Cyberlaw

 

Regulamentul din 12.11.2008 de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1
Protecţia invenţiilor prin model de utilitate

Protecţia invenţiilor prin model de utilitate se face conform dispoziţiilor Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007, cu respectarea convenţiilor, tratatelor şi acordurilor la care România este parte.

ARTICOLUL 2
Definiţii

(1) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:
a) lege – Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate;
b) art. din lege – articol din Legea nr. 350/2007;
c) art. – articol din regulament;
d) BOPI – Buletinul Oficial de Proprietate Industrială secţiunea modele de utilitate.
(2) În cuprinsul prezentului regulament, termenii şi expresiile din lege au acelaşi înţeles.

CAPITOLUL II
Cererea de model de utilitate

ARTICOLUL 3
Generalităţi

Cererile de model de utilitate urmează procedurile conform legii şi prevederilor prezentului regulament.

ARTICOLUL 4
Produsul-obiect al cererii de model de utilitate

(1) Produsul este obiect al unei invenţii, conform art. 1 alin. (1) din lege, în măsura în care constituie soluţia tehnică a unei probleme.
(2) Produsul reprezintă un obiect cu caracteristici determinate, definite tehnic prin părţile sale constructive şi/sau constitutive, prin elementele de legătură dintre acestea, prin forma sa constructivă şi/sau a părţilor constitutive, prin materialele din care este realizat, prin relaţiile constructive, de poziţie şi funcţionare dintre părţile constitutive sau prin rolul funcţional al acestora.
(3) Produse în sensul prevederilor alin. (2) pot fi, de exemplu:
a) dispozitive, instalaţii, echipamente, maşini-unelte, aparate sau subansambluri ale acestora pentru realizarea unui procedeu de fabricaţie ori de lucru;
b) circuite electrice, pneumatice sau hidraulice;
c) amestecuri fizice definite prin elementele componente, raportul cantitativ dintre acestea sau alte proprietăţi care le individualizează şi care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme tehnice.

ARTICOLUL 5
Cererea de model de utilitate pentru invenţii din domeniul
programelor de calculator

(1) Produsele ca obiect al cererii de model de utilitate din domeniul programelor de calculator îl pot constitui aparatele programabile în care, la prima vedere, caracteristica tehnică a invenţiei este realizată cu ajutorul unui program de calculator, precum şi produsele-program de calculator pentru sistemele de procesare a datelor exprimate prin derularea logică a acestora.
(2) Descrierea din cererea de model de utilitate poate fi însoţită de reprezentări grafice care prezintă etapele sau paşii operaţionali ai procesării datelor, cum ar fi organigrame, grafuri sau altele asemenea.

ARTICOLUL 6
Cererea de model de utilitate rezultată din transformarea
cererii de brevet

