Cyberlaw

 

Norma din 10/01/2007 privind condiţiile şi procedura privind înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare

REGULA 1
Dispoziţii generale

Prezentele norme stabilesc condiţiile şi procedura privind înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare.

REGULA 2
Definiţii

În înţelesul prezentelor norme, termenii de mai jos se definesc după cum urmează:
a) lege – Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată;
b) O.S.I.M. – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
c) topografie – topografia produsului semiconductor, în sensul art. 2 lit. c) din lege;
d) formular de cerere – cererea scrisă care conţine solicitarea expresă de acordare a protecţiei unei topografii;
e) solicitant – persoana care cere înregistrarea unei topografii;
f) titular – persoana fizică sau juridică căreia îi aparţin drepturile conferite prin înregistrarea topografiei;
g) mandatar – consilierul în proprietate industrială care îşi desfăşoară activitatea în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată.

REGULA 3
Condiţiile necesare înregistrării topografiilor

(1) O.S.I.M. înregistrează topografiile în Registrul naţional al topografiilor dacă:
a) obiectul cererii respectă dispoziţiile art. 2 lit. b) şi c) şi ale art. 3 din lege;
b) solicitantul are dreptul la obţinerea protecţiei pentru topografia care face obiectul cererii, în conformitate cu art. 6, 8 şi 9 din lege;
c) depozitul reglementar al cererii este constituit în conformitate cu art. 13 din lege;
d) topografia nu a mai fost înregistrată la O.S.I.M.;
e) cererea a fost depusă la O.S.I.M. în termen de 2 ani de la data primei exploatări comerciale a topografiei sau, după caz, dacă topografia nu a fost exploatată comercial şi cererea a fost depusă la O.S.I.M. înainte de împlinirea unui termen de 15 ani de la data la care topografia a fost creată ori codată pentru prima oară.
(2) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (1), topografia nu poate fi înregistrată şi O.S.I.M. respinge cererea.

REGULA 4
Obiectul cereri
i

(1) Nu pot face obiectul unei cereri:
a) proiectele, procedeele şi mijloacele tehnologice utilizate pentru realizarea topografiilor produselor semiconductoare;
b) informaţiile stocate în produsele semiconductoare;
c) produsele semiconductoare realizabile pe baza topografiilor;
d) alte creaţii care pot fi denumite topografii, dar care nu corespund înţelesului definit de art. 2 lit. c) din lege.
(2) Cererile care au ca obiect creaţii din categoria celor menţionate la alin. (1) sunt respinse.
(3) Solicitantul poate revendica originalitatea topografiei în ansamblul ei sau numai a unei părţi din aceasta. În cazul în care numai o parte a topografiei este originală, protecţia conferită prin înregistrare se referă numai la această parte revendicată, partea neoriginală a topografiei neconstituind obiect al protecţiei.
(4) O topografie care este constituită dintr-o combinaţie de elemente şi interconexiuni uzuale este originală dacă combinaţia, luată în ansamblul ei, este originală; o combinaţie originală poate fi constituită şi din elemente şi interconexiuni uzuale, asociate cu elemente şi interconexiuni originale.
(5) O cerere trebuie să fie unitară, adică să aibă ca obiect o singură topografie.
(6) Cererea care are ca obiect două sau mai multe topografii este neunitară şi solicitantul are posibilitatea să o divizeze în atâtea cereri unitare câte topografii fac obiectul acestei cereri.
(7) În cazul unei cereri neunitare, constituie obiectul cererii o singură topografie, şi anume aceea care este indicată de solicitant în termen de două luni de la data la care O.S.I.M. i-a notificat că cererea este neunitară; în cazul în care solicitantul nu comunică în termenul menţionat care dintre topografii rămâne ca obiect al cererii, obiectul acesteia este prima dintre topografiile menţionate în cerere.
(8) Cererile depuse ulterior de solicitant, având ca obiect celelalte topografii ale cererii neunitare, sunt considerate cereri divizionare din depozitul acestei cereri, dacă sunt depuse la O.S.I.M. în termen de 3 luni de la data notificării lipsei de unitate şi primesc ca dată de depunere data la care a fost depusă cererea iniţială, neunitară; dacă sunt depuse la O.S.I.M. după expirarea termenului de 3 luni, cererile nu mai sunt recunoscute ca cereri divizionare şi primesc ca dată de depunere data la care au intrat în Registratura generală a O.S.I.M.
(9) Lipsa de unitate a unei cereri nu poate constitui un motiv pentru respingerea acesteia.

