Cyberlaw

 

Legea nr. 364/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 26 ianuarie 2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.11 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul 2, literele b), c) şi d) vor avea următorul cuprins:
“b) distribuire – vânzarea originalului sau a copiilor, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator, destinate a fi vândute prin intermediul spaţiilor comerciale către alţi operatori economici care au ca obiect de activitate comercializarea de astfel de produse, pe baza unui contract de distribuire;
c) comercializare – vânzarea originalului sau a copiilor, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator către utilizatorul final;
d) multiplicare autorizată – realizarea de copii, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme sau program pentru calculator a unei înregistrări-matriţă de către multiplicatorii autorizaţi potrivit prevederilor prezentei ordonanţe;”.
2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
“Art. 5. – Informaţiile de interes public cuprinse în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor se stabilesc, în condiţiile legii, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, după consultarea structurilor asociative ale persoanelor înregistrate şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.”
3. La articolul 9 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:
“c) copia faţă-verso a copertei, pe care Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscripţia «MOSTRĂ ORDA».”
4. La articolul 9, litera b) a alineatului (4) şi litera b) a alineatului (5) se abrogă.
5. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
“Art. 10. – (1) După verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2)-(6), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanţilor o adeverinţă de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.”
6. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) La preţul de cost al marcajelor holografice se va adăuga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural naţional.”
7. La articolul 12, litera b) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:
“b) au comunicat, cu intenţia de a eluda prevederile prezentei ordonanţe, date incorecte sau incomplete prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe fonograme;”.
8. La articolul 14, alineatele (4), (6) şi (8) vor avea următorul cuprins:
“(4) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfârşitul fiecărei zile pe un formular special.
……………………………………………………………………………………………………………….
(6) Marcajele holografice aplicate pe fonogramele care nu s-au vândut şi care se retrag din circuitul comercial se evidenţiază numeric într-un formular special şi se returnează Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în condiţiile prevăzute la alin. (3).
……………………………………………………………………………………………………………….
(8) Costul marcajelor holografice neutilizate, dacă acestea sunt pe role întregi, se restituie, cu excepţia sumelor aferente Fondului cultural naţional şi a comisionului prevăzut la art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.”
9. La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
“(9) Costul marcajelor holografice deteriorate şi al marcajelor neutilizate, care nu sunt pe role întregi, nu se restituie.”
10. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
“(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune în primele 25 de zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna anterioară.”
11. La articolul 23, litera b) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:
“b) copia certificatului de clasificare a filmului cinematografic, eliberat de Registrul cinematografiei.”
12. La articolul 23, litera a) a alineatului (4) se abrogă.
13. La articolul 23, literele b) şi d) ale alineatului (4) vor avea următorul cuprins:
“b) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
……………………………………………………………………………………………………………….
d) un exemplar al videogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată.”
14. La articolul 23, litera a) a alineatului (5) se abrogă.
15. La articolul 23, literele b) şi e) ale alineatului (5) vor avea următorul cuprins:
“b) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
……………………………………………………………………………………………………………….
e) copia faţă-verso a copertei, pe care Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscripţia «MOSTRĂ ORDA».”
16. La articolul 23, litera a) a alineatului (6) se abrogă.
17. La articolul 23, litera d) a alineatului (6) va avea următorul cuprins:
“d) un exemplar al videogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată.”
18. La articolul 23, alineatul (9) se abrogă.
19. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
“Art. 24. – Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanţilor, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 23 alin. (2)-(7), o adeverinţă de înscriere a videogramelor în Registrul naţional al videogramelor în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.”
20. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) La preţul de cost al marcajelor holografice se va adăuga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural naţional.”
21. La articolul 26, litera b) a alineatului (2) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins:
“b) au comunicat date incorecte sau incomplete, prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe videograme, cu intenţia de a eluda prevederile prezentei ordonanţe.
……………………………………………………………………………………………………………….
(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice până la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului videogramei, iar în situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării existenţei situaţiei respective.”
