Cyberlaw

 

Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice

Legea nr. 154 din 28/09/2012

Legea privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileşte condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi unele măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.
(2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică reţelelor de comunicaţii electronice şi elementelor de infrastructură deţinute sau administrate de instituţiile ori autorităţile publice din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Art. 2. – (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) acces pe proprietăţi – accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică ori privată, după caz, în scopul instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora;
b) infrastructură – construcţiile amplasate pe, deasupra, în sau sub terenuri, clădiri ori alte structuri aflate pe proprietate publică sau privată, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv canalele, conductele, stâlpii sau pilonii;
c) drept exclusiv – dreptul acordat unei singure entităţi prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, care îi rezervă dreptul de a furniza servicii de comunicaţii electronice ori să desfăşoare o activitate din domeniul comunicaţiilor electronice, într-o zonă geografică determinată;
d) drept special – dreptul acordat unui număr limitat de entităţi prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, într-o zonă geografică determinată, care:
1. desemnează ori limitează la două sau mai multe numărul entităţilor autorizate să furnizeze un serviciu de comunicaţii electronice ori să desfăşoare o activitate din domeniul comunicaţiilor electronice, altfel decât pe baza unor criterii nediscriminatorii, obiective şi proporţionale; sau
2. conferă unei entităţi, altfel decât în conformitate cu aceste criterii, avantaje legale ori de reglementare care afectează substanţial capacitatea oricărei alte entităţi de a furniza acelaşi serviciu sau de a desfăşura aceeaşi activitate în aceeaşi zonă geografică, în condiţii substanţial echivalente.
(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.

CAPITOLUL II
Dreptul de acces pe proprietăţi

Art. 3. – (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietăţi în condiţiile prezentei legi.
(2) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele de comunicaţii electronice, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei legi.
(3) Dreptul de acces pe proprietăţi prevăzut la alin. (1) şi (2) asupra unor imobile proprietate publică sau privată este un drept de servitute, care se exercită în condiţiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
(4) Dreptul de acces pe o proprietate privată şi condiţiile realizării accesului, de către persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele de comunicaţii electronice, se negociază de către părţi, în condiţiile legii.
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), accesul pe proprietăţi pentru realizarea reţelelor de comunicaţii electronice pentru uz propriu ale autorităţilor şi instituţiilor statului, inclusiv cele din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, până la adoptarea unor reglementări speciale, se realizează în baza prezentei legi.

Art. 4. – Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje şi viaducte, stâlpi şi piloni, păduri şi terenuri agricole, în condiţiile prezentei legi, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) exerciţiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză;
b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză.

Art. 5. – (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) dreptul de folosinţă asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări ori, dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, a efectuat deja lucrări de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză, dreptul de folosinţă asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări;
b) efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză;
c) să existe acordul titularului dreptului de proprietate privată asupra imobilului afectat de a încheia un contract, prin care să se stabilească condiţiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privată sau, în cazul refuzului, să existe o hotărâre judecătorească irevocabilă, care să ţină loc de contract între părţi.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul dreptului de acces în spaţiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuinţe, inclusiv în ceea ce priveşte fixarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a unor elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora pe zidurile ori terasele acestor clădiri.

