Cyberlaw

 

Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale, obiective, funcţii şi atribuţii

Art. 1. – (1) Ministerul pentru Societatea Informaţională se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, prin reorganizarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
(2) Ministerul pentru Societatea Informaţională are sediul principal în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, şi sediul secundar în Str. Italiană nr. 22, sectorul 2. Ministerul pentru Societatea Informaţională poate desfăşura orice activitate din domeniul său de competenţă şi în sediul secundar.

Art. 2. – Obiectivele Ministerului pentru Societatea Informaţională sunt următoarele:
a) de a asigura dezvoltarea strategiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, inclusiv în ceea ce priveşte securitatea în spaţiul cibernetic;
b) de a defini obiectivele strategice în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
c) de a defini, implementa, monitoriza, evalua şi coordona politicile în domeniul său de competenţă;
d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, în cadrul procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene;
e) de a asigura coordonarea celorlalte autorităţi publice în vederea realizării coerenţei politicilor şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
f) de a asigura comunicarea cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu sectorul privat şi cu societatea civilă, pentru a da consistenţă politicilor şi strategiilor;
g) de a asigura administrarea, gestionarea eficientă şi atribuirea spre utilizare a bunurilor proprietate publică din domeniul său de activitate, în condiţiile legii;
h) de a elabora, finanţa, implementa, monitoriza, evalua, promova şi administra programe şi proiecte guvernamentale în scopul atingerii obiectivelor definite în documentele strategice;
i) de a stimula dezvoltarea regională şi locală, precum şi pe cea a sectorului privat şi de a promova parteneriatul publicprivat, în domeniul său de activitate;
j) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.

Art. 3. – Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte următoarele funcţii:
a) funcţia de strategie – prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
b) funcţia de reglementare – prin care reglementează unitar implementarea politicilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
c) funcţia de administrare şi gestiune – prin care se asigură administrarea, gestionarea şi atribuirea spre utilizare a patrimoniului său în mod eficient şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale la care Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, precum şi administrarea, gestionarea eficientă şi atribuirea spre utilizare a poziţiilor orbitale atribuite României şi a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în condiţiile legii;
d) funcţia de promovare, coordonare, monitorizare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
e) funcţia de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar realizării politicilor în domeniu;
f) funcţia de autoritate de stat – prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor în domeniul său de activitate;
g) funcţia de reprezentare – prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate;
h) funcţia de comunicare – prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, cât şi cu sectorul privat şi societatea civilă;
i) funcţia de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale – prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice/funcţia de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană şi de alte state prin acorduri bilaterale în domeniile sale de activitate.