(1) Cererea de transformare depusă în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (3) din lege trebuie să conţină:
a) solicitarea explicită a transformării în vederea înregistrării modelului de utilitate pentru invenţia care face obiectul cererii de brevet;
b) numărul şi data de depozit ale cererii de brevet cu valoare de depozit naţional reglementar, a cărei transformare se solicită;
c) datele de identificare a solicitantului.
(2) Pot fi transformate în cereri de model de utilitate cererile de brevet de invenţie al căror obiect este definit la art. 4 sau art. 5 alin. (1).
(3) Pot fi, de asemenea, transformate în cereri de model de utilitate cererile rezultate din divizarea unei cereri de brevet de invenţie care are ca obiect un produs şi un procedeu. În această situaţie, solicitantul va cere transformarea în cerere de model de utilitate pentru cererile de brevet de invenţie rezultate din divizare şi care au ca obiect produsul.
(4) Dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1), O.S.I.M. efectuează copii de pe descrierea, revendicările şi, dacă este cazul, desenele care constituie depozitul naţional al cererii de brevet care constituie baza transformării, înscrie cererea de model de utilitate în Registrul naţional al cererilor de model de utilitate depuse şi notifică solicitantului numărul cererii de model de utilitate rezultate din transformare.
(5) Dacă taxa legală de transformare nu a fost achitată odată cu depunerea cererii prevăzute la alin. (1), aceasta poate fi achitată şi în termen de două luni de la data depunerii.
(6) În situaţia neplăţii taxei legale de transformare potrivit prevederilor alin. (5), cererea de model de utilitate rezultată din transformare este declarată ca fiind considerată retrasă potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) lit. e) din lege.
(7) În cazul prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. b) din lege, titularul brevetului anulat trebuie să depună, odată cu cererea de transformare, o copie a hotărârii de anulare definitive şi irevocabile, însoţită de copia revendicărilor anulate pe motivul lipsei de activitate inventivă.
(8) O cerere de brevet de invenţie poate fi transformată în cerere de model de utilitate numai o singură dată.
(9) O cerere internaţională pentru care a fost deschisă fază naţională în vederea acordării unui brevet de invenţie nu mai poate fi transformată în cerere de model de utilitate.
(10) În vederea înregistrării ca model de utilitate, cererea rezultată din transformarea unei cereri de brevet de invenţie este supusă procedurilor din lege şi din prezentul regulament.
(11) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (3) din lege, după depunerea cererii de model de utilitate rezultate dintr-o transformare, O.S.I.M. publică raportul de documentare întocmit pentru cererea de brevet, dacă acesta nu a fost făcut public până la data cererii de transformare.
(12) Revendicările amendate în urma efectuării raportului de documentare pentru o cerere de brevet de invenţie pot fi depuse odată cu cererea de transformare.
(13) Data de depozit la care se referă art. 9 alin. (4) din lege este data de depozit a cererii de brevet de invenţie pentru situaţia prevăzută la lit. a) şi, respectiv, data de depozit a cererii modelului de utilitate pentru situaţia prevăzută la lit. b).
(14) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din lege modelul de utilitate este considerat a nu avea efect retroactiv de la data de depozit, conform prevederilor alin. (13), în măsura în care, la data publicării menţiunii eliberării brevetului, protejează aceeaşi invenţie şi are acelaşi titular ca şi brevetul de invenţie. Dacă pentru cererea de model de utilitate are loc o transmitere prin licenţă, iar în baza cererii de brevet de invenţie este eliberat brevetul de invenţie, efectele transmiterii încetează de la data de depozit a cererii de brevet de invenţie.
(15) Solicitantul unei cereri de brevet de invenţie poate, înainte de luarea unei hotărâri de acordare a brevetului de invenţie:
a) să solicite retragerea cererii de brevet de invenţie; sau
b) să renunţe la dreptul conferit de modelul de utilitate înregistrat, dacă are calitatea de titular al acestui drept.
(16) Dacă în cererea de brevet de invenţie transformată în cerere de model de utilitate a fost revendicată şi recunoscută o prioritate, aceasta va fi considerată ca fiind revendicată şi recunoscută şi în cererea de model de utilitate.
(17) O cerere de brevet de invenţie cu valoare de primdepozit naţional reglementar, din care a rezultat prin transformare o cerere de model de utilitate, naşte un drept de prioritate convenţională dacă în termen de 12 luni de la data de depozit ea nu a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă.
(18) Dacă cererea de brevet de invenţie a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă în termenul prevăzut la alin. (17), cererea de model de utilitate rezultată din transformarea cererii de brevet va naşte un drept de prioritate convenţională.
(19) O.S.I.M. notifică solicitantului că cererea de brevet de invenţie nu se transformă în cerere de model de utilitate în situaţia prevăzută la alin. (9) sau în situaţia nerespectării prevederilor art. 14 alin. (1) ori (3) din lege.
(20) Cererea de brevet de invenţie naţională rezultată din transformarea unei cereri de brevet european poate fi transformată în cerere de model de utilitate dacă:
a) documentaţia cererii de brevet european transformate a fost primită la O.S.I.M. în termen de 20 de luni de la data depunerii cererii de brevet european sau, dacă este revendicată o prioritate, de la data priorităţii şi conţine solicitarea de transformare în cerere naţională în România;
b) în termen de două luni de la primirea la O.S.I.M. a documentaţiei prevăzute la lit. a), solicitantul depune la O.S.I.M. traducerea descrierii, a revendicărilor şi, dacă este cazul, a desenelor din documentaţie, pentru care doreşte derularea procedurilor în vederea obţinerii protecţiei prin model de utilitate, însoţită de solicitarea explicită de transformare în cerere de model de utilitate.
(21) În cazul nerespectării prevederilor alin. (20), O.S.I.M. notifică solicitantului că cererea de brevet naţională rezultată din transformarea cererii de brevet european nu se transformă în cerere de model de utilitate.

