Cyberlaw

 

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979

Intrat în vigoare la 14.01.1998

ARTICOLUL 1
Constituirea unei uniuni speciale; adoptarea unei clasificări
internaţionale; definiţie şi limbi internaţionale ale clasificării

(1) Ţările la care se aplică prezentul aranjament sunt constituite ca uniune specială şi adoptă o clasificare comună a produselor şi serviciilor, în vederea înregistrării mărcilor, denumită în cele ce urmează clasificare.
(2) Clasificarea cuprinde:
(i) o listă a claselor, însoţită, dacă este cazul, de note explicative;
(ii) o listă alfabetică a produselor şi serviciilor, denumită în cele ce urmează lista alfabetică, cu indicarea clasei în care este încadrat fiecare produs sau serviciu.
(3) Clasificarea este alcătuită din:
(i) clasificarea care a fost publicată în anul 1971 de Biroul Internaţional al Proprietăţii Intelectuale, denumit în cele ce urmează Birou internaţional, menţionat în Convenţia privind instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, stabilindu-se, cu toate acestea, ca notele explicative din lista claselor care apar în această publicaţie să se considere provizorii, având rolul de recomandări, până când se stabilesc note explicative ale listei claselor de către Comitetul de experţi menţionat la art. 3;
(ii) modificările şi completările care au intrat în vigoare, conform art. 4 (1) al Aranjamentului de la Nisa din 15 iunie 1957 şi Actului de la Stockholm din 14 iulie 1967 al acestui aranjament, înaintea intrării în vigoare a prezentului aranjament;
(iii) schimbările aduse, în cele ce urmează, în baza art. 3 al prezentului aranjament şi care intră în vigoare conform art. 4 (1) al acestuia.
(4) Clasificarea se întocmeşte în limbile franceză şi engleză, cele două texte având aceeaşi autenticitate.
(5) a) Clasificarea menţionată la alin. (3) (i), cât şi completările menţionate la alin. (3) (ii) care au intrat în vigoare înaintea datei la care prezentul aranjament este deschis semnării sunt incluse într-un exemplar autentic, în limba franceză, depus la directorul general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, denumite în cele ce urmează director general şi Organizaţie. Modificările şi completările menţionate la alin. (3) (ii), care intră în vigoare după data la care prezentul aranjament este deschis semnării, sunt, de asemenea, depuse într-un exemplar autentic, în limba franceză, la directorul general.
b) Versiunea în limba engleză a textelor menţionate la lit. a) se stabileşte de către Comitetul de experţi menţionat la art. 3, la scurt timp după intrarea în vigoare a prezentului aranjament. Exemplarul său autentic se depune la directorul general.
c) Schimbările menţionate la alin. (3) (iii) se depun într-un exemplar autentic, în limbile franceză şi engleză, la directorul general.
(6) Directorul general stabileşte, după consultarea guvernelor interesate, fie pe baza unei traduceri propuse de aceste guverne, fie recurgând la orice altă modalitate care n-ar avea nici o repercusiune financiară asupra bugetului Uniunii speciale sau pentru Organizaţie, texte oficiale ale clasificării în limbile germană, arabă, spaniolă, italiană, portugheză, rusă şi în celelalte limbi pe care le va putea desemna Adunarea menţionată la art. 5.
(7) Lista alfabetică menţionează, în ceea ce priveşte fiecare indicaţie de produs sau serviciu, un număr de ordine pentru limba în care a fost întocmită, cu:
(i) dacă este vorba de lista alfabetică întocmită în limba engleză, numărul de ordine pe care aceeaşi indicaţie îl are în lista alfabetică întocmită în limba franceză şi viceversa;
(ii) dacă este vorba de o listă alfabetică întocmită conform alin. (6), numărul de ordine pe care aceeaşi indicaţie îl are în lista alfabetică întocmită în limba franceză sau în lista alfabetică întocmită în limba engleză.

ARTICOLUL 2
Sfera juridică şi aplicarea clasificării

(1) Sub rezerva obligaţiilor impuse de prezentul aranjament, sfera clasificării este aceea care i-a fost atribuită de fiecare ţară a Uniunii speciale. În mod special, clasificarea nu leagă ţările Uniunii speciale nici în ceea ce priveşte aprecierea întinderii protecţiei mărcii, nici în ceea ce priveşte recunoaşterea mărcilor de serviciu.
(2) Fiecare dintre ţările Uniunii speciale îşi rezervă dreptul de a aplica clasificarea ca sistem principal sau sistem auxiliar.
(3) Administraţiile competente ale ţărilor Uniunii speciale vor indica, în titlurile şi publicaţiile oficiale ale înregistrărilor mărcilor, numerele claselor clasificărilor cărora le aparţin produsele sau serviciile pentru care se înregistrează marca.
(4) Faptul că o denumire figurează în lista alfabetică nu afectează cu nimic drepturile care ar putea exista privitor la această denumire.