Art. 6. – (1) Regiile autonome şi instituţiile publice, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a publica, pe pagina proprie de internet, atunci când există, şi prin afişarea în locuri vizibile, la sediul titularului, în termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publică, condiţiile în care se realizează dreptul de acces la acest imobil şi documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii acestor condiţii, cu respectarea prevederilor art. 4.
(2) Publicaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel puţin:
a) entitatea care exercită dreptul de administrare, precum şi modalităţile în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietăţi;
b) caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces şi zonele în care se poate realiza dreptul de acces;
c) tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces şi condiţiile în care acestea se aplică, precum şi criteriile pe baza cărora acestea au fost stabilite, în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi de elementele de infrastructură care fac obiectul lucrărilor;
d) orice limitări tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului;
e) procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces, inclusiv orice condiţii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta.
(3) Tarifele maxime vor fi stabilite cu respectarea următoarelor principii:
a) să fie justificate şi proporţionale cu afectarea imobilului respectiv;
b) să acopere doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum şi prin existenţa şi funcţionarea elementelor de infrastructură ale reţelelor de comunicaţii electronice care fac obiectul acestor lucrări;
c) să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin instalarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
(4) În cazul imobilelor proprietate publică date în concesiune, închiriate sau date în folosinţă cu titlu gratuit, condiţiile, inclusiv tarifele, în care se exercită dreptul de acces vor fi stabilite şi publicate, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), de către titularii dreptului de administrare, iar de către titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, numai atunci când se prevede această posibilitate în mod expres, prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere ori de folosinţă cu titlu gratuit.
(5) Autorităţile publice centrale sau locale, precum şi orice alte entităţi nu pot stabili impozite, taxe, tarife sau alte sume suplimentare faţă de sumele ce rezultă din contractele încheiate în condiţiile prezentei legi de către părţi, pentru ocuparea şi folosinţa imobilelor proprietate publică de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice ori în considerarea desfăşurării de către aceştia a altor activităţi legate de exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, reglementat prin prezenta lege.
(6) Condiţiile stabilite în vederea exercitării dreptului de acces potrivit prezentului articol vor respecta principiile transparenţei şi obiectivităţii şi vor fi nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.
(7) În cazul în care titularul dreptului de administrare ori, după caz, titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit intenţionează să modifice ori să completeze condiţiile stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), acesta are obligaţia de a publica proiectul modificării sau completării cu cel puţin 30 de zile înaintea datei adoptării, prin mijloacele prevăzute la alin. (1).
(8) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructură aflate pe proprietate publică, inclusiv pe drumuri, datorează tarife doar persoanei care deţine ori controlează elementele de infrastructură, în condiţiile stabilite cu aceasta.

Art. 7. – (1) O copie a publicaţiei cuprinzând condiţiile de acces stabilite în conformitate cu prevederile art. 6, precum şi a oricăror modificări sau completări ale acestor condiţii va fi transmisă Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, de entităţile care au obligaţia să stabilească şi să publice aceste condiţii.
(2) Pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM va crea, va actualiza şi va pune la dispoziţia publicului, pe propria pagină de internet, o bază de date care va include condiţiile de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi entitatea responsabilă cu acordarea dreptului de acces.

Art. 8. – (1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, solicitantul va trimite o cerere la titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilului respectiv, însoţită de toate documentele solicitate, arătând îndeplinirea condiţiilor de acces. Entitatea sesizată va reţine cererea spre soluţionare, când se prevede această posibilitate prin actele prin care li s-a acordat dreptul de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit ori, după caz, o va transmite, însoţită de o propunere motivată, titularului dreptului de administrare, stabilit prin lege sau prin act juridic.
(2) Cererea de acces va conţine informaţii cu privire la:
a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăţi;
b) zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces;
c) lucrările ce urmează a fi efectuate;
d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;
e) durata estimativă a realizării lucrărilor.
(3) Titularul dreptului de administrare, stabilit prin lege sau prin act juridic, după caz, ori titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, atunci când este competent să soluţioneze cererea, va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces prevăzute la art. 6 şi va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces.
(4) Prima cerere transmisă titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, în vederea exercitării accesului pe proprietăţi, se analizează în termen de 30 de zile de la data publicării condiţiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1)-(3), fără a depăşi 60 de zile de la data transmiterii cererii iniţiale. Cererea va conţine cel puţin elementele prevăzute la alin. (2).
(5) Cererile transmise titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, se analizează pe baza principiilor transparenţei, obiectivităţii, proporţionalităţii şi nediscriminării. În cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) prelungindu-se în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.
(6) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective şi temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului.
(7) Cererea la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) se consideră aprobată tacit.
(8) În cazul prevăzut la alin. (7), solicitantul va transmite o notificare, cu confirmare de primire, privind data de la care urmează să înceapă efectuarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică, dată care nu poate fi mai devreme de 10 zile de la data transmiterii notificării. De la această dată se datorează şi tarifele pentru instalarea infrastructurii.
(9) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care nu au fost publicate condiţiile în care se exercită dreptul de acces, conform dispoziţiilor art. 6.
(10) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la instanţa competentă, în condiţiile art. 14.

