Cyberlaw

 

Legea nr. 204 /2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante

Legea nr. 204 /2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991

Art. I. – Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante aparţinând tuturor genurilor şi speciilor de plante, incluzând, printre altele, hibrizii între genuri şi specii, sunt protejate, recunoscute şi apărate pe teritoriul României prin acordarea unui brevet pentru soi de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS, în condiţiile prezentei legi.”
2. La articolul 2, literele g), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“g) teste în vegetaţie – experienţele organizate în vegetaţie pentru determinarea distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii (teste DUS);
…………………………………………………………………………………….
j) Buletinul oficial – Buletinul Oficial de Protecţie al Noilor Soiuri de Plante;
k) autoritatea naţională — autoritatea pentru efectuarea testelor în vegetaţie este ISTIS.”
3. La articolul 2, după litera k) se introduc trei noi litere, literele l)-n), cu următorul cuprins:
“l) Registrul naţional – Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri;
m) licenţa de invenţie – facultate concedată în tot sau în parte de titularul unui drept de proprietate industrială în favoarea unei alte persoane de a folosi dreptul său exclusiv de exploatare în schimbul unei redevenţe;
n) redevenţa – obligaţie plătibilă periodic la date fixe şi sub formă de cotă pentru dreptul de a folosi proprietatea altuia în scopuri productive.”
4. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“b) pe teritoriul altor state, cu mai mult de 4 ani de la înregistrarea cererii de brevet pentru soi, iar pentru pomi, arbori şi arbuşti ornamentali şi viţă-de-vie, cu mai mult de 6 ani.”
5. La articolul 7 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“b) înregistrate în catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România destinate comercializării sau în registre şi cataloage similare din alte state, părţi contractante la Convenţie;”.
6. La articolul 11, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“a) la sediul ISTIS;
……………………………………………………………………………………
c) în formă electronică, dacă solicitantul are această posibilitate.”
7. La articolul 12 alineatul (1), litera d) se abrogă.
8. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Cererea de brevet pentru soi va fi însoţită de:
a) chestionarul tehnic tip UPOV, CPVO sau ghid naţional, completat de ameliorator;
b) dovada de plată a taxei de înregistrare a cererii;
c) documentele de prioritate;
d) o procură, dacă solicitantul este reprezentat printr-un reprezentant autorizat de ISTIS, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) lit. f).”
9. La articolul 15, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(7) Dacă o cerere este depusă simultan în România şi în alte ţări, soiul va fi înregistrat cu aceeaşi denumire în toate ţările, cu excepţia cazului în care denumirea este apreciată de către ISTIS ca fiind nepotrivită.”
10. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) În termen de o lună de la depunerea cererii de brevet pentru un nou soi, ISTIS examinează documentaţia depusă de solicitant, sub aspectul regularităţii formale, respectiv al îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1)-(4) şi la art. 12.”
11. La articolul 17, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(1) ISTIS va examina pe fond, în termen de 6 luni de la data înregistrării cererii, documentaţia cererii de brevet pentru soi privind noutatea şi denumirea soiului, potrivit prevederilor art. 6, 14 şi 15.
(2) ISTIS notifică solicitantului sau succesorului său în drepturi rezultatul examinării pe fond a cererii; în cazul unui rezultat negativ, se acordă un termen de maximum 3 luni pentru răspuns din partea solicitantului.
……………………………………………………………………………………
