Cyberlaw

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice

Include modificarile din urmatoarele acte:
– Legea nr. 140/2012 publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 23/07/2012.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Prezenta ordonanta de urgenta are ca obiect:
a) stabilirea cadrului general de reglementare a activitatilor privind retelele si serviciile de comunicatii electronice, a regimului autorizarii acestor activitati, precum si a masurilor destinate promovarii concurentei pe piata retelelor si serviciilor de comunicatii electronice;
b) stabilirea cadrului de reglementare a relatiilor dintre operatori, dintre furnizorii de servicii de comunicatii electronice si dintre operatori si furnizorii de servicii de comunicatii electronice în ceea ce priveste accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la facilitatile si serviciile asociate;
c) stabilirea drepturilor si obligatiilor operatorilor si ale persoanelor care solicita interconectarea sau accesul la retelele instalate, operate, controlate sau puse la dispozitie de catre acestia sau la facilitatile ori serviciile asociate acestor retele;
d) stabilirea cadrului de reglementare a relatiilor dintre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, pe de o parte, si utilizatorii finali, pe de alta parte;
e) asigurarea dreptului utilizatorilor finali de a avea acces la serviciile incluse în sfera serviciului universal.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza, în principal:
a) drepturile si obligatiile furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice;
b) regimul resurselor limitate;
c) drepturile utilizatorilor finali;
d) serviciul universal;
e) obligatiile furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata.

Art. 2. – În exercitarea atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, denumita în continuare ANCOM sau autoritatea de reglementare, realizeaza obiectivele prevazute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare.

Art. 3. – (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica în cazul furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice de catre institutiile sau autoritatile publice din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, potrivit competentelor legale acordate în acest scop, precum si retelelor si serviciilor de comunicatii electronice destinate reprezentantelor diplomatice ale României în strainatate, care se realizeaza pe baza unor reglementari speciale.
(2) Furnizarea unor retele publice de comunicatii electronice sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului catre institutiile sau autoritatile publice din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, în calitate de utilizatori finali, se realizeaza în conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. 4. – (1) În întelesul prezentei ordonante de urgenta, urmatorii termeni se definesc astfel:
1. autorizare generala – cadrul juridic ce stabileste drepturile privind furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice, precum si obligatiile specifice în domeniul comunicatiilor electronice, în conditii ce se pot aplica tuturor sau anumitor categorii de retele ori servicii de comunicatii electronice;
2. utilizator – orice persoana fizica sau juridica care utilizeaza ori solicita un serviciu de comunicatii electronice destinat publicului;
3. abonat – orice persoana fizica sau juridica care a încheiat un contract pentru furnizarea unor servicii de comunicatii electronice destinate publicului oferite de un furnizor de astfel de servicii, indiferent daca plata se realizeaza în avans ori ulterior furnizarii serviciilor;
4. utilizator final – orice utilizator care nu furnizeaza retele publice de comunicatii electronice sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului;
5. consumator – orice persoana fizica care utilizeaza sau solicita un serviciu de comunicatii electronice destinat publicului în alte scopuri decât cele ale activitatii sale comerciale ori profesionale;
6. retea de comunicatii electronice – sistemele de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare si alte resurse, inclusiv elementele de retea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând retelele de comunicatii electronice prin satelit, retelele terestre fixe, cu comutare de circuite si cu comutare de pachete, inclusiv internet, si mobile, retelele electrice, în masura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, retelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale si retelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informatie transmisa;
7. furnizarea unei retele de comunicatii electronice – instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispozitie a unei retele de comunicatii electronice;
8. furnizor de retele de comunicatii electronice – o persoana a carei activitate consta, în tot sau în parte, în furnizarea unei retele de comunicatii electronice în conditiile regimului de autorizare generala;
9. serviciu de comunicatii electronice – un serviciu, furnizat, de regula, contra cost, care consta, în întregime sau în principal, în transmiterea semnalelor prin retelele de comunicatii electronice, incluzând serviciile de telecomunicatii si pe cele prin retelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale, dar fara a include serviciile prin care se furnizeaza continutul informatiei transmise prin intermediul retelelor ori serviciilor de comunicatii electronice sau se exercita controlul editorial asupra acestui continut; de asemenea, nu se includ serviciile societatii informationale, definite la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, republicata, care nu constau, în întregime sau în principal, în transmiterea semnalelor prin retelele de comunicatii electronice;
10. retea publica de comunicatii electronice – o retea de comunicatii electronice care este utilizata, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului;
11. interferenta – efectul unei energii nedorite care apare la receptia într-o retea de comunicatii electronice ce utilizeaza spectrul radio, energie cauzata de o emisie sau de un fenomen de radiatie ori de inductie, care se manifesta prin orice fel de degradare a performantelor retelei si care poate conduce la interpretarea eronata a informatiilor sau la pierderea acestora, informatii care ar fi putut fi obtinute în absenta unei asemenea energii nedorite;
12. interferenta prejudiciabila – interferenta care pericliteaza ori produce o degradare substantiala a parametrilor de functionare a unui serviciu de radionavigatie sau a altor servicii de radiocomunicatii, inclusiv a celor destinate sigurantei vietii ori care, în orice mod, afecteaza, obstructioneaza sau întrerupe în mod grav si repetat un serviciu de radiocomunicatii, care opereaza în conformitate cu dispozitiile legale internationale, ale Uniunii Europene ori cele nationale;
13. interferenta admisibila – interferenta observata ori calculata care corespunde criteriilor prevazute în dispozitiile legale internationale, ale Uniunii Europene sau cele nationale;
14. atribuirea unei benzi de frecvente – desemnarea unei anumite benzi de frecvente din cadrul Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio, denumit în continuare TNABF, în scopul utilizarii acesteia de catre unul sau mai multe servicii de radiocomunicatii terestre ori spatiale sau de catre serviciul de radioastronomie, în conditii determinate;
15. alocarea unei frecvente sau a unui canal radio – nominalizarea utilizatorului sau a categoriei de utilizatori ai unei frecvente ori ai unui canal radio, într-o anumita arie geografica si în conditii determinate;
16. asignarea unei frecvente sau a unui canal radio – autorizarea unei statii de radiocomunicatii în vederea utilizarii unei frecvente sau a unui canal radio în conditii determinate;
17. spectru de frecvente radio/spectru radio – portiunea din spectrul electromagnetic care cuprinde undele radio ale caror frecvente sunt situate între 9 kHz si 3.000 GHz;
18. frecvente radio cu utilizare neguvernamentala – frecvente radio destinate, conform TNABF, exclusiv utilizarii în scopul furnizarii de retele si servicii de comunicatii electronice în sensul prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
19. frecvente radio cu utilizare guvernamentala – frecvente radio destinate, conform TNABF, exclusiv utilizarii în interes guvernamental de catre institutiile competente din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
20. frecvente radio în partaj neguvernamental/ guvernamental – frecvente radio destinate, conform TNABF, utilizarii în comun, partajate, atât de catre utilizatori neguvernamentali, cât si de catre utilizatori guvernamentali;
21. radiocomunicatii – comunicatii electronice realizate prin intermediul spectrului de frecvente radio;
22. serviciu de radiocomunicatii – serviciu de comunicatii electronice realizat exclusiv prin intermediul frecventelor radio;
23. piata transnationala – piata identificata de Comisia Europeana, care acopera teritoriul Uniunii Europene sau o parte substantiala a acestuia, dar mai mult decât teritoriul unui stat membru;
24. facilitati asociate – acele servicii asociate, infrastructuri fizice ori alte facilitati sau elemente asociate unei retele de comunicatii electronice ori unui serviciu de comunicatii electronice, care permit sau sustin furnizarea de servicii prin intermediul retelei respective ori al serviciului respectiv sau au un astfel de potential; includ, printre altele, cladirile si accesul în cladiri, cablajele din cladiri, antenele, turnurile si alte constructii- suport, canalizatia, conductele, pilonii, gurile de vizitare si cabinetele;
25. servicii asociate – acele servicii asociate unei retele de comunicatii electronice sau unui serviciu de comunicatii electronice care permit ori sustin furnizarea serviciilor prin intermediul retelei respective sau al serviciului respectiv ori au un astfel de potential si care includ, printre altele, conversia numerelor sau sistemele cu o functie echivalenta, sistemele de acces conditionat, ghidurile electronice de programe si serviciile de localizare, identificare si prezenta;
26. sistem de acces conditionat – orice modalitate tehnica sau dispozitiv prin intermediul caruia accesul sub o forma inteligibila la un serviciu protejat de transmitere a serviciilor de programe de televiziune sau radiodifuziune se poate face în mod restrictionat, pe baza de abonament ori pe baza altei forme de autorizare individuala prealabila;
27. operator – o persoana care instaleaza, opereaza, controleaza sau pune la dispozitie tertilor o retea publica de comunicatii electronice sau facilitati asociate ori o persoana care este autorizata în acest sens;
28. acces – punerea la dispozitia unui tert de facilitati sau servicii, în conditii determinate, în mod exclusiv ori neexclusiv, care îi sunt necesare în scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice, inclusiv atunci când sunt utilizate pentru transmisia serviciilor societatii informationale sau a serviciilor de programe audiovizuale; accesul cuprinde, printre altele:
a) accesul la elemente ale retelei si la facilitati asociate, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau nonfixe, inclusiv accesul la bucla locala si la facilitatile si serviciile necesare pentru a furniza servicii prin bucla locala;
b) accesul la infrastructura fizica, inclusiv cladiri, conducte si piloni;
c) accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistenta operationala;
d) accesul la sistemele de informatii sau bazele de date pentru pregatirea comenzilor, punerea la dispozitie, comenzi, întretinere si solicitari de reparatii, precum si facturare;
e) accesul la sisteme de conversie a numerelor sau la sistemele care au o functionalitate echivalenta;
f) accesul la retele fixe si mobile, în special pentru roaming;
g) accesul la sistemele de acces restrictionat pentru serviciile de televiziune digitala;
h) accesul la serviciile de retele virtuale;
29. interconectare – legatura fizica si logica realizata între retele publice de comunicatii electronice pentru a permite comunicarea dintre utilizatorii retelelor sau accesul la servicii; serviciile pot fi furnizate de catre partile implicate sau de catre alte parti care au acces la reteaua respectiva; interconectarea este o forma specifica de acces realizata de operatorii de retele publice de comunicatii;
30. serviciu de televiziune pe ecran lat – un serviciu de televiziune care consta, în totalitate sau partial, în programe produse si editate pentru a fi afisate pe ecranul lat; formatul 16:9 este formatul de referinta pentru serviciile de televiziune pe ecran lat;
31. bucla locala – circuitul fizic dintre punctul terminal al retelei si repartitorul principal sau elementul echivalent dintr-o retea publica fixa;
32. subbucla locala – portiunea din bucla locala care conecteaza punctul terminal al retelei de comunicatii electronice cu un punct de concentrare sau cu un punct de acces intermediar determinat dintr-o retea publica fixa de comunicatii electronice;
33. acces total la bucla sau subbucla locala – utilizarea de catre beneficiar a întregii capacitati a buclei sau subbuclei locale, fara a se modifica proprietatea buclei sau subbuclei locale;
34. acces partajat la bucla sau subbucla locala – utilizarea de catre beneficiar a unei parti specificate din capacitatea buclei sau subbuclei locale, cum ar fi o parte a frecventei sau a unui echivalent, fara a fi perturbat serviciul oferit initial si fara a se modifica proprietatea buclei sau subbuclei locale;
35. colocare – furnizarea spatiului fizic si a resurselor tehnice necesare instalarii si conectarii, în scopul unei functionari corespunzatoare a echipamentului relevant apartinând beneficiarului acestei forme de acces;
36. serviciu de telefonie destinat publicului – serviciu pus la dispozitia publicului care permite initierea si primirea, în mod direct sau indirect, de apeluri nationale ori nationale si internationale prin utilizarea unui numar sau unor numere din planul national ori international de numerotatie;
37. apel – conexiunea stabilita prin intermediul unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, care permite comunicarea bidirectionala;
38. post telefonic public cu plata – postul telefonic pus la dispozitia publicului, pentru utilizarea caruia plata se realizeaza în numerar, prin carti de credit sau debit, cartele preplatite, inclusiv cartele utilizabile pe baza de coduri de apelare;
39. numar geografic – numarul stabilit conform planului national de numerotatie, în cuprinsul caruia una sau mai multe cifre au semnificatie geografica utilizata pentru rutarea apelurilor catre locatia fizica la care se afla punctul terminal al retelei;
40. punct terminal al retelei – punctul fizic la care unui abonat i se furnizeaza accesul la o retea publica de comunicatii electronice; în cazul retelelor care utilizeaza comutarea sau rutarea, punctul terminal este identificat prin intermediul unei adrese specifice de retea, care poate fi asociata numarului ori numelui unui abonat;
41. numar nongeografic – numarul stabilit conform planului national de numerotatie, care nu este numar geografic; constituie numere nongeografice, printre altele, numerele alocate serviciilor de comunicatii electronice la puncte mobile, numerele cu acces gratuit si numerele pentru servicii cu tarif special;
42. portabilitatea numerelor – posibilitatea unui abonat de a-si pastra, la cerere, numarul asignat din planul national de numerotatie atunci când schimba furnizorul de servicii de comunicatii electronice;
43. serviciu universal – setul minim de servicii stabilite de prezenta ordonanta de urgenta, de o calitate determinata, care este disponibil tuturor utilizatorilor finali, indiferent de localizarea geografica si la un tarif accesibil;
44. obligatii privind serviciul universal – obligatii specifice impuse unui furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice care privesc furnizarea de retele si servicii într-o anumita arie geografica, inclusiv, acolo unde este cazul, aplicarea unor tarife comune prin stabilirea unei medii în aria geografica respectiva ori asigurarea unor optiuni tarifare specifice pentru persoanele cu venituri scazute sau cu nevoi sociale speciale;
45. furnizor de serviciu universal – furnizorul de retele sau servicii de comunicatii electronice caruia i s-au impus de catre ANCOM obligatii privind serviciul universal;
46. contract la distanta – contractul de furnizare a unor servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice, încheiat cu utilizatorii finali, care utilizeaza în mod exclusiv, înainte si la încheierea acestuia, unul sau mai multe mijloace de comunicatie la distanta;
47. mijloc de comunicatie la distanta – orice mijloc care poate fi utilizat pentru încheierea unui contract privind furnizarea unor servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau unor servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice si care nu necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti;
48. abuz – orice practica implicând utilizarea unei retele publice de comunicatii electronice sau unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, care reprezinta o încalcare a legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice sau a altor prevederi legale ori care determina un disconfort semnificativ utilizatorilor finali;
49. codare – operatie prin care semnalul initial este transformat la emisie astfel încât acesta sa poata fi restabilit la receptie numai daca se cunoaste algoritmul de codare;
50. decodare – operatie prin care la receptie este restabilit semnalul initial cunoscându-se algoritmul de codare;
51. introducere pe piata – actiunea de a face disponibil, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un echipament destinat consumatorilor pentru receptionarea semnalelor digitale de televiziune, în vederea distribuirii si/sau utilizarii;
52. echipament de televiziune digitala avansata – dispozitiv utilizat pentru conectarea la receptorul de televiziune sau integrat în receptorul de televiziune digitala, capabil sa receptioneze servicii de televiziune digitala interactiva;
53. interfata de programare a aplicatiei – interfata software între aplicatii, pusa la dispozitie de radiodifuzori sau de furnizorii de servicii, si resursele din echipamentele de televiziune digitala avansata pentru serviciile de difuzare sub forma digitala a programelor de televiziune si radio (application program interface – API).
(2) În cuprinsul prezentei ordonante de urgenta sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2008, la art. 2 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu completarile ulterioare, la art. 1 din Legea nr. 365/2002, republicata, si la art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Autorizarea furnizarii de retele si servicii de comunicatii electronice

Art. 5. – Furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice este libera si se realizeaza în conditiile regimului de autorizare generala, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.

Art. 6. – (1) În scopul realizarii unei evidente oficiale a furnizorilor, orice persoana care intentioneaza sa furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice are obligatia sa transmita ANCOM o notificare, în forma prevazuta la alin. (3), cu exceptia cazurilor prevazute la art. 7.
(2) Persoanele straine care furnizeaza servicii de comunicatii electronice transfrontaliere destinate publicului catre utilizatorii finali aflati pe teritoriul national au obligatia sa transmita ANCOM notificarea prevazuta la alin. (1).
(3) ANCOM stabileste si actualizeaza formularul-tip al notificarii, cuprinzând informatiile pe care orice persoana care intentioneaza sa furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice are obligatia sa le comunice pentru a beneficia de autorizatia generala. Aceste informatii sunt grupate în urmatoarele categorii:
a) date necesare identificarii furnizorului si comunicarii eficiente cu acesta;
b) descrierea tipurilor de retele sau de servicii pe care persoana în cauza intentioneaza sa le furnizeze;
c) data estimativa a începerii activitatii.
(4) Persoana care a realizat notificarea în conditiile prevazute la alin. (1) si (3) este autorizata sa furnizeze tipurile de retele si de servicii pe care le-a indicat în notificare, având drepturile si obligatiile corespunzatoare prevazute în autorizatia generala.
(5) Orice modificare a datelor prevazute la alin. (3) trebuie notificata ANCOM în termen de 10 zile.
(6) Persoanelor carora li s-a retras dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice li se revoca dreptul de a utiliza frecvente radio, resurse de numerotatie sau alte categorii de resurse tehnice, acolo unde este cazul, si nu mai pot beneficia de autorizatia generala pe o perioada de 3 ani de la retragerea dreptului.

Art. 7. – (1) Persoanele care intentioneaza sa furnizeze exclusiv pentru nevoi proprii retele sau servicii de comunicatii electronice
nu au obligatia transmiterii notificarii prevazute la art. 6.
(2) Persoanelor prevazute la alin. (1) li se aplica drepturile si obligatiile prevazute în autorizatia generala, precum si prevederile referitoare la retragerea dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice ori a dreptului de a utiliza frecvente radio.
(3) Persoanele care solicita acces sau interconectare furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice din România nu trebuie sa se supuna procedurii de autorizare generala prevazute la art. 6 daca nu furnizeaza servicii sau nu opereaza retele pe teritoriul national.
(4) ANCOM poate stabili alte tipuri de retele sau servicii de comunicatii electronice pentru a caror furnizare nu este necesara transmiterea notificarii prevazute la art. 6.

Art. 8. – (1) ANCOM elaboreaza si actualizeaza autorizatia generala pentru tipurile de retele si de servicii, prin care stabileste conditiile în care acestea pot fi furnizate, determinând astfel drepturile si obligatiile care revin furnizorilor fiecarui tip de retea sau de serviciu.
(2) Conditiile stabilite potrivit alin. (1) vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de retea sau de serviciu în cauza, nediscriminatorii, proportionale si transparente. Acestea pot viza:
a) contributii financiare pentru sustinerea serviciului universal;
b) plata tarifului de monitorizare anual, în conformitate cu dispozitiile cap. X;
c) interoperabilitatea serviciilor si interconectarea retelelor;
d) accesibilitatea pentru utilizatorii finali a resurselor de numerotatie din Planul national de numerotatie, din Spatiul european de numerotatie telefonica, a numerelor internationale universale gratuite si, acolo unde este fezabil din punct de vedere economic si tehnic, a resurselor de numerotatie din planurile nationale de numerotatie ale altor state membre ale Uniunii Europene, precum si alte conditii impuse în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;
e) cerinte privind protectia mediului, planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, precum si cerinte si conditii legate de acordarea dreptului de acces pe proprietatea publica sau privata, colocare si utilizarea partajata a infrastructurii, inclusiv, daca este cazul, garantiile de ordin financiar ori tehnic necesare pentru a asigura executarea corespunzatoare a lucrarilor de infrastructura;
f) obligatii privind transmisia serviciilor de programe prin retele de comunicatii electronice, în conformitate cu prevederile legislatiei din domeniul audiovizualului;
g) prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în domeniul comunicatiilor electronice, conform legislatiei nationale în domeniu;
h) protectia utilizatorilor finali în domeniul comunicatiilor electronice si conditii privind asigurarea accesibilitatii serviciilor de comunicatii electronice pentru utilizatorii finali cu dizabilitati;
i) restrictii privind transmiterea continutului ilegal si vatamator, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul comertului electronic si al audiovizualului;
j) informatii care trebuie furnizate în temeiul art. 6 alin. (3) si al art. 120;
k) interceptarea legala a comunicatiilor de catre autoritatile si institutiile abilitate în acest sens, inclusiv suportarea de catre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice a costurilor aferente, si asigurarea confidentialitatii prin sisteme proprii, acreditate în conditiile actelor normative în vigoare;
l) furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice pe durata situatiilor generate de producerea unei calamitati naturale ori a unui sinistru deosebit de grav, în vederea asigurarii comunicatiilor dintre agentiile specializate de interventie si celelalte autoritati publice implicate în gestionarea situatiei create, inclusiv conditiile de utilizare a retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice pentru comunicarea de catre autoritatile publice a avertizarilor care privesc amenintari iminente si pentru limitarea consecintelor catastrofelor majore;
m) masuri privind limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de retelele de comunicatii electronice, în conditiile legii;
n) obligatii privind acordarea accesului, altele decât cele prevazute la art. 100-105;
o) mentinerea integritatii retelelor publice de comunicatii electronice, inclusiv prin conditii care sa împiedice producerea interferentelor prejudiciabile între retele sau servicii de comunicatii electronice;
p) asigurarea securitatii retelelor publice de comunicatii electronice împotriva accesului neautorizat;
q) conditii de utilizare a frecventelor radio care sunt supuse doar regimului de autorizare generala, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3);
r) masuri destinate asigurarii respectarii standardelor sau specificatiilor tehnice, potrivit art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare;
s) obligatii de transparenta impuse furnizorilor de servicii de comunicatii electronice privind asigurarea conectivitatii între utilizatorii finali, în vederea atingerii obiectivelor prevazute la art. 4-61 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare, inclusiv orice conditii care limiteaza accesul sau utilizarea anumitor servicii sau aplicatii, în cazurile în care astfel de conditii sunt permise de cadrul legal, si, acolo unde este justificat si proportional, privind asigurarea accesului autoritatii de reglementare la informatiile necesare pentru verificarea respectarii acestor obligatii.

Art. 9. – (1) ANCOM modifica autorizatia generala, cu respectarea principiilor obiectivitatii si proportionalitatii, numai dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 135 si numai în urmatoarele situatii:
a) aceasta decizie este necesara pentru respectarea obligatiilor care decurg dintr-un acord international la care România este parte;
b) circumstantele în care autorizatia generala a fost emisa s-au modificat.
(2) ANCOM revoca autorizatia generala, cu respectarea principiilor obiectivitatii si proportionalitatii, numai în urmatoarele situatii:
a) aceasta decizie este necesara pentru respectarea obligatiilor care decurg dintr-un acord international la care România este parte;
b) în vederea protejarii interesului public, atunci când circumstantele în care autorizatia generala a fost emisa s-au modificat.
(3) Revocarea autorizatiei generale în cazurile stabilite la alin. (2) se realizeaza numai dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 135.

Art. 10. – (1) Persoanele autorizate în conditiile art. 6 sa furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati, în conditiile prevazute în legislatia în vigoare.
(2) Persoanele autorizate în conditiile art. 6 sa furnizeze retele publice de comunicatii electronice sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului beneficiaza si de urmatoarele drepturi:
a) dreptul de a negocia si de a încheia acorduri de acces sau de interconectare cu orice alti furnizori autorizati de retele publice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, în conditiile art. 11 si 12;
b) dreptul de a fi desemnat ca furnizor de serviciu universal, în conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(3) La cerere sau din oficiu, ANCOM elibereaza în cel mult 7 zile un certificat-tip prin care se atesta ca persoana respectiva a trimis o notificare în conditiile art. 6 si în care se prezinta conditiile în care aceasta persoana beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati si de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.

Art. 11. – Încheierea acordurilor de acces si interconectare se realizeaza, în conditiile legii, potrivit principiilor libertatii contractuale si negocierii cu buna-credinta a conditiilor tehnice si comerciale ale acestora, cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 12. – (1) Pentru a se asigura furnizarea si interoperabilitatea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului, orice operator al unei retele publice de comunicatii electronice are:
a) dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt operator al unei retele publice de comunicatii electronice, în vederea furnizarii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicatii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte retele publice de comunicatii electronice interconectate cu reteaua oricaruia dintre cei 2 operatori;
b) obligatia, la cererea unui tert autorizat în conditiile prezentei ordonante de urgenta, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauza, în vederea furnizarii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicatii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte retele publice de comunicatii electronice interconectate cu reteaua oricareia dintre parti.
(2) Operatorii vor oferi acces si interconectare în conformitate cu obligatiile stabilite de autoritatea de reglementare potrivit dispozitiilor art. 100 sau 105.
(3) Retelele publice de comunicatii electronice instalate în vederea furnizarii de servicii de televiziune digitala trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice necesare în vederea furnizarii serviciilor sau programelor de televiziune pe ecran lat.
(4) Operatorii care receptioneaza si retransmit servicii sau programe de televiziune pe ecran lat au obligatia de a pastra formatul respectiv.
(5) Informatiile obtinute înaintea, în timpul sau dupa finalizarea negocierilor unui acord de acces sau de interconectare trebuie utilizate numai în scopul în care au fost furnizate, iar confidentialitatea informatiilor transmise sau stocate va fi respectata în toate cazurile. Aceste informatii nu pot fi divulgate catre niciun tert, în special catre alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai furnizorului care ofera acces ori interconectare, care ar obtine astfel un avantaj de ordin competitiv, cu exceptia informatiilor solicitate de autoritatea de reglementare, potrivit dispozitiilor cap. IX.

