante, la cererea expresă a utilizatorului, de a stabili un termen mai scurt.
4. Privitor la baza de calcul, aceasta este formată din totalitatea încasărilor brute lunare, fără T.V.A., obţinute de utilizatori din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, în conformitate cu dispoziţiile art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Luând în considerare limitele procentuale prevăzute de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în art. 1311 alin. (2), precum şi procentele practicate pe plan european, se stabileşte, ca remuneraţie lunară pentru utilizarea operelor muzicale, un cuantum cuvenit autorilor de 10%, aplicat la baza de calcul menţionată anterior, dar nu mai puţin de 3.000 lei, pentru fiecare descărcare de ton de apel, efectuată cu titlu oneros. Prin stabilirea acestei modalităţi de calcul se evită limitarea de la utilizare a repertoriului internaţional de opere muzicale, precum şi posibilitatea diminuării artificiale a bazei de calcul.
În ceea ce priveşte tonurile de apel comunicate cu titlu gratuit, fiecare utilizator va plăti o remuneraţie fixă de 3.000 lei pentru fiecare descărcare de ton de apel. Utilizatorii care stochează şi oferă spre ascultare tonuri de apel, cu posibilitatea de a fi descărcate de pe un mediu de stocare cu acces public şi ascultare gratuită în scop promoţional, vor achita o remuneraţie fixă lunară de 6.000.000 lei.
Această soluţie are drept consecinţă eliminarea oricăror referiri la “durata standard a tonului de apel”.
6. Referitor la nivelul penalităţilor datorate în caz de întârziere la plată se stabileşte un procent de 0,10% pe zi de întârziere, în considerarea dublului caracter, reparatoriu şi sancţionatoriu, al acestora.
7. Nu se impune fixarea unui termen de păstrare a documentelor şi informaţiilor, transmise lunar organismului de gestiune colectivă, întrucât regimul de păstrare a documentelor şi actelor este diferit de la caz la caz, iar termenele sunt stabilite prin legi speciale. De altfel, comunicările lunare către organismul de gestiune colectivă nu sunt limitate de lege doar la rapoartele lunare şi statisticile de trafic, ci privesc şi alte informaţii şi documente [art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare].
8. Întrucât legea stabileşte explicit modalitatea de calcul a prejudiciilor datorate pentru utilizările neautorizate [art. 139 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare], aceasta nu poate face obiectul prezentei metodologii.
9. În ceea ce priveşte contractul standard, ca anexă la prezenta metodologie, el nu face obiectul acesteia, deoarece, potrivit art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, metodologia trebuie să cuprindă numai drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plăţii acestor drepturi.
10. Instituirea în sarcina ORDA a obligaţiei de a întocmi şi de a ţine un registru naţional al utilizatorilor de opere muzicale folosite la realizarea de tonuri de apel contravine art. 137 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Intrarea în vigoare a metodologiei de faţă este prevăzută de art. 1312 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

PENTRU ACESTE MOTIVE
HOTĂRĂŞTE:

Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile şi drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor are următorul conţinut:

Art. 1. – (1) Utilizarea ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile a operelor muzicale se poate face numai după obţinerea autorizaţiei prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Utilizatorii au obligaţia de a obţine de la organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor asupra operelor muzicale autorizaţia neexclusivă de utilizare a operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile şi de a plăti remuneraţiile corespunzătoare.

Art. 2. – (1) Autorizaţia emisă de organismul de gestiune colectivă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, conferă persoanelor autorizate dreptul neexclusiv de utilizare a operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile.
(2) Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce efectuează comunicarea publică a operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile.

Art. 3. – (1) Utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile se realizează numai după obţinerea de la organismul de gestiune colectivă a autorizaţiei scrise neexclusive de utilizare a operelor muzicale ca tonuri de apel.
(2) În vederea obţinerii autorizaţiei, cu cel puţin 10 zile înainte de utilizare, utilizatorii trebuie să solicite organismului de gestiune colectivă eliberarea autorizaţiei neexclusive de utilizare.
(3) Organismul de gestiune colectivă va pune la dispoziţie utilizatorilor, la sediul său ori pe pagina sa de Internet, modelul cererii de autorizare.