REGULA 5
Depozitul reglementar al cererii

(1) Depozitul cererii este reglementar constituit dacă sunt depuse la O.S.I.M., în două exemplare, următoarele elemente:
a) formularul de cerere privind înregistrarea topografiei, redactată în conformitate cu prevederile regulii 7 şi semnată;
b) documentaţia tehnică necesară pentru identificarea topografiei şi pentru evidenţierea funcţiunii electronice a produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei, întocmită în conformitate cu prevederile regulii 8;
c) produsul semiconductor realizat pe baza topografiei, dacă topografia a fost exploatată comercial;
d) împuternicirea de reprezentare a mandatarului, după caz;
e) dovada de plată a taxelor pentru: depunerea cererii, examinarea cererii, înregistrarea topografiei, publicarea înregistrării topografiei şi eliberarea certificatului de înregistrare a topografiei.
(2) La depozitul reglementar al cererii se anexează toate documentele depuse ulterior de solicitant sau de mandatarul acestuia în legătură cu cererea, documentele redactate de examinator în legătură cu rezolvarea acesteia, precum şi corespondenţa purtată de O.S.I.M. cu solicitantul sau cu mandatarul acestuia.

REGULA 6
Limba oficială

(1) Toate documentele care se depun la O.S.I.M. în legătură cu protecţia topografiilor, precum şi corespondenţa purtată de O.S.I.M. cu solicitanţii şi cu mandatarii acestora se redactează în limba română.
(2) Este admisă utilizarea în documentaţia tehnică din depozitul cererii a unor termeni tehnici de specialitate exprimaţi în limba engleză, dacă aceşti termeni au fost deja preluaţi şi utilizaţi ca atare în limba română de către specialiştii domeniului. În caz contrar, aceşti termeni pot fi utilizaţi numai dacă sunt însoţiţi de termenii echivalenţi în limba română.

REGULA 7
Cererea de înregistrare a topografiei

(1) Cererea de înregistrare a unei topografii se prezintă pe un formular, conform modelului stabilit de O.S.I.M. şi pus la dispoziţie publicului.
(2) Formularul de cerere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:
a) datele de identificare ale solicitantului, respectiv numele şi prenumele sau, după caz, denumirea solicitantului, precum şi adresa completă a solicitantului, inclusiv nr. de telefon, fax, e-mail; dacă sunt mai mulţi solicitanţi, datele de identificare vor fi prezentate separat pentru fiecare dintre aceştia; în cazul persoanelor juridice străine care au filiale sau sucursale în România, se vor preciza denumirile şi sediile acestor filiale sau sucursale;
b) declararea creatorului topografiei, în cazul în care acesta este altă persoană decât solicitantul, cu menţionarea numelui, prenumelui şi a domiciliului creatorului; dacă sunt mai mulţi creatori, coautori, se fac aceleaşi menţiuni pentru fiecare dintre aceştia; în cazul în care creatorii topografiei nu doresc să li se menţioneze numele şi calitatea de creator al topografiei în certificatul de înregistrare şi/sau în publicaţii efectuate de O.S.I.M. în legătură cu topografia înregistrată, solicitantul va face o declaraţie în acest sens în cerere şi va înscrie numele creatorilor numai pe un exemplar al cererii;
c) indicarea temeiului legal în baza căruia solicitantul are dreptul la protecţia topografiei, respectiv: art. 8 din lege când solicitantul este creatorul topografiei; art. 9 alin. (1) din lege când topografia a fost creată în cadrul sarcinilor de serviciu; art. 9 alin. (2) din lege când topografia a fost creată pe baza unui contract de cercetare/proiectare;
d) după caz, indicarea faptului că solicitantul a dobândit dreptul de a înregistra topografia prin cesiune sau pe cale succesorală;
e) denumirea şi destinaţia produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei; denumirea produsului va fi formulată succint, de preferinţă în maximum 15 cuvinte;
f) declaraţia solicitantului că topografia nu a mai fost înregistrată la O.S.I.M.;
g) declaraţia solicitantului privind originalitatea topografiei; se va preciza dacă topografia este originală în ansamblu sau originalitatea priveşte numai o parte a topografiei, caz în care se va preciza modul în care partea originală este evidenţiată în documentaţia tehnică anexată la cerere;
h) declararea datei primei exploatări comerciale, în cazul în care topografia a fost exploatată comercial;
i) declararea datei creării sau a primei codări a topografiei;
j) datele de identificare ale mandatarului, în cazul în care este numit un mandatar; datele de identificare vor fi similare celor menţionate la lit. a), pentru solicitant; dacă sunt 2 sau mai mulţi solicitanţi şi nu a fost numit un mandatar, se va menţiona care dintre aceştia va fi reprezentantul solicitanţilor în procedurile în faţa O.S.I.M., în lipsa acestei menţiuni O.S.I.M. considerându-l ca reprezentant al solicitanţilor pe primul dintre aceştia înscris în cerere;
k) lista pieselor anexate la cerere;
l) semnătura/semnăturile solicitantului/solicitanţilor; când solicitantul este o persoană juridică, cererea va fi semnată de conducătorul unităţii şi ştampilată; dacă este numit un mandatar, acesta poate semna cererea în numele solicitantului, cu condiţia ca procura să fie depusă la O.S.I.M. odată cu cererea sau cel mai târziu în termen de două luni de la data depunerii acesteia, în caz contrar, cererea respingându-se.