Art. 13. – (1) Este interzisa acordarea unor drepturi speciale sau exclusive cu privire la instalarea ori furnizarea de retele de comunicatii electronice sau pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv cu privire la utilizarea unor frecvente radio, cu exceptia aplicarii dispozitiilor art. 26 alin. (5).
(2) În cazul proiectelor de instalare de retele publice de comunicatii electronice realizate cu participarea sau sprijinul autoritatilor administratiei publice centrale sau locale ori finantate, total sau partial, din fonduri publice, în scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care împiedica, restrâng ori distorsioneaza concurenta în sectorul comunicatiilor electronice sau pot avea un astfel de efect, furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice beneficiaza de acces deschis la aceste retele pentru o perioada de cel putin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscriminarii, proportionalitatii si obiectivitatii.
(3) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica în cazul proiectelor de instalare de retele de comunicatii electronice realizate de catre institutiile sau autoritatile publice din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, potrivit competentelor legale acordate în acest scop.
(4) Conditiile tehnice si economice în care se realizeaza furnizarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului, precum si accesul la retelele de comunicatii electronice în cazul prevazut la alin. (2) se stabilesc cu avizul conform al ANCOM.
(5) ANCOM supravegheaza respectarea conditiilor tehnice si economice stabilite în conformitate cu prevederile alin. (4).
(6) Actul administrativ prin care s-a dispus implementarea unor proiecte de instalare de retele de comunicatii electronice, în conditiile alin. (2), în lipsa avizului conform al ANCOM prevazut la alin. (4), poate fi atacat de orice persoana interesata la instanta de contencios administrativ competenta.
(7) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru prestarea serviciilor în alte sectoare ale economiei, în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, au urmatoarele obligatii:
a) sa tina contabilitatea în mod distinct pentru activitatile asociate cu furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice, în acelasi mod în care acest lucru s-ar realiza daca aceste activitati ar fi desfasurate de entitati distincte, astfel încât sa fie identificate cu baza de calcul si metodologiile de atribuire aplicate toate elementele care contribuie la formarea costurilor si a veniturilor legate de activitatile asociate cu furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice, inclusiv o prezentare detaliata a activelor imobilizate si a cheltuielilor structurale;
b) sa realizeze o separare structurala pentru activitatile asociate cu furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice.
(8) Prevederile alin. (7) lit. a) nu se aplica furnizorilor ale caror venituri anuale, rezultate din activitatile legate de furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice în România si/sau în alte state membre ale Uniunii Europene, sunt mai mici decât echivalentul în lei a 50 milioane de euro, pe baza cursului de schimb valutar mediu al perioadei în care au fost realizate veniturile comunicat de Banca Nationala a României.
(9) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care nu sunt supusi cerintelor dreptului societatilor comerciale si care nu îndeplinesc criteriile aplicabile întreprinderilor mici si mijlocii stabilite prin regulile contabile armonizate cu cerintele legislatiei Uniunii Europene, au obligatia sa îsi elaboreze situatiile financiare, sa le supuna spre aprobare unui auditor financiar independent, în conditiile legii, si sa le publice. Aceasta cerinta se aplica si situatiilor financiare separate realizate în conditiile alin. (7) lit. a).

CAPITOLUL III
Regimul juridic al resurselor limitate necesare pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice

SECTIUNEA 1
Administrarea si gestionarea resurselor limitate

Art. 14. – (1) ANCOM administreaza la nivel national resursele limitate necesare pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice, precum frecventele radio, resursele de numerotatie si alte resurse tehnice asociate.
(2) ANCOM gestioneaza la nivel national resursele de numerotatie si alte resurse tehnice asociate.
(3) Resursele de numerotatie prevazute în Planul national de numerotatie si frecventele radio sunt resurse limitate aflate în proprietatea publica a statului.
(4) Administrarea si gestionarea resurselor limitate se realizeaza pe baza principiilor obiectivitatii, transparentei, nediscriminarii si proportionalitatii.

Art. 15. – Semnele susceptibile de reprezentare grafica ce redau resurse de numerotatie prevazute în Planul national de numerotatie si resurse tehnice asociate nu pot face obiectul protectiei dreptului de proprietate industriala pentru serviciile de comunicatii electronice destinate publicului.

SECTIUNEA a 2-a
Frecventele radio

Art. 16. – (1) Utilizarea frecventelor radio se realizeaza în conformitate cu prevederile TNABF, cu reglementarile în vigoare din domeniul comunicatiilor electronice, cu acordurile internationale la care România este parte, inclusiv cu reglementarile adoptate de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor ori de catre Conferinta Europeana a Administratiilor de Posta si Telecomunicatii.
(2) TNABF se adopta prin hotarâre a Guvernului, la propunerea ANCOM, în urma avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvente radio cu utilizare guvernamentala sau a celor aflate în partaj guvernamental/neguvernamental.
(3) ANCOM asigura, în conditiile legii, administrarea si coordonarea la nivel national a gestionarii spectrului de frecvente radio în conformitate cu TNABF si cu acordurile internationale la care România este parte, inclusiv cu reglementarile adoptate de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor si de catre Conferinta Europeana a Administratiilor de Posta si Telecomunicatii.

Art. 17. – (1) Autoritatile competente sa gestioneze frecventele radio sunt:
a) ANCOM, pentru frecventele radio din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentala si, în conditiile art. 19, pentru frecventele radio din benzile atribuite pentru utilizare în partaj guvernamental/neguvernamental;
b) institutiile competente din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, pentru frecventele radio din benzile atribuite pentru utilizare guvernamentala; în cazul spectrului radio utilizat în scopul apararii, gestionat exclusiv sau în partaj de catre Ministerul Apararii Nationale, în cadrul TNABF, se utilizeaza termenul guvernamental “armata”.
(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) au obligatia sa asigure schimbul reciproc de informatii referitoare la asignarile de frecvente efectuate în cazul benzilor de frecvente radio cu utilizare partajata neguvernamentala/guvernamentala, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestea colaboreaza în vederea identificarii si localizarii emisiilor neautorizate si a interferentelor prejudiciabile, în scopul asigurarii protectiei radioelectrice a tuturor statiilor de radiocomunicatii autorizate ce utilizeaza frecvente radio în conditiile legii.
(3) În scopul utilizarii eficiente a benzilor de frecvente desemnate conform TNABF pentru utilizare guvernamentala sau în partaj guvernamental/neguvernamental si al asigurarii compatibilitatii electromagnetice a echipamentelor radioelectrice proprii, institutiile competente din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala pot elabora ordine si instructiuni interne.

Art. 18. – (1) Institutiile competente din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala au dreptul sa utilizeze benzile de frecvente desemnate conform TNABF, pentru utilizare guvernamentala sau în partaj guvernamental/neguvernamental, în masura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atributiilor conferite de lege.
(2) Institutiile competente din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala au dreptul sa utilizeze pentru perioade limitate de timp benzile de frecvente radio, în masura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atributiilor speciale prevazute de Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a României.
(3) Utilizarea frecventelor radio în conditiile alin. (1) si (2) se realizeaza în mod gratuit, fara a fi necesara obtinerea unei licente, cu îndeplinirea urmatoarelor conditii:
a) respectarea cerintelor tehnice si operationale necesare pentru evitarea interferentelor prejudiciabile si pentru limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice;
b) respectarea obligatiilor care decurg din acordurile internationale la care România este parte, inclusiv a reglementarilor adoptate de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor sau de catre Conferinta Europeana a Administratiilor de Posta si Telecomunicatii.

Art. 19. – Activitatea ANCOM privind administrarea si coordonarea gestionarii spectrului de frecvente radio este asistata, pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvente radio cu utilizare guvernamentala sau aflate în partaj guvernamental/neguvernamental, de Comisia Interdepartamentala de Radiocomunicatii, înfiintata prin hotarâre a Guvernului, prin care se stabilesc structura, atributiile si modul de functionare ale acesteia.

Art. 20. – (1) Spectrul de frecvente radio poate fi utilizat prin intermediul oricarei tehnologii disponibile pentru fiecare tip de aplicatie stabilita prin TNABF si în conformitate cu cerintele prevazute de legislatia Uniunii Europene.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ANCOM poate stabili, temeinic motivat, restrictii proportionale si nediscriminatorii privind utilizarea anumitor tehnologii în anumite benzi de frecvente radio, în special atunci când acest lucru este necesar pentru:
a) evitarea interferentelor prejudiciabile;
b) limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice;
c) asigurarea calitatii tehnice a serviciului;
d) asigurarea maximizarii utilizarii în partaj a frecventelor radio;
e) garantarea utilizarii eficiente a spectrului;
f) asigurarea îndeplinirii unui obiectiv de interes general.
(3) Spectrul de frecvente radio poate fi utilizat pentru furnizarea oricarui serviciu de comunicatii electronice, stabilit prin TNABF si în conformitate cu cerintele prevazute de legislatia Uniunii Europene.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), ANCOM poate stabili în benzi de frecvente radio determinate, temeinic motivat, restrictii proportionale si nediscriminatorii privind furnizarea anumitor servicii de comunicatii electronice, inclusiv în vederea respectarii cerintelor prevazute de Regulamentul Radio al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor.
(5) În scopul garantarii îndeplinirii obiectivului de interes general, masurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (4) se motiveaza, acestea putând privi, fara a se limita la acestea:
a) siguranta vietii;
b) promovarea coeziunii sociale, regionale sau teritoriale;
c) evitarea utilizarii ineficiente a frecventelor radio; sau
d) promovarea diversitatii culturale si lingvistice si a pluralismului media, de exemplu prin furnizarea serviciilor de programe de televiziune sau radiodifuziune.
(6) În vederea asigurarii respectarii principiilor prevazute la alin. (1) si (3), ANCOM analizeaza periodic restrictiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (2) sau (4), dupa caz, si publica rezultatele acestei analize.
(7) Autoritatea de reglementare poate adopta masurile prevazute la alin. (2) si (4) în urma parcurgerii procedurii de consultare prevazute la art. 135.

Art. 21. – (1) ANCOM poate interzice, la cererea motivata a institutiilor competente din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, pe o perioada limitata, utilizarea partiala sau totala a unei anumite benzi de frecvente ori a unei anumite frecvente în cazul în care siguranta nationala, ordinea publica sau apararea nationala impune aceasta masura, precum si în cazul respectarii unor angajamente asumate prin acorduri internationale.
(2) Procedura privind interzicerea utilizarii partiale sau totale a unei benzi de frecvente ori a unei anumite frecvente se elaboreaza de catre ANCOM, cu avizul Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii, si se aproba prin decizie a presedintelui ANCOM.
(3) Institutiile competente din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala pot impune furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, în cazuri extraordinare si pentru o perioada limitata, modificarea unor parametri tehnici ai emisiei radio, pentru îndeplinirea unor atributii speciale prevazute de Legea nr. 51/1991.
(4) Situatiile prevazute la alin. (3) sunt comunicate de îndata ANCOM, în conditiile Legii nr. 182/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 22. – (1) Introducerea pe piata si punerea în functiune pe teritoriul României a echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice este permisa în conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului.
(11) Cerintele si conditiile privind compatibilitatea electromagnetica a echipamentelor electrice si electronice se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.
(2) Autoritatea de reglementare stabileste reglementarile tehnice pentru interfetele radio ce definesc cerintele pe care echipamentele prevazute la alin. (1) trebuie sa le respecte pentru a putea fi utilizate.

Art. 23. – (1) Frecventele radio pot fi utilizate numai dupa obtinerea unei licente de utilizare a frecventelor radio acordate în conditii care sa asigure exploatarea eficienta a resursei limitate, evitarea aparitiei interferentelor prejudiciabile asupra retelelor operate de alte persoane care utilizeaza spectrul radio în conditiile legii, asigurarea calitatii tehnice a serviciului furnizat ori îndeplinirea altor obiective de interes general.
(2) Autoritatea de reglementare acorda spre utilizare, în mod individual, prin alocare sau asignare, frecvente radio din benzile prevazute în TNABF, în conformitate cu procedura stabilita prin decizie a presedintelui ANCOM, si tine permanent evidenta utilizarii acestora.
(3) ANCOM poate stabili, prin decizie a presedintelui, anumite categorii de frecvente a caror utilizare este permisa fara obtinerea unei licente de utilizare a frecventelor radio, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, precum si atunci când riscul producerii interferentelor prejudiciabile este redus, impunând totodata si conditiile armonizate de utilizare a acestora.
(4) În situatia prevazuta la alin. (3), în cazul anumitor benzi de frecvente radio destinate furnizarii de retele si servicii de comunicatii electronice, autoritatea de reglementare poate stabili ca utilizarea sa fie supusa regimului de autorizare generala în ceea ce priveste accesul si conditiile de utilizare.

Art. 24. – (1) Licenta de utilizare a frecventelor radio este actul administrativ prin care ANCOM acorda unui furnizor autorizat în conditiile cap. II dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvente radio în scopul furnizarii de retele sau de servicii de comunicatii electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici si pentru o perioada limitata.
(2) Licenta de utilizare a frecventelor radio stabileste conditiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevazut la alin. (1). Aceste conditii trebuie sa fie obiectiv justificate în raport cu tipul de retea sau de serviciu în cauza, nediscriminatorii, proportionale si transparente. Ele pot viza:
a) desemnarea tipului de retea sau de serviciu ori a tehnologiei pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a frecventelor, inclusiv, daca este cazul, utilizarea exclusiva a unei frecvente pentru transmiterea unui anumit serviciu media audiovizual, în conditiile legislatiei din domeniul audiovizualului;
b) utilizarea efectiva, rationala si eficienta a frecventelor, inclusiv, daca este cazul, cerinte de calitate a serviciului furnizat si de acoperire a teritoriului;
c) termene pentru utilizarea efectiva a frecventelor;
d) cerinte tehnice si operationale necesare pentru evitarea interferentelor prejudiciabile si pentru limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinte sunt diferite fata de cele incluse în autorizatia generala;
e) durata pentru care se acorda dreptul de utilizare, sub rezerva modificarii TNABF; termenul de valabilitate a licentei este adecvat pentru serviciul de comunicatii electronice în cauza, având în vedere obiectivul urmarit, si tine cont de o perioada adecvata necesara pentru amortizarea investitiei;
f) posibilitatea si conditiile cedarii dreptului de utilizare;
g) tariful de utilizare a spectrului, stabilit în conformitate cu prevederile art. 30;
h) orice obligatii asumate de furnizorul în cauza în cursul unei proceduri de selectie competitiva sau comparativa;
i) obligatii care decurg din acorduri internationale privind utilizarea frecventelor;
j) obligatii ce decurg din utilizarea cu caracter experimental sau ocazional a frecventelor radio.
(3) Licenta de utilizare a frecventelor radio poate fi modificata la initiativa ANCOM, potrivit competentelor ce îi revin în conformitate cu legislatia în vigoare, în cazurile impuse de:
a) respectarea conditiilor privind utilizarea efectiva, rationala si eficienta a frecventelor radio;
b) evitarea interferentelor prejudiciabile;
c) implementarea obiectivelor de armonizare la nivel european si cooperare internationala privind utilizarea frecventelor radio;
d) respectarea acordurilor internationale la care România este parte referitoare la utilizarea frecventelor radio;
e) rezolvarea situatiilor de disponibilitate limitata a frecventelor radio, în anumite arii geografice si în conditii tehnice specificate, în benzile de frecvente radio desemnate pentru tipul de aplicatie destinat furnizarii retelei care face obiectul licentei;
f) implementarea strategiei de dezvoltare a comunicatiilor electronice si de gestionare a spectrului de frecvente radio;
g) modificarea TNABF.
(4) În situatia prevazuta la alin. (3), ANCOM îl informeaza pe titularul licentei de utilizare a frecventelor radio cu privire la modificarile ce trebuie operate si îi acorda un termen corespunzator în vederea implementarii acestor modificari, proportional cu natura calitativa sau cantitativa a acestora.

Art. 25. – (1) Numarul de licente de utilizare a frecventelor radio ce urmeaza sa fie acordate într-o banda de frecvente radio poate fi limitat atunci când este necesara asigurarea utilizarii eficiente a spectrului de frecvente radio sau evitarea aparitiei interferentelor prejudiciabile.
(2) Limitarea numarului de licente de utilizare a frecventelor radio se poate realiza numai cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) luarea în considerare de catre ANCOM a necesitatii ca masura sa aduca utilizatorilor un maximum de beneficii si sa faciliteze dezvoltarea concurentei;
b) acordarea de catre ANCOM tuturor partilor interesate, inclusiv utilizatorilor si consumatorilor, a posibilitatii de a-si exprima opiniile referitoare la aceasta masura;
c) publicarea oricarei decizii care limiteaza numarul de licente, împreuna cu motivarea acestei masuri.
(3) Pentru a aprecia daca limitarea numarului de licente mai este justificata, ANCOM analizeaza decizia, adoptata în conformitate cu prevederile alin. (1), atunci când considera necesar ori în urma primirii unei cereri motivate din partea unei persoane direct afectate de masura de limitare.
(4) În cazul în care ANCOM considera ca noi drepturi de utilizare a frecventelor radio întrunesc conditiile necesare în vederea acordarii, autoritatea de reglementare are obligatia sa aduca la cunostinta publicului acest lucru si sa lanseze invitatia de depunere a cererilor.

Art. 26. – (1) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio se realizeaza prin intermediul unei proceduri deschise, obiective, transparente, nediscriminatorii si proportionale, în termen de cel mult 6 saptamâni de la primirea unei cereri complete, însotite de toate documentele necesare în acest sens, cu exceptia licentelor acordate în conditiile alin. (2) si (5).
(2) În cazul licentelor de utilizare a frecventelor radio care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 25, ANCOM acorda dreptul de utilizare prin selectie competitiva sau comparativa, pe baza unei proceduri obiective, transparente, nediscriminatorii si proportionale, care sa nu aiba ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei, în cel mult 8 luni de la primirea unei cereri în acest sens. Procedura de selectie competitiva sau comparativa poate fi folosita ca modalitate de acordare a dreptului de utilizare si în alte cazuri stabilite de ANCOM.
(3) Termenele prevazute la alin. (1) si (2) pot fi modificate de ANCOM daca acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord international referitor la utilizarea spectrului de frecvente radio sau a pozitiilor orbitale la care România este parte.
(4) ANCOM poate decide, în cadrul unei proceduri de acordare a licentei de utilizare a frecventelor radio, cu respectarea principiilor prevazute la alin. (2), din considerente ce tin de promovarea concurentei în domeniul comunicatiilor electronice, cu consultarea prealabila a Consiliului Concurentei, interzicerea participarii anumitor persoane la procedura de selectie. Autoritatea de reglementare justifica masura si ia decizia numai dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 135.
(5) În situatii temeinic justificate, prin exceptie de la prevederile alin. (2), frecventele radio pot fi acordate prin încredintare directa, cu avizul conform al Consiliului National al Audiovizualului, radiodifuzorilor ce furnizeaza programele publice de radiodifuziune si televiziune si numai în situatia în care masura este necesara pentru atingerea unor obiective de interes general. Acordarea frecventelor radio în conditiile prezentului alineat trebuie sa fie justificata în mod obiectiv, sa fie transparenta si proportionala.
(6) Autoritatea de reglementare are dreptul, înainte de data- limita de depunere a ofertelor, de a anula o procedura de selectie demarata. Decizia de a anula procedura de selectie trebuie obiectiv justificata ori sa reprezinte consecinta unor conditii ce nu au putut fi cunoscute la initierea procedurii de selectie. ANCOM comunica, în termen de cel mult 30 de zile, motivele anularii procedurii de selectie si înapoiaza, la cerere, costurile de achizitie a documentatiei elaborate pentru procedura de selectie.

Art. 27. – (1) Dreptul de utilizare a frecventelor radio poate fi retras, total sau partial, în urmatoarele situatii:
a) drepturile conferite prin licenta nu sunt exercitate, în scopul pentru care acestea au fost acordate, în termenul stabilit conform art. 24 alin. (2) lit. c);
b) masura este necesara în vederea implementarii obiectivelor de armonizare la nivel european si cooperare internationala privind utilizarea frecventelor radio;
c) masura este necesara în vederea respectarii acordurilor internationale la care România este parte referitoare la utilizarea frecventelor radio;
d) masura este necesara în vederea implementarii strategiei de dezvoltare a comunicatiilor electronice si a politicii de gestionare a spectrului de frecvente radio;
e) în cazul în care exercitarea dreptului de utilizare este întrerupta, din motive imputabile titularului, pentru mai mult de 6 luni si are ca efect direct limitarea posibilitatii ANCOM de a acorda alte drepturi de utilizare în anumite conditii;
f) pentru evitarea tezaurizarii spectrului radio manifestata prin neutilizarea resursei limitate la nivelul alocarii din licente, atunci când masura este necesara pentru asigurarea unei concurente efective pe piata sau pentru eliminarea unor bariere la intrarea pe piata, care au ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurentei.
(2) Dreptul de utilizare a frecventelor radio în cazurile prevazute la alin. (1) lit. b)-d) poate fi retras doar în urma parcurgerii procedurii de consultare prevazute la art. 135.
(3) În cazul prevazut la alin. (1) lit. f), anterior dispunerii masurii retragerii dreptului de utilizare, ANCOM poate permite cesionarea dreptului de utilizare a frecventelor radio, într-un termen determinat, în conditii care sa asigure protejarea concurentei.
(4) În cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (3), ANCOM poate dispune retragerea dreptului de utilizare doar dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 135.

Art. 28. – (1) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio prin intermediul unor proceduri de selectie competitiva sau comparativa este conditionata de plata catre bugetul de stat a unei taxe de licenta; cuantumul si conditiile privind efectuarea platii vor fi stabilite, pentru fiecare caz în parte, prin hotarâre a Guvernului initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, la propunerea ANCOM.
(2) Selectia competitiva reprezinta procedura de acordare a licentei de utilizare a frecventelor radio prin care dreptul de utilizare a frecventelor radio este acordat câstigatorului unei licitatii, ca urmare a oferirii unei valori maxime pentru taxa de licenta, având ca punct de pornire valoarea minimala stabilita conform alin. (1), asigurându-se totodata si îndeplinirea unor criterii de precalificare de natura tehnica, administrativa ori financiara, dupa caz.
(3) Selectia comparativa reprezinta procedura de acordare a licentei de utilizare a frecventelor radio prin care dreptul de utilizare a frecventelor radio este acordat primului clasat, în urma evaluarii ofertelor depuse pe baza unui set de criterii prestabilite de natura tehnica, administrativa ori financiara, dupa caz.
(4) Reglementarea detaliata a modului de desfasurare a procedurilor de selectie competitiva sau comparativa se adopta prin decizie a presedintelui ANCOM.

Art. 29. – (1) Costurile ocazionate de schimbarea destinatiei sau reorganizarea utilizarii unor benzi de frecvente radio determinate de acordarea unor licente de utilizare a frecventelor radio prin intermediul unor proceduri de selectie vor fi suportate din cuantumul taxei de licenta mentionate la art. 28 alin. (1), precum si din alte surse de finantare ce pot fi stabilite prin hotarâre a Guvernului.
(2) Modul de compensare a costurilor prevazute la alin. (1) va fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, prin hotarâre a Guvernului initiata de catre Secretariatul General al Guvernului la propunerea ANCOM.
(3) Procedurile si metodologiile de determinare si evaluare a costurilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a presedintelui ANCOM.

Art. 30. – (1) Titularii licentelor de utilizare a frecventelor radio datoreaza anual catre ANCOM un tarif de utilizare a spectrului. Individualizarea cuantumului tarifului de utilizare a spectrului se realizeaza în baza alocarilor sau asignarilor de frecvente radio efectuate prin intermediul ori în baza licentei de utilizare a frecventelor radio.
(2) Tariful de utilizare a spectrului prevazut la alin. (1), stabilit prin decizie a presedintelui ANCOM, trebuie sa asigure utilizarea optima a frecventelor radio si sa fie obiectiv justificat, transparent, nediscriminatoriu si proportional cu scopul pentru care este destinat.

Art. 31. – (1) Dreptul de utilizare a frecventelor radio conferit în urma unor proceduri de selectie comparativa sau competitiva se acorda pentru o perioada de cel mult 10 ani.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în vederea respectarii principiilor stabilite la art. 24 alin. (2) lit. e), dreptul de utilizare a frecventelor radio poate fi acordat pentru o perioada de pâna la 15 ani.
(3) Termenul de valabilitate a licentelor de utilizare a frecventelor radio, inclusiv cele acordate în baza unor acte normative speciale, poate fi reînnoit de catre ANCOM pentru perioade cel mult egale cu cea initiala, daca aceasta masura nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei.
(4) La prelungirea perioadei de valabilitate a licentei de utilizare a frecventelor radio, autoritatea de reglementare poate revizui conditiile ce au fost avute în vedere la acordarea initiala a licentei.
(5) În situatia prevazuta la alin. (4), ANCOM informeaza titularul licentei cu privire la modificarile ce trebuie operate si îi acorda acestuia un termen corespunzator în vederea implementarii acestor modificari, proportional cu natura calitativa sau cantitativa a acestora.
(6) Prelungirea perioadei de valabilitate a licentei de utilizare a frecventelor radio acordate prin procedura de selectie este conditionata de plata catre bugetul de stat a unei taxe de licenta; cuantumul si conditiile privind efectuarea platii se stabilesc, în mod individual, prin hotarâre a Guvernului initiata de catre Secretariatul General al Guvernului la propunerea ANCOM.
(7) Abrogat prin punctul 6. din Lege nr. 140/2012 începând cu 26.07.2012.

Art. 32. – (1) Utilizarea frecventelor radio în serviciul de amator se realizeaza fara obtinerea unei licente de utilizare a frecventelor radio.
(2) În cadrul serviciului de amator pot opera numai persoane autorizate, denumite radioamatori, în benzi de frecvente radio atribuite prin TNABF acestui serviciu de radiocomunicatii, pentru activitati fara caracter comercial si în scop personal, pentru instruire individuala, studii tehnice si intercomunicare.
(3) ANCOM asigura certificarea si autorizarea radioamatorilor, precum si modul de utilizare a frecventelor radio de catre acestia în termenii si conditiile stabilite prin decizie a presedintelui ANCOM.

Art. 33. – (1) Operarea statiilor de radiocomunicatii în serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit si serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara se poate realiza numai de catre persoane care detin nivelul de cunostinte necesar operarii respectivelor statii.
(2) Operarea statiilor de radiocomunicatii în serviciul mobil terestru, cu exceptia operarii statiilor de radiocomunicatii din componenta retelelor publice mobile, se poate realiza numai de catre persoane care detin nivelul de cunostinte necesar operarii respectivelor statii.
(3) ANCOM asigura certificarea personalului prevazut la alin. (1) si (2) în termenii si conditiile stabilite prin decizie a presedintelui ANCOM.

Art. 34. – În cazul frecventelor radio necesare pentru nevoile proprii de comunicatii ale ambasadelor si misiunilor diplomatice ale altor state aflate pe teritoriul României, procedura de obtinere a dreptului de utilizare si conditiile asociate acestui drept se stabilesc prin decizie a presedintelui ANCOM, cu avizul Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea procedurilor armonizate la nivel european si a acordurilor internationale la care România este parte.