Art. 4. – (1) O dată cu depunerea cererii de autorizare, utilizatorul are obligaţia de a depune la organismul de gestiune colectivă următoarele documente: certificat constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi, după caz, certificate-tip de furnizare de servicii de comunicaţii electronice.
(2) În termen de 10 zile de la depunerea cererii de autorizare însoţite de toate documentele prevăzute la alin. (1), organismul de gestiune colectivă este obligat să elibereze solicitantului autorizaţia neexclusivă de utilizare a operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile.
(3) Autorizaţia neexclusivă se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani, iar la cererea expresă a utilizatorului, pentru o perioadă mai scurtă. La expirarea duratei se reia procedura de autorizare reglementată prin prezenta metodologie. Această autorizaţie este netransmisibilă şi dă dreptul la utilizarea reglementată de prezenta metodologie pentru toate operele muzicale aflate în repertoriul organismului de gestiune colectivă, cu excepţia celor pentru care titularii drepturilor de autor au interzis utilizarea ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile. În acest sens, o dată cu autorizaţia neexclusivă, organismul de gestiune colectivă va comunica utilizatorului şi lista de opere muzicale pentru care a fost interzisă utilizarea ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile.
(4) Organismul de gestiune colectivă va prezenta pe pagina sa de Internet lista operelor muzicale pentru care titularii drepturilor de autor au interzis utilizarea ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile.
(5) Ori de câte ori un titular de drepturi de autor comunică organismului de gestiune colectivă faptul că interzice utilizarea operelor muzicale din repertoriul său ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile, organismul de gestiune colectivă va comunica în scris utilizatorilor denumirea şi autorul acelor opere muzicale. În termen de cel mult 30 de zile de la primirea comunicării din partea organismului de gestiune colectivă, utilizatorul va înceta orice act de utilizare a oricărei opere muzicale cuprinse în comunicare.

Art. 5. – (1) Pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile, utilizatorii vor plăti organismului de gestiune colectivă o remuneraţie lunară.
(2) Pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile, utilizatorii vor plăti un cuantum lunar de 10%, aplicat la baza de calcul, astfel cum este ea reglementată de prezenta metodologie, dar nu mai puţin de 3.000 lei pentru fiecare descărcare de ton de apel.
(3) Baza de calcul a remuneraţiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile este formată din totalitatea încasărilor brute lunare, fără T.V.A., obţinute de utilizator din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, în conformitate cu dispoziţiile art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pentru tonurile de apel comunicate public cu titlu gratuit, utilizatorii vor plăti o remuneraţie de 3.000 lei pentru fiecare descărcare de ton de apel.
(5) Utilizatorii care stochează şi oferă spre ascultare tonuri de apel pentru telefoanele mobile, cu posibilitatea de a fi descărcate de pe un mediu de stocare cu acces public şi ascultare gratuită în scop promoţional, vor achita o remuneraţie fixă lunară de 6.000.000 lei.

Art. 6. – (1) Plata remuneraţiilor pentru utilizarea operelor muzicale, conform art. 5, se efectuează în termen de 50 de zile de la sfârşitul lunii pentru care sunt datorate.
(2) În caz de întârziere la plata remuneraţiei, utilizatorii datorează penalităţi de 0,10% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 7. – Remuneraţiile stabilite în sumă fixă prin prezenta metodologie vor fi modificate anual, în conformitate cu dispoziţiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. – Utilizatorii sunt obligaţi ca până la data de 30 a fiecărei luni să comunice organismului de gestiune colectivă, pentru luna precedentă, un raport cuprinzând:
a) numărul de comunicări publice de tonuri de apel pentru fiecare operă muzicală utilizată;
b) încasările obţinute de utilizator din comunicarea publică a operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile;
c) tonurile de apel comunicate public, lunar, cu titlu gratuit, precum şi cele oferite spre ascultare gratuită în scop promoţional.

Art. 9. – Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 1312 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000, republicată.

Pronunţată azi, 18 decembrie 2004, la sediul ORDA din Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1, Bucureşti.
Executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Cu apel în termen de 15 zile de la data publicării.