ARTICOLUL 7
Conversia unei cereri de model de utilitate în cerere de
brevet de invenţie

(1) Cererea de conversie depusă cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (1) sau (3) din lege trebuie să conţină:
a) solicitarea explicită a conversiei pentru invenţia care face obiectul cererii de model de utilitate;
b) numărul şi data de depozit ale cererii de model de utilitate cu valoare de depozit naţional reglementar a cărei conversie se solicită;
c) datele de identificare a solicitantului.
(2) Dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1), O.S.I.M. efectuează copii de pe descrierea, revendicările şi, dacă este cazul, desenele care constituie depozitul naţional al cererii de model de utilitate, înscrie cererea de brevet în Registrul naţional al cererilor de brevet depuse şi notifică solicitantului numărul cererii de brevet rezultate din conversie.
(3) Pentru cererea de brevet rezultată din cererea de model de utilitate este necesară achitarea taxei legale de conversie, conform nr. crt. 4 din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată, cu modificările ulterioare. Dacă taxa de conversie nu a fost achitată odată cu depunerea cererii prevăzute la alin. (1), ea poate fi achitată şi în termen de două luni de la data depunerii cererii.
(4) Dacă în cererea de model de utilitate a fost revendicată şi recunoscută o prioritate a unei cereri anterioare, atunci şi cererea de brevet de invenţie rezultată prin conversia cererii de model de utilitate va beneficia de revendicarea acestei priorităţi.
(5) O cerere de model de utilitate cu valoare de prim-depozit naţional reglementar din care a rezultat prin conversie o cerere de brevet de invenţie naşte un drept de prioritate convenţională dacă în termen de 12 luni de la data de depozit ea nu a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă.
(6) Dacă cererea de model de utilitate a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă în termenul prevăzut la alin. (5), cererea de brevet rezultată din conversia cererii de model de utilitate va naşte un drept de prioritate convenţională.
(7) Pentru cererea de model de utilitate din care a rezultat prin conversie o cerere de brevet se continuă procedura de înregistrare potrivit legii şi prezentului regulament, dacă solicitantul nu cere în mod expres retragerea cererii de model de utilitate.
(8) Dintr-o cerere de model de utilitate poate rezulta prin conversie o cerere de brevet de invenţie doar o singură dată.
(9) Dintr-o cerere internaţională pentru care a fost deschisă fază naţională în vederea obţinerii protecţiei prin model de utilitate nu mai poate rezulta o cerere de brevet de invenţie.
(10) Cererea de brevet de invenţie rezultată din conversie este supusă procedurilor prevăzute în Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 547/2008.
(11) Dacă pentru cererea de model de utilitate solicitantul a declarat inventatorii şi/sau a făcut dovada că este persoană îndreptăţită la înregistrarea modelului de utilitate, se consideră a fi îndeplinite aceste cerinţe şi pentru cererea de brevet de invenţie.
(12) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), O.S.I.M. notifică solicitantului că din cererea de model de utilitate nu a rezultat prin conversie o cerere de brevet de invenţie.

CAPITOLUL III
Procedura de înregistrare a modelelor de utilitate

ARTICOLUL 8
Examinarea cererii

(1) Procedura de înregistrare a modelului de utilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 17-19 din lege.
(2) Cererea de model de utilitate depusă pe suport hârtie va fi tehnoredactată în format A4, pe imprimantă de calculator sau pe maşină de scris. În caz contrar, cererea de model de utilitate este considerată ca fiind nedepusă, iar documentaţia se restituie solicitantului.
(3) O.S.I.M. examinează dacă:
a) cererea de model de utilitate îndeplineşte prevederile art. 10 din lege;
b) invenţia se încadrează în prevederile art. 1 alin. (2) din lege şi, ca urmare, nu prezintă caracter tehnic;
c) invenţia nu se încadrează în prevederile art. 1 alin. (4) din lege;
d) cererea de model de utilitate se referă la o singură invenţie, conform art. 16 alin. (1) din lege;
e) în cererea de model de utilitate invenţia este dezvăluită în conformitate cu dispoziţiile art. 11 din lege.
(4) O.S.I.M. notifică solicitantului lipsurile documentaţiei cererii rezultate în urma examinării conform dispoziţiilor alin. (3) şi acordă un termen de răspuns.
(5) Modificările efectuate ca urmare a notificării prevăzute la alin. (4) trebuie să fie indicate în mod vizibil pe textul iniţial. Odată cu modificările astfel redactate, solicitantul trebuie să depună două exemplare ale descrierii, revendicărilor şi desenelor cu textul refăcut în urma modificării.
(6) Documentele refăcute conform dispoziţiilor alin. (5) vor fi de format A4, iar textul va fi tehnoredactat pe imprimantă de calculator sau pe maşină de scris. În caz contrar, documentaţia modificată nu se ia în considerare, fapt care se notifică solicitantului.
(7) Unul dintre exemplarele documentaţiei modificate potrivit alin. (6) va fi semnat pe fiecare filă de către solicitant.