ARTICOLUL 3
Comitetul de experţi

(1) S-a instituit un comitet de experţi, în cadrul căruia este reprezentată fiecare dintre ţările Uniunii speciale.
(2) a) Directorul general are posibilitatea şi, la cererea Comitetului de experţi, trebuie să invite ţările din afara Uniunii speciale, care sunt membre ale Organizaţiei sau părţi la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii intelectuale, să fie reprezentate prin observatori la adunările Comitetului de experţi.
b) Directorul general invită organizaţiile interguvernamentale specializate în domeniul mărcilor, dintre care cel puţin una dintre ţările membre este o ţară a Uniunii speciale, să fie reprezentate prin observatori la adunările Comitetului de experţi.
c) Directorul general poate şi, la cererea Comitetului de experţi, trebuie să invite reprezentanţi ai altor organizaţii interguvernamentale şi organizaţii internaţionale neguvernamentale să participe la discuţiile care îi interesează.
(3) Comitetul de experţi:
(i) hotărăşte schimbările ce se aduc clasificării;
(ii) adresează ţărilor Uniunii speciale recomandări, cu scopul de a facilita utilizarea clasificării şi de a promova aplicarea uniformă;
(iii) ia orice alte măsuri care, fără a avea repercusiuni financiare asupra bugetului Uniunii speciale sau pentru Organizaţie, sunt de natură să faciliteze aplicarea clasificării de către ţările în curs de dezvoltare;
(iv) este abilitat să instituie subcomitete şi grupe de lucru.
(4) Comitetul de experţi adoptă regulamentul său interior. Acest regulament conferă organizaţiilor interguvernamentale menţionate la alin. (2) b), care pot aduce o contribuţie substanţială dezvoltării clasificării, posibilitatea de a lua parte la reuniunile subcomitetelor şi grupelor de lucru ale Comitetului de experţi.
(5) Propunerile de schimbări ce se aduc clasificării pot fi făcute de către administraţia competentă a oricărei ţări a Uniunii speciale, de către Biroul internaţional, de organizaţiile interguvernamentale reprezentate la Comitetul de experţi în baza alin. (2)b) şi de către oricare ţară sau organizaţie invitată în mod special de Comitetul de experţi să formuleze astfel de propuneri. Propunerile se comunică Biroului internaţional, care le prezintă membrilor Comitetului de experţi şi observatorilor cel mai târziu la două luni înaintea sesiunii Comitetului de experţi în cursul căreia vor fi examinate.
(6) Fiecare ţară a Uniunii speciale dispune de un vot.
(7) a) Sub rezerva prevederilor lit. b), Comitetul de experţi ia hotărârile cu majoritatea simplă a ţărilor Uniunii speciale reprezentate care votează.
b) Hotărârile referitoare la adoptarea modificărilor ce se aduc clasificării sunt luate cu majoritatea a patru cincimi din numărul ţărilor Uniunii speciale reprezentate care votează. Prin modificare, trebuie să se înţeleagă orice transfer de produse sau de servicii dintr-o clasă în alta sau constituirea unei noi clase.
c) Regulamentul interior menţionat la alin. (4) prevede că, în afară de cazuri speciale, modificările clasificării se adoptă la închiderea de perioade determinate; Comitetul de experţi fixează durata fiecărei perioade.
(8) Abţinerea nu se consideră vot.

ARTICOLUL 4
Notificarea, intrarea în vigoare şi publicarea schimbărilor

(1) Schimbările hotărâte de Comitetul de experţi, cât şi recomandările Comitetului de experţi se notifică administraţiilor competente ale ţărilor Uniunii speciale de către Biroul internaţional. Modificările intră în vigoare la 6 luni de la data trimiterii notificării. Orice altă schimbare intră în vigoare la data pe care o stabileşte Comitetul de experţi în momentul în care se adoptă schimbarea.
(2) Biroul internaţional include în clasificare schimbările intrate în vigoare. Aceste schimbări fac obiectul opiniilor publicate în periodicele stabilite de către Adunarea menţionată la art. 5.