(4) Dacă în urma examinării pe fond ISTIS hotărăşte, în cadrul comisiei de examinare, că cererea îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6-10, art. 12 şi 15, soiul va fi supus examinării tehnice în centrele de testare ale ISTIS sau, pentru speciile la care ISTIS nu efectuează testul DUS, examinarea tehnică va fi efectuată de către o autoritate naţională cu care ISTIS are încheiat contract administrativ bilateral tip UPOV. În cazul în care soiul pentru care s-a cerut protecţie a fost examinat tehnic din punctul de vedere al distinctivităţii, stabilităţii şi uniformităţii în reţeaua de testare a ISTIS în vederea înregistrării în Catalogul oficial naţional şi există un raport de examinare tehnică favorabil, acesta poate fi folosit pentru acordarea protecţiei juridice a soiului. În cazul în care testul DUS a fost efectuat într-o ţară membră a Uniunii Europene, raportul poate fi recunoscut ca atare şi folosit pentru acordarea protecţiei juridice, în condiţiile Convenţiei. Acest raport va fi solicitat de la autoritatea oficială implicată de către ISTIS şi contravaloarea lui va fi achitată de către solicitant.
(5) Dacă cererea şi documentele ataşate nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6-10, art. 12 şi 15, iar solicitantul nu răspunde în termen notificării ISTIS şi nici nu cere o prelungire a termenului de răspuns, ISTIS respinge cererea.”
12. La articolul 18, alineatele (1), (2), (4), (5), (7), (10) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(1) În cazul în care soiul nu a fost examinat în vegetaţie din punctul de vedere al distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii (testul DUS), soiul candidat va fi supus unei examinări tehnice în centrele de testare ale ISTIS, pentru a se stabili:
a) dacă soiul aparţine taxonului botanic declarat de solicitant;
b) dacă soiul este distinct, uniform şi stabil, potrivit prevederilor art. 7-9;
c) în urma examinării tehnice prin teste pentru soiul care îndeplineşte condiţiile de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se eliberează un raport de examinare tehnică.
(2) Examinarea tehnică a soiului se efectuează de către ISTIS în centrele sale de testare sau de către alte autorităţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene cu care ISTIS are contract administrativ bilateral.
……………………………………………………………………………………
(4) ISTIS va efectua experienţele necesare în vederea stabilirii îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7-9. Solicitantul va pune la dispoziţie, gratuit, materialul de înmulţire aparţinând soiului, în cantitatea şi la data cerute de către institut. În cazul în care testele vor fi efectuate de către o altă autoritate UE, materialul de înmulţire va fi trimis în ţara respectivă.
(5) ISTIS sau altă autoritate competentă, în termen de un an de la iniţierea testării soiului, va transmite solicitantului un raport interimar, iar la sfârşitul examinării, dacă soiul corespunde din punct de vedere al distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii, va elabora raportul de examinare tehnică.
…………………………………………………………………………………….
(7) Pentru speciile de pomi fructiferi şi viţă-de-vie pentru care ISTIS nu are condiţii de efectuare a testului DUS în centre de testare proprii, acest test poate fi efectuat de către specialişti ai ISTIS, în bazine pomicole şi viticole specifice.
…………………………………………………………………………………….
(10) ISTIS va respinge cererea de brevet pentru soi dacă valabilitatea testelor este infirmată.
…………………………………………………………………………………..
(12) Hotărârile ISTIS pot fi atacate de către solicitant la comisia de reexaminare, în termen de 3 luni de la comunicare.”
13. La articolul 18, alineatele (3), (8), (9) şi (11) se abrogă.
14. La articolul 19, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(1) În vederea testării noului soi, ISTIS organizează teste în vegetaţie în centrele de testare aflate în subordinea sa.
(2) Testele în vegetaţie se organizează în conformitate cu metodologia elaborată de ISTIS, conform normelor UPOV şi CPVO.”
15. Articolul 20 se abrogă.
16. Titlul articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 21 Hotărârile ISTIS”