Art. 4. – (1) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
1. definirea politicilor şi strategiilor sectoriale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
2. elaborarea obiectivelor strategice şi tactice în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, precum şi a planurilor de acţiuni pentru implementarea acestor obiective;
3. coordonarea activităţilor guvernamentale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
4. exercitarea calităţii de unică autoritate publică în organizarea şi coordonarea la nivel naţional a implementării programelor şi proiectelor de guvernare electronică şi administraţie electronică;
5. monitorizarea realizării obiectivelor şi planurilor de acţiuni aferente strategiilor sectoriale în domeniu şi prezentarea către Guvern a unor rapoarte periodice privind stadiul de realizare a acestora;
6. implementarea politicilor europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, prin elaborarea cadrului normativ aferent fiecărui sector, cu excepţia competenţelor exercitate potrivit legii de alte autorităţi;
7. asigurarea cadrului legislativ şi instituţional necesar pentru liberalizarea completă a pieţelor de comunicaţii electronice şi servicii poştale şi armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
8. promovarea politicilor privind stimularea concurenţei în toate segmentele pieţelor de comunicaţii electronice, servicii poştale, tehnologia informaţiei şi societăţii informaţionale;
9. elaborarea politicilor şi strategiei privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;
10. promovarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca aceştia să obţină un maxim de beneficii în condiţiile unei pieţe concurenţiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor;
11. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu dizabilităţi şi ale celor cu nevoi sociale speciale în ceea ce priveşte accesul la serviciile societăţii informaţionale;
12. promovarea drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţă privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
13. elaborarea politicilor privind asigurarea integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice;
14. încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură, promovarea şi stimularea cercetării, dezvoltării, inovaţiei şi transferului de tehnologii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
15. elaborarea politicii şi strategiei de restructurare, privatizare şi de atragere a investiţiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
16. iniţierea şi coordonarea procesului de privatizare a societăţilor pentru care Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar;
17. iniţierea, conducerea, asigurarea finanţării, monitorizarea şi/sau implementarea de programe şi proiecte proprii sau europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, atribuirea conducerii programelor şi proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
18. iniţierea, conducerea, asigurarea finanţării, monitorizarea, implementarea şi operarea proiectelor şi a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;
19. coordonarea politicilor privind dezvoltarea coerentă a infrastructurii informaţionale naţionale a administraţiei publice;
20. coordonarea politicilor privind asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice din administraţia publică şi gestionarea eficientă a resurselor necesare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană;
21. elaborarea şi promovarea de politici privind înfiinţarea şi dezvoltarea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic şi altele asemenea, în domeniul său de competenţă;
22. prognozarea, planificarea şi programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă;
23. coordonarea derulării programelor de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
24. coordonarea aplicării acordurilor internaţionale la care România este parte în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
25. încheierea de tratate, acorduri sau convenţii internaţionale la nivel departamental;
26. asigurarea gestionării şi utilizării eficiente a poziţiilor orbitale atribuite României;
27. administrarea, gestionarea şi atribuirea spre utilizare a patrimoniului său şi a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
28. elaborarea politicii în domeniul timbrelor şi efectelor poştale;
29. iniţierea şi elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul serviciilor poştale, al tehnologiei informaţiei, al societăţii informaţionale şi al comunicaţiilor electronice, cu excepţia celor din domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio, şi supunerea lor spre aprobare Guvernului;
30. promovarea, propunerea şi supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării şi dezvoltării cadrului instituţional în domeniul său de competenţă;
31. avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi cu incidenţă în domeniul serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei, al societăţii informaţionale şi al comunicaţiilor electronice, cu excepţia celor din domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio;
32. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
33. promovarea standardelor şi recomandărilor emise de Uniunea Europeană în domeniul său de competenţă;
34. iniţierea şi/sau selectarea de standarde în acord cu cerinţele naţionale şi cu standardele internaţionale în domeniul său de competenţă şi propunerea spre adoptare a standardelor internaţionale din domeniu ca standarde naţionale;
35. definirea de indicatori specifici şi scheme de analiză în vederea analizării, monitorizării şi evaluării evoluţiei domeniului său de activitate;
36. promovarea şi dezvoltarea serviciilor societăţii informaţionale;
37. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor electronice;
38. planificarea, alocarea, monitorizarea şi evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;
39. comunicarea cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă, precum şi cu furnizorii de produse şi servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
40. corelarea politicii proprii cu politicile din domeniul industriei, comerţului, educaţiei, precum şi din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;
41. promovarea sistemului educaţional bazat pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în colaborare cu instituţiile abilitate potrivit legii;
42. asigurarea cadrului instituţional şi operaţional pentru derularea programului de formare şi perfecţionare, prin mijloace electronice, a funcţionarilor publici pe tematici de e-Guvernare;
43. promovarea, dezvoltarea, administrarea şi coordonarea sistemelor informaţionale la nivelul instituţiilor şi entităţilor guvernamentale, conform protocoalelor încheiate;
44. elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor în domeniul compatibilităţii electromagnetice şi al conformităţii echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice;
45. stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi proiecte europene şi internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
46. asigurarea reprezentării în instituţii şi organizaţii internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale susţinând în cadrul acestora politica şi strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;
47. colaborarea cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, dezvoltarea şi stimularea relaţiilor cu acestea;
48. susţinerea participării României la târguri, expoziţii şi alte asemenea manifestări internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
49. elaborarea şi publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale; realizarea de studii, analize, monitorizări şi alte activităţi în aceste domenii pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor; organizarea de seminare şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine, informare şi de conştientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
50. asigurarea corelării legislaţiei în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cu legislaţia din domeniul audiovizualului şi al drepturilor de proprietate intelectuală, în vederea promovării convergenţei media şi a neutralităţii tehnologice;
51. exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, ca organ al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcţionează unităţi aflate în subordine sau în coordonare;
52. urmărirea şi controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, luând măsuri pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţei sale;
53. avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanţă, de tipul internet banking, home-banking sau mobile-banking;
54. avizarea serviciilor societăţii informaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
55. implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, prin delegare de atribuţii de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice;
56. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale din domeniul comerţului electronic, în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată;
57. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;
58. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;
59. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul activităţii electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale;
60. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;
61. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale referitoare la înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice;
62. coordonarea activităţilor de elaborare a strategiilor şi implementare a programelor şi proiectelor privind infrastructura naţională în domeniul comunicaţiilor electronice, cu excepţia programelor şi proiectelor privind infrastructura naţională în domeniul comunicaţiilor electronice, elaborate şi implementate în cadrul instituţiilor din domeniul apărării şi securităţii naţionale, precum şi a proiectelor e-justice şi e-law şi a celorlalte proiecte conexe din domeniul justiţiei;
63. elaborarea politicii în vederea asigurării administrării, gestionării şi utilizării eficiente a numelor de domenii şi adreselor Internet în România;
64. elaborarea reglementărilor privind funcţionarea registrului pentru numele de domenii “.ro”.
(2) Ministerul pentru Societatea Informaţională exercită atribuţiile de unică autoritate publică în organizarea şi coordonarea la nivel naţional a programelor şi proiectelor de guvernare electronică şi administraţie electronică.
(3) Domeniile în care se va asigura cu precădere accesul prin mijloace electronice la informaţii publice şi furnizarea de servicii publice către persoanele fizice şi juridice sunt următoarele: sănătate publică, educaţie, situaţii de urgenţă, justiţie, finanţe, administraţie publică locală şi centrală, combaterea fraudei, cultură şi turism.
(4) Organizarea, implementarea, realizarea şi administrarea tuturor programelor guvernamentale la nivel naţional privind infrastructura de comunicaţii, sistemele şi serviciile privind societatea informaţională se realizează cu acordul, sub coordonarea şi sub controlul Ministerului pentru Societatea Informaţională.
(5) Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 5. – (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul pentru Societatea Informaţională colaborează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice.
(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Ministerul pentru Societatea Informaţională are dreptul să solicite informaţii de la ministere, de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de la instituţii publice, în condiţiile legii.
(3) În calitate de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, Ministerul pentru Societatea Informaţională colaborează cu celelalte organisme intermediare, precum şi cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice.
(4) Delegarea de atribuţii către Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, precum şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice se fac în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL II
Conducerea Ministerului pentru Societatea Informaţională