ARTICOLUL 5
Adunarea Uniunii speciale

(1) a) Uniunea specială are o adunare compusă din ţările care au ratificat prezentul aranjament sau care au aderat la el.
b) Guvernul fiecărei ţări este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat de supleanţi, de consilieri şi de experţi.
c) Cheltuielile fiecărei delegaţii sunt suportate de guvernul care a desemnat-o.
(2) a) Sub rezerva dispoziţiilor art. 3 şi 4, Adunarea:
(i) se ocupă de toate problemele privind menţinerea şi dezvoltarea Uniunii speciale şi aplicarea prezentului aranjament;
(ii) dă indicaţii Biroului internaţional privind pregătirea conferinţelor de revizuire, ţinând seama, într-un mod adecvat, de observaţiile ţărilor Uniunii speciale care nu au ratificat prezentul aranjament sau care nu au aderat la el;
(iii) examinează şi aprobă rapoartele şi activităţile directorului general al Organizaţiei, denumit în cele ce urmează director general, referitoare la Uniunea specială şi îi dă toate indicaţiile utile privind problemele ce ţin de competenţa Uniunii speciale;
(iv) hotărăşte programul, adoptă bugetul bienal al Uniunii speciale şi aprobă conturile de lichidare;
(v) adoptă regulamentul financiar al Uniunii speciale;
(vi) înfiinţează, în afara Comitetului de experţi menţionat la art. 3, celelalte comitete de experţi şi grupele de lucru pe care le consideră utile pentru realizarea obiectivelor Uniunii speciale;
(vii) decide care sunt ţările ce nu sunt membre ale Uniunii speciale şi care sunt organizaţiile interguvernamentale ce pot fi admise la reuniunile sale în calitate de observatori;
(viii) adoptă modificările art. 5-8;
(ix) întreprinde orice altă acţiune adecvată în vederea atingerii obiectivelor Uniunii speciale;
(x) se achită de orice alte sarcini pe care le implică prezentul aranjament.
b) Adunarea hotărăşte asupra problemelor care interesează şi alte uniuni administrate de către Organizaţie, consultând Comitetul de coordonare al Organizaţiei.
(3) a) Fiecare ţară membră a Adunării dispune de un vot.
b) Majoritatea ţărilor membre ale Adunării constituie cvorumul.
c) În pofida dispoziţiilor lit. b), dacă, în cadrul unei sesiuni, numărul ţărilor reprezentate este inferior majorităţii dar egal sau superior treimii ţărilor membre ale Adunării, aceasta poate lua decizii; cu toate acestea, hotărârile Adunării, cu excepţia acelora care privesc procedura sa, nu devin executorii decât atunci când sunt îndeplinite condiţiile enunţate mai jos. Biroul internaţional comunică respectivele decizii ţărilor membre ale Adunării care nu erau reprezentate, invitându-le să-şi exprime în scris, într-un termen de 3 luni de la data comunicării respective, votul sau abţinerea. Dacă, la încheierea acestui termen, numărul ţărilor care şi-au exprimat astfel votul sau abţinerea este cel puţin egal cu numărul ţărilor a căror lipsă a împiedicat constituirea cvorumului în timpul sesiunii, respectivele decizii devin executorii, cu condiţia ca, în acelaşi timp, majoritatea necesară să rămână întrunită.
d) Sub rezerva dispoziţiilor art. 8 (2), hotărârile Adunării se iau cu majoritatea de două treimi din numărul voturilor exprimate.
e) Abţinerea nu se consideră vot.
f) Un delegat nu poate reprezenta decât o singură ţară şi nu poate vota decât în numele acesteia.
g) Ţările Uniunii speciale care nu sunt membre ale Adunării sunt admise la reuniunile sale în calitate de observatori.
(4) a) Adunarea se reuneşte o dată la 2 ani în sesiune ordinară la convocarea directorului general şi, în afară de cazuri excepţionale, în timpul aceleiaşi perioade şi în acelaşi loc ca şi Adunarea generală a Organizaţiei.
b) Adunarea se reuneşte în sesiune extraordinară la convocarea adresată de directorul general, la cererea unei pătrimi din numărul ţărilor membre ale Adunării.
c) Ordinea de zi a fiecărei sesiuni este întocmită de directorul general.
(5) Adunarea adoptă regulamentul său interior.