22. La articolul 30, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
“(3) Înregistrarea în Registrul naţional al multiplicatorilor este obligatorie pentru operatorii economici care:
a) multiplică fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public;
b) intermediază, în afara României, servicii de multiplicare de fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public.
(4) Operatorii economici care multiplică propriile fonograme, videograme şi programe pentru calculator, exceptate potrivit prevederilor art. 301, nu au obligaţia să se înregistreze în Registrul naţional al multiplicatorilor.”
23. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins:
“Art. 301. – (1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe următoarele:
a) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator ce conţin prezentări ale unor organizaţii ori instituţii;
b) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator destinate comunicării comerciale, ce nu fac obiectul comercializării directe ori indirecte, precum: prezentări de operatori economici, de produse sau servicii;
c) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator produse de către instituţiile de cult şi cele de învăţământ, comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei instituţii sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participă;
d) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator realizate în scopul prezentării patrimoniului cultural deţinut de muzee, centre de cultură, teatre sau alte instituţii similare acestora ori cele cu caracter promoţional specifice activităţii instituţiilor culturale şi comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei instituţii culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participă;
e) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator oferite cu titlu gratuit vizitatorilor, în cadrul târgurilor, saloanelor şi al altor manifestări expoziţionale, cu condiţia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;
f) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator conţinând instrucţiuni de utilizare, documentaţii, conferinţe, seminarii şi altele asemenea, cu condiţia ca acestea să nu facă obiectul comercializării prin magazine;
g) programe pentru calculator destinate utilizării interne de către instituţii, organizaţii sau operatori economici şi actualizările acestor programe cu condiţia de a nu fi distribuite prin magazine;
h) programele pentru calculator realizate la comandă, ce urmează a fi utilizate de beneficiarul comenzii;
i) programele pentru calculator destinate instalării sau funcţionării unor echipamente, precum şi documentaţiile aferente ce se comercializează împreună cu echipamentele respective;
j) copiile de lucru ale fonogramelor prevăzute la art. 16, precum şi copiile autorizate de titularii de drepturi în vederea radiodifuzării;
k) copiile videogramelor transmise de titularii de drepturi operatorilor economici care realizează activităţi de comunicare publică sau radiodifuzare.
(2) Înscrierea în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator prevăzute la alin. (1), precum şi înregistrarea operatorilor economici care distribuie sau comercializează astfel de produse sunt facultative.”
24. La articolul 31, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
“(3) Condiţiile de autorizare se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, după consultarea structurilor asociative ale producătorilor şi multiplicatorilor.”
25. La articolul 32, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
“Art. 32. – (1) Fonogramele şi videogramele fixate pe casete audio şi, respectiv, casete video trebuie să conţină pe suprafaţa acestora următoarele informaţii:
a) denumirea, marca sau codul multiplicatorului înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor;
b) titlul fonogramei sau videogramei;
c) simbolul (P) şi/sau (C) însoţit de numele/denumirea ori marca titularului de drepturi, anul şi ţara în care a fost adusă prima dată la cunoştinţă publică.
(2) Fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator fixate pe discuri optice trebuie să conţină informaţii pe ambele feţe, atât pe cea imprimată grafic, cât şi pe banda circulară de identificare de pe faţa activă, după cum urmează:
A. pe faţa imprimată:
a) titlul fonogramei sau videogramei;
b) simbolul (P) şi/sau (C) însoţit de numele/denumirea sau marca titularului de drepturi, anul şi ţara în care a fost adusă prima dată la cunoştinţă publică;
B. pe banda circulară de identificare:
a) titlul sau o parte identificabilă a acestuia;
b) denumirea, marca sau codul multiplicatorului înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.”
26. La articolul 38, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
“(2) Operatorii economici care tipăresc coperte ale fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator au obligaţia să organizeze şi să păstreze evidenţa, pe titluri şi pe beneficiari de comenzi, a copertelor tipărite, timp de 3 ani.”
27. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Pot fi comercializate în spaţii publice deschise fonograme, videograme sau programe pentru calculator în cadrul concertelor, festivalurilor, lansărilor, saloanelor, târgurilor ocazionale şi al altor manifestări expoziţionale, în spaţii special destinate.”
28. La articolul 39, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
“b) solicitanţilor care au fost sancţionaţi contravenţional de cel puţin două ori în ultimul an pentru săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. c), d), g), i), j), l), m) şi o), pentru o perioadă de 1-3 ani;”.
29. La articolul 42, litera p) a alineatului (1) se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Bucureşti, 21 septembrie 2006.
Nr. 364.

Răspunde și tu