17. La articolul 21, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(1) Pe baza raportului de examinare tehnică, ISTIS stabileşte dacă noul soi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6-8 şi art. 15 şi, după caz, acordă brevetul pentru soi sau respinge cererea de brevet pentru soi.
………………………………………………………………………………….
(4) Pe baza evoluţiei cunoştinţelor agrobiologice, metodologia de examinare şi tipul de caracteristici urmărite în cursul testării în conformitate cu normele UPOV sau CPVO pot fi modificate corespunzător, în cursul duratei de valabilitate a brevetului, fără modificarea întinderii protecţiei acordate şi a caracteristicilor noului soi.”
18. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 24 Prelungirea termenului-limită

(1) Termenele-limită privind examinarea cererii de brevet pentru soi, precum şi pentru repetarea testelor în vegetaţie pot fi prelungite cu până la un an, cu plata tarifelor legale.
(2) La cererea solicitantului, înaintea expirării termenelorlimită potrivit prevederilor art. 17, durata termenelor poate fi prelungită cu câte 3 luni, dar nu mai mult de două ori, sub condiţia plăţii tarifului legal.”
19. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) Comisia de reexaminare poate să solicite ISTIS să repete testele în vegetaţie sau să folosească un expert de cultură care să participe la examinarea soiului.”
20. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Brevetul pentru soi şi denumirea soiului se înscriu în Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri, care este public şi poate fi consultat de terţi, cu plata tarifului de inspectare prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”
21. Titlul articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 29 Tarife pentru eliberarea brevetului pentru soi şi înregistrarea denumirii soiului”

22. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Pentru procedurile de examinare în faţa ISTIS, solicitantul va plăti tarife stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”
23. La articolul 29 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“e) examinarea tehnică, pe grupe de specii, potrivit art. 18.”
24. La articolul 29, alineatul (3) se abrogă.
25. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 30 Durata de protecţie a soiului

(1) Durata de protecţie a soiului este de 25 de ani şi se calculează de la data acordării brevetului pentru soi până la sfârşitul celui de-al 25-lea an calendaristic care urmează anului acordării.
(2) Durata de protecţie pentru soiurile de pomi, arbori şi arbuşti ornamentali, viţă-de-vie, cartofi şi hamei este de 30 de ani şi se calculează de la data acordării brevetului pentru soi până la sfârşitul celui de-al 30-lea an calendaristic care urmează anului acordării.”
26. La articolul 31, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(5) Titularul de brevet pentru soi este îndreptăţit să solicite redevenţe pentru exploatarea soiului protejat în cazul acordării de licenţe pe bază contractuală, iar licenţiatul este obligat la plata sumelor de bani convenite.”
27. La articolul 31, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
“(51) Valoarea redevenţei se va stabili prin contract între titularul de brevet şi cel care multiplică şi exploatează pentru producţie şi/sau comercializează sămânţa şi materialul săditor. Acordul titularului de brevet privind acordarea licenţei pe bază contractuală va fi depus de către operatorii economici producători de seminţe, în copie, la inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor.”
28. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Pentru stimularea producţiei agricole la speciile de plante prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, fermierii pot să utilizeze, să cultive soiuri, pentru a obţine recolte pentru folosul propriu, fără a deţine o licenţă de la titular, cu excepţia soiurilor protejate care sunt hibrizi sau soiuri sintetice.”
29. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) Pentru speciile care nu sunt incluse în anexă se aplică prevederile alin. (4).”
30. La articolul 33, alineatele (4) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(4) Fermierii sunt obligaţi să plătească titularului de brevet o remuneraţie echitabilă pentru folosirea seminţei din soiul protejat, mai scăzută decât preţul plătit pentru o licenţă de înmulţire a materialului din categoria biologică minimală acceptată, folosită pentru certificarea oficială a soiului protejat.
……………………………………………………………………………………
(10) Titularul de brevet poate cere informaţii agricultorilor şi procesatorilor de sămânţă. Informaţii pot fi furnizate şi de organismele oficiale implicate în controlul producţiei agricole, dacă aceste informaţii au fost obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fără alte obligaţii şi costuri suplimentare. Referitor la datele personale, aceste prevederi nu pot să încalce legislaţia naţională privind protecţia individuală referitoare la procesarea şi mişcarea liberă a datelor personale.”
31. La articolul 36 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“d) titularul de brevet pentru soi nu plăteşte tarifele de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi.”
32. La articolul 39, alineatele (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(5) Transmiterea drepturilor intră în vigoare la data încheierii perioadei de 30 de zile.
…………………………………………………………………………………..
(8) O transmitere care încă nu a fost înscrisă în Registru poate să fie invocată împotriva terţilor care au dobândit drepturi ulterior datei de transmitere, dacă la data la care au dobândit aceste drepturi cunoşteau că s-a făcut transmiterea.”
33. La articolul 40, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) Producerea de seminţe certificate, procesarea sau comercializarea acestora pot fi transmise numai în baza contractului de licenţă încheiat cu titularul de brevet în care se includ plata redevenţei şi durata contractului.”
34. La articolul 40, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(5) La solicitarea persoanei interesate, ISTIS poate înregistra şi alte transmiteri de drepturi asupra soiului protejat, cu plata tarifului legal.”
35. Titlul articolului 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 42 Căile de atac împotriva hotărârilor ISTIS”

36. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Contestaţia sau, după caz, cererea de revocare ori de anulare a brevetului pentru soi va fi examinată de către comisia de reexaminare, în termen de 90 de zile de la depunere, dacă dovezile permit soluţionarea cauzei în acest termen. Componenţa acestei comisii va fi alta decât a celei de examinare şi va fi alcătuită din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ai ISTIS. Conducerea ministerului va aproba componenţa comisiei de reexaminare, formată din experţi pe cultură.”
37. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 47 Competenţe

(1) Competenţele pentru punerea în aplicare a prezentei legi aparţin ISTIS.
(2) ISTIS, ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, este autoritatea oficială desemnată pentru acordarea protecţiei juridice a soiurilor pe teritoriul României, care acordă brevete pentru noile soiuri, în conformitate cu prezenta lege şi cu respectarea convenţiilor la care România este parte, şi are următoarele atribuţii:
a) înregistrează, publică şi examinează cererile de acordare a brevetelor pentru noile soiuri;
b) organizează şi ţine Registrul naţional al cererilor de brevete pentru soiuri şi Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri;
c) editează periodic Buletinul oficial, care conţine informaţii cu privire la cererile de brevete pentru soiuri, la denumirea de noi soiuri şi la propunerea de denumiri, precum şi la noile soiuri pentru care s-a acordat brevet;
d) elaborează metodologia de examinare tehnică în vederea stabilirii distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii soiurilor pentru care s-a cerut acordarea protecţiei în conformitate cu normele CPVO, UPOV şi interne, în domeniu;
e) stabileşte, pentru speciile pentru care nu există ghiduri UPOV sau CPVO, metodologia de examinare tehnică în conformitate cu normele interne şi internaţionale în vigoare;
f) efectuează examinarea tehnică în vegetaţie pentru stabilirea distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii (DUS) în centrele de testare, pentru soiurile la care s-a cerut acordarea protecţiei;
g) atestă reprezentanţii autorizaţi pentru procedurile privind protecţia noilor soiuri de plante în faţa ISTIS;
h) asigură schimbul de publicaţii cu autorităţile naţionale similare străine şi cu organisme şi organizaţii internaţionale de profil;
i) dezvoltă relaţii de cooperare cu statele-părţi contractante ale Convenţiei, cu Biroul UPOV şi cu Oficiul comunitar.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:
a) monitorizează activitatea privind protecţia dreptului de proprietate intelectuală asupra soiurilor, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezenta lege;
b) împreună cu ISTIS colaborează cu asociaţiile amelioratorilor, ale titularilor de brevete pentru soiuri, ale producătorilor de seminţe şi material de înmulţire, cu institutele şi staţiunile de cercetare de profil, în vederea protecţiei şi promovării noilor soiuri, şi stabileşte strategia de dezvoltare în domeniul creării de noi soiuri;
c) acordă licenţă obligatorie, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1);
d) acordă licenţă obligatorie neexclusivă, potrivit prevederilor art. 41 alin. (8);
e) prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, în cazul soiurilor protejate, solicită multiplicatorilor acordul titularului de brevet.”
38. La articolul 50, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“m) tariful de eliberare şi de menţinere a brevetului pentru soi;”.
39. La articolul 51, alineatul (1) litera b) şi alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“b) la ISTIS, care va funcţiona ca oficiu receptor al cererii de protecţie.
(2) Cererea de protecţie a noului soi conţinând documentele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2100/1994 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui regim de protecţie comunitară a soiurilor de plante, depusă la ISTIS, va fi transmisă la Oficiul comunitar în interval de două săptămâni de la depunere, sub condiţia plăţii tarifului de înregistrare a cererii.
(3) Data de depozit a cererii la Oficiul comunitar va fi data la care se primeşte o cerere completă şi sunt plătite tarifele legale.”
40. La articolul 52, alineatul (3) se abrogă.
41. În tot cuprinsul legii, termenul “Oficiu” se înlocuieşte cu abrevierea “ISTIS”, iar anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. II. – (1) Predarea-preluarea documentelor privind protecţia noilor soiurilor de plante între Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi ISTIS se face pe bază de protocol, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Protocolul de predare-preluare cuprinde următoarele documente:
a) Registrul naţional al cererilor de brevete pentru soiuri (RNCBS);
b) Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri (RNBS);
c) baza de date cu soiurile brevetate, soiuri revocate, soiuri respinse etc.;
d) cererile de acordare a brevetelor de soi, în curs;
e) formularul de brevet de soi;
f) Buletinul Oficial al Brevetelor pentru Soiuri;
g) toate celelalte documente privind activitatea de protecţie a noilor soiuri de plante.
(3) Cererile de brevete pentru soi înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în condiţiile Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată, pentru care nu s-a luat o hotărâre de acordare sau de respingere până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se soluţionează potrivit prevederilor prezentei legi.
(4) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ISTIS va elabora regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată, care va fi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. III. – Articolul 3 din Legea nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia Internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 6 noiembrie 2000, se modifică după cum urmează:
“Art. 3. – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este desemnat să plătească Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante contribuţia anuală a României, determinată în conformitate cu art. 29 din Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante.”