Art. 35. – (1) Titularul licentei de utilizare a frecventelor radio acordate pentru furnizarea unei retele publice de comunicatii electronice poate cesiona dreptul de utilizare conferit prin licenta unei alte persoane autorizate în conditiile art. 6.
(2) Licenta de utilizare a frecventelor radio se poate cesiona în integralitatea sa, numai cu acordul prealabil al ANCOM, cu asumarea tuturor obligatiilor decurgând din aceasta, precum si cu respectarea conditiilor prevazute în licenta cu privire la cedarea acesteia. Orice acord având ca obiect cesionarea licentei, încheiat fara obtinerea acordului prealabil, este nul de drept.
(3) ANCOM poate stabili benzi de frecvente radio pentru care dreptul de utilizare poate fi cesionat si partial.
(4) ANCOM poate solicita cesionarului, anterior cesionarii dreptului, îndeplinirea anumitor conditii care sa conduca la respectarea obiectivelor avute în vedere la acordarea initiala a dreptului.
(5) Cesionarea dreptului de utilizare a frecventelor radio în conditiile prevazute la alin. (2)-(4) nu trebuie sa aiba ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei si, în cazurile în care utilizarea frecventelor este armonizata la nivelul Uniunii Europene, nu trebuie sa conduca la schimbarea destinatiei de folosinta a frecventelor care fac obiectul licentei într-un mod care sa contravina acestei utilizari armonizate.
(6) Cesionarea dreptului de utilizare a frecventelor radio se aduce la cunostinta publicului de catre ANCOM.

Art. 36. – ANCOM stabileste procedura administrativa de acordare, modificare, încetare, prelungire si cesionare a dreptului de utilizare a frecventelor radio, precum si drepturile si obligatiile corespunzatoare cu privire la utilizarea frecventelor radio.

SECTIUNEA a 3-a
Resurse de numerotatie si resurse tehnice asociate

Art. 37. – (1) ANCOM adopta Planul national de numerotatie.
(2) Planul national de numerotatie stabileste regulile de administrare si gestionare la nivel national a resurselor de numerotatie utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, în conformitate cu acordurile internationale la care România este parte.
(3) Planul national de numerotatie poate fi modificat pentru îndeplinirea obligatiilor rezultate din acordurile internationale la care România este parte, pentru a asigura disponibilitatea suficienta a resurselor de numerotatie ori pentru adaptarea la evolutia serviciilor.
(4) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii destinate publicului au obligatia sa implementeze, pe propria cheltuiala, modificarile aduse Planului national de numerotatie.
(5) Adoptarea masurilor prevazute la alin. (1) si (3) se realizeaza cu respectarea procedurii de consultare publica prevazute la art. 135.
(6) Planul national de numerotatie si orice modificari aduse acestuia se publica, cu exceptia aspectelor care pot afecta securitatea nationala, în conditiile legii.

Art. 38. – (1) ANCOM asigura punerea la dispozitie de resurse de numerotatie adecvate pentru toate categoriile de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.
(2) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie se acorda furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care îndeplinesc conditiile stabilite de ANCOM.
(3) ANCOM poate stabili anumite categorii de resurse de numerotatie pentru care dreptul de utilizare se acorda si furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice.
(4) Numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 este alocat administratorului Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta.
(5) Prin reglementari secundare pot fi stabilite numere în vederea asigurarii altor servicii necesare pentru satisfacerea interesului public care pot fi alocate unor autoritati publice.

Art. 39. – (1) Administrarea si gestionarea resurselor de numerotatie trebuie sa respecte principiul egalitatii de tratament acordat tuturor furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice, dupa caz.
(2) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului carora li s-a acordat dreptul de utilizare pentru anumite numere sau blocuri de numere sunt obligati sa aplice principiul nediscriminarii si transparentei fata de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice în privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor.

Art. 40. – (1) Utilizarea resurselor de numerotatie este permisa numai dupa obtinerea unei licente acordate, conform legii, în conditii care sa asigure exploatarea lor eficienta.
(2) ANCOM stabileste procedura administrativa de acordare, modificare, prelungire, încetare si cesionare a dreptului de utilizare a resurselor de numerotatie, precum si drepturile si obligatiile corespunzatoare cu privire la utilizarea resurselor de numerotatie.
(3) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a respecta Planul national de numerotatie, precum si conditiile de utilizare a resurselor de numerotatie.

Art. 41. – (1) Licenta de utilizare a resurselor de numerotatie este actul administrativ prin care ANCOM acorda unui furnizor dreptul de a utiliza anumite numere din Planul national de numerotatie în scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice, pentru o perioada limitata.
(2) Licenta de utilizare a resurselor de numerotatie stabileste conditiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevazut la alin. (1). Aceste conditii trebuie sa fie obiectiv justificate în raport cu serviciul în cauza, nediscriminatorii, proportionale si transparente.
(3) Conditiile de utilizare a resurselor de numerotatie pot viza:
a) desemnarea serviciului pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie, inclusiv orice cerinte legate de furnizarea acelui serviciu, precum principiile tarifare sau tarifele maxime care pot fi aplicate pentru apelurile catre anumite numere sau blocuri de numere, în scopul de a asigura protejarea intereselor utilizatorilor finali;
b) utilizarea efectiva, rationala si eficienta a resurselor de numerotatie;
c) cerinte privind portabilitatea numerelor;
d) obligatii referitoare la serviciile privind registrele abonatilor si la serviciile de informatii privind abonatii;
e) durata pentru care se acorda dreptul de utilizare, sub rezerva modificarii Planului national de numerotatie;
f) cesionarea sau transferul resurselor de numerotatie;
g) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilit în conformitate cu prevederile art. 43;
h) orice obligatii asumate de furnizorul în cauza în cursul unei proceduri de selectie competitiva sau comparativa;
i) obligatii care decurg din acorduri internationale la care România este parte privind utilizarea resurselor de numerotatie.
(4) Modificarea conditiilor de utilizare a resurselor de numerotatie se realizeaza în cazuri justificate si cu respectarea procedurii de consultare publica prevazute la art. 135.

Art. 42. – (1) Acordarea licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie se face prin intermediul unei proceduri deschise, obiective, transparente, nediscriminatorii si proportionale, în cel mult 3 saptamâni de la primirea unei cereri complete, însotita de toate documentele necesare în acest sens, în cazul resurselor de numerotatie a caror destinatie a fost stabilita prin Planul national de numerotatie, cu exceptia acelor licente care se acorda printr-o procedura de selectie competitiva sau comparativa, pentru care termenul este de cel mult 6 saptamâni.
(2) ANCOM poate decide motivat ca alocarea anumitor resurse de numerotatie sa se realizeze în urma unor proceduri alternative, cu respectarea termenelor si principiilor prevazute la alin. (1).
(3) ANCOM acorda licente de utilizare a resurselor de numerotatie ori de câte ori primeste o cerere justificata în acest sens, luând în considerare natura serviciului în cauza, necesitatea obtinerii resurselor de numerotatie respective, respectarea conditiilor de utilizare a resurselor de numerotatie si asigurarea unei utilizari eficiente a acestora, precum si necesitatea de a satisface solicitarile de resurse de numerotatie pe termen lung.
(4) Dupa consultarea partilor interesate, în conditiile legii, ANCOM poate decide acordarea anumitor categorii de numere, a caror valoare economica este deosebita, prin intermediul unor proceduri de selectie competitiva sau comparativa.

Art. 43. – (1) ANCOM poate impune titularilor de licente de utilizare a resurselor de numerotatie plata unui tarif de utilizare a acestor resurse.
(2) Tarifele prevazute la alin. (1) trebuie sa asigure utilizarea optima a resurselor de numerotatie, sa fie obiectiv justificate, transparente, nediscriminatorii si proportionale cu scopul pentru care sunt destinate.

Art. 44. – (1) Resursele de numerotatie prevazute în licenta pot fi cesionate, total sau partial, unui tert, numai cu acordul prealabil al ANCOM si numai cu asumarea tuturor obligatiilor ce decurg din dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie, precum si cu respectarea conditiilor prevazute în licenta cu privire la cesionarea acestora.
(2) Orice acord având ca obiect cesionarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotatie încheiat fara respectarea prevederilor alin. (1) este nul de drept.
(3) Cesionarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotatie nu trebuie sa aiba ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei.
(4) Cesionarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotatie se aduce la cunostinta publicului de catre ANCOM.

Art. 45. – (1) Dreptul de utilizare a resurselor tehnice necesare în vederea furnizarii serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului sau operarii retelelor publice de comunicatii electronice se acorda numai de catre ANCOM.
(2) Autoritatea de reglementare stabileste procedura de acordare, modificare, încetare si cesionare a dreptului de utilizare a codurilor de identificare, semnalizare si rutare, fara a se limita doar la acestea, precum si drepturile si obligatiile titularilor dreptului de utilizare a acestor resurse tehnice.

CAPITOLUL IV
Securitatea si integritatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice

Art. 46. – (1) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a lua toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a administra riscurile care pot afecta securitatea retelelor si serviciilor.
(2) Masurile luate potrivit alin. (1) trebuie sa asigure un nivel de securitate corespunzator riscului identificat si sa previna sau sa minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor si retelelor interconectate, având în vedere cele mai noi tehnologii.
(3) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice au obligatia de a lua masurile necesare pentru a garanta integritatea retelelor si pentru a asigura continuitatea furnizarii serviciilor prin intermediul acestor retele.
(4) Acolo unde este cazul, furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului colaboreaza pentru implementarea masurilor prevazute de prezentul articol.

Art. 47. – (1) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a notifica ANCOM, în cel mai scurt timp, cu privire la orice încalcare a securitatii sau pierdere a integritatii care are un impact semnificativ asupra furnizarii retelelor sau serviciilor.
(2) ANCOM poate informa publicul cu privire la existenta cazului prevazut la alin. (1) sau poate solicita furnizorului sa informeze publicul cu privire la existenta acestui caz, atunci când considera ca este în interesul public.
(3) Acolo unde considera necesar, ANCOM informeaza autoritatile nationale de reglementare în comunicatii din alte state membre ale Uniunii Europene si Agentia Europeana pentru Securitatea Retelelor Informatice si a Datelor cu privire la încalcarea securitatii retelelor si serviciilor sau pierderea integritatii retelelor.
(4) ANCOM transmite anual un raport succint Comisiei Europene si Agentiei Europene pentru Securitatea Retelelor Informatice si a Datelor cu privire la notificarile primite potrivit alin. (1) si masurile adoptate în aceste cazuri.

Art. 48. – ANCOM poate stabili modalitatea de implementare a dispozitiilor art. 46 si 47, cu respectarea procedurii de consultare publica prevazute la art. 135.

Art. 49. – (1) În vederea aplicarii prevederilor prezentului capitol, ANCOM poate solicita furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului:
a) sa furnizeze toate informatiile necesare evaluarii securitatii si integritatii retelelor si serviciilor, inclusiv politicile interne de securitate aplicabile;
b) sa se supuna, pe cheltuiala proprie, unui audit de securitate realizat de un organism independent sau de o alta autoritate competenta si sa transmita ANCOM rezultatele auditului.
(2) ANCOM poate verifica si evalua masurile stabilite de furnizori pentru a garanta securitatea si integritatea retelelor si serviciilor, precum si respectarea acestora în cazurile de încalcare a securitatii retelelor si serviciilor sau pierdere a integritatii retelelor, putând impune masuri în acest sens.

CAPITOLUL V
Drepturile utilizatorilor finali

SECTIUNEA 1
Contractele

Art. 50. – (1) Contractele încheiate de consumatori pentru a beneficia de servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pot fi încheiate pentru o perioada contractuala initiala de cel mult 24 de luni.
(2) Consumatorilor li se va oferi si posibilitatea de a încheia contracte pentru a beneficia de serviciile prevazute la alin. (1) cu o durata de cel mult 12 luni.
(3) La cerere, alti utilizatori finali pot încheia contracte în conditiile alin. (1) si (2) si ale art. 51.
(4) Contractelor reglementate de prezenta sectiune li se aplica în mod corespunzator prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celelalte acte normative din domeniul protectiei consumatorilor.

PARAGRAFUL 1
Cadrul general

Art. 51. – (1) Contractele încheiate de consumatori pentru a beneficia de servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului vor contine, într-o forma clara, inteligibila si usor accesibila, urmatoarele clauze minime privitoare la:
a) datele de identificare a furnizorului;
b) serviciile furnizate;
c) în cazul contractelor încheiate pentru furnizarea de servicii de telefonie destinate publicului, optiunea abonatului de a include sau de a nu include datele sale cu caracter personal în baze de date în vederea furnizarii de servicii de informatii privind abonatii sau de registre ale abonatilor, precum si, în cazul în care acesta opteaza pentru includerea în registrul abonatilor, indicarea datelor în cauza;
d) preturile si tarifele aferente fiecarui serviciu sau pachet de servicii contractat, precum si, daca este cazul, pretul fiecarui produs contractat împreuna cu serviciul, modul de aplicare a acestora, modalitatile prin care pot fi obtinute informatii actualizate privind totalitatea tarifelor practicate, modalitatile de plata, precum si precizarea daca exista eventuale diferente de cost datorate modalitatilor diferite de plata;
e) durata contractului, conditiile privind reînnoirea si încetarea furnizarii serviciilor si a contractului, precum si conditiile în care opereaza suspendarea furnizarii serviciului;
f) despagubirile aplicabile si procedura de acordare a acestora în cazul nerespectarii nivelurilor de calitate convenite si a celorlalte clauze contractuale;
g) metodele prin care se poate initia procedura de solutionare a litigiilor prevazuta la art. 118;
h) categoriile de masuri ce pot fi luate de furnizori în cazul aparitiei unor incidente, amenintari si vulnerabilitati privind securitatea sau integritatea retelei sau serviciilor.
(2) Clauza prevazuta la alin. (1) lit. b) va stabili, printre altele:
a) daca se ofera sau nu acces la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 si daca este transmisa informatia de localizare a apelantului pentru asigurarea serviciilor de urgenta, precum si daca exista limitari în ceea ce priveste accesul la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, realizat potrivit prevederilor art. 70;
b) informatii privind orice alte conditii care limiteaza accesul sau utilizarea anumitor servicii si aplicatii;
c) nivelurile minime de calitate a serviciilor oferite, incluzând cel putin termenul de conectare initiala la reteaua si/sau serviciile oferite de furnizor, termenul de remediere a deranjamentelor, termenul de solutionare a reclamatiilor, precum si, daca este cazul, nivelul minim al altor parametri de calitate stabiliti de ANCOM;
d) informatii privind procedurile de masurare si gestionare a traficului în scopul de a evita congestionarea segmentelor de retea sau utilizarea acestora la capacitate maxima, precum si privind impactul acestor proceduri asupra calitatii serviciului;
e) tipurile de servicii de asistenta tehnica si de servicii de relatii cu clientii oferite, precum si modalitatile prin care aceste servicii pot fi contactate;
f) daca este cazul, restrictiile impuse de furnizor în ceea ce priveste utilizarea echipamentului terminal.
(3) Clauza prevazuta la alin. (1) lit. e) include, atunci când este cazul:
a) orice utilizare sau durata minima necesara pentru a beneficia de anumite promotii sau avantaje;
b) orice tarife legate de asigurarea portabilitatii numerelor si a altor identificatori;
c) toate sumele datorate de abonati la încetarea contractului, inclusiv, daca este cazul, recuperarea anumitor costuri legate de echipamentul terminal contractat.
(4) Contractele prevazute la alin. (1), cu exceptia celor privind serviciile furnizate prin intermediul cartelelor preplatite sau al altor mijloace de plata asimilate, se încheie în scris, cu un font lizibil, având marimea de cel putin 10p, pe hârtie sau alt suport durabil, vizibil si usor de citit sau, daca utilizatorul final este de acord, în forma electronica ori, dupa caz, prin mijloace de comunicatie la distanta, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. În cazul contractelor încheiate în scris, culoarea de font a hârtiei trebuie sa fie în contrast cu cea a fontului utilizat.
(5) La momentul achizitionarii serviciilor pentru care plata se face în avans, se pun la dispozitia utilizatorilor finali conditiile generale privind furnizarea acestora, care vor contine informatiile corespunzatoare clauzelor minime prevazute la alin. (1)-(3) si vor fi redactate în scris, pe hârtie sau alt suport durabil, vizibil si usor de citit, iar culoarea de fond a hârtiei trebuie sa fie în contrast cu cea a fontului utilizat.
(6) ANCOM poate solicita includerea în contractele prevazute la alin. (1) a informatiilor furnizate în acest scop de catre autoritatile publice competente referitoare la utilizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice în scopul implicarii în activitati ilegale sau în scopul diseminarii de continut daunator, precum si a informatiilor referitoare la mijloacele de protectie împotriva riscurilor la adresa sigurantei personale, a vietii private si a prelucrarii datelor cu caracter personal, mentionate la art. 60 alin. (11), relevante pentru serviciile furnizate.
(7) În toate cazurile în care contractul încheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificarii unilaterale, acesta este obligat sa notifice în avans abonatului cu privire la intentia sa si la modificarile pe care urmeaza sa le efectueze. Începând cu momentul primirii notificarii, abonatul trebuie sa beneficieze de un termen de cel putin 30 de zile pentru exercitarea cu bunacredinta a dreptului de denuntare unilaterala a contractului, în cazul în care nu este de acord cu modificarile impuse de furnizor, fara plata niciunor penalitati sau despagubiri.
(8) Notificarea se va realiza prin mijloace care sa asigure transmiterea acesteia catre fiecare abonat.
(9) În cuprinsul notificarii se va prevedea expres dreptul abonatului de a denunta unilateral contractul în conditiile prevazute la alin. (7).
(10) În cazul în care considera ca furnizorii nu implementeaza în mod corespunzator prevederile alin. (7)-(9), ANCOM va stabili, prin decizie a presedintelui ANCOM, formatul si modalitatile de transmitere a notificarii.

PARAGRAFUL 2
Încheierea contractelor la distanta

Art. 52. – (1) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta, republicata, cu modificarile ulterioare, nu se aplica în ceea ce priveste contractele reglementate de prezentul paragraf.
(2) Prevederile prezentului paragraf se completeaza cu cele ale Legii nr. 365/2002, republicata.

Art. 53. – (1) Înainte de încheierea unui contract la distanta, utilizatorul final trebuie sa fie informat, în timp util si în mod clar, corect si complet, cel putin asupra urmatoarelor elemente:
a) datele de identificare a furnizorului, iar, în cazul convorbirilor telefonice, si scopul comercial al comunicarii;
b) caracteristicile esentiale ale serviciilor oferite, precum si perioada de valabilitate a ofertei sau a tarifelor;
c) contravaloarea planului tarifar, precizând numarul de minute, creditul sau traficul de date inclus, daca este cazul, extraoptiunile disponibile si contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri si pentru minutele ori traficul de date suplimentar, dupa caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse;
d) conditiile de utilizare a minutelor incluse, a creditului sau a traficului inclus, dupa caz;
e) daca este cazul, pretul echipamentului terminal oferit, modalitatile de efectuare a platii, precum si modalitatea si costurile de livrare a acestuia;
f) data la care este considerat încheiat contractul, în conditiile alin. (2);
g) data activarii serviciului contractat, precum si, în cazul livrarii unor echipamente terminale, data livrarii acestora;
h) daca este cazul, durata contractuala minima, precum si conditiile de încetare a contractului înainte de termen si penalitatile aplicabile;
i) dreptul de a denunta unilateral contractul si termenul de exercitare a acestuia;
j) modalitatile prin care pot fi obtinute informatii detaliate privind oferta comerciala a furnizorului.
(2) Daca partile nu au convenit altfel, data încheierii contractului la distanta este data primirii de catre utilizatorul final a mesajului de confirmare referitor la comanda sa.

Art. 54. – Utilizatorului final trebuie sa i se transmita în scris, în forma tiparita sau pe un alt suport durabil la dispozitia sa si la care acesta are acces sau, daca utilizatorul final este de acord, în forma electronica, cel mai târziu în termen de 5 zile lucratoare de la data încheierii contractului, urmatoarele informatii:
a) informatiile prevazute la art. 53 alin. (1):
b) informatiile prevazute la art. 51 alin. (1)-(3), suplimentare fata de cele prevazute la lit. a);
c) conditiile de exercitare a dreptului de denuntare unilaterala, în conformitate cu art. 55;
d) conditiile de returnare a echipamentelor, în cazul în care utilizatorul final îsi exercita dreptul de denuntare unilaterala, potrivit art. 55;
e) adresa, numarul de telefon sau fax, precum si adresa de e-mail la care utilizatorul final poate depune o reclamatie;
f) informatiile privind service-ul postvânzare;
g) garantiile oferite pentru echipamentele terminale livrate.

Art. 55. – (1) Utilizatorul final are dreptul de a denunta unilateral contractul încheiat la distanta, fara plata vreunor penalitati sau despagubiri si fara invocarea vreunui motiv, în termen de 14 zile lucratoare.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) începe sa curga:
a) în cazul furnizarii de servicii, de la data încheierii contractului sau de la data transmiterii informatiilor prevazute la art. 54, daca aceasta este ulterioara încheierii contractului, cu conditia ca transmiterea sa fie efectuata în interiorul termenului de 90 de zile prevazut la alin. (3);
b) în cazul în care furnizarea serviciului include si livrarea unui echipament terminal, de la data livrarii acestuia.
(3) Prin exceptie de la alin. (1), în cazul în care informatiile prevazute la art. 54 nu au fost transmise utilizatorului final, termenul în care utilizatorul final are dreptul de a denunta unilateral contractul încheiat la distanta, fara plata vreunor penalitati sau despagubiri si fara invocarea vreunui motiv este de 90 de zile si începe sa curga de la data încheierii contractului sau, dupa caz, de la data livrarii echipamentului terminal.
(4) Daca, în perioada prevazuta la alin. (3), informatiile prevazute la art. 54 sunt transmise utilizatorului final, termenul de 14 zile lucratoare pentru denuntarea unilaterala a contractului începe sa curga din acel moment.
(5) În cazul în care utilizatorul final decide sa denunte unilateral contractul în conditiile alin. (1) si utilizeaza serviciul înainte sa îsi exercite acest drept, acesta va achita contravaloarea serviciilor de care a beneficiat în perioada dintre data activarii serviciului si data încetarii contractului si, daca este cazul, costurile directe ale returnarii echipamentului terminal.
(6) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (5), în cazul în care utilizatorul final îsi exercita dreptul de denuntare unilaterala potrivit dispozitiilor prezentului articol si, dupa caz, returneaza echipamentul terminal în conditiile stabilite de furnizor, acesta din urma are obligatia sa ramburseze sumele platite de utilizatorul final în avans, fara a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursarii sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denuntarii unilaterale a contractului de catre utilizatorul final.

Art. 56. – Sarcina probei privind îndeplinirea obligatiilor de informare a utilizatorului final, existenta consimtamântului utilizatorului final la încheierea contractului, precum si sarcina verificarii ori stabilirii identitatii utilizatorului final cu care este încheiat contractul la distanta revin furnizorului de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.

Art. 57. – (1) Cu exceptia cazului în care partile au convenit altfel, începerea furnizarii serviciului si, dupa caz, livrarea echipamentului terminal se realizeaza în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului.
(2) În cazul în care nu poate executa contractul în cauza deoarece serviciul sau echipamentul respectiv nu este disponibil, furnizorul trebuie sa informeze utilizatorul final despre aceasta indisponibilitate, precum si, daca este cazul, sa ramburseze sumele deja achitate de utilizatorul final în termen de cel mult 30 de zile de la data informarii cu privire la indisponibilitate.

Art. 58. – (1) În cazul furnizarii de servicii sau livrarii de echipamente terminale fara consimtamântul utilizatorului final, acesta este exonerat de efectuarea oricarei contraprestatii.
(2) Lipsa raspunsului din partea utilizatorului final nu poate fi considerata consimtamânt.
(3) În cazul prevazut la alin. (1), cheltuielile de returnare a echipamentului terminal sunt suportate de catre furnizor.

Art. 59. – Sunt considerate mijloace de comunicatie la distanta, printre altele, urmatoarele:
a) imprimatul neadresat;
b) imprimatul adresat;
c) scrisoarea tipizata;
d) publicitatea tiparita cu bon de comanda;
e) catalogul;
f) telefonul cu interventie umana;
g) telefonul fara interventie umana (automat de apel, audiotext);
h) videofonul (telefon cu imagine);
i) videotextul (microordinator, ecran tv cu tastatura sau ecran tactil);
j) mijloacele electronice;
k) telecopiatorul (fax).