REGULA 8
Documentaţia tehnică de identificare a topografiei

(1) Documentaţia tehnică de identificare a topografiei este constituită din materiale grafice şi un text explicativ.
(2) Materialele grafice vor fi prezentate sub una sau mai multe dintre următoarele forme:
a) desen sau fotografie reprezentând configuraţia setului de straturi ale produsului semiconductor;
b) desene sau fotografii ale straturilor individuale ale produsului semiconductor;
c) desene sau fotografii ale măştilor utilizate pentru fabricarea produsului semiconductor.
(3) Desenele şi fotografiile trebuie să fie clare şi realizate la o scară suficient de mare încât să permită identificarea topografiei; se va utiliza formatul A4 sau un alt format care, prin pliere, este adus la formatul A4.
(4) În cazul în care numai o parte a topografiei este originală, această parte va fi evidenţiată în mod distinct în materialele grafice.
(5) În cazul în care solicitantul declară că o parte a materialelor grafice de identificare a topografiei conţine secrete comerciale, partea respectivă va fi acoperită, prin haşurare sau prin alt procedeu, pe unul dintre exemplarele acestor materiale grafice; cel de-al doilea exemplar al materialelor grafice respective nu va fi acoperit, pentru a exista în depozitul cererii toate informaţiile necesare identificării topografiei.
(6) Textul explicativ va avea o redactare succintă şi va cuprinde prezentarea unui minim de informaţii, strict necesar pentru identificarea topografiei, evidenţierea părţii originale a topografiei (când este cazul), evidenţierea funcţiei electronice a produsului semiconductor şi precizarea destinaţiei acestui circuit.
(7) Pe toate documentele de identificare a topografiei va fi înscrisă denumirea produsului semiconductor, aşa cum a fost menţionată în cerere.
(8) În afara materialelor menţionate la alin. (2) şi (6) de mai sus, solicitantul mai poate depune la O.S.I.M. suporturi de date pe care topografia este înregistrată sub formă codată.

REGULA 9
Plata taxelor

(1) Taxele datorate pentru înregistrarea unei topografii sau pentru efectuarea de către O.S.I.M. a unor servicii, în conformitate cu prevederile în vigoare, sunt considerate plătite dacă au fost vărsate în contul O.S.I.M. sumele respective, în cuantumurile prevăzute de lege, şi dacă s-a depus la O.S.I.M. o copie de pe documentul de plată.
(2) Sumele plătite în valori mai mici decât cuantumurile legale nu sunt luate în considerare ca plată a taxelor; dacă ulterior aceste sume au fost completate la nivelul cuantumului prevăzut de lege, taxele respective se consideră plătite la data la care a fost întregită suma corespunzătoare cuantumului legal.

REGULA 10
Reprezentarea prin mandatar

(1) Orice solicitant poate fi reprezentat în procedurile în faţa O.S.I.M. printr-un mandatar autorizat, cu domiciliul, reşedinţa sau sediul profesional în România.
(2) Poate fi mandatar numai un consilier în proprietate industrială atestat de O.S.I.M., pentru domeniul protecţiei topografiilor de produse semiconductoare, şi înregistrat în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrială.
(3) Mandatarul poate fi numit de către solicitant, la depunerea cererii sau ulterior. În cazul în care solicitantul este o persoană străină cu domiciliul în străinătate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie încă de la depunerea cererii.
(4) În toate cazurile în care este numit un mandatar este necesară depunerea la O.S.I.M. a procurii care constituie împuternicirea de reprezentare a mandatarului. În lipsa procurii, O.S.I.M. nu ia în considerare reprezentarea prin mandatar menţionată în cerere sau în alte documente.