ANEXA Nr. 2

Comisia arbitrală de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ Nr. 2
din data de 18 decembrie 2004

Pe rol se află pronunţarea privind medierea Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet şi drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, proiectele proprii de metodologie fiind elaborate de către Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, Asociaţia Naţională a Internet Service Provider-ilor (ANISP), cu sediul în Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr. 1, bl. 108A, sectorul 5, şi Asociaţia Română a Operatorilor Naţionali de Servicii Audiotext (ARONSA), cu sediul în Bucureşti, str. Gheorghe Lazăr nr. 2, sectorul 1.
Dezbaterile au avut loc la data de 15 decembrie 2004, în prezenţa celor două părţi, reprezentate prin Ana Achim, director UCMR-ADA, şi av. Alexandru Roată Palade şi, respectiv, prin Şerban Gheorghe, director executiv ANISP, şi Sorin Manea, vicepreşedinte ARONSA.
Deliberarea şi pronunţarea în soluţionarea medierii de faţă au fost amânate, pentru studierea actelor şi lucrărilor dosarului şi pentru a se da părţilor posibilitatea de a depune note scrise, pentru data de 18 decembrie 2004, când Comisia arbitrală, deliberând cu participarea celor cinci membri ai săi, a pronunţat hotărârea de faţă cu unanimitate de voturi, la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor din Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1, Bucureşti.

COMISIA ARBITRALĂ

asupra Cererii de mediere înregistrate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor sub nr. 5.121 din data de 6 septembrie 2004, formulată de UCMR-ADA şi de asociaţiile utilizatorilor, respectiv ANISP ŞI ARONSA
Obiectul medierii îl formează elaborarea unei metodologii unitare privind utilizarea operelor muzicale pe Internet, negociate în temeiul Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 32 din 6 aprilie 2004 de către cele două părţi. În şedinţa din data de 25 noiembrie 2004, precum şi cu prilejul dezbaterii din data de 15 decembrie 2004, părţile şi-au susţinut punctele de vedere precizate în proiectele proprii de metodologie depuse la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) pentru a fi aduse la cunoştinţă arbitrilor, atât oral, cât şi prin note scrise însoţite de înscrisuri.
Întrucât încercările repetate de soluţionare pe cale amiabilă nu au reuşit, s-a procedat la medierea metodologiilor în conformitate cu art. 1312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
Înainte de a trece la examinarea în fond a problemelor ce fac obiectul medierii se constată că numirea arbitrilor a fost făcută cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, părţile procedând la tragerea la sorţi în vederea formării completului de mediere a arbitrilor consemnaţi în Procesul-verbal din data de 6 octombrie 2004 în persoana următorilor: Duţescu Georgeta Felicia, Calmuschi Otilia, Ţiclea Alexandru, Vasiliu Adrian, Vrânceanu Nicoleta.
Trecând la examinarea în fond a obiectului medierii constând în elaborarea unei metodologii unitare pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet şi drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, Comisia arbitrală reţine şi se pronunţă asupra următoarelor aspecte rămase în divergenţă:

