Cyberlaw

 

Ordinul nr. 473 din 09/06/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

Include modificările din următoarele acte:
– Ordinul nr. 1000/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 29/11/2010.
– Ordinul nr. 888/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 12/10/2011.
– Ordinul nr. 261/2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 08/05/2013.

Art. 1. – (1) Prezentul ordin se aplică furnizorilor de servicii de certificare care doresc să îşi desfăşoare activitatea ca furnizori acreditaţi şi stabileşte procedura privind acordarea, suspendarea şi retragerea deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.
(2) Prezentul ordin stabileşte condiţiile, conţinutul, durata de valabilitate şi condiţiile suspendării deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare.

Art. 2. – În înţelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) autoritate – Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, conform art. 25 şi 26 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;
b) acreditare – calificativul acordat de către autoritate unui furnizor de servicii de certificare, la solicitarea acestuia, în urma verificării documentaţiei şi a raportului de audit efectuat de o terţă parte, în vederea stabilirii concordanţei dintre sistemele, procedurile şi practicile afirmate şi cele existente în realitate;
c) audit – procesul de verificare a concordanţei dintre sistemele, procedurile şi practicile afirmate de către furnizorul de servicii de certificare care solicită acreditarea şi cele existente în realitate;
d) auditor – persoana juridică numită de către autoritate pentru efectuarea auditului de acreditare, în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de selecţie;
e) registru – Registrul furnizorilor de servicii de certificare, care este constituit şi actualizat de către autoritate şi care are rolul de a asigura, prin efectuarea înregistrărilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, stocarea datelor de identificare şi a unor informaţii legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum şi informarea publicului cu privire la datele şi informaţiile stocate.

Art. 3. – Furnizorul de servicii de certificare care doreşte să fie acreditat va înainta autorităţii o cerere scrisă pentru începerea procedurii de acreditare. Forma şi conţinutul acestei cereri sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3_1. – În vederea acreditării, furnizorul de servicii de certificare trebuie să facă dovada:
a) utilizării a cel puţin 5 persoane angajate în baza unor contracte individuale de muncă cu normă întreagă sau prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu societăţi comerciale ori persoane fizice autorizate.
Persoanele implicate în generarea şi gestionarea de certificate trebuie:
(i) să deţină diplomă de absolvire a unei forme de învăţământ superior de lungă durată, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, având înscrisă una dintre următoarele specializări: automatică, calculatoare, informatică, matematică, fizică, cibernetică, electronică; sau
(ii) să deţină diplomă de masterat în una dintre specializările menţionate la pct. (i).
Angajaţii implicaţi în generarea şi gestionarea de certificate trebuie să aibă cunoştinţe în domeniul securităţii informatice, dovedite prin studii universitare sau postuniversitare în acest domeniu ori prin deţinerea cel puţin a uneia dintre certificările ISO/IEC 27001, CISA, CISM, LPT sau CISSP recunoscute la nivel internaţional. Orice modificare a schemei de personal va fi notificată către autoritate în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia;
b) utilizării unei scheme de personal care să asigure un flux continuu de emitere, suspendare şi revocare a certificatelor şi segregarea rolurilor angajaţilor, asigurând acoperirea cel puţin a următoarelor roluri: operator pentru gestionarea cererilor de certificare (cel puţin două persoane), operator pentru verificarea cererilor şi emiterea certificatelor (cel puţin două persoane), administrator al sistemului de certificare, administrator de securitate şi auditor intern. Schema de personal va fi înaintată autorităţii;
c) utilizării unei arhitecturi distribuite a sistemului de certificare şi sistemului de înregistrare, separând logic şi fizic funcţionalităţile publice: înregistrarea cererilor de certificate, registrul de certificate şi validarea cererilor de emitere a certificatelor. Furnizorul trebuie să dovedească disponibilitatea lunară de 99,98% a soluţiei de emitere, publicare şi validare a certificatelor, precum şi a registrului de certificare. Disponibilitatea reprezintă capacitatea sistemelor informatice ale furnizorului de a se afla în stare de funcţionare în orice moment din intervalul de observaţie de o lună calendaristică. Disponibilitatea se calculează după formula:

D = [(To-Tî)/To]*100 [%],
unde:
To = durata unei luni calendaristice, aproximată la 30 de zile * 24 de ore * 60 de minute = 43.200 de minute;
Tî = durata însumată a întreruperilor de serviciu în minute.
Arhitectura tehnică şi dovada îndeplinirii condiţiilor de disponibilitate a soluţiei vor fi înaintate autorităţii;

d) deţinerii sau utilizării unui sediu de rezervă pentru continuarea operaţiunilor în cazul apariţiei unui eveniment care să împiedice utilizarea sediului principal. Sediul de rezervă trebuie să răspundă aceloraşi condiţii tehnice ca şi sediul principal şi să parcurgă aceleaşi proceduri de audit. Documentaţia privind sediul de rezervă şi rapoartele de audit vor fi înaintate autorităţii;
e) certificărilor legate de sistemul de management al calităţii şi management al securităţii informaţionale, certificate în conformitate cu standardele ISO 9001 şi, respectiv, ISO 27001 sau Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate definite prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 ori ultimele versiuni ale acestora sau standardele care le înlocuiesc. Rapoartele de audit vor fi înaintate autorităţii.