REGULA 11
Depunerea cererilo
r

(1) Cererile de înregistrare a topografiilor pot fi depuse direct la Registratura generală a O.S.I.M., deschisă publicului în zilele lucrătoare, sau pot fi transmise la O.S.I.M. prin poştă, recomandat, cu confirmare de primire. Registratura generală a O.S.I.M. înscrie pe fiecare cerere primită, direct sau prin poştă, numărul şi data intrării în O.S.I.M. a cererii, după care transmite cererea la Biroul de examinare a topografiilor.
(2) Cererile de înregistrare a topografiilor pot fi depuse şi pe cale electronică.

REGULA 12
Examinarea cererilor

(1) Cererile înscrise în evidenţa Biroului de examinare a topografiilor sunt examinate din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor necesare pentru înregistrarea topografiilor menţionate în regula 3.
(2) Dacă în urma examinării cererii se constată îndeplinirea condiţiilor pentru constituirea depozitului reglementar şi a celorlalte condiţii legale pentru acordarea protecţiei, topografia este înregistrată în Registrul naţional al topografiilor; data depozitului reglementar este data depunerii la O.S.I.M. a cererii.
(3) În cazul în care, din examinarea cererii, rezultă lipsuri sau deficienţe ale pieselor necesare pentru constituirea depozitului reglementar al cererii, examinatorul cererii notifică solicitantului cele constatate, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordându-i un termen de două luni pentru remedierea acestor lipsuri sau deficienţe; dacă solicitantul depune la O.S.I.M., în termenul acordat, toate completările şi rectificările cerute, depozitul cererii este reglementar şi topografia este înregistrată în Registrul naţional al topografiilor; în acest caz, data depozitului reglementar al cererii este data la care s-au primit la O.S.I.M. toate completările şi rectificările necesare; dacă în termenul acordat solicitantul nu depune la O.S.I.M. completările şi rectificările cerute, cererea este respinsă.
(4) Cererile la care nu sunt plătite taxele de depunere şi de examinare se returnează solicitantului, însoţite de o notificare prin care se comunică motivul returnării. O.S.I.M. reţine ca martor un exemplar al cererii.
(5) În cazul în care, din examinarea cererii, rezultă că:
– obiectul cererii nu constituie o topografie în sensul definit la art. 2 lit. c) din lege sau nu poate face obiectul unei cereri potrivit regulii 4 alin. (1);
– solicitantul nu este îndreptăţit la obţinerea protecţiei pentru topografia care face obiectul cererii;
– topografia a mai fost înregistrată la O.S.I.M.;
– cererea a fost depusă după expirarea termenului de 2 ani de la data primei exploatări comerciale a topografiei;
– topografia nu a fost exploatată comercial şi cererea de înregistrare a fost depusă după expirarea termenului de 15 ani de la crearea sau prima codare a topografiei;
– examinatorul cererii notifică solicitantului cele constatate şi faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru înregistrarea topografiei, acordându-i un termen de două luni pentru răspuns.
(6) Dacă, în termenul acordat, solicitantul nu depune la O.S.I.M. argumente şi, după caz, documente relevante, prin care să demonstreze că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru înregistrarea topografiei, cererea este respinsă.
(7) În cazul în care, din examinarea cererii, rezultă că aceasta este neunitară, examinatorul cererii notifică solicitantului cele constatate, în conformitate cu prevederile regulii 4 alin. (7) privind modul de soluţionare a cererilor neunitare.

REGULA 13
Hotărârea privind acordarea protecţiei

(1) Hotărârea privind acordarea protecţiei se ia pe baza unui raport de examinare şi este motivată.
(2) Hotărârea se ia în conformitate cu procedurile prevăzute de art. 14 şi 15 din lege, regula 12 din prezentele norme şi în termenele prevăzute de lege.
(3) Hotărârile pot fi:
a) hotărâre de înregistrare a topografiei în Registrul naţional al topografiilor;
b) hotărâre de respingere a cererii de înregistrare a topografiei.
(4) Hotărârea de înregistrare a topografiei se comunică solicitantului împreună cu certificatul de înregistrare a topografiei.
(5) Hotărârea de respingere a cererii se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la luarea ei.
(6) În cazul în care, pe parcursul examinării cererii, solicitantul comunică la O.S.I.M. că solicită retragerea cererii, abandonează cererea sau orice altă solicitare care semnifică renunţarea la înregistrarea topografiei, examinarea cererii se sistează şi se întocmeşte un proces-verbal prin care O.S.I.M. ia act de solicitarea făcută. Procesul-verbal se comunică solicitantului, respectiv mandatarului, în termen de 15 zile de la data încheierii.