Art. 6. – (1) Conducerea Ministerului pentru Societatea Informaţională se exercită de către ministru.
(2) Ministrul pentru societatea informaţională reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
(3) Ministrul pentru societatea informaţională răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.
(4) Ministrul pentru societatea informaţională îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative în vigoare.
(5) Ministrul pentru societatea informaţională este ordonator principal de credite. În calitate de ordonator principal de credite, ministrul poate delega această competenţă unui secretar de stat sau secretarului general, în condiţiile legii.
(6) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul pentru societatea informaţională emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
(7) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul pentru societatea informaţională este ajutat de 2 secretari de stat şi un subsecretar de stat.
(8) Atribuţiile secretarilor de stat si ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională.
(9) Ministrul pentru societatea informaţională poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii.

Art. 7. – (1) Ministerul pentru Societatea Informaţională are un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.
(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării Ministerului pentru Societatea Informaţională, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului.

Art. 8. – (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului pentru Societatea Informaţională ori delegate de ministrul pentru societatea informaţională, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III
Structura organizatorică a Ministerului pentru Societatea Informaţională

Art. 9. – (1) Structura organizatorică a Ministerului pentru Societatea Informaţională este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională, în condiţiile legii, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare de lucru, având prioritate înfiinţarea structurilor cu atribuţii în implementarea programelor europene în domeniul societăţii informaţionale.
(2) În structura Ministerului pentru Societatea Informaţională se organizează şi funcţionează cabinetul ministrului, cabinetele secretarilor de stat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Atribuţiile personalului din aparatul propriu al Ministerului pentru Societatea Informaţională se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 10. – (1) În condiţiile legii, la nivelul Ministerului pentru Societatea Informaţională se pot înfiinţa unităţi de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile.
(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcţionare pentru fiecare UMP şi, după caz, numărul de unităţi se vor stabili prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională.

Art. 11. – (1) În cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de implementare a proiectului, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru implementarea proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.
(2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională.
(3) Ministrul pentru societatea informaţională numeşte, în condiţiile legii, personalul unităţilor prevăzute la alin. (1).

Art. 12. – (1) În structura Ministerului pentru Societatea Informaţională se organizează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, în vederea gestionării fondurilor structurale şi implementării măsurilor cuprinse în Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice.
(2) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Organismului intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale se stabilesc prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională.
(3) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale îndeplineşte atribuţiile delegate de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice şi/sau autorităţile de plată, pe bază contractuală.
(4) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale funcţionează cu un număr total de 64 de posturi.

Art. 13. – (1) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Numărul maxim de posturi este de 162, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
(3) Ministerul pentru Societatea Informaţională preia, în mod corespunzător, toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestuia, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(4) Personalul necesar desfăşurării activităţilor Ministerului pentru Societatea Informaţională se numeşte sau se angajează, după caz, cu respectarea termenelor şi procedurilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat.
(5) Încetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a Ministerului pentru Societatea Informaţională se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal.
(6) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

Art. 14. – Ministerul pentru Societatea Informaţională poate închiria, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului, pe care le are în administrare. Sumele obţinute din chirii constituie venituri la bugetul de stat.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art. 15. – Ministerul pentru Societatea Informaţională are în subordine Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, Centrul Naţional “România Digitală” şi Centrul Naţional de Supercomputing şi în coordonare directă Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, instituţii prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.

Art. 16. – Unităţile la care Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 17. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. – În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul pentru Societatea Informaţională va asigura realizarea măsurilor rezultate din reorganizare, cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 319/2011 privind înfiinţarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului român şi a centrelor de servicii informatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011.

Bucureşti, 30 iulie 2013.
Nr. 548.

Răspunde și tu