Art. 3_2. – (1) Orice furnizor de servicii de certificare calificată poate solicita iniţierea procedurii de acreditare prin bifarea opţiunii din anexa nr. 2 la Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare.
(2) Procedura de acreditare poate fi iniţiată numai după începerea activităţii de furnizare de servicii de certificare calificată şi actualizarea registrului. Procedura de acreditare este prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3_3. – (1) Pentru instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale care emit certificate calificate ce urmează a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii şi ale căror sisteme de generare, evidenţă şi distribuţie fac parte dintr-un sistem informatic acreditat pentru gestionarea informaţiilor clasificate secret de stat, cuantumul garanţiei se stabileşte anual, prin decizia autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, la propunerea conducerii instituţiilor respective, proporţional cu prejudiciile create în anul anterior, stabilite prin decizii judecătoreşti definitive. Extensia certificatului va conţine menţiuni referitoare la limitări privind utilizarea.
(2) Certificatele calificate emise în cadrul Serviciului Român de Informaţii pentru a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii pot fi utilizate, prin excepţie, şi pentru realizarea schimbului de date între Serviciul Român de Informaţii şi instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la cererea acestora, şi numai în cadrul unor activităţi din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Art. 3_4. – (1) Furnizorul va notifica autoritatea în legătură cu orice modificare a soluţiei tehnice sau a procedurilor de lucru. Notificarea va fi însoţită de opinia auditorului intern al furnizorului, opinie din care să rezulte faptul că furnizarea serviciilor de certificare se face în continuare cu respectarea standardelor în domeniu şi a legislaţiei în vigoare.
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se va face cu 10 zile înainte de data la care modificările specificate la alin. (1) devin operaţionale sau în cazul unor urgenţe ori evenimente neprevăzute, justificate, în termen de maximum 24 de ore de la efectuarea modificărilor.
(3) În urma notificării adresate de către furnizor autorităţii, dacă se consideră că modificările efectuate afectează major procesul de furnizare a serviciilor de certificare, în sensul nerespectării standardelor în domeniu sau a legislaţiei în vigoare, autoritatea poate solicita reînnoirea acreditării.
(4) Furnizorul acreditat va testa anual nivelul de securitate al sistemului informatic. În urma testării, acesta trebuie să înainteze către autoritate un raport de testare de securitate (test de penetrare) a întregului sistem informatic utilizat pentru furnizarea de servicii de certificare. Testele vor fi realizate de personal specializat, echipa de testare fiind compusă din minimum un expert în teste de penetrare cu certificare (LPT sau echivalent) şi un auditor certificat în auditarea sistemelor informatice (CISA). Testele de penetrare vor fi realizate atât din exteriorul sistemului, cât şi din interiorul acestuia, pe baza unor metodologii recunoscute la nivel internaţional. Raportul de testare va conţine toate testele efectuate, vulnerabilităţile identificate, precum şi nivelul de risc asociat acestora. În urma raportului de testare, autoritatea va putea solicita furnizorului implementarea măsurilor de securitate în vederea reducerii nivelului de risc.
(5) Instituţiile care emit certificate calificate ce urmează a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii şi ale căror sisteme de generare, evidenţă şi distribuţie fac parte dintr-un sistem informatic acreditat pentru gestionarea informaţiilor clasificate secret de stat vor realiza testele de penetrare şi auditul de securitate cu personal propriu care deţine cunoştinţe în domeniul securităţii informatice, dovedite prin studii universitare sau postuniversitare în acest domeniu, având o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul securităţii sistemelor informatice. Testele de penetrare vor fi realizate atât din exteriorul sistemului, cât şi din interiorul acestuia, pe baza unor metodologii recunoscute la nivel internaţional. Raportul de testare va conţine toate testele efectuate, vulnerabilităţile identificate, precum şi nivelul de risc asociat acestora. În urma raportului de testare, autoritatea va putea solicita instituţiei implementarea măsurilor de securitate în vederea reducerii nivelului de risc.

Art. 3_5. Abrogat prin punctul 6. din Ordin nr. 888/2011 începând cu 11.11.2011.