Art. 9. – (1) În zonele în care există anumite restricţii, stabilite conform prevederilor unor acte normative, cu privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică, astfel încât alte elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau alte elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură deja instalate, indiferent dacă sunt asociate sau nu unei reţele de comunicaţii electronice, vor fi utilizate în mod partajat, în conformitate cu prevederile art. 20-23.
(2) În măsura în care condiţiile stabilite conform prevederilor art. 6 nu sunt îndeplinite, iar în zona respectivă sunt instalate alte elemente de infrastructură, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, îl va informa pe solicitant, în vederea utilizării partajate a elementelor de infrastructură. Solicitantul se poate adresa persoanei care deţine sau controlează aceste elemente şi, dacă este cazul, ANCOM, în conformitate cu prevederile art. 20 şi 21.
(3) Titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilelor proprietate publică poate solicita furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice includerea în contracte a unor clauze care limitează exercitarea dreptului de acces în anumite zone, astfel încât să nu fie afectată realizarea altor proiecte de utilitate publică.
(4) Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3) nu vor afecta funcţionalitatea elementelor de infrastructură şi a reţelelor de comunicaţii electronice şi vor fi obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi justificate.

Art. 10. – (1) Este interzisă acordarea sau menţinerea unor drepturi speciale ori exclusive în ceea ce priveşte instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii electronice, inclusiv cu privire la instalarea unor elemente de infrastructură asociată reţelelor de comunicaţii electronice.
(2) În cazul proiectelor de instalare de infrastructură realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale sau finanţate, total ori parţial, din fonduri publice, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de acces deschis la această infrastructură pentru o perioadă de cel puţin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii.
(3) Condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul la infrastructură al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice în cazul prevăzut la alin. (2) se stabilesc cu avizul conform al ANCOM.
(4) Instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce priveşte instalarea ori furnizarea de reţele de comunicaţii electronice sau implementarea unor proiecte de instalare de infrastructură, în condiţiile alin. (2), în lipsa avizului conform al ANCOM prevăzut la alin. (3), poate fi atacată de orice persoană interesată la instanţa de contencios administrativ competentă.

Art. 11. – Dacă instituţiile publice prevăzute la art. 6 alin. (1) exercită dreptul de proprietate exclusivă sau controlul asupra unor furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, acestea au obligaţia de a realiza o separare structurală a activităţilor asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activităţile asociate cu acordarea dreptului de acces pe proprietăţi, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 12. – (1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, în condiţiile art. 5, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, după caz, o solicitare privind încheierea unui contract. Solicitarea se va trimite recomandată, cu confirmare de primire.
(2) Solicitarea va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:
a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăţi;
b) elementele de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate;
c) durata estimativă a realizării lucrărilor;
d) condiţiile în care se vor realiza intervenţiile solicitantului pe proprietatea privată, pentru întreţinerea şi reparaţia elementelor de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate.
(3) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1), titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu se poate opune exercitării dreptului de acces decât din motive temeinic justificate, chiar dacă există convenţie contrară.
(4) În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale date în concesiune ori închiriate, dispoziţiile prezentului articol se aplică titularilor dreptului de concesiune sau de închiriere numai atunci când responsabilitatea acordării dreptului de acces revine acestora, conform actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de închiriere, după caz.