SECTIUNEA a 2-a
Transparenta

Art. 60. – (1) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitia publicului informatii transparente, comparabile, adecvate si actualizate privind preturile si tarifele aplicabile, sumele percepute la momentul încetarii contractului, daca este cazul, precum si celelalte conditii privind accesul la serviciile oferite si utilizarea acestora, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a decide în cunostinta de cauza.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) vor privi:
a) datele de identificare a furnizorului;
b) serviciile oferite;
c) mecanismele de solutionare a litigiilor, inclusiv cele puse la dispozitie de furnizori;
d) asigurarea unor servicii din sfera serviciului universal, inclusiv, daca este cazul, facilitatile si serviciile prevazute la art. 84 alin. (3)-(12).
(3) Informatiile prevazute la alin. (2) lit. b) vor fi detaliate în ceea ce priveste:
a) descrierea serviciilor oferite;
b) tarifele de conectare, acces si utilizare, întretinere si reparatii, facilitatile tarifare standard, sistemele de tarifare speciale si particularizate pentru un anumit tip de utilizator sau de necesitati, precum si orice alte tarife, inclusiv cele legate de echipamentul terminal;
c) cazurile, procedura de acordare si modul de calcul al despagubirilor sau al sumelor de restituit utilizatorilor finali;
d) tipurile de servicii de asistenta tehnica oferite;
e) termenii si conditiile contractuale standard, durata contractuala minima, daca este cazul, conditiile de încetare a contractului, precum si, acolo unde este cazul, procedurile si tarifele legate în mod direct de portabilitatea numerelor si a altor identificatori.
(4) Informatiile vor fi aduse la cunostinta publicului într-o forma clara, accesibila si comprehensibila.
(5) ANCOM poate detalia categoriile de informatii prevazute la alin. (1) si poate stabili în legatura cu acestea informatii suplimentare care trebuie aduse la cunostinta publicului, precum si modalitatile în care aceste informatii vor fi publicate.
(6) ANCOM poate oferi în mod direct sau prin intermediul unor terti informatii comparative privind tarifele si conditiile de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului.
(7) Alte persoane au dreptul de a utiliza, în mod gratuit, informatiile publicate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, în scopul de a oferi ghiduri comparative privind tarifele si conditiile de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului sau aplicatii similare.
(8) ANCOM poate impune furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si de servicii de comunicatii electronice destinate publicului urmatoarele obligatii:
a) sa informeze abonatii cu privire la tarifele speciale aplicabile pentru accesul la anumite numere sau servicii; pentru anumite categorii de servicii, ANCOM poate impune ca informatiile referitoare la tarif sa fie furnizate imediat înainte de realizarea conexiunii apelului;
b) sa informeze abonatii despre orice modificare privind accesul la numarul unic pentru apeluri de urgenta sau asigurarea informatiilor de localizare a apelantului, în cadrul serviciilor la care acestia au subscris;
c) sa informeze abonatii cu privire la orice modificare a conditiilor ce limiteaza accesul sau utilizarea anumitor servicii sau aplicatii, acolo unde astfel de conditii sunt permise de cadrul legal;
d) sa puna la dispozitia publicului informatii referitoare la procedurile de masurare si gestionare a traficului pentru a evita congestionarea unor segmente de retea sau utilizarea acestora la capacitate maxima, precum si la impactul acestor proceduri asupra calitatii serviciului;
e) sa informeze abonatii cu privire la dreptul de a opta pentru includerea sau neincluderea datelor lor cu caracter personal în baze de date în vederea furnizarii de servicii de informatii privind abonatii sau de registre ale abonatilor, precum si, în cazul în care abonatii opteaza pentru includere, de a stabili datele cu caracter personal ce vor fi incluse, în conformitate cu prevederile legislatiei în domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;
f) sa informeze în mod detaliat, într-o forma accesibila si cu regularitate abonatii cu dizabilitati cu privire la serviciile sau echipamentele care le sunt destinate.
(9) Din proprie initiativa sau la solicitarea autoritatilor publice competente, ANCOM poate solicita furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sa puna la dispozitia publicului informatii de interes general, prin aceleasi modalitati utilizate în comunicarea cu propriii abonati.
(10) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia sa puna la dispozitia publicului, în mod gratuit, informatiile prevazute la alin. (9), în conditiile stabilite de ANCOM.
(11) Solicitarile autoritatilor publice competente, prevazute la alin. (9), vor fi transmise ANCOM într-o forma standardizata si vor cuprinde, în special:
a) cele mai frecvente modalitati de utilizare a serviciilor de comunicatii electronice în scopul angajarii în activitati ilicite sau diseminarii de continut daunator, în special în cazul în care astfel de activitati pot aduce atingere drepturilor si libertatilor cetatenilor, inclusiv drepturilor de proprietate intelectuala si drepturilor conexe, precum si consecintele juridice ale încalcarii acestora;
b) mijloacele de protectie împotriva riscurilor la adresa sigurantei personale, a vietii private si a datelor cu caracter personal, aferente utilizarii serviciilor de comunicatii electronice.

Art. 61. – (1) ANCOM poate impune furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 135, obligatia de a publica informatii comparabile, adecvate si actualizate privind calitatea serviciilor oferite, precum si masurile adoptate pentru a asigura accesul în conditii echivalente al utilizatorilor finali cu dizabilitati. La cererea ANCOM, aceste informatii îi vor fi furnizate înainte de a fi publicate.
(2) ANCOM poate stabili continutul, forma si modalitatea în care informatiile prevazute la alin. (1) vor fi publicate, pentru a se asigura ca utilizatorii finali, inclusiv cei cu dizabilitati, beneficiaza de informatii complete, corecte, comparabile si usor accesibile.
(3) ANCOM poate stabili parametrii de calitate ce urmeaza sa fie masurati si orice alte elemente necesare pentru evaluarea calitatii serviciilor oferite, inclusiv eventuale mecanisme de certificare a calitatii, tinând cont, daca este cazul, de indicatorii de calitate, definitiile si metodele de masurare prevazute în anexa nr. 1.
(4) Pentru a preveni degradarea serviciului si obstructionarea sau încetinirea traficului prin retele, ANCOM poate impune furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului un set minim de cerinte privind calitatea serviciului.
(5) Înainte de adoptarea masurilor prevazute la alin. (4), ANCOM va transmite Comisiei Europene si Organismului autoritatilor europene de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice, denumit în continuare OAREC, un rezumat al motivelor actiunii, masurile propuse si obiectivele urmarite.
(6) ANCOM poate adopta masura prevazuta la alin. (4), cu luarea în considerare a observatiilor si recomandarilor Comisiei Europene.

SECTIUNEA a 3-a
Disponibilitatea serviciilor si echipamentelor

Art. 62. – (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului prin intermediul retelelor publice de comunicatii electronice fixe si mobile au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a asigura disponibilitatea maxima a acestor servicii, în caz de perturbare grava a functionarii retelei sau în caz de forta majora.
(2) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului si furnizorii de retele publice de comunicatii electronice au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a asigura în mod neîntrerupt posibilitatea efectuarii de apeluri de urgenta.
(3) ANCOM poate sa impuna furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului masurile minime pe care acestia trebuie sa le ia în vederea îndeplinirii în mod corespunzator a obligatiilor care le revin în temeiul alin. (1) si (2).

Art. 63. – (1) ANCOM ia masuri specifice, acolo unde este cazul, pentru a asigura accesul si posibilitatea utilizatorilor finali cu dizabilitati de a beneficia de servicii de comunicatii electronice destinate publicului adaptate nevoilor lor si în conditii echivalente celor de care beneficiaza ceilalti utilizatori finali.
(2) ANCOM poate lua masuri specifice pentru a se asigura ca utilizatorii finali cu dizabilitati beneficiaza de posibilitatea alegerii furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si a serviciilor oferite de acestia, în conditii echivalente cu cele disponibile pentru majoritatea utilizatorilor finali.
(3) În scopul de a stabili si de a implementa masuri specifice pentru utilizatorii finali cu dizabilitati, ANCOM poate adopta masuri pentru a încuraja punerea la dispozitia acestora a unor echipamente terminale care ofera servicii si functii adaptate nevoilor acestora.

Art. 64. – În scopul promovarii liberei circulatii a informatiilor, pluralismului media si diversitatii culturale, ANCOM poate adopta masuri pentru a încuraja:
a) furnizorii de servicii de televiziune digitala interactiva destinate publicului prin intermediul platformelor de televiziune digitala interactiva, indiferent de modul de transmisie, sa utilizeze interfete deschise de programare a aplicatiei;
b) furnizorii de echipamente de televiziune digitala avansata instalate în vederea receptionarii serviciilor de televiziune digitala interactiva prin intermediul platformelor de televiziune digitala interactiva sa asigure conformitatea cu o interfata deschisa de programare a aplicatiei, cu respectarea cerintelor minimale prevazute în specificatiile sau standardele tehnice relevante.

Art. 65. – Fara a aduce atingere masurilor ce pot fi dispuse de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (2) lit. c), proprietarii interfetelor de programare a aplicatiei coopereaza cu furnizorii de servicii de televiziune digitala interactiva, punând la dispozitia acestora, în conditii echitabile, rezonabile si nediscriminatorii si în schimbul unei remuneratii corespunzatoare, informatiile necesare pentru a permite acestora sa ofere toate serviciile care se bazeaza pe interfetele de programare a aplicatiilor într-o forma complet functionala.

Art. 66. – Toate echipamentele destinate consumatorilor care permit receptionarea semnalelor de televiziune digitala conventionale vândute, închiriate sau puse la dispozitie în oricare alt mod, capabile sa decodeze semnalele digitale de televiziune, trebuie sa posede urmatoarele capabilitati:
a) sa permita decodarea acestor semnale conform algoritmului comun european de codare, administrat de o organizatie europeana de standardizare recunoscuta;
b) sa reproduca semnalele care au fost transmise în clar, cu conditia ca, în cazul în care un astfel de echipament este închiriat, locatarul sa respecte contractul de locatiune încheiat.

Art. 67. – Orice receptor de televiziune analogic cu un ecran cu afisaj integral, cu o diagonala vizibila mai mare de 42 cm, introdus pe piata în vederea vânzarii sau închirierii, trebuie sa fie dotat cu cel putin un conector exterior de interfata, standardizat de o organizatie europeana de standardizare recunoscuta, care sa permita conectarea simpla a echipamentelor periferice, în special a decodoarelor suplimentare si a receptoarelor digitale.

Art. 68. – (1) Orice receptor de televiziune digital cu un ecran cu afisaj integral, cu o diagonala vizibila mai mare de 30 cm, introdus pe piata în vederea vânzarii sau închirierii, trebuie sa fie dotat cu cel putin un conector exterior de interfata, care sa permita conectarea simpla a echipamentelor periferice si sa fie capabil sa transfere toate elementele unui semnal digital de televiziune, inclusiv informatiile privind serviciile interactive si de acces restrictionat.
(2) Conectorul exterior de interfata prevazut la alin. (1) trebuie sa fie standardizat de o organizatie europeana de standardizare recunoscuta sau conform unui standard adoptat de o asemenea organizatie ori conform unei specificatii acceptate de întregul sector industrial în cauza.

Art. 69. – (1) Toti abonatii la serviciile de telefonie destinate publicului au dreptul de a fi inclusi în baze de date în vederea furnizarii serviciilor de informatii privind abonatii sau a registrelor abonatilor prevazute la art. 80 si de a le fi puse informatiile proprii la dispozitia furnizorilor de servicii de informatii privind abonatii sau de registre ale abonatilor, în conformitate cu dispozitiile alin. (2).
(2) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care atribuie numere de telefon abonatilor au obligatia de a pune la dispozitie furnizorilor de servicii de informatii privind abonatii sau de registre ale abonatilor, la cererea rezonabila a acestora, toate informatiile relevante, într-o forma convenita cu solicitantul, în conditii echitabile, obiective, orientate catre costuri si nediscriminatorii.
(3) Toti utilizatorii finali care beneficiaza de servicii de telefonie destinate publicului au dreptul de acces la serviciile de informatii privind abonatii.
(4) ANCOM poate impune în sarcina furnizorilor care controleaza accesul la utilizatorii finali, cu respectarea principiilor obiectivitatii, echitabilitatii, nediscriminarii si transparentei, obligatii si conditii cu privire la disponibilitatea accesului la serviciile de informatii privind abonatii, în conformitate cu dispozitiile art. 100.
(5) Utilizatorii finali au dreptul de a accesa, în mod direct, vocal sau prin intermediul mesajelor scurte scrise, serviciile de informatii privind abonatii furnizate în alte state membre ale Uniunii Europene, în conditiile stabilite la art. 73.
(6) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispozitiilor legale din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si protectiei vietii private.

Art. 70. – (1) Toti utilizatorii finali ai serviciilor prevazute la alin. (2), inclusiv utilizatorii de posturi telefonice publice cu plata, au dreptul de a initia, în mod gratuit si fara a folosi niciun mijloc de plata, apeluri catre numarul unic pentru apeluri de urgenta 112.
(2) ANCOM ia masurile necesare pentru a se asigura ca furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care asigura servicii de originare a apelurilor catre un numar sau numere din Planul national de numerotatie ofera acces utilizatorilor finali la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112.
(3) Apelurile catre numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 trebuie sa fie tratate si sa primeasca un raspuns adecvat, conform cadrului legislativ national privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta.
(4) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice au obligatia de a asigura rutarea apelurilor catre numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, conform cadrului legislativ national privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, indiferent daca aceste apeluri sunt initiate în reteaua proprie sau în alte retele publice de comunicatii electronice. Rutarea apelurilor catre numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 va fi asigurata cu prioritate si la un grad de serviciu acceptat conform prevederilor art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2008.
(5) Apelurile de urgenta initiate de la echipamentele terminale ale utilizatorilor aflati într-o zona din afara ariei de acoperire a propriei retele vor fi preluate de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice la puncte mobile destinate publicului care asigura furnizarea serviciului în acea zona, cu conditia ca echipamentul terminal sa fie compatibil din punct de vedere tehnic cu reteaua din zona respectiva.
(6) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a lua masuri astfel încât utilizatorii finali cu dizabilitati sa beneficieze de acces la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 în conditii echivalente celor de care beneficiaza ceilalti utilizatori finali.
(7) ANCOM poate stabili masurile pe care furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului trebuie sa le ia în vederea asigurarii respectarii prevederilor alin. (6).
(8) ANCOM ia masuri în vederea facilitarii accesului utilizatorilor finali cu dizabilitati din strainatate la serviciile de urgenta atunci când acestia calatoresc în România, având în vedere îndeosebi standardele sau specificatiile relevante prevazute la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare.
(9) Furnizorii prevazuti la alin. (2) au obligatia de a pune la dispozitia administratorului Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, în mod gratuit, informatii de localizare a apelantului la momentul initierii apelului catre numarul unic pentru apeluri de urgenta 112.
(10) ANCOM stabileste conditiile de furnizare a informatiilor de localizare a apelantului potrivit alin. (9), astfel încât sa se asigure acuratetea si fiabilitatea acestora.
(11) ANCOM ia masurile necesare pentru a asigura informarea corespunzatoare a publicului cu privire la existenta si utilizarea numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, inclusiv prin initiative care vizeaza în mod specific persoanele care calatoresc între statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 71. – (1) Prefixul international este “00”.
(2) Apelurile între puncte geografice apropiate, aflate de o parte si de alta a frontierei de stat a României, pot fi efectuate pe baza unor acorduri speciale.
(3) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a informa în mod prompt si complet utilizatorii finali din locatiile respective despre existenta si continutul acordurilor mentionate la alin. (2).
(4) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului care permit efectuarea de apeluri internationale au obligatia de a transmite la destinatie toate apelurile efectuate catre si dinspre Spatiul european de numerotatie telefonica, la tarife cu amanuntul similare cu cele aplicate pentru apelurile catre si dinspre alte state membre ale Uniunii Europene.

Art. 72. – (1) Numerele nationale scurte de forma 116(xyz) sunt rezervate pentru furnizarea serviciilor armonizate cu caracter social la nivel european.
(2) ANCOM ia masurile necesare pentru a asigura alocarea si utilizarea tuturor numerelor nationale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social, în special pentru a asigura utilizarea si accesibilitatea numarului 116000, ca linie telefonica de urgenta pentru copii disparuti.
(3) ANCOM adopta masuri specifice pentru a se asigura ca utilizatorii finali cu dizabilitati beneficiaza în cea mai mare masura de accesul la serviciile armonizate cu caracter social.
(4) Masurile luate potrivit alin. (3), în special pentru facilitarea accesului utilizatorilor finali cu dizabilitati la numerele prevazute la alin. (1) atunci când calatoresc în alte state membre ale Uniunii Europene, se vor baza pe respectarea standardelor sau a specificatiilor relevante prevazute la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare.
(5) ANCOM ia masurile necesare pentru a asigura informarea corespunzatoare a publicului cu privire la existenta si utilizarea numerelor nationale scurte de forma 116(xyz), inclusiv prin initiative care vizeaza în mod specific persoanele care calatoresc între statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 73. – (1) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a oferi abonatilor posibilitatea de a limita, din motive comerciale, accesul apelantilor din anumite arii geografice situate în afara teritoriului României la numerele care le-au fost asignate.
(2) În masura în care este tehnic si economic fezabil, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (1), ANCOM poate lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca utilizatorii finali:
a) pot accesa si utiliza servicii furnizate prin intermediul numerelor nongeografice în cadrul Uniunii Europene; si
b) pot accesa toate numerele utilizate în Uniunea Europeana, indiferent de tehnologia si echipamentele utilizate de operator, inclusiv numerele din planurile nationale de numerotatie ale altor state membre ale Uniunii Europene, numerele din Spatiul european de numerotatie telefonica si numerele universale internationale gratuite.
(3) Din proprie initiativa sau, dupa caz, la cererea autoritatilor competente, ANCOM poate solicita furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sa blocheze, de la caz la caz, accesul la anumite resurse de numerotatie sau la anumite servicii, în caz de frauda sau abuz.
(4) În cazul prevazut la alin. (3), ANCOM poate solicita furnizorilor sa retina veniturile relevante aferente interconectarii sau altor servicii.

SECTIUNEA a 4-a
Asigurarea unor facilitati suplimentare

Art. 74. – (1) Fara a aduce atingere obligatiilor privind serviciul universal ce pot fi impuse conform art. 84 alin. (3)-(12), ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului si furnizorilor care ofera servicii de acces si conectare la retelele publice de comunicatii electronice obligatia de a asigura facilitatile prevazute la alin. (2) si (4).
(2) Obligatiile impuse potrivit alin. (1) pot viza, acolo unde este tehnic fezabil si economic viabil:
a) servicii de semnalizare de tip multifrecventa bitonala (DTMF), potrivit standardelor europene sau standardelor nationale care implementeaza în statele membre ale Uniunii Europene acest standard;
b) servicii de identificare a liniei care apeleaza, în conditiile prevazute la art. 7 din Legea nr. 506/2004, cu completarile ulterioare.
(3) În masura în care este tehnic fezabil, furnizorii de retele publice de comunicatii electronice furnizeaza date si semnale pentru a facilita furnizarea serviciilor prevazute la alin. (1) între statele membre ale Uniunii Europene.
(4) ANCOM poate impune furnizorilor prevazuti la alin. (1) obligatia de a oferi una sau mai multe dintre facilitatile prevazute la art. 84 alin. (3)-(12).
(5) ANCOM poate retrage obligatiile impuse potrivit alin. (1)-(4), pe întregul teritoriu national sau pe o parte a acestuia, în cazul în care considera, dupa consultarea prevazuta la art. 135, ca aceste facilitati sunt larg accesibile.

Art. 75. – (1) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a asigura abonatilor lor carora li s-au asignat numere din Planul national de numerotatie, la cerere, posibilitatea de a-si pastra aceste numere, indiferent de furnizorul serviciului, astfel:
a) la un anumit punct geografic, în cazul numerelor geografice;
b) la orice punct geografic, în cazul numerelor nongeografice.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica în cazul transferului numerelor între servicii de comunicatii electronice la puncte fixe si servicii de comunicatii electronice la puncte mobile.
(3) ANCOM poate stabili conditiile de realizare a procesului de portare a numerelor, tinând cont de dispozitiile legale privind contractele, fezabilitatea tehnica, necesitatea de a mentine continuitatea serviciului pentru abonat si celeritatea procesului de portare.
(4) ANCOM impune obligatii specifice pentru ca tarifele practicate între furnizorii de retele de comunicatii electronice ori între furnizorii de servicii de comunicatii electronice legate de furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor sa fie fundamentate în functie de costuri si, daca este cazul, pentru ca sumele datorate de abonati pentru acest serviciu sa nu constituie un mijloc de descurajare în ceea ce priveste schimbarea furnizorului.
(5) ANCOM nu poate impune la furnizarea cu amanuntul a serviciului de portabilitate a numerelor tarife care sa aduca atingere concurentei, precum tarife specifice sau tarife comune.
(6) Abonatilor care au încheiat un contract care implica asigurarea serviciului de portabilitate a numarului li se va activa numarul în termen de o zi lucratoare, fara ca întreruperea serviciului de comunicatii electronice în timpul procesului de portare sa poata depasi o zi lucratoare.
(7) ANCOM ia, acolo unde este necesar, masuri adecvate pentru a asigura protectia abonatilor pe parcursul procesului de portare si pentru a se asigura ca acestia nu sunt transferati la un alt furnizor împotriva vointei lor, putând stabili inclusiv despagubiri pentru cazurile în care termenul de portare a fost depasit sau în cazul portarii abuzive.
(8) Fara a aduce atingere perioadei contractuale minime, procedura si conditiile de încetare a contractelor prevazute la art. 50 nu pot fi utilizate ca un mijloc pentru a descuraja asigurarea serviciului de portabilitate a numerelor.

CAPITOLUL VI
Serviciul universal

SECTIUNEA 1
Serviciile incluse în sfera serviciului universal

Art. 76. – (1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezinta dreptul tuturor utilizatorilor finali de pe teritoriul României de a beneficia de serviciile stabilite de prezenta sectiune, la un anumit nivel de calitate, indiferent de localizarea geografica si la tarife accesibile.
(2) Orice persoana are dreptul de acces la serviciile incluse în sfera serviciului universal.

Art. 77. – (1) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, denumit în continuare MCSI, adopta politica si strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii, proportionalitatii si nediscriminarii.
(2) Pe baza politicii si strategiei prevazute la alin. (1), ANCOM stabileste conditiile si procedura pe care le aplica pentru a desemna unul sau mai multi furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice ca furnizori de serviciu universal, astfel încât sa asigure dreptul de acces la serviciul universal pe întregul teritoriu al României. În acest scop, ANCOM poate desemna unul sau mai multi furnizori de serviciu universal care sa presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal, în anumite zone sau pe întreg teritoriul României.
(3) La stabilirea conditiilor si procedurii prevazute la alin. (2), autoritatea de reglementare actioneaza în vederea limitarii posibilelor efecte negative asupra concurentei, în special cu privire la furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal la tarife sau în conditii comerciale care difera de cele practicate în conditii comerciale normale, protejând în acelasi timp interesul public.
(4) Conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal se stabilesc de catre ANCOM, cu respectarea principiilor eficientei, obiectivitatii, transparentei si nediscriminarii, niciun furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice nefiind a priori exclus.
(5) Procedura de desemnare trebuie sa asigure furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal într-o modalitate eficienta din punctul de vedere al costurilor si poate fi utilizata ca instrument pentru determinarea costului net al obligatiilor privind serviciul universal în conformitate cu art. 86.
(6) Desemnarea furnizorilor de serviciu universal se poate realiza pentru o perioada de pâna la 10 ani.
(7) ANCOM notifica în cel mai scurt timp Comisiei Europene furnizorii de serviciu universal si obligatiile privind serviciul universal impuse, precum si orice modificari ale acestora.

Art. 78. – (1) Fara a aduce atingere obligatiilor care îi incumba în ceea ce priveste operatiunile de concentrare economica, atunci când un furnizor de serviciu universal, desemnat în conformitate cu dispozitiile art. 77, intentioneaza sa transfere, cu orice titlu, o parte substantiala sau totalitatea activelor aferente retelei de acces unei persoane juridice distincte controlate, direct sau indirect, de un proprietar diferit, acesta informeaza ANCOM în avans, în conditiile stabilite de aceasta.
(2) ANCOM evalueaza efectele transferului asupra furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal pentru care respectivul furnizor de serviciu universal a fost desemnat si poate impune, modifica sau retrage anumite obligatii, astfel încât sa se asigure respectarea obligatiilor privind serviciul universal.

Art. 79. – (1) ANCOM ia toate masurile necesare si stabileste conditiile, astfel încât cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul si conectarea, la un punct fix, la retele publice de comunicatii electronice sa fie asigurate de cel putin un furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice.
(2) Conexiunea furnizata trebuie sa asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a efectua comunicatii vocale, comunicatii prin fax si comunicatii de date, la o viteza de transfer suficienta pentru a permite accesul functional la internet, având în vedere tehnologiile utilizate preponderent de majoritatea abonatilor si fezabilitatea tehnologica.
(3) ANCOM ia toate masurile necesare si stabileste conditiile, astfel încât cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind furnizarea de servicii de telefonie destinate publicului prin intermediul conexiunii prevazute la alin. (1), care sa permita initierea si primirea de apeluri nationale si internationale, sa fie acoperite de cel putin un furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice.
(4) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevazute la alin. (1) si (3) au obligatia sa rezolve cererile tuturor utilizatorilor finali, într-un termen determinat, în conditiile impuse de ANCOM.

Art. 80. – (1) ANCOM desemneaza furnizorii de serviciu universal care au obligatia sa puna la dispozitia utilizatorilor finali cel putin un registru complet al abonatilor, în forma tiparita, electronica sau în ambele forme. Registrul trebuie actualizat periodic, dar cel putin o data pe an, iar forma acestuia se aproba în prealabil de catre ANCOM.
(2) ANCOM desemneaza furnizorii de serviciu universal care au obligatia sa puna la dispozitia utilizatorilor finali, inclusiv celor care utilizeaza posturi telefonice publice cu plata sau alte puncte de acces publice la serviciile de telefonie, cel putin un serviciu de informatii complet privind abonatii.
(3) Registrul abonatilor prevazut la alin. (1) si serviciul de informatii privind abonatii prevazut la alin. (2) vor contine informatii cu privire la numerele de telefon si datele cu caracter personal ale tuturor abonatilor serviciilor de telefonie destinate publicului, cu respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 506/2004, cu completarile ulterioare.
(4) Furnizorii de serviciu universal care pun la dispozitia utilizatorilor finali registrele abonatilor sau serviciile de informatii privind abonatii, în conditiile alin. (1) – (3), au obligatia sa aplice principiul nediscriminarii în tratamentul informatiilor care le-au fost puse la dispozitie.

Art. 81. – (1) ANCOM poate desemna furnizorii de serviciu universal care au obligatia de a asigura, în vederea satisfacerii necesitatilor rezonabile ale utilizatorilor finali, accesul la posturi telefonice publice cu plata sau la alte puncte de acces publice la serviciile de telefonie.
(2) ANCOM poate impune în sarcina furnizorilor de serviciu universal obligatia de a asigura un anumit numar de posturi telefonice publice cu plata sau de alte puncte de acces publice la serviciile de telefonie, o acoperire geografica corespunzatoare a acestora, un anumit nivel de calitate a serviciilor furnizate, precum si de a asigura accesibilitatea acestor dispozitive pentru persoanele cu dizabilitati, în functie de deficientele acestora.
(3) ANCOM poate sa nu impuna obligatiile prevazute la alin. (1) si (2) cu privire la întregul teritoriu national sau la o parte a acestuia, în cazul în care considera ca serviciile prevazute la alin. (1) sau alte servicii comparabile sunt larg accesibile. În luarea acestei masuri, ANCOM va respecta procedura de consultare prevazuta la art. 135.
(4) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevazute la alin. (1) si (2) au obligatia sa asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a initia, în mod gratuit si fara a folosi niciun mijloc de plata, apeluri de urgenta de la posturile telefonice publice cu plata sau de la alte puncte de acces la serviciile de telefonie utilizând numarul unic pentru apeluri de urgenta 112.

Art. 82. – (1) Cu exceptia situatiei în care au fost luate masuri cu efect echivalent în vederea protejarii drepturilor utilizatorilor finali cu dizabilitati în temeiul art. 63, ANCOM ia masuri specifice, acolo unde este cazul, pentru a asigura accesul si posibilitatea utilizatorilor finali cu dizabilitati de a beneficia de serviciile prevazute la art. 79-81, în conditii echivalente celor de care beneficiaza ceilalti utilizatori finali, inclusiv masuri cu privire la asigurarea accesibilitatii anumitor echipamente terminale.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) pot fi dispuse de ANCOM numai în urma evaluarii nevoilor generale si a cerintelor specifice, inclusiv a sferei de aplicare si a formei concrete a acestor masuri destinate utilizatorilor finali cu dizabilitati.
(3) ANCOM poate lua masuri pentru a asigura ca utilizatorii finali cu dizabilitati pot beneficia de aceeasi oferta de servicii disponibila pentru majoritatea utilizatorilor finali.
(4) La adoptarea masurilor prevazute la alin. (1) si (3), ANCOM încurajeaza respectarea standardelor sau specificatiilor tehnice relevante publicate în conformitate cu dispozitiile art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare.