Art. IV. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
a) Secţiunea a 3-a din Cap. II, alcătuită din art. 18-21, şi anexa nr. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 984/2007 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 18 septembrie 2007.

Art. V. – Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Bucureşti, 7 noiembrie 2011.
Nr. 204.

ANEXĂ
(Anexa la Legea nr. 255/1998)

SPECIILE DE PLANTE AGRICOLE
la care se aplică dispoziţiile privitoare la privilegiul fermierului

a) Plante furajere
Cicer arietinum L. – năut
Lupinus luteus L.- lupin galben
Medicago sativa L. – lucernă
Pisum sativum L. (partim.) – mazăre de câmp
Trifolium alexandrinum L. – trifoi de Alexandria
Trifolium resupinatum L. – trifoi persan
Vicia faba L. – bob
Vicia sativa L. – măzăriche
Lolium multiflorum Lam. – raigras italian
b) Cereale
Avena sativa L. – ovăz
Hordeum vulgare L. – orz
Oryza sativa L. – orez
Phalaris canariensis L. – iarba canarilor
Secale cereale L. – secară
X Triticosecale Wittm. – triticale
Triticum aestivum L. Emend, Fiori et Paol – grâu comun
Triticum durum Desf. – grâu dur
Triticum spelta L. – grâu spelta
c) cartof
Solanum tuberosum L. – cartof
d) Plante tehnice şi oleaginoase
Brassica napus L. (partim.) – rapiţă pentru ulei
Brassica rapa L. – colza
Linum usitatissimum L. – in pentru ulei (cu excepţia inului pentru fibră)

Răspunde și tu