Art. 13. – (1) Titularii dreptului instituit în condiţiile art. 4 sau 5, cu excepţia cazului prevăzut la art. 8 alin. (8), îşi pot exercita dreptul de acces numai după încheierea unui contract, în formă autentică, cu titularul dreptului de proprietate ori de administrare asupra imobilului respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare, după caz, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept, iar în cazul prevăzut la art. 5 alin. (2), cu asociaţia de proprietari.
(2) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, contractul prevăzut la alin. (1) se poate încheia cu titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, numai atunci când această posibilitate este prevăzută în mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, închiriere ori folosinţă cu titlu gratuit.
(3) Condiţiile stabilite prin contractul încheiat potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.
(4) Dacă în urma negocierii într-un contract se oferă condiţii mai favorabile unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice, inclusiv în ceea ce priveşte tariful, decât cele prevăzute în condiţiile publicate în conformitate cu dispoziţiile art. 6 sau prevăzute în contractele încheiate cu alţi furnizori de reţele de comunicaţii electronice, atunci aceste condiţii vor fi oferite tuturor celorlalţi furnizori, pe baze nediscriminatorii.
(5) În termen de 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, are obligaţia de a publica acest contract pe pagina sa de internet.
(6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică au obligaţia de a transmite o copie de pe aceste contracte ANCOM, care are obligaţia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate.
(7) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie să prevadă cel puţin:
a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate şi condiţiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură, inclusiv lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă;
b) condiţiile în care proprietarul sau deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la reţelele de comunicaţii electronice ori la elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor;
c) modalităţile şi termenele de informare între părţi cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces;
d) preţul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentând contravaloarea folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor.
(8) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol, înscris în cartea funciară a imobilului pe care se exercită dreptul de acces, este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului.
(9) Clauzele incluse în contracte ce interzic utilizarea partajată a infrastructurii sau prevăd drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii electronice pe un imobil proprietate publică ori proprietate privată sunt nule de drept.
(10) Contractul standard de acces pe proprietatea privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora se publică de către ANCOM în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 14. – (1) În situaţia în care contractul prevăzut la art. 13 nu se poate încheia în termen de două luni de la data primirii solicitării de încheiere a contractului de acces pe proprietatea privată sau a cererii de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivit prevederilor art. 8, oricare dintre părţi se poate adresa instanţei competente.
(2) În cazul în care cererea este găsită întemeiată, instanţa poate pronunţa o hotărâre care ţine loc de contract între părţi.
(3) Judecarea litigiilor se face de urgenţă şi cu precădere.
(4) Hotărârea judecătorească pronunţată de instanţă ca urmare a unei cereri înaintate în condiţiile prevederilor alin. (1) poate fi atacată cu recurs.
(5) În cazul în care dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate publică, în termen de 15 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă gratuită, după caz, asupra imobilului are obligaţia de a o face publică pe pagina sa de internet.
(6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică au obligaţia de a transmite o copie de pe această hotărâre ANCOM, cu obligaţia acesteia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate.
(7) Hotărârii judecătoreşti care ţine loc de contract între părţi, în conformitate cu prevederile alin. (2), îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 13 alin. (8).

Art. 15. – (1) Persoanele împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice să efectueze lucrări de acces pe proprietăţi sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauză, cu acordul titularului dreptului de folosinţă sau, în lipsa acordului acestuia, cu acordul titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz.
(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate realiza numai după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans titularului dreptului de folosinţă sau, în lipsa acestuia, titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz, asupra imobilului respectiv, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă.
(3) Titularul dreptului de folosinţă şi titularul dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune sau de închiriere, după caz, nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în care acesta se realizează în condiţiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 13 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 14.
(4) În lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecătorească. În caz de urgenţă, instanţa poate dispune accesul pe cale de ordonanţă preşedinţială.
(5) În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere ori de reparaţii impuse de asigurarea continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, persoanele împuternicite potrivit prevederilor alin. (1) au drept de acces pe baza unei notificări comunicate titularului dreptului de folosinţă sau, în lipsa acestuia, titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz, asupra imobilului respectiv. Modalităţile de transmitere a notificării sunt stabilite prin contractul prevăzut la art. 13 sau prin hotărârea judecătorească prevăzută la art. 14.

Art. 16. – (1) Dreptul instituit în condiţiile art. 13 sau 14 nu afectează existenţa dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii utilizate partajat sau asupra reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
(2) Exercitarea dreptului instituit în condiţiile art. 13 sau 14 nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului respectiv şi va afecta cât mai puţin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de folosinţă.
(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi sau, prin acordul părţilor, poate compensa titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune sau de folosinţă, după caz, cheltuielile determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate.

Art. 17. – În cazul în care anumite lucrări efectuate în exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi sunt afectate de lucrări de interes naţional sau de interes local de utilitate publică se va aplica procedura de expropriere, în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.

Art. 18. – (1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 13 sau 14 poate solicita titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune, de folosinţă cu titlu gratuit ori de închiriere, după caz, în situaţia în care nu există o soluţie alternativă, tăierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului, a arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi. Aceste operaţiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului şi cu acordarea unei despăgubiri, în condiţiile art. 13 alin. (7) lit. d).
(2) Dacă, în termen de 45 de zile de la primirea solicitării, titularul dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune, de folosinţă cu titlu gratuit sau de închiriere, după caz, nu efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1), furnizorul de reţele de comunicaţii electronice poate realiza aceste operaţiuni, după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul înconjurător.