ARTICOLUL 9
Caracterul tehnic al invenţiei

(1) În aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din lege, caracterul tehnic al unei invenţii poate fi dat de faptul că invenţia aparţine unui domeniu tehnic, rezolvă o problemă tehnică sau prezintă cel puţin o caracteristică tehnică esenţială care să definească în revendicări obiectul pentru care se solicită protecţie.
(2) Caracterul tehnic al unei invenţii din domeniul programelor de calculator se bazează pe faptul că, la rularea sau încărcarea unui program pe un calculator, programul determină sau este în măsură să determine un efect tehnic ulterior care depăşeşte simpla interacţiune normală între program şi calculator.

ARTICOLUL 10
Dezvăluirea invenţiei

(1) O invenţie se consideră că îndeplineşte prevederile art. 11 din lege dacă cererea de model de utilitate conţine suficientă informaţie tehnică pentru a permite unei persoane de specialitate în domeniu ca, fără niciun aport inventiv, să realizeze invenţia aşa cum a fost ea revendicată şi să rezolve problema propusă şi dacă permite terţilor să înţeleagă contribuţia pe care invenţia revendicată o aduce la stadiul tehnicii.
(2) În aplicarea dispoziţiilor art. 11 din lege, dezvăluirea clară şi completă a invenţiei are în vedere cererea de model de utilitate considerată în totalitatea sa, incluzând descrierea, revendicările şi, după caz, desenele.
(3) Dezvăluirea invenţiei, în sensul dispoziţiilor art. 11 din lege, trebuie să existe la data de depozit a cererii de model de utilitate.

ARTICOLUL 11
Divulgarea neopozabilă

(1) În aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (4) lit. a) din lege, cererea de model de utilitate se depune la O.S.I.M. în maximum 6 luni de la data la care invenţia a devenit accesibilă publicului în sensul prevederilor art. 3 alin. (2) din lege.
(2) În aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (4) lit. b) din lege, constituie abuz evident împotriva solicitantului sau predecesorului său în drepturi divulgarea de către un terţ:
a) care a sustras invenţia de la oricare dintre aceste persoane; sau
b) căruia una dintre aceste persoane i-a comunicat-o, sub condiţia ca acesta să nu o facă publică.
(3) Abuzul în înţelesul dispoziţiilor alin. (2) trebuie să fie cu intenţie şi poate fi invocat de solicitant, chiar dacă abuzul nu s-a produs cu privire la acesta, ci cu privire la predecesorul său în drepturi.

ARTICOLUL 12
Depăşirea nivelului simplei îndemânări profesionale

(1) În sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din lege, o invenţie depăşeşte nivelul simplei îndemânări profesionale dacă, comparativ cu stadiul tehnicii, potrivit prevederilor art. 3 din lege, aceasta prezintă un avantaj, ca rezultat al rezolvării problemei tehnice.
(2) Avantajul prevăzut la alin. (1) poate fi unul tehnic sau practic, în realizarea ori utilizarea unui produs, sau un avantaj pentru utilizator, cum ar fi unul obţinut în domeniul educaţiei ori al divertismentului.
(3) Cererile de model de utilitate şi cererile de brevet de invenţie, prevăzute la art. 3 alin. (3) din lege, deşi fac parte din stadiul tehnicii, nu sunt luate in considerare în aprecierea depăşirii nivelului simplei îndemnări profesionale, conform prevederilor alin. (1).