1. Întrucât obiectul metodologiei îl formează activitatea de comunicare publică, precum şi aceea de reproducere, inclusiv prin stocare, a operei muzicale, se va folosi în tot cuprinsul metodologiei termenul “utilizare”, care include toate aceste noţiuni. Deoarece utilizatorii folosesc în prezent numai Internetul, se va înlătura din întreg cuprinsul metodologiei utilizarea noţiunii “reţele similare”.
2. Ţinând seama de principiul libertăţii contractuale şi al nediscriminării dintre diferitele categorii de utilizatori, durata autorizării se fixează la maximum 3 ani, cu posibilitatea părţilor contractante, la cererea expresă a utilizatorului, de a stabili un termen mai scurt.
3. Privitor la baza de calcul, aceasta este formată din totalitatea încasărilor brute lunare, fără T.V.A., obţinute de utilizatori din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, în conformitate cu dispoziţiile art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Luând în considerare limitele procentuale prevăzute de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în art. 1311 alin. (2), precum şi procentele practicate pe plan european, se stabileşte, ca remuneraţie lunară pentru utilizarea operei muzicale, cu cuantum cuvenit autorilor de 10%, aplicat la baza de calcul menţionată anterior, dar nu mai puţin de 3.000 lei pentru fiecare descărcare sau ascultare a unei opere muzicale, efectuată cu titlu oneros.
Prin stabilirea acestei modalităţi de calcul se evită limitarea de la utilizare a repertoriului internaţional de opere muzicale, precum şi posibilitatea diminuării artificiale a bazei de calcul.
În ceea ce priveşte utilizarea în scop ambiental, precum şi cea cu titlu gratuit a operelor muzicale stocate pe Internet, utilizatorul va plăti anual o remuneraţie fixă de 3.000.000 lei, indiferent de numărul de accesări ale paginii de Internet, precum şi de caracterul comercial sau necomercial al utilizării.
5. Plata remuneraţiilor pentru utilizarea operelor muzicale cu titlu gratuit sau ca muzică ambientală se va face în termen de 30 de zile de la data autorizării pentru anul în curs, respectiv până la data de 31 martie a fiecărui an.
Plata remuneraţiilor pentru utilizarea operelor muzicale cu titlu oneros se efectuează până la data de 30 a lunii următoare celei pentru care sunt datorate.
6. Referitor la nivelul penalităţilor datorate în caz de întârziere la plată se stabileşte un procent de 0,10% pe zi de întârziere, în considerarea dublului caracter, reparatoriu şi sancţionatoriu, al acestora.
7. Termenul de comunicare a raportului informativ este stabilit până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă şi va cuprinde: numărul de comunicări publice pentru fiecare operă muzicală oferită contra cost; încasările indirecte obţinute de utilizator din comunicarea publică cu titlu gratuit a operelor muzicale pe Internet; operele muzicale utilizate în scop ambiental.
8. Nu se impune fixarea unui termen de păstrare a documentelor şi informaţiilor transmise lunar organismului de gestiune colectivă, întrucât regimul de păstrare a documentelor şi actelor este diferit de la caz la caz, iar termenele sunt stabilite prin legi speciale. De altfel, comunicările lunare către organismul de gestiune colectivă nu sunt limitate de lege doar la rapoartele lunare şi statisticile de trafic, ci privesc şi alte informaţii şi documente [art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare].
9. Întrucât legea stabileşte explicit modalitatea de calcul a prejudiciilor datorate pentru utilizările neautorizate [art. 139 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare], aceasta nu poate face obiectul prezentei metodologii.
10. În ceea ce priveşte contractul standard, ca anexă la prezenta metodologie, acesta nu face obiectul ei, deoarece, potrivit art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, metodologia trebuie să cuprindă numai drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plăţii acestor drepturi. De altfel, contractul nu a fost negociat anterior de către părţi.
11. Instituirea în sarcina ORDA a obligaţiei de a întocmi şi de a ţine un registru naţional al utilizatorilor de opere muzicale folosite pe Internet contravine art. 137 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
12. Intrarea în vigoare a metodologiei de faţă este prevăzută de art. 1311 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

PENTRU ACESTE MOTIVE
HOTĂRĂŞTE:

Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet şi drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor are următorul conţinut:

Art. 1. – (1) Utilizarea operelor muzicale pe Internet se poate face numai după obţinerea autorizaţiei prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Utilizatorii au obligaţia de a obţine de la organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere muzicale autorizaţia neexclusivă de utilizare a operelor muzicale pe Internet şi de a plăti remuneraţiile corespunzătoare.

Art. 2. – (1) Autorizaţia emisă de organismul de gestiune colectivă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, conferă persoanelor autorizate dreptul de utilizare a operelor muzicale pe Internet.
(2) Prin utilizare, în sensul prezentei metodologii, se înţelege efectuarea oricăreia dintre următoarele operaţiuni:
a) reproducerea operelor muzicale în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL) şi comunicarea lor către public cu titlu gratuit sau utilizate ca muzică ambientală;
b) reproducerea operelor muzicale în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL) şi comunicarea lor către public cu titlu oneros.
(3) Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică responsabilă de conţinutul paginii de Internet.

Art. 3. – (1) Utilizarea operelor muzicale, astfel cum este definită de prezenta metodologie, se poate realiza numai după obţinerea din partea organismului de gestiune colectivă a autorizaţiei scrise neexclusive de utilizare.
(2) În vederea obţinerii autorizaţiei, cu cel puţin 10 zile înainte, utilizatorii trebuie să solicite organismului de gestiune colectivă eliberarea autorizaţiei neexclusive de utilizare.
(3) Organismul de gestiune colectivă va pune la dispoziţie utilizatorilor, la sediul său ori pe pagina sa de Internet, modelul cererii de autorizare.