Art. 83. – (1) ANCOM monitorizeaza evolutia si nivelul tarifelor serviciilor oferite potrivit art. 79-82, prestate de furnizorii de serviciu universal sau disponibile pe piata, daca pentru respectivele servicii nu a fost desemnat niciun furnizor de serviciu universal, în special în legatura cu nivelul general al preturilor si al veniturilor consumatorilor.
(2) ANCOM poate obliga furnizorii de serviciu universal, tinând seama de circumstantele nationale, sa ofere consumatorilor optiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate în conditii comerciale normale, în special pentru a se asigura ca persoanele cu venituri reduse sau cu nevoi sociale speciale au acces si utilizeaza serviciile prevazute la art. 79-82. MCSI poate stabili în strategia prevazuta la art. 77 alin. (1) categoriile de persoane care beneficiaza de optiunile tarifare sau pachetele tarifare oferite.
(3) ANCOM poate obliga furnizorii de serviciu universal sa aplice tarife comune, inclusiv prin stabilirea unei medii pe zone geografice, pe teritoriul national, având în vedere conditiile specifice, sau sa respecte anumite plafoane tarifare sau formule de control al cresterii tarifelor.
(4) În afara masurilor prevazute la alin. (2) si (3), ANCOM poate stabili masuri suplimentare de sprijin pentru persoanele cu venituri reduse sau cu nevoi sociale speciale.
(5) Conditiile în care utilizatorii finali beneficiaza de tarifele prevazute la alin. (2) si (3) trebuie sa fie transparente, se publica si vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu de catre furnizorii de serviciu universal carora li s-a impus obligatia de a practica asemenea tarife.
(6) ANCOM poate impune modificarea sau renuntarea la anumite tarife sau scheme tarifare, cu respectarea procedurii de consultare prevazute la art. 135.

Art. 84. – (1) Prestarea de catre furnizorii de serviciu universal a serviciilor în conditiile prevazute la art. 79-82 nu poate fi conditionata de oferirea unor facilitati sau servicii suplimentare ce nu sunt necesare pentru furnizarea serviciului solicitat.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica în cazul în care serviciile sau facilitatile suplimentare au fost solicitate în mod expres de catre abonati.
(3) Furnizorii carora li s-au impus obligatii privind serviciul universal potrivit art. 79-82 si art. 83 alin. (2) sunt obligati sa asigure urmatoarele facilitati, astfel încât abonatii sa-si poata monitoriza si controla cheltuielile si sa evite deconectarea nejustificata:
a) la cerere, gratuit, facturarea detaliata;
b) la cerere, gratuit, restrictionarea selectiva a originarii de apeluri, a mesajelor scurte scrise sau a mesajelor video cu tarif special, sau, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, a altor aplicatii similare de anumite categorii sau catre anumite categorii de numere;
c) modalitati de plata în avans;
d) plata esalonata a tarifelor de conectare la reteaua publica de comunicatii electronice;
e) masuri specifice aplicabile în caz de neplata a facturilor;
f) consiliere privind planurile tarifare;
g) modalitati de control al costurilor.
(4) ANCOM poate stabili, cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 506/2004, cu completarile ulterioare, informatiile minime pe care trebuie sa le contina factura detaliata gratuita care va fi emisa de catre furnizorii de serviciu universal potrivit alin. (3) lit. a), astfel încât abonatii:
a) sa poata verifica si controla tarifele de acces la reteaua publica de comunicatii electronice sau pentru serviciile de telefonie destinate publicului furnizate;
b) sa poata monitoriza în mod adecvat utilizarea si cheltuielile, asigurându-se un control rezonabil asupra sumelor datorate.
(5) Acolo unde este cazul, abonatilor le pot fi oferite informatii suplimentare fata de cele stabilite potrivit alin. (4), în mod gratuit sau la un tarif rezonabil, aprobat în prealabil de ANCOM. Apelurile gratuite initiate de abonati, inclusiv apelurile de urgenta, nu vor fi cuprinse în factura detaliata.
(6) ANCOM poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalitati prin care utilizatorii finali au posibilitatea de a plati în avans tariful de acces la reteaua publica de comunicatii electronice si pentru serviciile de telefonie destinate publicului.
(7) ANCOM poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalitati prin care utilizatorii finali au posibilitatea de a plati esalonat tariful de conectare la reteaua publica de comunicatii electronice.
(8) ANCOM aproba masurile specifice pe care furnizorii de serviciu universal le pot lua în cazul neplatii facturilor telefonice. Aceste masuri se publica, trebuie sa fie proportionale si se aplica în mod nediscriminatoriu.
(9) În masura în care este posibil din punct de vedere tehnic, masurile prevazute la alin. (8) trebuie sa asigure ca orice suspendare a furnizarii serviciului este limitata la serviciul în cauza. Fac exceptie cazurile de frauda, de întârzieri repetate ale platii sau de persistenta în neplata facturii telefonice.
(10) În toate cazurile, suspendarea furnizarii, la un punct fix, a serviciului de telefonie destinat publicului sau deconectarea de la reteaua publica de comunicatii electronice, în caz de neplata a facturii telefonice, se va realiza doar în urma notificarii abonatului de catre furnizor. Deconectarea de la reteaua publica de comunicatii electronice nu poate avea loc mai devreme de 60 de zile de la suspendare, perioada în care este permisa doar initierea sau primirea de apeluri care nu presupun nicio plata de catre abonat.
(11) ANCOM poate impune furnizorilor de serviciu universal obligatia de a pune la dispozitia abonatilor, la solicitarea acestora, informatii referitoare la planuri tarifare alternative, cu tarife mai scazute, daca acestea exista în cadrul unor oferte publice.
(12) ANCOM poate impune furnizorilor de serviciu universal obligatia de a oferi si alte facilitati de control al costurilor, inclusiv transmiterea gratuita de mesaje de avertizare catre utilizatorii finali în cazul unor modele de consum anormale sau excesive.
(13) ANCOM poate decide sa nu impuna sau poate sa retraga obligatiile prevazute la alin. (3)-(12) pe întregul teritoriu national sau pe o parte a acestuia, în cazul în care aceste facilitati sunt larg accesibile.

Art. 85. – (1) Furnizorii de serviciu universal au obligatia sa publice si sa actualizeze periodic, dar cel putin o data pe an, informatii privind nivelul de calitate a serviciilor din sfera serviciului universal pe care le presteaza, bazate pe indicatorii de calitate, definitiile si metodele de masurare prevazute în anexa nr. 1.
(2) ANCOM poate stabili indicatori de calitate suplimentari pentru furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, printre altele pentru furnizarea anumitor servicii catre utilizatorii finali cu dizabilitati.
(3) Furnizorii de serviciu universal au obligatia sa publice si sa actualizeze informatiile privind parametrii aferenti indicatorilor stabiliti de ANCOM în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Furnizorii de serviciu universal sunt obligati sa transmita ANCOM informatiile publicate potrivit alin. (1) si (3), în conditiile stabilite de aceasta.
(5) ANCOM stabileste continutul, forma, termenele si modul de publicare a informatiilor prevazute la alin. (1) si (3), pentru ca utilizatorii finali sa beneficieze de informatii complete, comparabile si usor accesibile.
(6) ANCOM poate impune furnizorilor de serviciu universal îndeplinirea anumitor obiective de performanta privind calitatea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligati sa le presteze, cu respectarea procedurii de consultare prevazute la art. 135.
(7) ANCOM poate dispune verificarea datelor privind nivelurile de calitate sau obiectivele de performanta publicate sau stabilite în temeiul prezentului articol printr-un audit independent, pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal în cauza, pentru a asigura exactitatea si comparabilitatea datelor furnizate de acesta.

SECTIUNEA a 2-a
Mecanismele de finantare a obligatiilor privind serviciul universal

Art. 86. – (1) În cazul în care estimeaza ca furnizarea serviciului universal în conditiile art. 79-85 poate constitui o sarcina injusta pentru furnizorii de serviciu universal, ANCOM va determina costul net al furnizarii acestor servicii.
(2) În acest scop, ANCOM poate recurge la urmatoarele metode:
a) calcularea costului net pe care îl presupune îndeplinirea obligatiilor de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal, în conformitate cu metodologia stabilita de ANCOM, luând în considerare toate beneficiile comerciale ce pot fi realizate de furnizorul de serviciu universal;
b) utilizarea costului net rezultat în urma aplicarii procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal, stabilita potrivit art. 77 alin. (4) si (5).

Art. 87. – (1) Costul net al obligatiilor privind serviciul universal se calculeaza ca diferenta dintre costul net suportat de un furnizor de serviciu universal ca urmare a obligatiilor privind serviciul universal si costul net al aceluiasi furnizor, în cazul în care si-ar desfasura activitatea fara a avea obligatiile privind serviciul universal.
(2) Calculul costului net ia în considerare toate elementele relevante, precum beneficiile furnizorului de serviciu universal, inclusiv beneficiile intangibile, gradul de dezvoltare a retelelor la nivel national si principiul eficientei costurilor.
(3) Determinarea costului net se bazeaza pe urmatoarele categorii de costuri:
a) costuri aferente unor elemente ale obligatiilor privind serviciul universal care pot fi furnizate doar în pierdere sau în conditii de cost în afara conditiilor comerciale normale;
b) costuri aferente unor utilizatori finali specifici sau grupuri de utilizatori finali carora, având în vedere costurile de furnizare a unei anumite categorii de retele si servicii, veniturile generate si orice tarife comune impuse, stabilite pe baza unei medii pe zone geografice, nu le poate fi asigurat accesul decât în pierdere sau în conditii de cost în afara conditiilor comerciale normale.
(4) Calcularea costului net pentru elementele obligatiilor privind serviciul universal se realizeaza în mod separat, astfel încât sa se evite dubla contabilizare a anumitor beneficii sau costuri, directe sau indirecte.
(5) Pentru un anumit furnizor de serviciu universal, costul net total este determinat ca suma costurilor nete aferente elementelor individuale ale obligatiilor privind serviciul universal, luând în calcul toate beneficiile intangibile.
(6) Informatiile contabile si orice alte informatii utilizate pentru calcularea costului net al obligatiilor privind serviciul universal, conform prezentului articol, se verifica de catre ANCOM sau de catre un auditor independent, auditul fiind aprobat de ANCOM. Rezultatele calcularii costului si concluziile auditului vor fi puse la dispozitia publicului de catre ANCOM.

Art. 88. – (1) În cazul în care constata, pe baza determinarii costului net în conformitate cu prevederile art. 86 si 87, ca prestarea serviciilor din sfera serviciului universal reprezinta o sarcina injusta pentru furnizorul de serviciu universal, ANCOM decide, la cererea furnizorului de serviciu universal, compensarea costului net astfel determinat.
(2) ANCOM determina mecanismul de compensare a costului net al obligatiilor privind serviciul universal, cu respectarea principiilor transparentei, minimei atingeri aduse concurentei, nediscriminarii si proportionalitatii, bazat pe contributii ale furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice. În acest scop, ANCOM stabileste:
a) furnizorii de retele de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice care au obligatia sa contribuie la compensare;
b) cuantumul contributiilor datorate si baza de calcul al acestor contributii, astfel încât sa se evite dubla impunere a anumitor categorii de venituri;
c) modalitatea si termenul de plata;
d) orice alte elemente necesare în vederea functionarii acestui mecanism.
(3) ANCOM poate stabili ca furnizorii având o cifra de afaceri sub un anumit prag sa nu contribuie la compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal.
(4) Orice contributie la compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal trebuie identificata separat pentru fiecare furnizor.
(5) Prin intermediul mecanismului de compensare prevazut la alin. (2) nu pot fi finantate decât serviciile furnizate în conditiile prevazute la art. 79-85.

Art. 89. – Contributiile pentru compensarea costului net al obligatiilor privind serviciul universal se administreaza de ANCOM, fiind evidentiate, în mod distinct, în cadrul bugetului de venituri si cheltuieli.

Art. 90. – (1) ANCOM face public si comunica Comisiei Europene mecanismul de compensare a costului net stabilit în conformitate cu prevederile art. 88.
(2) În cazul în care s-a realizat compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, ANCOM publica un raport anual privind acest cost, contributiile efectuate de catre furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice stabiliti potrivit art. 88 alin. (2), precum si avantajele comerciale care au putut fi realizate de furnizorul de serviciu universal în legatura cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat sa le presteze.

Art. 91. – (1) Contributiile datorate de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal constituie creante bugetare administrate de ANCOM, fiind aplicabile în mod corespunzator dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cazului în care prin lege speciala se dispune altfel.
(2) Daca, în termen de 60 de zile de la data scadentei, furnizorul nu achita contributia si accesoriile acesteia, ANCOM îi poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza retele sau servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale.

CAPITOLUL VII
Promovarea concurentei pe piata

SECTIUNEA 1
Analizele de piata

Art. 92. – (1) ANCOM identifica, tinând seama de recomandarea Comisiei Europene privind pietele de produse si de servicii din sectorul comunicatiilor electronice ale caror caracteristici pot justifica impunerea unor obligatii specifice în sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata, prevazuta la art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, cu modificarile ulterioare, denumita în continuare Directiva-cadru, si de instructiunile Comisiei Europene pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, prevazute la art. 15 alin. (2) din Directiva- cadru, pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzatoare circumstantelor nationale, în special pietele geografice relevante de pe teritoriul national.
(2) ANCOM poate identifica piete relevante din sectorul comunicatiilor electronice diferite de cele cuprinse în recomandarea prevazuta la alin. (1).
(3) Pe pietele relevante identificate în conformitate cu prevederile alin. (1) sau (2), ANCOM, în conformitate cu instructiunile prevazute la alin. (1), efectueaza analize de piata în scopul determinarii situatiei concurentiale pe aceste piete si al impunerii, mentinerii, modificarii ori retragerii obligatiilor specifice prevazute în cuprinsul paragrafului 3 din sectiunea a 2-a a prezentului capitol sau al sectiunii a 3-a a prezentului capitol.
(4) Identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice si realizarea analizelor de piata pe pietele identificate se realizeaza cu respectarea principiilor dreptului concurentei. În cazul analizelor de piata, acolo unde se impune, ANCOM solicita colaborarea Consiliului Concurentei.
(5) Adoptarea masurilor privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice în conformitate cu alin. (1) si (2) ori efectuarea analizelor de piata potrivit alin. (3) se realizeaza numai dupa parcurgerea procedurilor prevazute la art. 97, 98 si 135.

Art. 93. – (1) În cazul în care ANCOM trebuie sa se pronunte cu privire la necesitatea impunerii, mentinerii, modificarii sau retragerii unor obligatii specifice prevazute în cuprinsul paragrafului 3 din sectiunea a 2-a a prezentului capitol sau al sectiunii a 3-a a prezentului capitol, aceasta stabileste pe baza unei analize de piata realizate în conformitate cu art. 92 alin. (3) daca pe piata relevanta exista concurenta efectiva.
(2) Daca în urma unei analize de piata ANCOM stabileste ca pe o piata relevanta din sectorul comunicatiilor electronice nu exista concurenta efectiva, va identifica furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice care au, potrivit art. 94 sau 95, putere semnificativa pe piata si va impune acestora, în mod corespunzator, una ori mai multe dintre obligatiile prevazute la art. 92 alin. (3) sau va mentine ori va modifica aceste obligatii, acolo unde acestea exista deja.
(3) Daca în urma unei analize de piata ANCOM stabileste ca o piata din sectorul comunicatiilor electronice nu mai prezinta caracteristici care pot justifica impunerea unor obligatii specifice în sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa ori ca pe o piata relevanta exista concurenta efectiva, nu va impune niciuna dintre obligatiile specifice prevazute la art. 92 alin. (3) sau le va retrage în cazul în care acestea exista. Decizia presedintelui ANCOM prin care se retrag obligatii impuse unui furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice va stabili un termen corespunzator de la care înceteaza obligatiile respective, pentru a permite persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei masuri sa se adapteze la noile conditii.
(4) În cazul în care o piata transnationala identificata de Comisia Europeana, în conformitate cu art. 15 alin. (4) din Directiva-cadru, acopera partial sau total teritoriul României, ANCOM, împreuna cu celelalte autoritati nationale de reglementare în comunicatii implicate, va realiza analizele de piata, va identifica furnizorii cu putere semnificativa pe piata si va decide în mod concertat cu aceste autoritati asupra impunerii, mentinerii, modificarii sau retragerii obligatiilor specifice prevazute la art. 92 alin. (3).
(5) Masurile prevazute la alin. (1)-(4) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurilor prevazute la art. 97, 98 si 135.

Art. 94. – (1) Un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice este considerat ca având putere semnificativa pe o anumita piata daca, individual sau împreuna cu alti asemenea furnizori, se bucura pe piata respectiva de o pozitie echivalenta unei pozitii dominante.
(2) Prin pozitie dominanta pe o anumita piata se întelege situatia în care un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice este capabil, într-o masura apreciabila, sa se comporte independent fata de concurenti, clienti si consumatori.
(3) 2 sau mai multi furnizori de retele sau servicii de comunicatii electronice pot fi considerati ca detin în comun putere semnificativa pe o piata relevanta daca, chiar în absenta unor legaturi structurale sau alte tipuri de legaturi între acesti furnizori, acestia opereaza pe o piata relevanta caracterizata de lipsa concurentei efective si în care niciun furnizor nu detine putere semnificativa individuala.
(4) Pentru a determina daca 2 sau mai multi furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice detin în comun putere semnificativa pe o piata relevanta, potrivit alin. (3), ANCOM tine seama de instructiunile prevazute la art. 92 alin. (1) si de caracteristicile specifice ale pietei relevante supuse analizei. Dintre aceste caracteristici, printre altele, ANCOM poate avea în vedere:
a) concentrarea pietei:
b) elasticitatea scazuta a cererii;
c) cotele de piata similare;
d) barierele legale sau economice ridicate la intrarea pe piata;
e) integrarea pe verticala coroborata cu refuzul colectiv de furnizare;
f) absenta puterii de contracarare a cumparatorilor;
g) absenta concurentei potentiale.

Art. 95. – (1) Daca un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice are putere semnificativa pe o anumita piata, el poate fi considerat a avea putere semnificativa si pe o piata aflata în strânsa legatura cu cea dintâi, cu conditia ca legaturile dintre cele doua piete sa permita ca puterea de piata detinuta pe una dintre piete sa fie utilizata pe cealalta piata, determinând astfel o crestere a puterii de piata a furnizorului.
(2) În cazul prevazut la alin. (1), ANCOM poate impune furnizorului cu putere semnificativa pe a doua piata una sau mai multe dintre obligatiile specifice prevazute la art. 106, 107, 108 sau 110 si, în cazul în care aceste obligatii nu sunt suficiente, una sau mai multe dintre obligatiile prevazute la sectiunea a 3-a a prezentului capitol.

Art. 96. – (1) ANCOM realizeaza analize de piata în conformitate cu dispozitiile art. 93 si aplica procedura de notificare prevazuta la art. 97 cu privire la aceste proiecte de masuri, astfel:
a) în termen de 3 ani de la data adoptarii masurilor pe baza analizei anterioare pe piata corespunzatoare. În mod exceptional, acest termen poate fi extins cu pâna la 3 ani, daca ANCOM notifica o propunere justificata de prelungire Comisiei Europene, iar aceasta nu obiecteaza în termen de o luna de la transmiterea notificarii;
b) în termen de 2 ani de la adoptarea unei noi recomandari de catre Comisia Europeana, în conformitate cu dispozitiile art. 15 alin. (1) din Directiva-cadru, pentru pietele care nu au fost notificate anterior Comisiei.
(2) Daca ANCOM nu a realizat analizele pietelor prevazute în recomandarea adoptata potrivit art. 15 alin. (1) din Directiva- cadru în termenele prevazute la alin. (1), poate solicita OAREC sa-i furnizeze asistenta în vederea finalizarii analizei pietelor relevante si impunerii obligatiilor specifice corespunzatoare.
(3) În cazul prevazut la alin. (2), ANCOM notifica Comisiei Europene proiectele masurilor corespunzatoare în termen de 6 luni, potrivit art. 97.

Art. 97. – (1) Dupa parcurgerea procedurii prevazute la art. 135, cu exceptia cazurilor prevazute în recomandarea sau instructiunile adoptate potrivit art. 7b din Directiva-cadru, daca ANCOM intentioneaza sa ia o masura dintre cele prevazute la art. 92, 93, 100 sau 105, care ar afecta comertul între statele membre ale Uniunii Europene, notifica în acelasi timp Comisiei Europene, OAREC si autoritatilor nationale de reglementare în comunicatii din celelalte state membre ale Uniunii Europene proiectul acestei masuri, împreuna cu motivele care stau la baza adoptarii acesteia. Dispozitiile art. 121 alin. (6) se aplica în mod corespunzator.
(2) Dupa primirea comentariilor si observatiilor transmise de catre Comisia Europeana, OAREC si celelalte autoritati nationale de reglementare în comunicatii din statele membre ale Uniunii Europene ori, în caz contrar, dupa expirarea unui termen de o luna de la notificare, ANCOM poate adopta masura prevazuta la alin. (1).
(3) În cazul în care masura prevazuta la alin. (1) are ca obiect identificarea unei piete relevante diferite de cele identificate în recomandarea Comisiei Europene prevazuta la art. 15 alin. (1) din Directiva-cadru sau determinarea situatiei concurentiale pe o piata relevanta, în sensul existentei sau nu a unor furnizori de retele ori de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata, si aceasta masura ar afecta comertul între statele membre ale Uniunii Europene, iar comentariile si observatiile Comisiei Europene transmise ANCOM potrivit alin. (2) indica faptul ca aceasta masura ar crea o bariera pentru piata unica sau existenta unor rezerve serioase în ceea ce priveste compatibilitatea acestei masuri cu dreptul Uniunii Europene si, în special, cu obiectivele prevazute la art. 4-61 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare, ANCOM nu va putea adopta masura propusa pentru o perioada de doua luni.
(4) În cazul în care Comisia Europeana, în perioada prevazuta la alin. (3), adopta o decizie prin care solicita ANCOM retragerea notificarii masurii propuse, aceasta modifica sau retrage masura propusa în termen de 6 luni de la data adoptarii deciziei. Daca ANCOM decide sa modifice masura propusa, realizeaza o noua consultare publica, potrivit dispozitiilor art. 135, si renotifica proiectul masurii.
(5) Cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (3) si (4), ANCOM poate adopta masura propusa, având în vedere comentariile si observatiile primite din partea Comisiei Europene, autoritatilor nationale de reglementare în comunicatii din celelalte state membre ale Uniunii Europene si OAREC, în termenul prevazut la alin. (2). Masura adoptata va fi comunicata de catre ANCOM Comisiei Europene si OAREC.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(5), atunci când este necesara interventia urgenta, în vederea protejarii concurentei si a intereselor utilizatorilor finali, ANCOM poate lua masuri temporare, cu respectarea principiului proportionalitatii, comunicând în cel mai scurt timp aceste masuri, împreuna cu motivele care au stat la baza adoptarii acestora, Comisiei Europene, autoritatilor nationale de reglementare în comunicatii din celelalte state membre ale Uniunii Europene si OAREC.
(7) Prelungirea aplicarii masurilor prevazute la alin. (6) sau aplicarea definitiva a acestora nu poate fi realizata decât în urma parcurgerii procedurii prevazute la alin. (1)-(5).
Art. 98. – (1) În cazul în care masura pe care ANCOM intentioneaza sa o adopte vizeaza impunerea, modificarea sau retragerea unei obligatii specifice în conformitate cu art. 93 coroborat cu dispozitiile art. 100, 106-110 sau ale sectiunii a 3-a a prezentului capitol, autoritatea de reglementare nu poate adopta pentru o perioada de 3 luni respectiva masura daca în termenul stabilit la art. 97 alin. (2) Comisia Europeana transmite o notificare asupra motivelor pentru care aceasta considera ca masura ar crea o bariera pentru piata unica sau asupra existentei unor rezerve serioase în ceea ce priveste compatibilitatea masurii cu dreptul Uniunii Europene.
(2) În absenta notificarii prevazute la alin. (1), ANCOM poate adopta masura propusa, având în vedere comentariile si observatiile primite din partea Comisiei Europene, autoritatilor nationale de reglementare în comunicatii din alte state membre ale Uniunii Europene si OAREC.
(3) În perioada prevazuta la alin. (1), ANCOM coopereaza cu Comisia Europeana si OAREC pentru a identifica masura cea mai eficienta si adecvata cu respectarea obiectivelor prevazute la art. 4-61 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare, tinând seama de punctele de vedere exprimate de persoanele interesate si de nevoia de a asigura o practica de reglementare armonizata.
(4) Daca OAREC agreeaza opinia Comisiei Europene exprimata în notificarea transmisa potrivit alin. (1), ANCOM coopereaza îndeaproape cu aceasta pentru a identifica cea mai eficienta si adecvata masura. Înainte de expirarea perioadei de 3 luni, ANCOM poate:
a) sa modifice sau sa retraga masura propusa, având în vedere notificarea Comisiei Europene si opinia OAREC;
b) sa mentina masura propusa.
(5) În termen de o luna de la adoptarea unei recomandari de catre Comisia Europeana prin care solicita modificarea sau retragerea masurii propuse sau a unei decizii de ridicare a rezervelor exprimate potrivit alin. (1), adoptate în perioada de o luna de la încetarea perioadei de 3 luni, ANCOM comunica Comisiei Europene si OAREC masura adoptata. Aceasta perioada poate fi prelungita pentru a permite respectarea procedurii de consultare prevazute la art. 135.
(6) Daca ANCOM decide sa nu modifice sau sa nu retraga masura propusa în conformitate cu recomandarea Comisiei Europene prevazuta la alin. (5), transmite o justificare motivata.
(7) ANCOM poate retrage masura propusa în orice etapa a procedurii stabilite de prezentul articol.

SECTIUNEA a 2-a
Promovarea concurentei pe pietele de gros

Art. 99. – Prevederile prezentei sectiuni nu sunt aplicabile accesului la retelele si serviciile de comunicatii electronice realizat de catre utilizatorii finali.