Art. 19. – (1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 13 sau 14 are obligaţia să reaşeze elementele reţelelor de comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuială proprie, când această reaşezare este necesară pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către proprietar, de către titularul dreptului de administrare, de concesiune, de folosinţă cu titlu gratuit ori de închiriere, după caz, în condiţiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 13 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 14.
(2) Când reaşezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât proprietarul ori, după caz, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de folosinţă cu titlu gratuit sau de închiriere, cheltuielile vor fi suportate de acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 13 ori prin hotărârea judecătorească prevăzută la art. 14 nu s-a stabilit altfel.

CAPITOLUL III
Utilizarea partajată a infrastructurii

Art. 20. – (1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au dreptul de a negocia cu persoanele care deţin sau controlează elemente de infrastructură acorduri de utilizare partajată a infrastructurii.
(2) În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de două luni de la data primirii unei solicitări ferme de negociere sau în cazul refuzului de negociere, oricare dintre părţi se poate adresa ANCOM.

Art. 21. – (1) În cazul prevăzut la art. 20 alin. (2), ANCOM, cu respectarea principiului proporţionalităţii, poate impune unei persoane care deţine sau controlează elemente de infrastructură obligaţia de a permite unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice utilizarea acestor elemente, inclusiv clădiri ori intrări în clădiri, cablaje din clădiri, piloni, antene, turnuri şi alte construcţii de susţinere, canale, conducte, camere de vizitare şi cabinete, precum şi elemente de reţea pasive, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic şi fezabil economic.
(2) Obligaţia de utilizare partajată a infrastructurii prevăzută la alin. (1) poate fi impusă atunci când este necesar în vederea protecţiei mediului, a igienei şi a sănătăţii publice sau a ordinii publice ori atunci când este necesar pentru îndeplinirea unor cerinţe specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului.
(3) În cazul în care impune unei persoane care deţine sau controlează elemente ale infrastructurii obligaţia prevăzută la alin. (1), ANCOM stabileşte şi condiţiile în care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor.

Art. 22. – (1) În cazuri bine justificate, având în vedere aria de acoperire a elementelor de infrastructură şi disponibilitatea unor elemente similare în anumite zone, ANCOM poate impune unei persoane care deţine sau controlează elemente de infrastructură obligaţia de a negocia utilizarea partajată a infrastructurii, precum şi de a aduce la cunoştinţa oricărui solicitant condiţiile în care se poate realiza aceasta.
(2) Acolo unde duplicarea elementelor de infrastructură este ineficientă din punct de vedere economic sau imposibilă fizic, ANCOM poate impune unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice ori proprietarului infrastructurii obligaţia de a permite altor furnizori de reţele de comunicaţii electronice să utilizeze în mod partajat cablajele instalate în clădiri sau până la primul punct de concentrare ori de distribuţie a reţelei din afara clădirii.
(3) În cazul în care impune obligaţia prevăzută la alin. (2), ANCOM stabileşte şi condiţiile în care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor, ţinându-se seama de riscul implicat de realizarea investiţiei iniţiale.

Art. 23. – Impunerea obligaţiei şi a condiţiilor în care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, în condiţiile art. 21 şi 22, se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANCOM, cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzută la art. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii privind autorizarea construirii reţelelor de comunicaţii electronice

Art. 24. – (1) La realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, a lucrărilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice se va avea în vedere necesitatea instalării de reţele de comunicaţii electronice.
(2) În cazul realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1) asupra unor imobile proprietate publică sau privată, autorităţile administraţiei publice care eliberează autorizaţii de construire ori care coordonează realizarea respectivelor lucrări vor publica anunţuri privind înregistrarea unei cereri de eliberare a autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin. (1) sau privind realizarea altor categorii de lucrări, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii ori de la data la care autorităţile administraţiei publice locale cunosc realizarea respectivelor lucrări, astfel încât să existe posibilitatea realizării coordonate a unor lucrări de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, în condiţiile prezentei legi.
(3) Anunţul va fi publicat pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice, va fi afişat, în locuri vizibile, la sediul autorităţii şi va cuprinde informaţii cu privire la zona în care urmează a fi realizate lucrările prevăzute la alin. (1), precum şi data estimativă a începerii lucrărilor.
(4) Dacă furnizorii de reţele publice de comunicaţii nu optează pentru realizarea coordonată a lucrărilor de acces pe proprietăţi în acelaşi timp cu lucrările de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autorităţile administraţiei publice pot stabili condiţii restrictive pentru acordarea autorizaţiilor de construire în zona respectivă, pentru o perioadă de cel mult 2 ani, în cazul lucrărilor prevăzute la alin. (1) anunţate în condiţiile prezentului articol cu cel puţin 6 luni în avans.