REGULA 14
Înregistrarea topografiilor

(1) Hotărârea de înregistrare a unei topografii se înscrie în Registrul naţional al topografiilor.
(2) Data înregistrării topografiei este data la care s-a constituit depozitul reglementar al cererii de înregistrare.
(3) În Registrul naţional al topografiilor se înscriu toate datele care privesc statutul juridic al topografiei înregistrate, precum şi toate modificările care survin în timpul perioadei de protecţie.
(4) Registrul naţional al topografiilor conţine cel puţin următoarele rubrici:
– numărul de înregistrare a topografiei;
– numărul şi data depunerii cererii;
– denumirea produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei;
– data depozitului reglementar al cererii;
– data primei exploatări comerciale a topografiei – data creării sau a primei codări a topografiei;
– datele de identificare ale titularului;
– numele, prenumele, localitatea şi ţara de domiciliu ale creatorului/creatorilor topografiei;
– datele de identificare ale mandatarului;
– cesiuni;
– licenţe;
– modificări privind titularul;
– modificări privind creatorul/creatorii;
– încetarea protecţiei.

REGULA 15
Publicarea înregistrării topografiilor

(1) O.S.I.M. publică înregistrarea topografiilor în Buletinul Oficial al Proprietăţii Industriale (B.O.P.I.), secţiunea “Brevete de invenţie”, subsecţiunea “Topografii de produse semiconductoare”.
(2) Publicarea se face în termen de două luni de la data înregistrării topografiei şi conţine următoarele date:
– numărul de înregistrare a topografiei;
– data depozitului reglementar;
– denumirea produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei înregistrate;
– numele/denumirea titularului;
– numele şi prenumele creatorului/creatorilor topografiei;
– data primei exploatări comerciale a topografiei;
– data creării sau a primei codări a topografiei;
– perioada de protecţie.
(3) O.S.I.M. publică în B.O.P.I. toate modificările cu privire la topografiile înregistrate, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. (2), art. 30, art. 31 alin. (3), art. 32 alin. (4), art. 33, 37 şi 40 din lege.

REGULA 16
Eliberarea certificatului de înregistrare

(1) Certificatul de înregistrare a unei topografii este redactat pe baza hotărârii de înregistrare a topografiei.
(2) Certificatul de înregistrare a topografiei, semnat de către directorul general al O.S.I.M., se eliberează titularului în termen de 3 luni de la data publicării înregistrării topografiei.
(3) La cererea autorilor, li se pot elibera acestora duplicate ale certificatului de înregistrare a topografiei; cererea trebuie însoţită de dovada de plată a taxelor legale pentru eliberarea copiilor certificate.

REGULA 17
Consultarea materialelor din depozitul cererii

(1) După publicarea înregistrării unei topografii, O.S.I.M. pune la dispoziţie publicului, pentru consultare, documentaţia din depozitul reglementar al cererii; în acest scop, se întocmeşte un dosar conţinând câte un exemplar al pieselor care constituie depozitul reglementar.
(2) În cazul topografiilor la care solicitantul a declarat că o anumită parte a documentaţiei tehnice conţine secrete comerciale, în dosarul destinat consultării publice se vor introduce numai documentele care nu dezvăluie secrete comerciale.
(3) În cazul în care, conform declaraţiei solicitantului, creatorii menţionaţi ca atare în cerere nu doresc ca numele lor să fie făcute publice, în dosarul destinat consultării publice va fi introdus exemplarul cererii în care nu sunt menţionate numele creatorilor.
(4) Dosarele cererilor respinse sau retrase nu sunt supuse consultării publice.
(5) La cererea oricărei persoane interesate, O.S.I.M. poate elibera copii certificate de pe documentele publice din depozitul reglementar al topografiilor înregistrate sau de pe file ale Registrului naţional al topografiilor. Cererea trebuie însoţită de dovada de plată a taxelor legale pentru eliberarea copiilor solicitate.

Răspunde și tu