Art. 4. – (1) O dată cu depunerea cererii de autorizare, utilizatorul, persoană fizică autorizată sau persoană juridică, are obligaţia de a depune la organismul de gestiune colectivă următoarele documente: certificat constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi, după caz, certificate-tip de furnizare de servicii de comunicaţii electronice.
(2) În termen de 10 zile de la depunerea cererii de autorizare însoţite de documentele prevăzute la alin. (1), organismul de gestiune colectivă este obligat să elibereze solicitantului autorizaţia neexclusivă de utilizare a operelor muzicale pe Internet.
(3) Autorizaţia neexclusivă este temporară, netransmisibilă şi dă dreptul la utilizarea reglementată de prezenta metodologie pentru toate operele muzicale aflate în repertoriul organismului de gestiune colectivă, cu excepţia celor pentru care titularii drepturilor de autor au interzis utilizarea pe Internet. În acest sens, o dată cu autorizaţia neexclusivă, organismul de gestiune colectivă va comunica utilizatorului şi lista de opere muzicale pentru care a fost interzisă utilizarea pe Internet.
(4) Autorizaţia neexclusivă se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani, iar la cererea expresă a utilizatorului, pentru o perioadă mai scurtă. La expirarea duratei se reia procedura de autorizare reglementată prin prezenta metodologie.
(5) Organismul de gestiune colectivă va prezenta pe pagina sa de Internet lista operelor muzicale pentru care titularii drepturilor de autor au interzis utilizarea pe Internet.
(6) Ori de câte ori un titular de drepturi de autor comunică organismului de gestiune colectivă faptul că interzice utilizarea pe Internet a operelor muzicale din repertoriul său, organismul de gestiune colectivă va comunica în scris utilizatorilor denumirea şi autorul acelor opere muzicale. În termen de cel mult 30 de zile de la primirea comunicării din partea organismului de gestiune colectivă, utilizatorul va înceta orice act de utilizare a oricărei opere muzicale cuprinse în comunicare.

Art. 5. – (1) Pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet, utilizatorii vor plăti organismului de gestiune colectivă o remuneraţie după cum urmează:
a) pentru utilizarea operelor muzicale aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public cu titlu gratuit sau utilizate ca muzică ambientală, o remuneraţie anuală de 3.000.000 lei, indiferent de numărul de accesări ale paginii de Internet, precum şi de caracterul comercial sau necomercial al utilizării;
b) pentru utilizarea operelor muzicale aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea sau descărcarea acestora de către public, contra cost, un cuantum lunar de 10%, aplicat la baza de calcul, astfel cum este ea reglementată de prezenta metodologie, dar nu mai puţin de 3.000 lei pentru fiecare descărcare sau ascultare a unei opere muzicale.
(2) Baza de calcul a remuneraţiei pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet este formată din totalitatea încasărilor brute lunare, fără T.V.A., obţinute de utilizator din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, în conformitate cu dispoziţiile art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. – (1) Plata remuneraţiilor pentru utilizarea operelor muzicale, conform art. 5 alin. (1) lit. a), se va face în termen de 30 de zile de la data autorizării pentru anul în curs, respectiv până la data de 31 martie a fiecărui an.
(2) Plata remuneraţiilor pentru utilizarea operelor muzicale, conform art. 5 alin. (1) lit. b), se va face până la data de 30 a lunii următoare celei pentru care sunt datorate.
(3) În caz de întârziere la plata remuneraţiei, utilizatorii datorează penalităţi de 0,10% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 7. – Remuneraţiile stabilite în sumă fixă prin prezenta metodologie vor fi modificate anual, în conformitate cu dispoziţiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. – Utilizatorii operelor muzicale, conform art. 5 alin. (1) lit. b), sunt obligaţi ca, până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, să comunice organismului de gestiune colectivă un raport cuprinzând:
a) numărul de comunicări publice pentru fiecare operă muzicală oferită contra cost;
b) încasările obţinute de utilizator din comunicarea publică a operelor muzicale pe Internet;
c) operele muzicale utilizate în scop ambiental pe pagina de Internet.
Art. 9. – Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 1312 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000, republicată.

.

Răspunde și tu