PARAGRAFUL 1
Asigurarea accesului si interconectarii

Art. 100. – (1) Autoritatea de reglementare ia toate masurile necesare pentru a încuraja si, acolo unde este cazul, a asigura, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, accesul si interconectarea în conditii adecvate, precum si interoperabilitatea serviciilor, exercitându-si atributiile într-un mod care sa promoveze eficienta economica, concurenta durabila, investitiile eficiente si inovarea si sa asigure maximizarea beneficiilor utilizatorilor finali.
(2) Masurile adoptate potrivit alin. (1) pot viza, în special, impunerea urmatoarelor obligatii, fara a aduce atingere masurilor ce ar putea fi luate în conformitate cu prevederile art. 105 fata de operatorii cu putere semnificativa pe piata:
a) obligatii în sarcina operatorilor care controleaza accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligatia de a asigura interconectarea retelelor acestora, daca impunerea acestor obligatii este necesara pentru asigurarea conectivitatii între utilizatorii finali;
b) în situatii justificate si, în masura în care acest lucru este necesar, obligatii în sarcina operatorilor care controleaza accesul la utilizatorii finali de a asigura interoperabilitatea serviciilor;
c) obligatia operatorilor de a furniza accesul la interfete de programare a aplicatiei sau ghidurile electronice de programe, în conditii echitabile, rezonabile si nediscriminatorii, daca impunerea acestei obligatii este necesara pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio sau de televiziune.
(3) Obligatiile si conditiile impuse potrivit prevederilor alin. (1) si (2) trebuie sa fie obiective, transparente, proportionale si nediscriminatorii, iar impunerea lor trebuie sa se realizeze în urma parcurgerii procedurilor prevazute la art. 97, 98 si 135.
(4) În luarea unei decizii în conformitate cu prezentul articol, autoritatea de reglementare va avea în vedere asigurarea unor conditii de acces si interconectare echivalente pentru servicii echivalente, precum si imposibilitatea conditionarii încheierii acordului de acces sau de interconectare de acceptarea unor clauze care nu au legatura cu obiectul acordului.

PARAGRAFUL 2
Sistemele de acces conditionat si alte facilitati

Art. 101. – Sistemele de acces conditionat operate pe piata trebuie sa aiba capacitatea tehnica necesara pentru un transcontrol cu costuri scazute, care sa permita operatorilor de retele publice de comunicatii electronice sa detina, la nivel local sau regional, controlul complet asupra serviciilor care utilizeaza astfel de sisteme de acces conditionat.

Art. 102. – Furnizorii de servicii de acces conditionat, indiferent de mijloacele de transmisie utilizate, care asigura accesul, în format digital, la serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune, de ale caror servicii de acces depind radiodifuzorii pentru a oferi serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune oricarui grup de potentiali consumatori de astfel de servicii, au obligatia:
a) sa ofere tuturor radiodifuzorilor, în conditii echitabile, rezonabile si nediscriminatorii, compatibile cu principiile dreptului concurentei, servicii tehnice care sa permita receptionarea, în format digital, de catre utilizatorii autorizati, a serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune, prin intermediul decodoarelor administrate de furnizorii de servicii;
b) sa tina evidenta contabila separata, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, pentru activitatile legate de furnizarea de servicii de acces conditionat.

Art. 103. – (1) Titularii drepturilor de proprietate industriala asupra unor echipamente si sisteme de acces conditionat, atunci când acorda licente producatorilor de echipamente destinate consumatorilor, aplica conditii echitabile, rezonabile si nediscriminatorii.
(2) Luând în considerare factorii tehnici si comerciali, titularii drepturilor prevazute la alin. (1) nu pot conditiona acordarea respectivelor licente de elemente care sa interzica, sa împiedice sau sa descurajeze includerea în acelasi echipament:
a) a unei interfete comune care sa permita conectarea cu alte sisteme de acces; sau
b) a unor mijloace specifice altui sistem de acces, sub rezerva respectarii de catre titularul de licenta a conditiilor relevante si rezonabile care sa asigure în ceea ce îl priveste securitatea tranzactiilor furnizorilor de sisteme de acces conditionat.

Art. 104. – (1) Autoritatea de reglementare poate realiza analize de piata, în conformitate cu prevederile sectiunii 1 a prezentului capitol, în scopul mentinerii, modificarii sau retragerii conditiilor impuse furnizorilor de servicii de acces conditionat, în conformitate cu prevederile prezentului paragraf.
(2) Daca, în urma analizei de piata realizate potrivit prevederilor alin. (1), ANCOM constata ca unul sau mai multi furnizori de servicii de acces conditionat nu au putere semnificativa pe piata relevanta, poate modifica sau retrage conditiile impuse acestora, numai în masura în care:
a) accesul utilizatorilor finali la serviciile si programele de radio si televiziune prevazute la art. 82 din Legea nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, nu va fi afectat în mod negativ în urma acestei modificari sau retrageri; si
b) aceasta decizie nu are consecinte negative asupra concurentei efective de pe piata cu amanuntul a serviciilor de difuzare în format digital a programelor de radio si televiziune si de pe piata sistemelor de acces conditionat si a altor facilitati asociate.
(3) Masurile prevazute la alin. (2) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurilor prevazute la art. 97 si 135.

PARAGRAFUL 3
Obligatii impuse furnizorilor cu putere semnificativa pe pietele de gros

Art. 105. – (1) Daca, în urma unei analize de piata realizate în conformitate cu prevederile sectiunii 1 a prezentului capitol, un operator este desemnat ca având putere semnificativa pe o piata relevanta de gros din sectorul comunicatiilor electronice, autoritatea de reglementare impune acestuia, în mod corespunzator, una sau mai multe dintre obligatiile prevazute la art. 106-110.
(2) În masura în care legea nu dispune altfel si fara a se aduce atingere prevederilor art. 13, art. 24 alin. (2) lit. h), art. 71, 73 , 75, 100 si 101-104, cadrului legal privind exercitarea dreptului de acces pe proprietati, dispozitiilor relevante ale Legii nr. 506/2004, cu completarile ulterioare, sau obligatiilor rezultate din acordurile internationale la care România este parte, autoritatea de reglementare nu poate impune obligatiile prevazute la art. 106-110 operatorilor care nu au fost desemnati ca având putere semnificativa pe piata potrivit alin. (1).
(3) În cazuri exceptionale, daca autoritatea de reglementare intentioneaza sa impuna în sarcina unui operator desemnat ca având putere semnificativa pe piata potrivit alin. (1) alte obligatii în legatura cu accesul si interconectarea decât cele prevazute la art. 106-110, aceasta transmite Comisiei Europene o solicitare în acest sens. Decizia Comisiei Europene de autorizare sau de respingere a masurii propuse se publica pe pagina de internet a ANCOM.
(4) Obligatiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) si (3) trebuie sa se bazeze pe natura problemei identificate, sa fie proportionale si justificate, având în vedere obiectivele autoritatii de reglementare prevazute la art. 4-61 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare, iar impunerea acestora trebuie sa se realizeze în urma parcurgerii procedurilor prevazute la art. 97, 98 si 135.
(5) Atunci când este necesara impunerea unor obligatii pentru respectarea unor acorduri internationale, masurile prin care se impun, se modifica sau se retrag astfel de obligatii în legatura cu accesul sau interconectarea se notifica Comisiei Europene, în conformitate cu procedura prevazuta la art. 97.

Art. 106. – (1) ANCOM poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligatii de transparenta în legatura cu interconectarea retelelor publice de comunicatii electronice ori cu accesul la aceste retele sau la facilitatile asociate. Aceste obligatii pot viza aducerea la cunostinta publicului a anumitor informatii, precum specificatii tehnice, caracteristici ale retelei, informatii contabile si tarife practicate, modalitati si conditii de furnizare si utilizare a serviciilor, inclusiv orice conditii care limiteaza accesul sau utilizarea serviciilor si aplicatiilor, cu respectarea cadrului legal în vigoare.
(2) În cazul în care unui operator i-au fost impuse obligatii de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate impune acelui operator obligatia de a publica o oferta de referinta care trebuie sa fie suficient de detaliata pentru a asigura ca solicitantii nu trebuie sa plateasca pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.
(3) Oferta de referinta va cuprinde o descriere suficient de detaliata a serviciilor oferite, potrivit necesitatilor pietei, precum si conditiile tehnice si comerciale, inclusiv de pret, corespunzatoare fiecaruia dintre aceste servicii.
(4) Autoritatea de reglementare poate impune modificari ale ofertei de referinta, pentru a asigura implementarea corespunzatoare a obligatiilor impuse în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.
(5) Autoritatea de reglementare poate preciza ce informatii trebuie aduse la cunostinta publicului, nivelul de detaliu cerut si modalitatea de publicare.
(6) În cazul în care unui operator i s-au impus obligatii, potrivit art. 109, în legatura cu furnizarea accesului la elemente de infrastructura, autoritatea de reglementare impune acestuia obligatia de a publica o oferta de referinta, care va contine cel putin elementele prevazute în anexa nr. 2.

Art. 107. – Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligatii de nediscriminare în legatura cu interconectarea retelelor ori cu accesul la aceste retele sau la facilitatile asociate, prin care sa se asigure, în special, ca operatorii:
a) aplica conditii echivalente în circumstante echivalente altor persoane care furnizeaza servicii echivalente;
b) pun la dispozitia tertilor servicii si informatii în aceleasi conditii, inclusiv în ceea ce priveste calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare ori partenerilor lor.

Art. 108. – (1) ANCOM poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligatii privind evidenta contabila separata, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, pentru anumite activitati care au legatura cu interconectarea retelelor ori cu accesul la aceste retele sau la facilitatile asociate.
(2) Autoritatea de reglementare poate, în special, sa impuna unui operator integrat pe verticala sa urmareasca distinct în evidenta corespunzatoare tarifele la vânzarea de gros si tarifele de transfer intern, pentru a asigura, între altele, îndeplinirea obligatiei de nediscriminare impuse în conformitate cu prevederile art. 107 sau pentru a împiedica subventionarea încrucisata. Autoritatea de reglementare poate stabili formatul si metodologia contabila ce trebuie utilizate în vederea respectarii acestei obligatii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Pentru a facilita verificarea îndeplinirii obligatiilor de transparenta si de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate sa impuna operatorilor obligatia de a furniza, la cerere, înregistrari contabile, inclusiv date provenind de la terti privitoare la venituri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) În scopul promovarii unei piete deschise si concurentiale, autoritatea de reglementare poate publica informatiile contabile obtinute, în conditiile legii.

Art. 109. – (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligatia de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei ori unor facilitati asociate, în special în cazul în care se considera ca refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze care au efect similar ar conduce la împiedicarea dezvoltarii unei piete concurentiale la nivel cu amanuntul sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali.
(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) pot viza, printre altele:
a) acordarea catre un tert a dreptului de acces la elemente specifice ale retelei sau la facilitati asociate, inclusiv a accesului la elementele de retea care nu sunt active si a accesului neconditionat la bucla locala, în vederea asigurarii, printre altele, a furnizarii serviciilor de selectare sau preselectare a transportatorului, precum si a revânzarii serviciului de acces la retea;
b) negocierea, cu buna-credinta, cu orice tert care solicita accesul;
c) neretragerea dreptului de acces deja acordat;
d) furnizarea anumitor servicii, prin vânzarea de gros a acestora, în vederea revânzarii de catre terti;
e) acordarea accesului liber la interfetele tehnice, protocoalele sau alte tehnologii esentiale care sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor, inclusiv a serviciilor de retele virtuale;
f) furnizarea colocarii sau a altor forme de utilizare partajata a facilitatilor asociate;
g) furnizarea unor servicii determinate, necesare pentru asigurarea interoperabilitatii serviciilor destinate utilizatorilor finali, inclusiv a resurselor destinate serviciilor de retele inteligente sau a serviciului de roaming în retelele mobile;
h) acordarea accesului la sistemele de asistenta operationala sau la alte sisteme software similare, necesare pentru asigurarea unei concurente loiale în furnizarea serviciilor;
i) interconectarea retelelor sau a elementelor retelelor;
j) acordarea accesului la serviciile asociate, precum serviciile de localizare, identificare si prezenta.
(3) ANCOM poate atasa obligatiilor prevazute la alin. (1) conditii referitoare la echitatea, rezonabilitatea si celeritatea îndeplinirii acestora.
(4) La impunerea obligatiilor prevazute la alin. (1), autoritatea de reglementare ia în considerare, în special:
a) viabilitatea tehnica si economica a utilizarii sau instalarii unor facilitati alternative, în conditiile gradului de dezvoltare a pietei, pe baza naturii si tipului interconectarii sau accesului în cauza, inclusiv viabilitatea asigurarii altor forme de acces în amonte, cum ar fi accesul la canalizatie;
b) fezabilitatea furnizarii accesului solicitat, în functie de capacitatea disponibila;
c) investitia initiala realizata de proprietarul infrastructurii, având în vedere atât investitiile publice realizate, cât si riscurile implicate în angajarea unei asemenea investitii;
d) necesitatea promovarii concurentei pe termen lung, îndeosebi a concurentei eficiente din punct de vedere economic, bazate pe infrastructuri;
e) existenta anumitor drepturi de proprietate intelectuala, daca este cazul;
f) furnizarea de servicii paneuropene.
(5) Atunci când impune obligatiile prevazute de prezentul articol, ANCOM poate stabili si conditiile tehnice sau operationale pe care furnizorul sau beneficiarii accesului trebuie sa le îndeplineasca în vederea asigurarii unor conditii normale de exploatare a retelei. Obligatiile referitoare la respectarea anumitor standarde tehnice sau specificatii vor fi stabilite cu respectarea dispozitiilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare.

Art. 110. – (1) Daca o analiza de piata realizata în conditiile legii indica absenta concurentei efective, care presupune ca operatorul în cauza este capabil sa mentina tarifele la un nivel excesiv de înalt sau ca diferenta dintre tarifele pentru serviciile cu amanuntul si tarifele de gros percepute furnizorilor care ofera servicii cu amanuntul similare este de asa natura încât produce efecte anticoncurentiale, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 105, sa impuna obligatii referitoare la recuperarea costurilor si controlul tarifelor, inclusiv obligatii de fundamentare a tarifelor în functie de costuri si obligatii privind implementarea unor sisteme de contabilitate a costurilor, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. În vederea încurajarii investitiilor, îndeosebi a celor în retelele de generatie viitoare, autoritatea de reglementare ia în considerare investitia eficienta facuta de operatorul în cauza si va permite existenta unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, tinând seama de riscurile specifice asociate unui proiect nou de investitii în retea.
(2) Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare, impuse/impusa în conditiile alin. (1), trebuie sa promoveze eficienta economica si concurenta si sa maximizeze beneficiul consumatorilor. În acest scop, autoritatea de reglementare poate sa ia în considerare tarifele practicate pe pietele concurentiale comparabile.
(3) În cazul în care un operator are obligatia sa îsi fundamenteze tarifele în functie de costuri, proba faptului ca tarifele respective sunt determinate în functie de costuri, inclusiv o rata rezonabila de recuperare a investitiei, se afla în sarcina operatorului în cauza. În vederea calcularii costului furnizarii eficiente a serviciilor, autoritatea de reglementare poate utiliza sisteme de contabilitate a costurilor, altele decât cele utilizate de operator. Autoritatea de reglementare poate cere unui operator sa furnizeze toate informatiile care au stat la baza determinarii unor tarife si poate impune, daca este cazul, ajustari ale acestora.
(4) În cazul în care controlul tarifelor se realizeaza prin impunerea implementarii unui sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie facuta publica, indicându-se cel putin principalele categorii în care sunt grupate costurile si regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Îndeplinirea obligatiilor de implementare a sistemului contabil trebuie auditata anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmând sa fie publicate în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 111. – (1) În cazuri exceptionale, atunci când autoritatea de reglementare considera ca obligatiile impuse în temeiul art. 106-110 nu sunt suficiente pentru a asigura concurenta efectiva si ca exista în continuare probleme concurentiale importante si persistente în ceea ce priveste furnizarea la nivelul pietelor de gros a anumitor servicii de acces, aceasta poate impune operatorilor integrati pe verticala, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (3), obligatia de a transfera activitatile aferente furnizarii la nivelul pietelor de gros a unor servicii de acces relevante unei entitati economice care functioneaza independent.
(2) Entitatea economica prevazuta la alin. (1) va avea obligatia de a furniza servicii de acces tuturor solicitantilor, inclusiv altor entitati din cadrul societatii-mama, utilizând aceleasi sisteme si procese si respectând aceleasi durate, termene si conditii, inclusiv referitoare la tarife si la nivelul serviciilor furnizate.
(3) Atunci când autoritatea de reglementare intentioneaza sa impuna obligatia de separare functionala, aceasta transmite Comisiei Europene o propunere care cuprinde:
a) dovezi care sa sustina concluziile autoritatii de reglementare, astfel cum acestea sunt prevazute la alin. (1);
b) o evaluare motivata care sa arate ca, pentru o perioada rezonabila, nu exista sau exista premise reduse pentru concurenta bazata pe infrastructuri, efectiva si sustenabila;
c) o analiza a impactului preconizat asupra autoritatii de reglementare, asupra operatorului, în special asupra fortei de munca a operatorului caruia i se impune aceasta obligatie, asupra pietei de comunicatii electronice în general si asupra stimulentelor pentru investitii pe aceasta piata, în special în ceea ce priveste necesitatea asigurarii coeziunii sociale si teritoriale, precum si a impactului asupra altor parti interesate, în special impactul preconizat asupra concurentei si orice efecte potentiale asupra consumatorilor;
d) o analiza care justifica de ce impunerea acestei obligatii ar reprezenta modalitatea cea mai eficienta de a pune în aplicare obligatiile impuse pentru a remedia problemele concurentiale identificate.
(4) Proiectul unei masuri care vizeaza impunerea obligatiei de separare functionala cuprinde urmatoarele elemente:
a) natura si gradul exact de separare, mentionând în special statutul juridic al entitatii economice separate;
b) identificarea activelor entitatii economice separate si a serviciilor care urmeaza sa fie furnizate de aceasta;
c) clauze privind conducerea entitatii care sa asigure independenta personalului acesteia, precum si structura corespunzatoare a sistemului de stimulente si de remunerare;
d) reguli care sa asigure respectarea obligatiilor impuse;
e) reguli care sa asigure transparenta procedurilor operationale, în special fata de celelalte parti interesate;
f) procedura de monitorizare a îndeplinirii obligatiilor, inclusiv prin publicarea unui raport anual.
(5) Pe baza deciziei Comisiei Europene de autorizare a masurilor propuse, potrivit art. 105 alin. (3), ANCOM realizeaza o analiza coordonata a diferitelor piete asociate retelei de acces, în conformitate cu prevederile sectiunii 1 a prezentului capitol. Pe baza acestei analize, autoritatea de reglementare impune, mentine, modifica sau retrage obligatiile specifice, cu respectarea prevederilor art. 97, 98 si 135.
(6) Operatorului caruia i s-a impus obligatia de separare functionala i se pot impune oricare dintre obligatiile prevazute la art. 106-110 pe pietele relevante pe care a fost desemnat ca având putere semnificativa sau oricare alte obligatii autorizate de Comisia Europeana, potrivit art. 105 alin. (3).

Art. 112. – (1) Fara a aduce atingere obligatiilor care le incumba în ceea ce priveste operatiunile de concentrare economica, operatorii integrati pe verticala care, în conformitate cu dispozitiile sectiunii 1 a prezentului capitol, au fost desemnati ca având putere semnificativa pe una sau mai multe piete relevante din sectorul comunicatiilor electronice si care intentioneaza sa transfere o parte substantiala ori totalitatea activelor aferente retelei de acces unei persoane juridice distincte, controlata, direct sau indirect, de un proprietar diferit, sau sa înfiinteze o entitate economica separata prin intermediul careia sa asigure altor furnizori care activeaza la nivelul pietei cu amanuntul, inclusiv propriei sale activitati cu amanuntul, servicii de acces echivalente au obligatia de a informa autoritatea de reglementare, în avans si într-un termen rezonabil, cu privire la aceasta intentie, pentru a permite autoritatii de reglementare sa evalueze, conform alin. (4), efectele masurilor planificate.
(2) Orice modificare a intentiilor comunicate conform prevederilor alin. (1), precum si rezultatul final al masurilor planificate vor fi transmise în cel mai scurt timp autoritatii de reglementare.
(3) Operatorul prevazut la alin. (1) are obligatia de a transmite autoritatii de reglementare toate informatiile necesare pentru evaluarea impactului masurilor planificate.
(4) În cel mult 12 luni de la data primirii informarii prevazute la alin. (1) sau a modificarilor comunicate potrivit alin. (2), autoritatea de reglementare evalueaza efectul masurilor planificate asupra obligatiilor specifice impuse în conformitate cu prevederile prezentului capitol. În acest scop, autoritatea de reglementare realizeaza o analiza coordonata a diferitelor piete asociate retelei de acces, putând impune, mentine, modifica sau retrage una ori mai multe dintre obligatiile prevazute de prezentul capitol, cu respectarea procedurilor prevazute la art. 97, 98 si 135.
(5) În vederea atingerii obiectivelor prevazute la art. 4-61 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare, ANCOM poate solicita modificarea masurilor planificate.
(6) Persoanei juridice sau entitatii economice rezultate în urma aplicarii masurilor prevazute la alin. (1), indiferent de statutul juridic al acesteia, i se pot impune oricare dintre obligatiile prevazute la art. 106-110 pe pietele relevante pe care a fost desemnata ca având putere semnificativa sau oricare alte obligatii autorizate de Comisia Europeana, potrivit art. 105 alin. (3).
(7) Masurile adoptate de ANCOM conform dispozitiilor prezentului articol vor avea în vedere, acolo unde este cazul, obligatiile impuse de catre Consiliului Concurentei în cadrul procedurii de autorizare a concentrarilor economice.

SECTIUNEA a 3-a
Promovarea concurentei pe pietele cu amanuntul

Art. 113. – (1) Daca, în urma unei analize de piata realizate în conformitate cu prevederile sectiunii 1 a prezentului capitol, ANCOM stabileste ca, pe o anumita piata la nivelul furnizarii serviciilor cu amanuntul, nu exista concurenta efectiva, iar obligatiile impuse în conformitate cu prevederile art. 106-110 nu sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor prevazute la art. 4-61 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare, aceasta poate impune furnizorilor cu putere semnificativa pe piata respectiva, în mod corespunzator, obligatiile necesare în scopul protejarii intereselor utilizatorilor finali si al promovarii unei concurente efective.
(2) Obligatiile impuse de ANCOM potrivit alin. (1) pot include:
a) interzicerea practicarii de preturi excesive în raport cu costurile pe care le implica furnizarea serviciilor;
b) interzicerea practicarii unor preturi de ruinare, având ca efect limitarea intrarii pe piata sau restrângerea concurentei;
c) interzicerea favorizarii nejustificate a anumitor utilizatori finali în comparatie cu altii;
d) interzicerea conditionarii furnizarii serviciului de acceptarea de catre utilizatorii finali a unor prestatii suplimentare, fara legatura cu serviciul solicitat.
(3) ANCOM poate impune, de asemenea, unui furnizor cu putere semnificativa pe o piata cu amanuntul:
a) plafoane tarifare sau formule de control al cresterii tarifelor la furnizarea serviciilor cu amanuntul;
b) masuri de control al tarifelor individuale;
c) masuri de fundamentare a tarifelor în functie de costuri sau pe baza preturilor ori tarifelor practicate pe piete comparabile.
(4) Obligatiile impuse potrivit prezentului articol trebuie sa fie corespunzatoare naturii problemei identificate, proportionale si necesare pentru atingerea obiectivelor prevazute la art. 4-61 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare.

Art. 114. – (1) Atunci când este adecvat si necesar, ANCOM impune acelor furnizori carora le-au fost impuse obligatii potrivit art. 113 obligatia de a implementa un sistem de contabilitate a costurilor. ANCOM poate stabili formatul si metodologia contabila ce vor fi folosite.
(2) Îndeplinirea obligatiilor de implementare a sistemului de contabilitate a costurilor trebuie auditata anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmând sa fie publicate în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 115. – ANCOM nu impune obligatiile stabilite de prezenta sectiune pe anumite piete geografice sau pentru anumite categorii de utilizatori, daca stabileste ca exista concurenta efectiva.

CAPITOLUL VIII
Solutionarea litigiilor

Art. 116. – (1) În situatia aparitiei unui litigiu între furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice în legatura cu obligatiile impuse acestora prin dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, ale regulamentelor Uniunii Europene din domeniul comunicatiilor electronice sau impuse de catre ANCOM în conformitate cu aceste dispozitii ori între astfel de furnizori si persoane având calitatea de furnizori în alte state membre ale Uniunii Europene care solicita sau beneficiaza de acces ori interconectare în temeiul prezentei ordonante de urgenta, partea interesata poate sesiza ANCOM în vederea solutionarii litigiului.
(2) Partea interesata se va adresa ANCOM printr-o cerere scrisa, transmisa în doua exemplare. În vederea dezbaterii pe fond a litigiului, ANCOM va invita partile în fata sa, comunicându-le, într-un termen rezonabil, data întâlnirii. În functie de complexitatea cazului, partile pot fi invitate la întâlniri ulterioare. Dezbaterile din cadrul întâlnirilor vor fi consemnate în scris si comunicate partilor.
(3) Partile îsi pot exercita drepturile personal, pot fi asistate sau reprezentate. Reprezentantii partilor trebuie sa prezinte înscrisurile care le atesta aceasta calitate.
(4) Atunci când apreciaza ca, în urma analizarii tuturor informatiilor si a punctelor de vedere exprimate în cauza, litigiul poate fi solutionat pe fond, ANCOM va transmite partilor o solutie preliminara. Oricare dintre parti poate formula o cerere motivata în vederea reanalizarii solutiei preliminare.
(5) Atunci când este sesizata în conformitate cu alin. (1), în cazuri justificate, ANCOM poate dispune si repararea prejudiciului patrimonial efectiv suferit.
(6) În situatii exceptionale, când o parte poate suferi grave prejudicii care, în lipsa unor masuri cu caracter provizoriu, nu ar putea fi reparate în mod corespunzator în ipoteza unei solutionari pe fond a litigiului favorabile partii care solicita dispunerea respectivelor masuri, partea în cauza poate solicita ANCOM dispunerea unor masuri cu caracter provizoriu, în vederea evitarii producerii prejudiciilor sau limitarii întinderii acestora. Masurile provizorii vor fi dispuse de catre presedintele ANCOM prin decizie motivata. Decizia de solutionare a cererii privind dispunerea de masuri provizorii va fi emisa în termen de cel mult 30 de zile de la data introducerii cererii.
(7) În solutionarea litigiilor prevazute la alin. (1), ANCOM va avea în vedere obiectivele mentionate la art. 4-61 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare.
(8) Litigiul va fi solutionat prin decizie a presedintelui ANCOM în termen de cel mult 4 luni de la data sesizarii, în afara situatiilor exceptionale, în care, în functie de complexitatea litigiului sau de impactul acestuia asupra pietei comunicatiilor electronice, un termen mai lung este necesar pentru buna solutionare a cazului.
(9) Decizia de solutionare a litigiului va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: denumirea si sediul, respectiv numele si domiciliul partilor, obiectul litigiului, desfasurarea procedurii, motivarea în fapt si în drept pe care se întemeiaza, masurile dispuse si modalitatile de ducere la îndeplinire a acestora, precum si caile de atac împotriva acesteia.
(10) Decizia de solutionare a litigiului se comunica partilor si se publica pe pagina de internet a ANCOM, cu respectarea principiului confidentialitatii.
(11) Deciziile emise de presedintele ANCOM în conditiile prezentului articol constituie acte administrativ-jurisdictionale, putând fi atacate în contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare.
(12) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului persoanelor de a se adresa instantelor judecatoresti competente, în conditiile legii.