Art. 25. – (1) În cuprinsul proiectelor pentru autorizarea şi realizarea lucrărilor de construcţii se vor prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de reţele de comunicaţii electronice.
(2) Autorizarea lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice, inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrări, respectiv proiectarea şi realizarea traseelor sistematizate ale reţelelor de comunicaţii electronice se vor face pe baza normelor tehnice specifice.
(3) La elaborarea normelor tehnice prevăzute la alin. (2) se vor avea în vedere propunerile asociaţiilor profesionale legal constituite ale furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, precum şi ale altor asociaţii legal constituite şi ale autorităţilor publice interesate.
(4) Normele tehnice prevăzute la alin. (2) vor cuprinde şi vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări de construcţii, zonele de protecţie pentru anumite elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau elemente ale infrastructurii necesare susţinerii acestora, procedura de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu aceste norme, aviz necesar în vederea emiterii autorizaţiei de construire, precum şi categoriile de avize şi acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice.
(5) Adoptarea normelor tehnice prevăzute la alin. (2) se va realiza numai după publicarea proiectului acestora în vederea consultării publice, cel puţin pe paginile de internet ale autorităţilor publice, pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile.
(6) Orice persoană interesată poate transmite propuneri şi observaţii cu privire la proiectul normelor tehnice supus consultării, în termenul prevăzut la alin. (5). Pentru definitivarea acestui proiect vor fi avute în vedere observaţiile şi propunerile primite.

Art. 26. – (1) Lucrările de acces pe proprietăţi se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:
a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executării, executarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor;
b) proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi a instalaţiilor în zona drumurilor şi în zona infrastructurii feroviare, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi în zonele de protecţie aeroportuară şi de protecţie a navigaţiei;
c) condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare şi a stâlpilor pentru instalaţii în zona drumurilor şi în zona infrastructurii feroviare;
d) calitatea în construcţii;
e) protecţia igienei şi a sănătăţii publice;
f) protecţia mediului;
g) protecţia muncii;
h) protejarea monumentelor istorice.
(2) În măsura în care în anumite zone s-a instituit un regim de protecţie prin planurile de amenajare a teritoriului şi prin documentaţiile de urbanism în ceea ce priveşte realizarea unor lucrări de acces pe proprietăţi, precum şi în cazul zonelor supuse unui regim special, conform prevederilor legale, exercitarea dreptului de acces nu se poate realiza decât după obţinerea acordului organismelor competente.
(3) Obţinerea avizelor sau a autorizaţiilor necesare incumbă persoanei care solicită exercitarea dreptului de acces sau utilizarea partajată a infrastructurii, după caz.

Art. 27. – (1) În zona drumurilor nu pot fi realizate lucrări de acces pe proprietăţi care:
a) restrâng ampriza drumurilor, după efectuarea lucrărilor;
b) stânjenesc circulaţia autovehiculelor;
c) periclitează siguranţa circulaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii.
(2) Reţelele de comunicaţii electronice subterane vor fi instalate în rigole, prin canale de cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri.

Art. 28. – Persoanele care efectuează lucrări de instalare, mutare sau extindere a reţelelor de comunicaţii electronice au obligaţia de a marca traseele reţelelor, în condiţiile stabilite prin normele tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2).

Art. 29. – (1) Instalarea elementelor de reţea pe zidurile interioare şi exterioare ale clădirilor se va realiza prin utilizarea unor trasee sistematizate, conform normelor tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2).
(2) Costurile ocazionate de sistematizarea elementelor de reţea vor fi suportate în comun de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează aceste elemente, conform normelor tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2).
(3) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a normelor tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2), furnizorii de reţele de comunicaţii electronice vor efectua lucrările necesare în vederea respectării prevederilor alin. (1).