ARTICOLUL 13
Întocmirea raportului de documentare

(1) Raportul de documentare, conform dispoziţiilor art. 18 din lege, furnizează solicitantului cererii de model de utilitate informaţii privitoare la stadiul tehnicii, relevant faţă de invenţia din revendicările cererii, în raport cu care să îşi poată exercita drepturile exclusive, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din lege.
(2) Raportul de documentare furnizează terţilor, după publicarea sa, informaţii referitoare la stadiul tehnicii relevant faţă de invenţia din revendicările cererii.
(3) O.S.I.M. întocmeşte raportul de documentare pe baza depozitului naţional reglementar constituit conform dispoziţiilor art. 13 din lege.
(4) Raportul de documentare nu poate fi întocmit în următoarele situaţii:
a) invenţia care face obiectul cererii de model de utilitate nu are caracter tehnic, în sensul dispoziţiilor art. 1 din lege sau este exclusă ori exceptată de la protecţie potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2) sau (4) din lege ori nu sunt îndeplinite dispoziţiile art. 11 din lege privitor la dezvăluirea invenţiei; şi
b) nu au fost achitate taxele de întocmire a raportului de documentare.
(5) În aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (2) şi (3) din lege, în situaţia în care O.S.I.M. constată că cererea conţine două sau mai multe invenţii, notifică solicitantului să depună revendicările corespunzătoare invenţiei pentru care se va întocmi raportul de documentare.
(6) Conform dispoziţiilor art. 18 din lege, raportul de documentare se transmite solicitantului, care poate comunica la O.S.I.M., în termenul acordat, dacă doreşte publicarea acestuia odată cu publicarea menţiunii hotărârii de înregistrare.
(7) În aplicarea dispoziţiilor art. 18 alin. (7) din lege, în situaţia în care raportul de documentare nu se publică odată cu publicarea menţiunii hotărârii de înregistrare, acesta se publică ulterior, la cererea titularului sau a terţilor.
(8) Solicitarea publicării trebuie depusă în scris la O.S.I.M. cel mai târziu cu 4 luni înainte de împlinirea termenului de 6 ani de la data de depozit.
(9) În situaţia în care publicarea raportului de documentare nu a fost solicitată conform prevederilor alin. (8), O.S.I.M. publică raportul înainte de împlinirea termenului de 6 ani de la data de depozit.
(10) În aplicarea dispoziţiilor art. 19 alin. (9) din lege:
a) raportul de documentare poate fi solicitat în scris de către un terţ cel mai târziu cu 6 luni înainte de încheierea primilor 6 ani de protecţie;
b) în situaţia în care un terţ a solicitat la OSIM efectuarea unui raport de documentare pe baza revendicărilor amendate, OSIM publică raportul de documentare efectuat iniţial pentru solicitant, iar cel de al doilea raport de documentare se publică imediat după întocmirea şi transmiterea sa la titular şi terţ.

ARTICOLUL 14
Modificări ale revendicărilor

(1) Procedura de înregistrare a modelului de utilitate se bazează pe depozitul naţional reglementar al cererii, modificarea revendicărilor de către solicitant, în conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin. (5) din lege, fiind admisă numai ca urmare a primirii raportului de documentare întocmit de O.S.I.M.
(2) Dacă revendicările modificate conform art. 18 alin. (5) din lege se depun ulterior termenului prevăzut la art. 18 alin. (4) din lege acestea nu se publică şi se restituie solicitantului.
(3) În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (10) din lege, Comisia nu examinează revendicările modificate depuse conform art. 18 alin. (5) din lege.
(4) Revendicările modificate conform art. 18 alin. (5) din lege conferă titularului dreptul de exploatare prevăzut la art. 5 din lege şi determină întinderea protecţiei conferite de modelul de utilitate înregistrat.
(5) Totuşi, revendicările modificate nu trebuie să extindă obiectul cererii de model de utilitate de la data de depozit. Analizarea revendicărilor modificate se efectuează în procedura de anulare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. e) din lege.

ARTICOLUL 15
Raportul de examinare a cererii de model de utilitate

(1) Raportul de examinare a cererii de model de utilitate, potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (1) din lege, este actul întocmit şi semnat de examinatorul care instrumentează dosarul cererii, pe baza căruia Comisia de examinare ia hotărârea.
(2) Raportul de examinare prevăzut la alin. (1) conţine:
a) datele bibliografice ale cererii de model de utilitate;
b) expunerea, pe scurt, a obiectului invenţiei pentru care se solicită înregistrarea modelului de utilitate;
c) enumerarea procedurilor la care a fost supusă cererea, ca urmare a achitării taxelor, precum şi a documentelor analizate;
d) precizări privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2) din lege;
e) propunerea examinatorului privind înregistrarea modelului de utilitate sau respingerea cererii, cu precizarea motivelor de drept care stau la baza acesteia.

