Cyberlaw

 

Decizia nr. 10 din 02.03.2009 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal

Decizia nr. 10 din 02.03.2009 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Art. 1. – Se aprobă modelul de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexă.

Art. 2. – Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. – Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 4. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice dispoziţii contrare se abrogă.

Bucureşti, 2 martie 2009.
Nr. 10.

ANEXĂ

AUTORIZAŢIA
Nr. …. din ………………….
pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza
art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 21 alin. (3) lit. c), raportat la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere:
– natura datelor cu caracter personal transmise:
…………………………………………………………………………………………………………….. – scopul prelucrării:
…………………………………………………………………………………………………………….. – statul de destinaţie:
……………………………………………………………………………………………………………..
– garanţiile pentru protecţia drepturilor fundamentale ale persoanelor, stabilite prin contractul încheiat între ……………………1 şi …………………….2,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

AUTORIZEAZĂ

Transferul de date cu caracter personal în …………………………..3, efectuat de ……………………………………………………1, către ………………………………………………………………2, transfer notificat cu nr. …………………………………………….4.
Prezenta autorizaţie nu exonerează operatorul de îndeplinirea celorlalte obligaţii care îi revin potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv de obligaţia de a se supune controlului efectuat de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
În condiţiile legii, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate dispune orice măsuri, în cazul în care constată încălcarea obligaţiilor asumate de către operator.

1 Se va menţiona numele/denumirea exportatorului de date.
2 Se va menţiona numele/denumirea importatorului de date.
3 Se va menţiona numele statului sau al statelor către care se transferă datele cu caracter personal.
4 Se va menţiona numărul de înregistrare a notificării din Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Răspunde și tu