Art. 117. – (1) În situatia aparitiei unui litigiu între furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice care provin din România si dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, în legatura cu obligatiile impuse acestora în temeiul legislatiilor nationale, în cazul în care litigiul este de competenta ANCOM si a uneia sau mai multor autoritati nationale de reglementare în comunicatii din alte state membre ale Uniunii Europene, partea interesata se poate adresa ANCOM sau oricareia dintre autoritatile nationale de reglementare în comunicatii competente, în vederea solutionarii litigiului.
(2) Daca ANCOM este sesizata în conditiile alin. (1), în vederea solutionarii litigiului colaboreaza cu autoritatea sau, dupa caz, cu autoritatile nationale de reglementare în comunicatii din celelalte state membre ale Uniunii Europene si ia în considerare punctele de vedere exprimate de acestea, astfel încât sa se asigure o solutionare unitara a litigiului.
(3) Atunci când apreciaza ca fiind necesar pentru solutionarea temeinica a litigiului, ANCOM poate solicita punctul de vedere al OAREC. În acest caz, litigiul va fi solutionat cu luarea în considerare a punctului de vedere exprimat de OAREC, fara a aduce atingere competentei ANCOM de a dispune masuri provizorii.
(4) Prevederile art. 116 alin. (2)-(12) se aplica în mod corespunzator.

Art. 118. – (1) Utilizatorii finali se pot adresa ANCOM în vederea solutionarii litigiilor ocazionate de aplicarea prezentei ordonante de urgenta si în legatura cu clauzele privind exercitarea drepturilor conferite de prezenta ordonanta de urgenta, prevazute în contractele reglementate la cap. V sectiunea 1, ori în legatura cu executarea acestor clauze si care nu au fost rezolvate pe cale amiabila cu furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.
(2) ANCOM stabileste o procedura facultativa în scopul solutionarii echitabile si prompte a litigiilor prevazute la alin. (1). Procedura trebuie sa fie transparenta, nediscriminatorie, impartiala, simpla si necostisitoare.
(3) Procedura de solutionare a litigiilor prevazuta de prezentul articol are caracter scris. Atunci când considera necesar, ANCOM poate convoca partile la întâlniri, separat sau împreuna, dezbaterile din cadrul acestora fiind consemnate în scris si comunicate partilor.
(4) În cazul în care, în termen de 60 de zile de la transmiterea unei sesizari în conditiile alin. (1), litigiul nu a fost solutionat pe cale amiabila, ANCOM va transmite partilor propunerea sa de solutionare a litigiului, motivata în mod corespunzator. Propunerea ANCOM de solutionare a litigiului va avea în vedere sustinerile si documentele depuse de parti si are caracter de recomandare.
(5) ANCOM poate stabili un sistem de rambursare a cheltuielilor facute de utilizatorii finali sau de despagubire pentru prejudiciile suferite de acestia în raporturile cu furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, aplicabil în cazuri întemeiate.
(6) În situatia în care partile implicate provin din mai multe state membre ale Uniunii Europene, ANCOM îsi va coordona eforturile cu autoritatile nationale de reglementare în comunicatii competente, în vederea solutionarii temeinice a litigiului.
(7) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului persoanelor de a se adresa instantelor judecatoresti competente, în conditiile legii.

Art. 119. – (1) Procedurile facultative de solutionare a litigiilor prevazute de prezentul capitol se stabilesc prin decizie a presedintelui ANCOM.
(2) Accesul la procedurile de solutionare a litigiilor prevazute de prezentul capitol este gratuit.

CAPITOLUL IX
Furnizarea de informatii

Art. 120. – (1) ANCOM are dreptul sa solicite persoanelor care furnizeaza sau au furnizat retele sau servicii de comunicatii electronice ori facilitati asociate informatiile, inclusiv de natura financiara, necesare în vederea exercitarii atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sau de legislatia speciala din domeniul comunicatiilor electronice.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) pot fi solicitate de ANCOM în special în urmatoarele scopuri:
a) verificarea respectarii obligatiilor prevazute de dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sau ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice ori impuse de ANCOM în conformitate cu aceste dispozitii, precum si punerea în aplicare si executarea regulamentelor Uniunii Europene din domeniul comunicatiilor electronice, în special în ceea ce priveste monitorizarea pietei si verificarea respectarii obligatiilor furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice care decurg din aceste regulamente, în cazurile în care competenta de monitorizare si verificare a acestor obligatii apartine autoritatii nationale de reglementare;
b) stabilirea tarifului de monitorizare anual, în conformitate cu prevederile cap. X;
c) stabilirea contributiilor pentru finantarea serviciilor din sfera serviciului universal;
d) desemnarea furnizorilor de serviciu universal si impunerea în sarcina acestora a obligatiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta;
e) identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice, realizarea analizelor de piata si identificarea furnizorilor cu putere semnificativa, în conformitate cu prevederile cap. VII;
f) impunerea în sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata a obligatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
g) acordarea resurselor limitate de spectru radio, numerotatie ori a resurselor tehnice si impunerea de obligatii cu privire la utilizarea acestora;
h) solutionarea litigiilor prevazute la cap. VIII;
i) realizarea de statistici necesare exercitarii atributiilor ANCOM;
j) elaborarea de rapoarte, studii si analize, în domeniul comunicatiilor electronice;
k) evaluarea necesitatii si oportunitatii emiterii de noi reglementari, în conformitate cu atributiile ANCOM;
l) evaluarea implementarii reglementarilor în vigoare;
m) publicarea unor situatii comparative privind calitatea si tarifele serviciilor, în vederea maximizarii beneficiilor utilizatorilor finali;
n) asigurarea utilizarii eficiente si efective a frecventelor radio.
(3) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1) si (2), ANCOM poate îndeosebi sa solicite:
a) furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, informatii despre viitoare dezvoltari ale retelei si ale serviciilor care ar putea avea impact asupra serviciilor oferite pe piata de gros competitorilor;
b) furnizorilor desemnati ca având putere semnificativa pe pietele relevante de gros din sectorul comunicatiilor electronice, date si informatii contabile privind serviciile furnizate pe pietele cu amanuntul care sunt asociate cu pietele de gros pe care acestia au fost identificati de ANCOM ca având putere semnificativa.
(4) ANCOM poate impune furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului obligatia de a transmite periodic anumite categorii de informatii, în vederea realizarii unor rapoarte statistice cu privire la piata de comunicatii electronice.
(5) Fara a aduce atingere obligatiilor de informare impuse prin actele normative sau individuale emise de ANCOM în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sau ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice, informatiile prevazute la alin. (1) vor fi solicitate în scris si motivat, iar cantitatea si natura acestora trebuie sa fie proportionale cu scopul pentru care au fost solicitate.
(6) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a pune la dispozitie informatiile, în termenul si în conditiile indicate de ANCOM, dupa caz.
(7) ANCOM publica informatiile care ar putea contribui la dezvoltarea unei piete deschise si concurentiale, inclusiv informatii actualizate referitoare la aplicarea regulamentelor Uniunii Europene, cu respectarea principiului confidentialitatii si a prevederilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public, precizând atât conditiile, cât si procedura de acces al persoanelor interesate la aceste informatii.
(8) În cazul persoanelor care au furnizat retele sau servicii de comunicatii electronice, ANCOM poate solicita informatii în conformitate cu alin. (1) într-un termen de maximum 3 ani de la data încetarii calitatii de furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice.

Art. 121. – (1) ANCOM coopereaza cu autoritati de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice din strainatate, inclusiv pe baza unor acorduri de colaborare si schimb de informatii, în vederea îndeplinirii atributiilor care îi revin în temeiul prezentei ordonante de urgenta si al legislatiei speciale în domeniul comunicatiilor electronice, precum si pentru a facilita exercitarea de catre aceste autoritati a atributiilor ce le revin în temeiul legislatiei nationale aplicabile.
(2) ANCOM va transmite autoritatilor nationale de reglementare în comunicatii din alte state membre ale Uniunii Europene informatiile solicitate motivat de acestea, în vederea îndeplinirii atributiilor acestora prevazute în legislatia Uniunii Europene.
(3) ANCOM va furniza Comisiei Europene, la cererea motivata a acesteia, toate informatiile necesare în vederea exercitarii atributiilor sale. Natura si cantitatea informatiilor vor fi proportionale cu scopul pentru care au fost solicitate.
(4) Daca informatiile solicitate de Comisia Europeana au fost transmise în prealabil de furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice în conformitate cu dispozitiile art. 120, ANCOM va informa furnizorii respectivi cu privire la transmiterea informatiilor.
(5) ANCOM poate solicita în mod expres si motivat Comisiei Europene sa nu puna la dispozitia autoritatilor nationale de reglementare în comunicatii din alte state membre ale Uniunii Europene informatiile transmise în conformitate cu prevederile alin. (3).
(6) Daca informatiile transmise în conformitate cu prevederile alin. (2), (3) sau (5) sunt considerate confidentiale, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale si a Uniunii Europene, ANCOM solicita Comisiei Europene si autoritatilor nationale de reglementare în comunicatii din alte state membre ale Uniunii Europene respectarea caracterului confidential.
(7) ANCOM poate solicita autoritatilor nationale de reglementare în comunicatii din alte state membre ale Uniunii Europene informatiile necesare în vederea exercitarii atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sau de legislatia speciala din domeniul comunicatiilor electronice, respectând, acolo unde este cazul, caracterul confidential al informatiilor primite.
(8) În vederea revizuirii periodice a legislatiei Uniunii Europene din domeniul comunicatiilor electronice si a monitorizarii sistemelor nationale de autorizare generala si de acordare a dreptului de utilizare pentru anumite resurse limitate, ANCOM va furniza Comisiei Europene toate informatiile solicitate.

CAPITOLUL X
Tariful de monitorizare

Art. 122. – Orice persoana care are calitatea de furnizor de retele publice de comunicatii electronice, furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau furnizor de servicii postale are obligatia de a plati catre ANCOM un tarif de monitorizare anual, în conditiile prevazute în prezentul capitol, din momentul dobândirii calitatii de furnizor si pâna la încetarea acestei calitati.

Art. 123. – (1) Tariful de monitorizare prevazut la art. 122 va acoperi numai cheltuielile administrative ale ANCOM.
(2) Cheltuielile administrative ale ANCOM sunt cele aferente gestionarii, controlarii si aplicarii regimului de autorizare generala, ale drepturilor de utilizare a resurselor limitate ori ale obligatiilor prevazute de dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sau ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale sau care pot fi impuse de ANCOM în conformitate cu aceste dispozitii, inclusiv cele aferente exercitarii atributiilor ANCOM în materia administrarii resurselor limitate, putând include, printre altele:
a) costuri pentru cooperare, armonizare si standardizare internationala;
b) costuri cu realizarea analizelor de piata ori a impunerii obligatiilor în sarcina furnizorilor cu putere semnificativa;
c) costuri cu asigurarea implementarii serviciului universal, fara a se referi la compensarea costului net determinat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal;
d) costuri cu monitorizarea respectarii obligatiilor prevazute de cadrul legal ori impuse în conformitate cu acest cadru;
e) costuri determinate de elaborarea si aplicarea legislatiei secundare în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale din domeniul de competenta al ANCOM.

Art. 124. – (1) Tariful de monitorizare prevazut la art. 122 se calculeaza ca un procent din cifra de afaceri realizata în anul anterior celui pentru care se datoreaza, în cazul persoanelor care au avut calitatea de furnizor pe parcursul întregului an calendaristic anterior.
(2) În cazul persoanelor care nu au avut calitatea de furnizor pe parcursul întregului an calendaristic anterior, tariful de monitorizare prevazut la alin. (1) se calculeaza ca un procent din cifra de afaceri înregistrata în lunile anului anterior celui pentru care se datoreaza, în care a avut calitatea de furnizor.
(3) Procentul prevazut la alin. (1) si (2) se determina anual, fara a depasi 0,4%, ca raport între:
a) cheltuielile administrative prevazute la art. 123 alin. (2), din care se scad veniturile din alte surse; si
b) cifra de afaceri cumulata a persoanelor prevazute la alin. (1) si (2).
(4) În vederea determinarii diferentei prevazute la alin. (3) lit. a), vor fi luate în considerare si sumele din excedentul anual rezultat din executia bugetelor anilor precedenti.
(5) În cazul persoanelor prevazute la alin. (1), suma luata în considerare pentru determinarea tarifului de monitorizare este întreaga cifra de afaceri prevazuta în situatiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datoreaza tariful de monitorizare.
(6) Cifra de afaceri a persoanelor prevazute la alin. (2) se determina prin cumularea veniturilor realizate în lunile din anul anterior celui pentru care se datoreaza tariful de monitorizare, în care acestea au avut calitatea de furnizor, luându-se în considerare inclusiv luna în care au dobândit aceasta calitate.
(7) Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cifrei de afaceri îi corespunde totalitatea veniturilor brute realizate în anul anterior celui pentru care se datoreaza tariful de monitorizare, respectiv totalitatea veniturilor brute realizate în lunile din anul anterior celui pentru care se datoreaza tariful de monitorizare, în care au avut calitatea de furnizor.

Art. 125. – (1) Cuantumul tarifului de monitorizare anual datorat de fiecare furnizor se stabileste prin aplicarea procentului prevazut la art. 124 alin. (3) la cifra de afaceri prevazuta la art. 124 alin. (5), (6) sau (7), dupa caz.
(2) Cuantumul tarifului de monitorizare prevazut la alin. (1) se stabileste la data determinarii cifrei de afaceri cumulate prevazute la art. 124 alin. (3) lit. b), dar nu mai târziu de data de 15 septembrie a anului respectiv, prin decizie a presedintelui ANCOM, care se comunica fiecarui furnizor.

Art. 126. – (1) La încetarea calitatii de furnizor, indiferent de forma acesteia, orice furnizor are obligatia de a achita tariful de monitorizare stabilit astfel:
a) în cazul în care încetarea calitatii de furnizor are loc înainte de determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art. 125 alin. (2), furnizorul datoreaza un tarif de monitorizare ce reprezinta produsul dintre procentul stabilit de ANCOM în conditiile art. 124 alin. (3) pentru anul anterior si cifra de afaceri realizata în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care acesta a avut calitatea de furnizor, cumulata cu cifra de afaceri realizata în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul caruia are loc încetarea;
b) în cazul în care încetarea calitatii de furnizor are loc dupa determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art. 125 alin. (2), pe lânga acest tarif, furnizorul datoreaza si un tarif suplimentar, calculat ca produs între procentul stabilit de ANCOM în conditiile art. 124 alin. (3) pentru anul în curs si cifra de afaceri realizata în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul caruia are loc încetarea.
(2) Persoanele care datoreaza tariful de monitorizare prevazut la alin. (1) au obligatia de a transmite ANCOM, în termen de 15 zile de la data încetarii calitatii de furnizor, o situatie privind cifra de afaceri realizata în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care a avut calitatea de furnizor, cumulata cu cifra de afaceri realizata în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul caruia are loc încetarea sau, respectiv, privind cifra de afaceri realizata în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul caruia are loc încetarea, în conditiile stabilite de ANCOM.
(3) În cazul în care persoanele prevazute la alin. (1) nu comunica ANCOM, în termenul prevazut la alin. (2), documentele prevazute la alin. (2), ANCOM stabileste în sarcina acestor persoane obligatia de plata a tarifului de monitorizare datorat la încetarea calitatii de furnizor prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de catre ANCOM, multiplicata cu 1/12 si cu numarul lunilor din anul în care au avut aceasta calitate fara a se fi stabilit tariful de monitorizare.
(3) În cazul în care persoanele prevazute la alin. (1), inclusiv cele a caror calitate de furnizor a încetat înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, nu comunica ANCOM, în termenul prevazut la alin. (2), documentele prevazute la alin. (2), ANCOM stabileste în sarcina acestor persoane obligatia de plata a tarifului de monitorizare datorat la încetarea calitatii de furnizor, prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de catre ANCOM, multiplicata cu 1/12 si cu numarul lunilor din anul în care au avut aceasta calitate, fara a se fi stabilit tariful de monitorizare, exclusiv luna în care calitatea a încetat, si a ultimului procent din cifra de afaceri stabilit de ANCOM, în vederea calcularii tarifului de monitorizare anterior încetarii calitatii.
(4) Tariful de monitorizare datorat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se stabileste prin decizie a presedintelui ANCOM, iar diferenta dintre acesta si platile anticipate stabilite în conditiile art. 127 alin. (1) se achita în termenul prevazut la art. 128 sau, dupa caz, se restituie de catre ANCOM în conditiile Codului de procedura fiscala.
(5) Tariful de monitorizare datorat potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se stabileste prin decizie a presedintelui ANCOM si se achita în termenul prevazut la art. 128.
(6) Persoanele carora le-a încetat calitatea de furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice ori cea de furnizor de servicii postale în acelasi an în care au dobândit aceasta calitate datoreaza un tarif de monitorizare ce reprezinta produsul dintre procentul prevazut la alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, la alin. (1) lit. b) si cifra de afaceri realizata în lunile în care au avut aceasta calitate, luându-se în considerare inclusiv luna în care au dobândit calitatea si exclusiv luna în care aceasta a încetat.
(7) Persoanelor prevazute la alin. (6) li se aplica în mod corespunzator prevederile alin. (2)-(5).
(8) În cazul furnizorilor carora le-a încetat calitatea ca urmare a fuziunii, tariful de monitorizare prevazut la alin. (1) va fi stabilit în sarcina societatilor absorbante sau nou-constituite, dupa caz.

Art. 127. – (1) ANCOM poate impune persoanelor prevazute la art. 122 obligatia de a efectua, în contul tarifului de monitorizare anual, plati anticipate dupa cum urmeaza:
a) pâna la data de 15 martie a anului, dar nu mai putin de 15 zile de la data comunicarii deciziei presedintelui ANCOM, o transa în cuantum de 30% din ultimul tarif de monitorizare datorat;
b) pâna la data de 15 iunie a anului, dar nu mai putin de 15 zile de la data comunicarii deciziei presedintelui ANCOM, o noua transa în cuantum de 30% din ultimul tarif de monitorizare datorat.
(2) Cuantumul platilor anticipate prevazute la alin. (1) se stabileste pâna la data de 15 februarie prin decizie a presedintelui ANCOM.
(3) Ultimul tarif de monitorizare datorat, pe baza caruia se determina platile anticipate, este tariful de monitorizare stabilit în conditiile art. 125 alin. (2), fara a lua în calcul platile anticipate efectuate în acel an.
(4) Diferenta dintre tariful de monitorizare anual stabilit în conditiile art. 125 alin. (2) si eventualele plati anticipate stabilite în conditiile alin. (1) se achita în termenul prevazut la art. 128 sau, dupa caz, se restituie de catre ANCOM în conditiile Codului de procedura fiscala.

Art. 128. – Termenul de plata a tarifelor prevazute la art. 126 alin. (4) sau (5) si la art. 127 alin. (4) este data de 25 a lunii urmatoare celei în care s-a emis decizia, dar nu mai putin de 15 zile de la data comunicarii acesteia.

Art. 129. – (1) Persoanele prevazute la art. 124 si la art. 126 alin. (1) si (6) pot solicita, în vederea determinarii tarifului, luarea în considerare a veniturilor rezultate exclusiv din furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori din furnizarea de servicii postale, în locul cifrei de afaceri, prevederile art. 124-126 aplicându-se în mod corespunzator.
(2) În vederea aplicarii prevederilor alin. (1), furnizorii sunt obligati sa tina contabilitatea în mod distinct în ceea ce priveste veniturile obtinute din activitatile de furnizare de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori, dupa caz, de furnizare de servicii postale. Certificarea acestor venituri se va realiza de catre un auditor independent sau de catre un expert contabil autorizat potrivit legii, în conditiile stabilite de ANCOM.
(3) Netransmiterea documentelor cuprinzând veniturile certificate în conditiile prevazute la alin. (2) în vederea determinarii tarifului de monitorizare are ca efect determinarea acestuia în functie de cifra de afaceri prevazuta la art. 124 alin. (5).

Art. 130. – (1) Persoanele prevazute la art. 124 alin. (1) si (2), cu exceptia celor prevazute la alin. (2), au obligatia de a transmite ANCOM situatiile financiare anuale continând cifrele de afaceri înscrise în contul de profit si pierdere, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, în termen de 7 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistreaza, potrivit legislatiei în vigoare.
(2) Persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale si întreprinderile individuale care datoreaza tariful de monitorizare prevazut la art. 124 au obligatia de a transmite ANCOM declaratiile financiare anuale privind veniturile brute realizate, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, în termen de 7 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistreaza, potrivit legislatiei în vigoare.
(3) Persoanele prevazute la art. 124 alin. (2) au obligatia de a transmite ANCOM, în termenul prevazut la alin. (2), situatia privind cifra de afaceri realizata în lunile din anul anterior în care acestea au avut calitatea de furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice ori de furnizor de servicii postale.
(4) Netransmiterea în termenele si în conditiile prevazute de dispozitiile legale a documentelor prevazute la alin. (3) necesare în vederea determinarii tarifului de monitorizare are ca efect determinarea acestuia în functie de cifra de afaceri prevazuta la art. 124 alin. (5).
(5) Netransmiterea documentelor prevazute la alin. (1) si (2) are ca efect determinarea tarifului de monitorizare, prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de catre ANCOM.

Art. 131. – Prin exceptie de la prevederile art. 122 si ale art. 126 alin. (1) si (6), furnizorii care înregistreaza o cifra de afaceri care nu depaseste echivalentul în lei a 100.000 de euro, la cursul de schimb valutar mediu al perioadei în care a fost realizata cifra de afaceri, calculat pe baza cursului de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a României, nu au obligatia de plata a tarifului de monitorizare, prevederile art. 122-130 aplicându-se în mod corespunzator.

Art. 132. – Procedura de aplicare a prevederilor art. 122- 131 se stabileste prin decizie a presedintelui ANCOM, cu respectarea principiilor obiectivitatii, transparentei si proportionalitatii.

CAPITOLUL XI
Consultare, transparenta si informare

Art. 133. – (1) În vederea aplicarii prezentei ordonante de urgenta, ANCOM are obligatia de a crea, mentine, dezvolta si actualiza permanent o pagina de internet proprie, prin intermediul careia sa se asigure informarea publicului într-o maniera accesibila cu privire la:
a) autoritatile publice competente sa exercite atributii în temeiul prezentei ordonante de urgenta si al legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice;
b) organizarea, functionarea, obiectivele si atributiile ANCOM, precum si atributiile fiecarei structuri interne a ANCOM;
c) datele necesare pentru a asigura comunicarea eficienta cu structurile interne ale ANCOM;
d) legislatia nationala si internationala aplicabila în domeniul comunicatiilor electronice;
e) deciziile emise de presedintele ANCOM aplicabile în domeniul comunicatiilor electronice;
f) caile legale de atac împotriva deciziilor presedintelui ANCOM;
g) documentele a caror publicare este obligatorie în cadrul consultarilor lansate în conditiile art. 135;
h) bugetul de venituri si cheltuieli al ANCOM;
i) procedura de autorizare generala, de acordare a dreptului de utilizare a frecventelor radio, a resurselor de numerotatie si a resurselor tehnice;
j) drepturile si obligatiile furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, în conformitate cu regimul de autorizare generala;
k) drepturile si obligatiile titularilor de licente de utilizare a frecventelor radio si a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie;
l) obligatiile impuse de ANCOM în conformitate cu prevederile cap. VII;
m) orice alte informatii utile informarii publicului, care au legatura cu activitatea ANCOM.
(2) ANCOM depune toate diligentele necesare pentru a asigura ca informatiile publicate pe pagina de internet proprie sunt disponibile si în cel putin o limba de circulatie internationala.

Art. 134. – (1) ANCOM va comunica Comisiei Europene masurile adoptate în legislatia nationala în domeniul de reglementare al Directivei-cadru, al Directivei 2002/20/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, cu modificarile ulterioare, al Directivei 2002/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, cu modificarile ulterioare, si al Directivei 2002/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, cu modificarile ulterioare, precum si orice modificari sau completari ale acestor masuri.
(2) În special, autoritatea de reglementare notifica Comisiei Europene masurile adoptate în temeiul cap. VII, precum si, în cel mai scurt timp, orice modificare a acestor masuri.

Art. 135. – (1) Cu exceptia masurilor adoptate în temeiul prevederilor art. 97 alin. (6), art. 116 sau 117, ANCOM are obligatia de a respecta procedura de consultare stabilita prin prezentul articol ori de câte ori intentioneaza sa adopte masuri în aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta ce sunt de natura sa produca un impact semnificativ pe piata relevanta.
(2) ANCOM are obligatia de a publica textul supus consultarii pe pagina de internet proprie, precizând totodata si data publicarii documentului, data la care expira termenul de depunere a observatiilor si data estimativa la care intentioneaza sa adopte masura care face obiectul consultarii. Toate persoanele interesate care au solicitat înscrierea adresei lor de posta electronica pe lista de corespondenta special constituita a ANCOM vor fi informate cu privire la lansarea consultarii cel mai târziu la data publicarii documentului.
(3) Din momentul în care textul supus consultarii este publicat pe pagina de internet, ANCOM stabileste un termen de cel putin 30 de zile pentru depunerea de observatii, în scris, de catre orice persoana interesata. În situatiile în care masurile trebuie adoptate în regim de urgenta, acest termen poate fi mai scurt de 30 de zile, însa nu mai scurt de 10 zile.
(4) Cel mai târziu la data publicarii pe pagina de internet a masurii adoptate, ANCOM are obligatia de a publica si un material de sinteza a observatiilor primite, cu respectarea principiului confidentialitatii, care va preciza si pozitia sa fata de aceste observatii.