ARTICOLUL 16
Comisia de examinare

(1) Comisia de examinare are următoarele competenţe:
a) ia hotărâri privind înregistrarea modelului de utilitate sau respingerea cererii;
b) declară ca fiind considerate retrase cererile de model de utilitate aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (6) şi art. 19 alin. (5) din lege; sau
c) ia act de retragerea cererii de model de utilitate, la cererea explicită a solicitantului.
(2) Comisia de examinare este formată din:
a) preşedinte, desemnat de directorul general al O.S.I.M.;
b) examinatorul de stat în domeniul proprietăţii industriale, care a redactat raportul de examinare;
c) un al doilea examinator, desemnat de preşedinte.
(3) Hotărârile luate de Comisia de examinare se motivează, iar menţiunea lor se înscrie în Registrul naţional al cererilor de model de utilitate modelelor de utilitate, unde se înscriu şi menţiunile privind declararea cererilor ca fiind considerate retrase, precum şi menţiunile privind cererile de model de utilitate retrase.
(4) Menţiunile hotărârilor de înregistrare a modelului de utilitate se înscriu şi în Registrul naţional al modelelor de utilitate înregistrate.
(5) Hotărârile luate de comisiile de examinare, actul privind retragerea cererii de model de utilitate sau declararea cererii ca fiind considerată retrasă se comunică solicitantului sau, după caz, mandatarului autorizat, în termen de o lună de la data luării hotărârii ori de la data emiterii actului privitor la retragere.
(6) În aplicarea dispoziţiilor art. 19 alin. (3) din lege, O.S.I.M. amână luarea hotărârii privind înregistrarea modelului de utilitate, dacă solicitantul depune o cerere motivată şi achită taxa pentru prelungirea termenului de procedură, începând cu luna a 7-a de la data de depozit; în caz contrar, O.S.I.M. continuă procedura de înregistrare.
(7) În aplicarea dispoziţiilor art. 19 alin. (7) din lege, în cazul depunerii unei contestaţii, publicarea menţiunii hotărârii se face în termen de o lună de la data la care a fost soluţionată contestaţia.

ARTICOLUL 17
Publicarea înregistrării modelului de utilitate

(1) În aplicarea dispoziţiilor art. 19 alin. (8) din lege, publicarea înregistrării modelului de utilitate se face prin punerea la dispoziţia publicului, la sediul O.S.I.M., şi începând cu data publicării în BOPI a menţiunii privind hotărârea de înregistrare, a descrierii revendicărilor şi desenelor cuprinse în depozitul naţional reglementar şi, după caz, a revendicărilor modificate; publicarea raportului de documentare se face, de asemenea, prin punerea la dispoziţia publicului la sediul O.S.I.M.
(2) Publicarea, conform dispoziţiilor alin. (1), include o primă pagină care cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) numărul şi data de depozit ale cererii;
b) indicele clasificării internaţionale;
c) codul standard pentru identificarea diferitelor tipuri de documente de model de utilitate;
d) titlul invenţiei;
e) datele de identificare a titularului;
f) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de către solicitant;
g) datele de identificare a inventatorului;
h) priorităţile revendicate;
i) rezumatul invenţiei şi figura indicată de solicitant pentru publicare;
j) numărul revendicărilor şi al figurilor din cererea de model de utilitate;
k) menţiunea publicării raportului de documentare, după caz.
(3) Hotărârile privind modelele de utilitate produc efecte pentru terţi de la data publicării în BOPI a menţiunii acestora.
(4) Odată cu publicarea prevăzută la alin. (1) se publică şi modificările în situaţia juridică înscrise la O.S.I.M. până la data încheierii pregătirilor de publicare a modelului de utilitate.