Art. 30. – (1) Construcţiile noi cu destinaţie de locuinţă ori cu funcţie de învăţământ, financiar-bancară, cu destinaţie de birouri sau hoteluri, pentru care se eliberează autorizaţie de construire după data de 1 ianuarie 2013, vor fi prevăzute cu infrastructura de acces care să permită furnizarea de servicii de comunicaţii electronice în bandă largă.
(2) Condiţiile de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilesc prin normele tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2).

Art. 31. – (1) În zonele de protecţie a elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, stabilite prin normele tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2), nu se pot efectua lucrări care ar putea afecta aceste elemente fără permisiunea prealabilă scrisă a furnizorului de reţele de comunicaţii electronice.
(2) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice poate solicita ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei să se realizeze în prezenţa reprezentanţilor săi.
(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice va pune la dispoziţia persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecţie toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice.

CAPITOLUL V
Regim sancţionator

Art. 32. – Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 33. – (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1);
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (5) şi (6) sau ale art. 14 alin. (5) şi (6);
c) nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (3);
d) nerespectarea normelor tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2);
e) nerespectarea dispoziţiilor art. 27;
f) nerespectarea dispoziţiilor art. 28;
g) nerespectarea dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi (3);
h) nerespectarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1);
i) nerespectarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1).
(2) Nerespectarea obligaţiilor sau a condiţiilor impuse de ANCOM în temeiul prevederilor art. 21 şi 22 constituie contravenţie, care se sancţionează astfel:
a) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;
b) prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri pentru societăţile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000 lei.
(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) se constată de către personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop al ANCOM şi se sancţionează, prin decizie, de către preşedintele ANCOM.
(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-i) se constată şi se sancţionează de personalul de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii.
(5) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice.

Art. 34. – Prevederile privind contravenţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 35. – (1) ANCOM are dreptul să solicite furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice şi persoanelor care controlează sau deţin elemente de infrastructură toate informaţiile necesare în vederea aplicării art. 21 şi 22, precum şi a emiterii avizului conform prevăzut la art. 10 alin. (3).
(2) În vederea asigurării aplicării dispoziţiilor art. 21 şi 22, precum şi pentru a se realiza un inventar al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociată acestora, toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a transmite ANCOM, precum şi de a actualiza anual, până la data de 1 iulie a fiecărui an, informaţii complete privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice pe care le operează şi a elementelor de infrastructură asociate acestora.
(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) sunt puse la dispoziţia ANCOM în termen de 12 luni de la data adoptării unei decizii a preşedintelui ANCOM prin care se stabileşte modalitatea de aplicare a acestor dispoziţii şi formatul informaţiilor ce trebuie transmise.
(4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi solicitate în scris şi motivat, stabilindu-se totodată şi termenul până la care acestea vor fi transmise, iar cantitatea şi natura acestora trebuie să fie proporţionale cu scopul pentru care au fost solicitate.
(5) ANCOM poate obliga persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) la plata unor amenzi administrative în cuantum de până la 30.000 lei pe fiecare zi de întârziere, stabilind şi data de la care acestea se calculează, pentru a le determina să furnizeze în mod corect şi complet informaţiile solicitate conform alin. (1) şi (2) sau să respecte termenul prevăzut la alin. (3).
(6) Amenzile administrative se aplică, prin decizie a preşedintelui ANCOM, care, neatacată în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Art. 36. – În vederea verificării respectării prevederilor prezentei legi, personalul de control împuternicit în acest scop al ANCOM ori al Inspectoratului de Stat în Construcţii, după caz, are dreptul să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale ori alte acte relevante; de asemenea, poate să facă inspecţii, inclusiv inopinate, la orice instalaţii, incinte, terenuri sau infrastructuri, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi să primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale

Art. 37. – (1) Titularii dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, asupra unor imobile proprietate publică unde au fost realizate lucrări de acces pe proprietăţi ori unde s-a solicitat accesul în vederea realizării unor astfel de lucrări, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au obligaţia de a publica condiţiile, inclusiv tarifele, în care se realizează exercitarea dreptului de acces, în conformitate cu dispoziţiile art. 6, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) În cazul nerespectării obligaţiei de publicare a condiţiilor în care se realizează exercitarea dreptului de acces, potrivit prevederilor alin. (1) sau art. 6 alin. (1) şi (4), precum şi în cazul stabilirii unor condiţii de acces, tarife ori obligaţii cu nerespectarea prevederilor art. 6 sau art. 9 alin. (4), ANCOM ori orice persoană interesată se poate adresa direct instanţei competente, în vederea obligării titularilor dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, de a stabili şi de a publica condiţii de acces, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(3) În cazul proiectelor de instalare de infrastructură realizate ori în curs de realizare prevăzute la art. 10 alin. (2), autorităţile administraţiei publice centrale sau locale care participă ori sprijină realizarea acestor proiecte sau le finanţează au obligaţia de a transmite ANCOM condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, în vederea aplicării art. 10 alin. (3), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. ANCOM poate solicita modificarea sau completarea condiţiilor propuse.

Art. 38. – (1) La solicitarea furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice ori a entităţilor prevăzute la art. 13 alin. (1) sau (2), clauzele cuprinse în contractele de exercitare a dreptului de acces pe imobile proprietate publică încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi modificate, în termen de 6 luni de la publicarea condiţiilor şi tarifelor de acces, potrivit dispoziţiilor art. 37 alin. (1), în vederea asigurării respectării dispoziţiilor prezentei legi.
(2) În cazul în care până la data publicării condiţiilor şi tarifelor de acces, potrivit dispoziţiilor art. 37 alin. (1), nu au fost încheiate contracte de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică, titularii dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere ori de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, au obligaţia de a încheia aceste contracte în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, în termen de 6 luni de la această dată.
(3) La solicitarea furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice sau din oficiu, clauzele cuprinse în contractele deja încheiate prin care se stabileşte accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice la proiectele prevăzute la art. 10 alin. (2) vor fi modificate, în vederea asigurării respectării condiţiilor tehnice şi economice stabilite în conformitate cu dispoziţiile art. 37 alin. (3).

Art. 39. – (1) Normele tehnice specifice prevăzute la art. 25 alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comună a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) La elaborarea normelor tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2) se vor avea în vedere propunerile asociaţiilor profesionale legal constituite ale furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, precum şi ale altor asociaţii legal constituite şi ale autorităţilor publice interesate.
(3) Normele tehnice prevăzute la art. 25 alin. (2) vor cuprinde şi vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări de construcţii, zonele de protecţie pentru anumite elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau elemente ale infrastructurii necesare susţinerii acestora, procedura de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu aceste norme, aviz necesar în vederea emiterii autorizaţiei de construire, precum şi categoriile de avize şi acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice.
(4) Adoptarea normelor tehnice se va realiza numai după publicarea proiectului acestora în vederea consultării publice, cel puţin pe paginile de internet ale autorităţilor publice prevăzute la alin. (1), pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile.
(5) Orice persoană interesată poate transmite propuneri şi observaţii cu privire la proiectul normelor tehnice supus consultării, în termenul prevăzut la alin. (4). Pentru definitivarea acestui proiect vor fi avute în vedere observaţiile şi propunerile primite.

Art. 40. – La expirarea termenelor prevăzute la art. 38 alin. (1) şi (2) se abrogă orice alte dispoziţii legale sau acte administrative prin care se instituie obligaţia titularilor dreptului de acces pe proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale de a plăti taxe, tarife ori impozite şi orice alte sume sau contribuţii pentru drepturi similare dreptului de acces, altfel decât pe baza unui contract de acces pe proprietăţi.

Art. 41. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 22-31, art. 55 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 42. – Articolul 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La alineatul (1) litera c), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi de distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, precum şi lucrări şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti;”.
2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
“(21) Pentru lucrările de instalare şi dezvoltare a reţelelor de comunicaţii electronice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va emite un aviz coordonator, în baza căruia preşedinţii consiliilor judeţene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti vor emite autorizaţii de construire pentru toate lucrările din aria lor de competenţă.”
3. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Autorizaţiile de construire prevăzute la alin. (2) şi (21) produc efecte de la data intrării în vigoare a ultimei autorizaţii de construire emise în condiţiile prezentei legi.”

Art. 43. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Bucureşti, 28 septembrie 2012.
Nr. 154.

Răspunde și tu