Art. 136. – (1) În cadrul procedurii de consultare prevazute la art. 135, în special atunci când intentioneaza sa adopte masuri în temeiul cap. V, ANCOM analizeaza punctele de vedere transmise de utilizatorii finali, inclusiv de persoanele cu dizabilitati, de asociatiile acestora, de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, de producatorii de echipamente si de furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice în legatura cu drepturile utilizatorilor finali referitoare la serviciile de comunicatii electronice destinate publicului.
(2) La adoptarea masurilor prevazute la alin. (1), ANCOM tine cont în mod corespunzator de protejarea intereselor consumatorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.
(3) Acolo unde este cazul, partile interesate pot dezvolta, cu îndrumarea ANCOM, mecanisme de colaborare care pot implica consumatori, asociatii ale utilizatorilor si furnizori, în scopul de a îmbunatati calitatea generala a serviciilor, prin elaborarea de coduri de conduita si standarde de operare, precum si prin monitorizarea aplicarii acestora.
(4) ANCOM poate promova, în limitele atributiilor prevazute de lege, cooperarea dintre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si organismele care asigura protejarea drepturilor de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe în ceea ce priveste utilizarea serviciilor de comunicatii electronice.

CAPITOLUL XII
Supraveghere, control si sanctiuni

Art. 137. – (1) Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice si ale actelor normative sau individuale emise de ANCOM în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta ori ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice, precum si al respectarii obligatiilor furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice care decurg din regulamentele Uniunii Europene, acolo unde se stabileste competenta de monitorizare sau de verificare a respectarii acestor obligatii de catre autoritatea nationala de reglementare, revine ANCOM, care actioneaza prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop, denumit în continuare personal de control.
(2) Personalul de control, precum si atributiile acestuia se stabilesc prin decizie a presedintelui ANCOM.

Art. 138. – (1) Personalul de control poate sa efectueze actiuni de control, inclusiv inopinate, în cadrul carora poate sa solicite, mentionând temeiul legal si scopul solicitarii, orice documente necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile si comerciale ori alte acte sau documente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) În cadrul actiunilor de control, personalul de control poate sa solicite si sa primeasca, la fata locului sau la termenul solicitat, orice informatii necesare pentru efectuarea controlului si poate stabili termene pâna la care aceste informatii sa îi fie furnizate, sub sanctiunea prevazuta la art. 151 alin. (1) lit. c), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Rezultatul actiunilor de control va fi consemnat într-o nota de control, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 144.

Art. 139. – (1) În cazul în care constata contraventia prevazuta la art. 142 pct. 10, personalul de control poate dispune încetarea imediata a încalcarii si poate lua orice masuri pe care le apreciaza necesare pentru a asigura respectarea dispozitiilor legale. Masurile vor fi adecvate si proportionale cu încalcarea savârsita si vor prevedea un termen în care contravenientul trebuie sa se conformeze acestora.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) vor fi consemnate în procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii.

Art. 140. – În vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 142 pct. 1, 7, 10, 11 si 14, daca persoana în cauza refuza sa se supuna controlului prevazut la art. 137 si 138, personalul de control are acces, în conditiile legii, la retelele de comunicatii electronice, respectiv la echipamentele si elementele retelei de comunicatii electronice.

Art. 141. – (1) În cazul descoperirii nerespectarii de catre un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice a unei obligatii prevazute în prezenta ordonanta de urgenta sau în legislatia speciala din domeniul comunicatiilor electronice, în actele normative ori individuale emise de ANCOM în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sau ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice ori a unei obligatii care decurge din regulamentele Uniunii Europene, atunci când competenta de monitorizare si verificare a acestei obligatii apartine autoritatii nationale de reglementare, înainte de aplicarea sanctiunii, ANCOM va transmite furnizorului în cauza o notificare prin care îi va aduce la cunostinta încalcarea constatata si sanctiunea aplicabila, acordându-i un termen în vederea formularii unui punct de vedere.
(2) Procedura notificarii prevazuta la alin. (1) nu se aplica:
a) în cazul nerespectarii deciziilor presedintelui ANCOM emise în temeiul art. 116 sau 117;
b) în cazul nerespectarii obligatiei de a transmite în mod corect si complet informatiile solicitate de ANCOM în temeiul art. 120 alin. (2) lit. a) ori informatiile stabilite prin actele normative sau individuale emise de ANCOM;
c) în cazul nerespectarii masurilor dispuse de ANCOM, în conformitate cu art. 73 alin. (3) si (4), art. 139 si 149;
d) în cazul contraventiilor prevazute la art. 142 pct. 1, 7, 9, 10, 11, 16 si 41;
e) în cazul nerespectarii obligatiilor de transparenta impuse de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 106;
f) în cazul nerespectarii obligatiei de a se supune controlului prevazut la art. 137 si 138.

Art. 142. – Urmatoarele fapte constituie contraventii:
1. furnizarea retelelor sau a serviciilor de comunicatii electronice de catre o persoana care nu este autorizata în conditiile art. 6 pentru acel tip de activitate ori pe perioada în care dreptul de furnizare a retelelor sau a serviciilor de comunicatii electronice a fost suspendat ori retras;
2. nerespectarea conditiilor prevazute în autorizatia generala, în conditiile art. 8;
3. încalcarea obligatiei de negociere prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b);
4. încalcarea obligatiilor prevazute la art. 12 alin. (3) si (4);
5. încalcarea obligatiei de nedivulgare prevazute la art. 12 alin. (5);
6. încalcarea obligatiilor prevazute la art. 13 alin. (7);
7. utilizarea frecventelor radio fara obtinerea licentei de utilizare în conformitate cu prevederile art. 23;
8. nerespectarea conditiilor si obligatiilor prevazute în licentele de utilizare a frecventelor radio acordate în conditiile cap. III;
9. nerespectarea conditiilor impuse de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3);
10. producerea de catre orice persoana si în orice mod a unei interferente prejudiciabile;
11. utilizarea resurselor de numerotatie fara obtinerea licentei de utilizare în conformitate cu prevederile cap. III;
12. nerespectarea conditiilor si obligatiilor privind utilizarea resurselor de numerotatie sau a resurselor tehnice stabilite sau impuse de ANCOM;
13. nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (4);
14. utilizarea resurselor tehnice fara obtinerea dreptului de utilizare, potrivit art. 45 alin. (1);
15. încalcarea obligatiilor prevazute la art. 46 alin. (1) si (3);
16. încalcarea obligatiei de notificare prevazute la art. 47 alin. (1);
17. încalcarea obligatiilor prevazute la art. 50 alin. (1)-(3);
18. încalcarea obligatiilor prevazute la art. 51 alin. (1)-(5) si (7)-(9);
19. neincluderea în contracte a informatiilor furnizate de ANCOM potrivit prevederilor art. 51 alin. (6);
20. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (1);
21. încalcarea obligatiilor prevazute la art. 54;
22. nerespectarea prevederilor art. 55;
23. încalcarea obligatiilor prevazute la art. 57;
24. nerespectarea prevederilor art. 58;
25. încalcarea obligatiei de a pune la dispozitia publicului informatiile prevazute la art. 60 alin. (1)-(3) si (5), în conditiile stabilite potrivit art. 60 alin. (5);
26. nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (4);
27. nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (7);
28. încalcarea obligatiei prevazute la art. 60 alin. (10);
29. încalcarea obligatiilor prevazute la art. 62 alin. (1) si (2);
30. nerespectarea prevederilor art. 66;
31. nerespectarea prevederilor art. 67;
32. nerespectarea prevederilor art. 68;
33. nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (1);
34. nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (2);
35. nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (3);
36. nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (5);
37. nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1), (4)-(6) si (9);
38. nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (3) si (4);
39. încalcarea obligatiei prevazute la art. 73 alin. (1);
40. încalcarea obligatiei prevazute la art. 75 alin. (1), (6) si (8);
41. încalcarea obligatiei prevazute la art. 78 alin. (1);
42. nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (4);
43. nerespectarea prevederilor art. 80 alin. (3) si (4);
44. nerespectarea prevederilor art. 81 alin. (4);
45. nerespectarea prevederilor art. 83 alin. (5);
46. încalcarea obligatiilor prevazute la art. 84 alin. (1), (3), (5) si (10);
47. încalcarea obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (1) si (3);
48. nerespectarea prevederilor art. 101;
49. încalcarea obligatiilor prevazute la art. 102;
50. nerespectarea prevederilor art. 103;
51. nerespectarea prevederilor art. 112 alin. (1)-(3);
52. nerespectarea masurilor si obligatiilor impuse în temeiul prevederilor art. 48, art. 49 alin. (2), art. 60 alin. (8), art. 61 alin. (1)-(4), art. 62 alin. (3), art. 63, 64, art. 70 alin. (2), (7), (8) si (10), art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (2), art. 74 alin. (1) si (4), art. 75 alin. (3) si (7), art. 79 alin. (1) si (3), art. 80 alin. (1) si (2), art. 81 alin. (1) si (2), art. 82 alin. (1) si (3), art. 83 alin. (2)-(4) si (6), art. 84 alin. (4), (6)-(8), (11) si (12), art. 85 alin. (2) si (4)-(7);
53. nerespectarea masurilor si obligatiilor impuse în temeiul prevederilor art. 69 alin. (4), art. 75 alin. (4), art. 78 alin. (2), art. 100, art. 104 alin. (1) si (2), art. 107, art. 108 alin. (1) si (2), art. 109 alin. (1)-(3) si (5), art. 110 alin. (1), (3) si (4), art. 111 alin. (1) si (2), art. 112 alin. (4)-(6), art. 113 alin. (1)-(3), art. 114;
54. nedepunerea situatiilor sau declaratiilor financiare anuale în conformitate cu art. 130;
55. nerespectarea obligatiilor care decurg din regulamentele Uniunii Europene în domeniul comunicatiilor electronice si echipamentelor terminale, în cazurile în care competenta de monitorizare si verificare a respectarii acestor obligatii apartine autoritatii nationale de reglementare.

Art. 143. – (1) Contraventiile prevazute la art. 142 se sanctioneaza astfel:
a) cu amenda de la 5.000 lei la 60.000 lei, iar, în cazul unor încalcari repetate, cu amenda în cuantum de pâna la 100.000 lei;
b) prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele cu o cifra de afaceri de peste 3.000.000 lei, cu amenda în cuantum de pâna la 2% din cifra de afaceri, iar, în cazul unor încalcari repetate, cu amenda în cuantum de pâna la 5% din cifra de afaceri.
(2) În vederea individualizarii sanctiunii, ANCOM va lua în considerare gradul de pericol social concret al faptei, perioada de timp în care obligatia legala a fost încalcata, precum si, daca este cazul, consecintele încalcarii asupra concurentei.
(3) Cifra de afaceri este cea prevazuta în ultima situatie financiara anuala raportata de operatorul economic.
(4) Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cifrei de afaceri prevazute la alin. (1) lit. b) îi corespunde totalitatea veniturilor brute realizate de respectivii operatori economici.
(5) În masura în care prezenta ordonanta de urgenta nu prevede altfel, contraventiilor prevazute la art. 142 li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 144. – (1) Contraventiile prevazute la art. 142 pct. 1, 2, 4, 5, 7-33, 35-40, 42-50 si 52 se constata de catre personalul de control din cadrul ANCOM prin procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii.
(2) Sanctiunea pentru contraventiile prevazute la alin. (1) se aplica, prin rezolutie scrisa, de catre presedintele ANCOM.

Art. 145. – (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 142 pct. 3, 6, 34, 41, 51 si 53-55 si aplicarea sanctiunii corespunzatoare se fac prin decizie emisa de catre presedintele ANCOM.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: datele de identificare a contravenientului, data savârsirii faptei, descrierea faptei contraventionale si a împrejurarilor care pot fi avute în vedere la individualizarea sanctiunii, indicarea temeiului legal potrivit caruia se stabileste si se sanctioneaza contraventia, sanctiunea principala si eventualele sanctiuni complementare aplicate, termenul si modalitatea de plata a amenzii, termenul de exercitare a caii de atac si instanta de judecata competenta.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicarea sanctiunii potrivit alin. (1) se prescrie în termen de un an de la data savârsirii faptei. În cazul încalcarilor care dureaza în timp sau al celor constând în savârsirea, în baza aceleiasi rezolutii, la intervale diferite de timp, a mai multor actiuni sau inactiuni, care prezinta, fiecare în parte, continutul aceleiasi contraventii, prescriptia începe sa curga de la data constatarii sau de la data încetarii ultimului act ori fapt savârsit, daca acest moment intervine anterior constatarii.
(4) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica contravenientului si poate fi atacata în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, fara parcurgerea procedurii prealabile prevazute la art. 7 din acest act normativ.
(5) Odata cu decizia prevazuta la alin. (1), contravenientului i se comunica si înstiintarea de plata, care contine mentiunea privind obligativitatea achitarii amenzii în termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei.
(6) Decizia prevazuta la alin. (1) constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate. Actiunea în contencios administrativ în conditiile alin. (4) suspenda executarea numai în ceea ce priveste achitarea amenzii, pâna la pronuntarea de catre instanta de judecata a unei hotarâri definitive si irevocabile.
(7) Sumele provenite din amenzile aplicate în conformitate cu dispozitiile prezentului articol se fac venit integral la bugetul de stat. Executarea se realizeaza în conformitate cu dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor fiscale. În vederea punerii în executare a sanctiunii, ANCOM comunica din oficiu organelor de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala decizia prevazuta la alin. (1), dupa expirarea termenului prevazut în înstiintarea de plata sau dupa ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii judecatoresti prin care s-a solutionat actiunea în contencios administrativ.

Art. 146. – ANCOM poate dispune aplicarea sanctiunii contraventionale prevazute la art. 143 alin. (1) chiar daca încalcarea constatata a fost remediata, cu respectarea termenului acordat furnizorului în conformitate cu art. 141 alin. (1).

Art. 147. – În cazul unor încalcari grave sau repetate ale obligatiilor prevazute la art. 141 alin. (1), ANCOM poate suspenda ori retrage furnizorului în cauza:
a) dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice în conditiile regimului de autorizare generala;
b) dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie, resurselor tehnice sau frecventelor radio.

Art. 148. – (1) Daca, în termen de 45 de zile de la data scadentei, furnizorul nu achita tariful de monitorizare, tariful de utilizare a spectrului ori tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, ANCOM îi poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza retele ori servicii de comunicatii electronice pe baza regimului de autorizare generala sau licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice ori a resurselor de numerotatie.
(2) În cazul în care furnizorul nu transmite documentele prevazute la art. 130 alin. (1) pâna la data de 10 septembrie a anului pentru care se datoreaza tariful de monitorizare, ANCOM îi poate suspenda sau retrage dreptul de a furniza retele ori servicii de comunicatii electronice pe baza regimului de autorizare generala.

Art. 149. – (1) În cazul constatarii unei contraventii în conformitate cu art. 144 sau art. 145, ANCOM poate dispune:
a) încetarea încalcarii fie imediat, fie într-un termen rezonabil, precum si orice masuri necesare pentru a asigura încetarea încalcarii si remedierea situatiei produse. Masurile vor fi adecvate si proportionale cu încalcarea savârsita si vor prevedea un termen în care furnizorul trebuie sa se conformeze acestora;
b) suspendarea sau amânarea furnizarii unui serviciu sau unui pachet de servicii, daca furnizarea ar aduce prejudicii semnificative concurentei, pâna la încetarea încalcarii obligatiilor de acces sau interconectare impuse în conformitate cu prevederile cap. VII.
(2) În cazul în care nerespectarea de catre furnizori a obligatiilor prevazute la art. 141 alin. (1) poate crea probleme grave de natura economica sau operationala altor furnizori de retele ori de servicii de comunicatii electronice sau utilizatorilor, ANCOM poate lua masuri urgente cu caracter provizoriu pentru remedierea situatiei.
(3) În cazul în care nerespectarea de catre furnizori a obligatiilor prevazute la art. 141 alin. (1) prezinta un pericol grav si iminent la adresa apararii nationale, ordinii publice, securitatii nationale sau sanatatii publice, ANCOM va înstiinta si, daca este necesar, va coopera cu organele judiciare, precum si cu institutiile competente din domeniul apararii si securitatii nationale, ordinii publice sau sanatatii publice, în vederea asigurarii respectarii dispozitiilor legale. ANCOM poate lua masuri urgente, proportionale si cu caracter provizoriu pentru remedierea situatiei, cu consultarea sau la solicitarea motivata a acestor institutii, dupa caz.
(4) Atunci când apreciaza ca este necesar, ANCOM poate mentine masurile dispuse conform alin. (2) si (3) pentru o perioada de cel mult 90 de zile. În cazul în care punerea în executare a acestora necesita o durata mai mare de timp, ANCOM poate dispune prelungirea aplicabilitatii pentru o perioada suplimentara de cel mult 90 de zile. Furnizorului în cauza i se va acorda posibilitatea de a-si prezenta punctul de vedere si de a propune solutii pentru remedierea definitiva a situatiei create.
(5) Masurile prevazute la alin. (2) si (3) se dispun prin decizie a presedintelui ANCOM.

Art. 150. – Odata cu aplicarea amenzilor prevazute la art. 143 alin. (1), se dispune confiscarea bunurilor destinate, rezultate sau folosite la savârsirea contraventiilor prevazute la art. 142. Bunurile confiscate vor fi valorificate în conditiile legii.

Art. 151. – (1) ANCOM poate aplica amenzi administrative în cuantum de pâna la 30.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodata si data de la care acestea se calculeaza, pentru a determina:
a) furnizarea în mod corect si complet a informatiilor solicitate de ANCOM în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sau ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice, precum si a informatiilor stabilite prin actele normative ori individuale emise de ANCOM în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sau ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice;
b) informarea publicului în conditiile art. 47 alin. (2), supunerea la auditul de securitate prevazut la art. 49 alin. (1) lit. b) sau transmiterea rezultatelor auditului prevazut la art. 49 alin. (1) lit. b);
c) supunerea la controlul prevazut la art. 137 si 138;
d) respectarea obligatiei de transparenta prevazute la art. 106;
e) conformarea la masurile dispuse în conformitate cu art. 73 alin. (3) si (4), art. 116, 117, 139 si 149.
(2) Decizia presedintelui ANCOM prin care se aplica sanctiunile prevazute la alin. (1) constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
(3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia ANCOM si vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.

Art. 152. – În exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare, ANCOM va fi sprijinita operativ, acolo unde este cazul, de autoritatile administratiei publice locale, de organele de politie ori de alte autoritati publice, în vederea identificarii si localizarii persoanelor fizice sau juridice care savârsesc fapte de natura contraventionala.

Art. 153. – Orice decizie a ANCOM prin care se vatama drepturile unei persoane fizice sau juridice, recunoscute de prezenta ordonanta de urgenta, ori refuzul nejustificat al ANCOM de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de prezenta ordonanta de urgenta pot fi atacate în contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL XIII
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 154. – ANCOM revizuieste, în conditiile legii, acolo unde este cazul, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 7 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, regimul de autorizare generala ori drepturile individuale de utilizare a resurselor limitate, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.

Art. 155. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 154, drepturile de utilizare a frecventelor radio acordate înainte de data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta a caror perioada de valabilitate, calculata de la aceasta data, este mai mare de 5 ani, pot fi revizuite, la solicitarea expresa a titularului, în vederea respectarii principiilor prevazute la art. 20.
(2) Solicitarea prevazuta la alin. (1) poate fi depusa de persoana interesata începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pâna la data de 25 mai 2016.
(3) Pe baza solicitarii prevazute la alin. (2), ANCOM comunica titularului licentei întinderea noilor drepturi de care acesta poate beneficia si îi acorda posibilitatea de a-si retrage solicitarea, într-un termen de 30 de zile de la data comunicarii.
(4) În cazul în care titularul îsi retrage solicitarea depusa în conditiile alin. (3), dreptul de utilizare a frecventelor radio se exercita în aceleasi conditii pâna la data de 25 mai 2016.
(5) Ulterior expirarii datei prevazute la alin. (2), în vederea asigurarii respectarii art. 20, ANCOM va efectua, în conditiile legii, toate demersurile necesare, inclusiv cele referitoare la modificarea, la initiativa sa, daca este cazul, a drepturilor individuale în vigoare.
(6) Revizuirea de catre ANCOM a drepturilor individuale în conditiile prezentului articol, în vederea promovarii concurentei între titularii de drepturi, se va realiza numai pentru conservarea drepturilor existente si nu va avea în vedere acordarea de noi drepturi de utilizare.

Art. 156. – Având în vedere calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, dispozitiile prezentei ordonante de urgenta nu aduc atingere prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici competentelor Consiliului Concurentei în aplicarea acestei legi, respectiv în aplicarea art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

Art. 157. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 158. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
“(11) În activitatea sa, ANCOM sustine obiectivele Organismului autoritatilor europene de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice, denumit în continuare OAREC, în vederea crearii unui cadru de reglementare armonizat si coerent la nivel european. În acest sens, în exercitarea atributiilor sale, ANCOM are în vedere opiniile si pozitiile comune adoptate de OAREC.”
2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) ANCOM promoveaza concurenta în sectorul comunicatiilor electronice si în sectorul serviciilor postale, printre altele, prin:
a) luarea masurilor necesare în scopul prevenirii si înlaturarii actiunilor care restrâng, împiedica sau denatureaza concurenta sau pot avea un astfel de efect, în domeniul comunicatiilor electronice, inclusiv în ceea ce priveste transmisia continutului informatiei, si al serviciilor postale;
b) luarea masurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv utilizatorii cu dizabilitati, vârstnici sau cu nevoi sociale speciale, sa obtina un maximum de beneficii în ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;
c) încurajarea utilizarii efective si asigurarea administrarii eficiente a resurselor limitate pe care le gestioneaza.”
3. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se abroga.
4. La articolul 6 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) cooperarea cu autoritatile nationale de reglementare cu atributii similare din strainatate, precum si cu Comisia Europeana si OAREC, în vederea dezvoltarii unei practici de reglementare coerente si a aplicarii unitare si concertate a legislatiei Uniunii Europene.”
5. La articolul 6 alineatul (2), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“d) asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciile din sfera serviciului universal în domeniul comunicatiilor electronice si în domeniul serviciilor postale;
e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu dizabilitati, vârstnici sau cu nevoi sociale speciale;”.
6. La articolul 6 alineatul (2), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
“g) promovarea posibilitatii utilizatorilor finali de a accesa si distribui informatii sau de a utiliza aplicatii ori servicii potrivit propriilor decizii.”
7. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins:
“Art. 61. – În vederea atingerii obiectivelor prevazute la art. 4-6, ANCOM aplica principiile obiectivitatii, transparentei, nediscriminarii si proportionalitatii în activitatea de reglementare, printre altele, prin:
a) promovarea unor reglementari predictibile prin asigurarea unei abordari consistente, revizuite la intervale de timp adecvate;
b) asigurarea respectarii principiului nediscriminarii în tratamentul aplicat furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice sau furnizorilor de servicii postale aflati în situatii similare;
c) protejarea concurentei în beneficiul utilizatorilor finali si promovarea, acolo unde este cazul, a concurentei bazate pe infrastructuri;
d) promovarea investitiilor eficiente si inovatiei în infrastructuri noi si îmbunatatite, inclusiv prin asigurarea asupra faptului ca orice obligatii de acces impuse au în vedere riscurile specifice asociate investitiei si permit acordurile de cooperare între investitori si persoanele care solicita accesul, pentru a împarti riscurile investitiei, asigurând în acelasi timp concurenta pe piata si respectarea principiului nediscriminarii;
e) luarea în considerare a conditiilor diferite de concurenta si de necesitati ale utilizatorilor din diverse arii geografice;
f) impunerea de obligatii de reglementare ex ante doar acolo unde nu exista concurenta efectiva sau sustenabila si relaxarea sau retragerea acestor obligatii acolo unde aceste conditii sunt îndeplinite.”
8. La articolul 10 alineatul (1), punctele 2 si 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“2. asigura reprezentarea în institutii si în organizatii internationale din domeniul reglementarii comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale, sustinând în cadrul acestora politica si strategia nationala în domeniu, si poate încheia acorduri internationale cu caracter tehnic în aceste domenii;
……………………………………………………………………………………..
7. avizeaza proiectele de acte normative prin care se reglementeaza activitati din domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale, cu respectarea dispozitiilor legale incidente în materie;”.
8_1. La articolul 10 alineatul (2), dupa punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu urmatorul cuprins:
«201. elaboreaza si adopta norme tehnice inclusiv privind controlul respectarii unor obligatii în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, compatibilitatii electromagnetice si serviciilor postale, precum si pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicatiilor electronice;».
9. La articolul 10 alineatul (2), punctul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“24. impune în sarcina operatorilor si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata obligatii specifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;”.
10. La articolul 12, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) ANCOM transmite Comisiei Europene sau OAREC, la cererea motivata a acestora, informatii statistice privind numarul actiunilor de pe rolul instantelor de judecata cu privire la deciziile emise de ANCOM, hotarârile judecatoresti pronuntate, inclusiv în ceea ce priveste eventualele masuri temporare dispuse de catre instantele de judecata, precum si cu privire la durata procedurilor judiciare.”
11. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
“(21) Din sursele de finantare prevazute la alin. (1), ANCOM poate decide sa contribuie la bugetul OAREC, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.211/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autoritatilor europene de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice (OAREC) si a Oficiului.”

Art. 159. – La articolul 6 din Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008, cu modificarile ulterioare, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) contractelor încheiate de utilizatorii finali pentru a beneficia de servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.”

Art. 160. – (1) Art. 50 alin. (1)-(3), art. 51 alin. (1)-(5), art. 53-58 si art. 60 alin. (1)-(4) intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
(2) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor cap. IV “Dreptul de acces pe proprietati”, precum si a dispozitiilor art. 55 alin. (1) lit. g) si alin. (2);
c) Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 5 mai 2008;
d) Hotarârea Guvernului nr. 1.208/2007 privind conditiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitala interactiva, precum si a echipamentelor de televiziune digitala ale consumatorilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 11 octombrie 2007;
e) Hotarârea Guvernului nr. 810/2009 privind conditiile referitoare la sistemele de acces conditionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio si televiziune, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 4 august 2009;
f) Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Masurile adoptate sau impuse de autoritatea de reglementare în temeiul actelor normative prevazute la alin. (2) ramân în vigoare pâna la revizuirea acestora în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.

Bucuresti, 14 decembrie 2011.
Nr. 111.

Răspunde și tu