ARTICOLUL 18
Reînnoirea protecţiei

(1) O.S.I.M. înscrie în Registrul naţional al modelelor de utilitate înregistrate şi publică în BOPI menţiunea reînnoirii protecţiei, imediat după expirarea duratei de protecţie prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) din lege, dacă:
a) titularul a solicitat în scris reînnoirea protecţiei în termenele prevăzute la art. 7 alin. (2) sau (3) din lege; şi
b) este depusă dovada de plată a taxei de reînnoire, conform art. 7 alin. (5) sau (6) din lege.
(2) O.S.I.M. nu înscrie menţiunea reînnoirii prevăzută la alin. (1), dacă până la data expirării duratei de protecţie a fost luată o hotărâre definitivă şi irevocabilă de anulare a certificatului de înregistrare sau titularul a renunţat la drepturile conferite de înregistrarea modelului de utilitate.
(3) De îndată ce sunt îndeplinite condiţiile legale pentru reînnoirea protecţiei prin model de utilitate, O.S.I.M. eliberează titularului certificatul de reînnoire şi publică în BOPI menţiunea reînnoirii.
(4) Taxa de reînnoire poate fi plătită de orice persoană, dacă titularul nu a renunţat la modelul de utilitate, cu condiţia indicării datelor de identificare a acesteia, a titularului, a numărului certificatului de model de utilitate, a titlului invenţiei care face obiectul protecţiei prin model de utilitate, a perioadei pentru care se face plata taxei şi a înregistrării la O.S.I.M. a unei copii a documentului de plată.
(5) Dacă titularul sau mandatarul autorizat nu a achitat taxa de reînnoire până la sfârşitul termenului prevăzut la art. 7 alin. (5) din lege, dar plata a fost efectuată de către o altă persoană, atunci sunt îndeplinite condiţiile legale pentru reînnoirea protecţiei prin model de utilitate şi O.S.I.M. notifică aceasta titularului sau, după caz, mandatarului autorizat.
(6) În cazul încetării protecţiei ca urmare a neachitării taxei de reînnoire conform dispoziţiilor art. 7 alin. (5) sau (6) din lege, titularul poate solicita la O.S.I.M. revalidarea înregistrării pentru motive justificate, în maximum două luni de la încheierea termenului prevăzut la art. 7 alin. (5) din lege; O.S.I.M. hotărăşte asupra cererii de revalidare, sub condiţia plăţii taxei legale, prevăzută la art. 1 pct. 22 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi a taxei de reînnoire.
(7) Menţiunea revalidării înregistrării modelului de utilitate se publică în BOPI în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii conform prevederilor alin. (6).
(8) În situaţia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. b) din lege, în cazul în care O.S.I.M. ia o hotărâre de înregistrare a modelului de utilitate, după expirarea unui termen de 6 ani de la data de depozit a modelului de utilitate, titularul trebuie să achite şi taxele de reînnoire prevăzute la art. 7 alin. (5) şi, după caz, alin. (6) din lege.

ARTICOLUL 19
Procedura de anulare a certificatului de model de utilitate

(1) În cazul anulării înregistrării unui model de utilitate pentru motivul prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. d) din lege, O.S.I.M. eliberează certificatul persoanei îndreptăţite, cu condiţia ca aceasta să achite o taxă corespunzătoare celei prevăzute de lege pentru înregistrarea de modificări în situaţia juridică a unui brevet de invenţie.
(2) Persoana îndreptăţită la eliberarea certificatului va depune în scopul publicării în BOPI dovada plăţii taxei prevăzute la alin. (1) şi, după caz, hotărârea definitivă şi irevocabilă prin care s-a stabilit noul titular.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ARTICOLUL 20
Aplicarea prin analogie a unor prevederi ale Regulamentului de
aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 547/2008

În aplicarea art. 28 din lege, următoarele prevederi ale Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, se aplică prin analogie: art. 2-10, art. 14-16, art. 18, cu excepţia alin. (15), art. 19-24, art. 2631, art. 33-34, art. 38, art. 44-46, art. 48, cu excepţia alin. (2), art. 49, art. 52-54, art. 55 în care se va înlocui expresia “cererea de revocare” cu expresia “cererea de anulare”, art. 56, cu excepţia alin. (1) lit. b), art. 57, cu excepţia alin. (4), şi în care se va înlocui expresia “cererea de revocare” cu expresia “cererea de anulare”, art. 58 în care se va înlocui expresia “cererea de revocare” cu expresia “cererea de anulare”, art. 59, cu excepţia alin. (2), şi în care se va înlocui expresia “cererea de revocare” cu expresia “cererea de anulare”, art. 60, art. 63, art. 64, cu excepţia alin. (4), art. 65, cu excepţia alin. (3), (5) şi (6), art. 80, cu excepţia lit. a), art. 81, cu excepţia alin. (13), art. 82 şi art. 84-91.

ARTICOLUL 21

În aplicarea prezentului regulament, directorul general al O.S.I.M. poate emite instrucţiuni care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Răspunde și tu