Art. 3_6. – Verificarea informaţiilor din cererea de eliberare a certificatului va fi realizată atât la înregistrarea cererii, cât şi la emiterea certificatului, în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Art. 3_7. – Autoritatea poate dispune suspendarea activităţii furnizorului de servicii de certificare până la încetarea cauzelor care au determinat luarea măsurii şi în următoarele situaţii:
1. furnizorul nu îndeplineşte cerinţele privind personalul sau nu anunţă modificarea schemei de personal, aşa cum este prevăzut la art. 31 lit. a) şi b);
2. furnizorul nu asigură disponibilitatea soluţiei sau nu anunţă modificările tehnice, aşa cum este prevăzut la art. 31 lit. c) şi art. 34;
3. furnizorul nu mai îndeplineşte cerinţele tehnice definite la art. 31 lit. d) şi e).

Art. 3_8. – În cazurile prevăzute la art. 37, autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra scrisorii de garanţie bancară sau a poliţei de asigurare, în limita prejudiciului.

Art. 4. – (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de acreditare se face de către un auditor numit de către autoritate în urma parcurgerii procedurii prevăzute la alin. (2)-(7).
(2) Numirea auditorului se face în urma unui proces de calificare, pe baza criteriilor stabilite de către autoritate şi în urma selecţiei acestuia dintre candidaţii calificaţi.
(3) În acest scop autoritatea va face public anunţul de selecţie odată cu punerea la dispoziţie oricărei parţi interesate, contra cost, a condiţiilor de calificare. Anunţul va cuprinde inclusiv data-limită de depunere a documentaţiei de calificare.
(4) Orice persoană juridică care a intrat în posesia condiţiilor de calificare conform alin. (3) poate participa la procesul de calificare.
(5) Autoritatea verifică documentele de calificare din partea candidaţilor şi respectarea criteriilor stabilite.
(6) În termen de 30 de zile de la data primirii cererii pentru începerea procedurii de acreditare, autoritatea întocmeşte şi comunică furnizorului de servicii de certificare lista candidaţilor calificaţi.
(7) Furnizorul de servicii de certificare care solicită acreditarea selectează dintre candidaţii calificaţi auditorul care va fi numit de către autoritate pentru efectuarea auditului de acreditare.

Art. 5. – (1) În urma selecţiei efectuate de către furnizorul de servicii de certificare, autoritatea emite decizia de numire a auditorului.
(2) Numirea auditorului se face prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. Forma şi conţinutul ordinului de numire sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Auditul se realizează pe cheltuiala furnizorului de servicii de certificare.

Art. 7. – Pe perioada efectuării auditului, autoritatea poate solicita orice documente referitoare la activitatea furnizorului de servicii de certificare care solicită acreditarea şi poate desemna personal propriu pentru a participa la procesul de audit.

Art. 8. – (1) Rezultatul auditului efectuat asupra activităţii furnizorului de servicii de certificare va fi prezentat sub forma unui raport de audit însoţit de opinia de audit.
(2) Autoritatea îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de acreditare în urma analizei raportului de audit, precum şi în cazul unei opinii de audit exprimate cu rezerve.
(3) În cazul unor observaţii referitoare la raportul de audit prezentat, autoritatea are obligaţia comunicării acestora atât furnizorului de servicii de certificare, cât şi auditorului, în termen de 5 zile de la prezentarea raportului.

Art. 9. – (1) În termen de 10 zile de la prezentarea opiniei de audit favorabile, autoritatea emite decizia de acreditare şi înscrie în registru menţiunea privind acreditarea furnizorului de servicii de certificare.
(2) Acreditarea se face prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. Forma şi conţinutul ordinului de acreditare sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) În cazul respingerii cererii de acreditare, autoritatea va comunica furnizorului motivele respingerii.

Art. 10. – (1) Procedura de suspendare sau de retragere a deciziei de acreditare este prevăzută la art. 19 şi 20 din Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare.
(2) Suspendarea sau retragerea deciziei de acreditare se face prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.
(3) Pe perioada suspendării acreditării furnizorului de servicii de certificare încetează dreptul acestuia de a folosi în toate activităţile pe care le desfăşoară o menţiune distinctivă care să se refere la această calitate.
(4) Semnăturile electronice extinse bazate pe certificate calificate eliberate de către furnizorul de servicii de certificare pe perioada suspendării acreditării sunt exceptate de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 455/2001.
(5) În cazul suspendării sau retragerii acreditării acordate furnizorului de servicii de certificare, autoritatea va face menţiunile necesare în registru.

Art. 11. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 31/2008 privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008.
(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Bucureşti, 9 iunie 2009.
Nr. 473.

Răspunde și tu