ARTICOLUL 6
Biroul internaţional

(1) a) Sarcinile administrative ce revin Uniunii speciale sunt asigurate de către Biroul internaţional.
b) În mod special, Biroul internaţional pregăteşte reuniunile şi asigură secretariatul Adunării, al Comitetului de experţi, al tuturor celorlalte comitete de experţi şi al tuturor grupelor de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experţi le poate institui.
c) Directorul general are cea mai înaltă funcţie din Uniunea specială şi o reprezintă.
(2) Directorul general şi orice membru al personalului desemnat de acesta iau parte, fără drept de vot, la toate reuniunile Adunării, ale Comitetului de experţi şi ale oricărui alt comitet de experţi sau grup de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experţi le poate institui. Directorul general sau un membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretar al acestor organe.
(3) a) Biroul internaţional, conform directivelor Adunării, pregăteşte conferinţele de revizuire ale dispoziţiilor aranjamentului, altele decât cele ale art. 5-8.
b) Biroul internaţional poate consulta organizaţii interguvernamentale şi internaţionale neguvernamentale privind pregătirea conferinţelor de revizuire.
c) Directorul general şi persoanele desemnate de acesta iau parte, fără drept de vot, la deliberări în cadrul acestor conferinţe.
(4) Biroul internaţional execută orice alte sarcini care îi sunt atribuite.

ARTICOLUL 7
Finanţele

(1) a) Uniunea specială are un buget.
b) Bugetul Uniunii speciale include încasările şi cheltuielile proprii acesteia, contribuţia sa la bugetul cheltuielilor comune uniunilor, cât şi, dacă este cazul, suma pusă la dispoziţie bugetului Conferinţei Organizaţiei.
c) Sunt considerate cheltuieli comune uniunilor cheltuielile care nu sunt atribuite în exclusivitate Uniunii speciale, ci şi uneia sau mai multor alte uniuni administrate de Organizaţie. Partea Uniunii speciale în cadrul acestor cheltuieli comune este proporţională cu interesul pe care aceste cheltuieli le reprezintă pentru ea.
(2) Bugetul Uniunii speciale se stabileşte ţinând seama de cerinţele de coordonare cu bugetele altor uniuni administrate de Organizaţie.
(3) Bugetul Uniunii speciale este finanţat din următoarele surse:
(i) contribuţiile ţărilor Uniunii speciale;
(ii) taxele şi sumele datorate pentru serviciile oferite de către Biroul internaţional în numele Uniunii speciale;
(iii) produsul vânzării publicaţiilor Biroului internaţional privind Uniunea specială şi drepturile aferente acestor publicaţii;
(iv) donaţii, dispoziţii testamentare şi subvenţii;
(v) chirii, dobânzi şi alte diverse venituri.
(4) a) Pentru a-şi stabili partea de contribuţie în sensul prevederilor alin. (3) (i), fiecare ţară a Uniunii speciale aparţine clasei în care a fost încadrată la Uniunea de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale şi îşi plăteşte contribuţiile anuale pe baza numărului de unităţi determinat pentru respectiva clasă în respectiva uniune.
b) Contribuţia anuală a fiecărei ţări a Uniunii speciale constă dintr-un cuantum al cărui raport la suma totală a contribuţiilor anuale la bugetul Uniunii speciale a tuturor ţărilor este acelaşi cu raportul dintre numărul unităţilor clasei în cadrul căreia este încadrată şi numărul total al unităţilor din ansamblul ţărilor.
c) Contribuţiile se plătesc la data de 1 ianuarie a fiecărui an.
d) O ţară care a întârziat să îşi plătească contribuţiile nu îşi poate exercita dreptul de vot în nici unul dintre organele Uniunii speciale, dacă cuantumul restanţei sale este egal sau mai mare decât acela al contribuţiilor pe care le datorează pentru cei 2 ani încheiaţi. Cu toate acestea, o asemenea ţară poate fi autorizată să îşi păstreze exercitarea dreptului său de vot în cadrul respectivului organ atât timp cât acesta din urmă apreciază că întârzierea este cauzată de împrejurări deosebite şi inevitabile.
e) În cazul în care bugetul nu se adoptă înaintea începerii unui nou exerciţiu financiar, bugetul anului precedent este reînnoit conform modalităţilor prevăzute de regulamentul financiar.
(5) Cuantumul taxelor şi sumelor datorate pentru serviciile oferite de Biroul internaţional în numele Uniunii speciale se stabileşte de directorul general, care raportează Adunării.
(6) a) Uniunea specială are un fond de rulment alcătuit dintr-un vărsământ unic efectuat de fiecare ţară a Uniunii speciale. Dacă fondul devine insuficient, Adunarea hotărăşte majorarea sa.
b) Cuantumul vărsământului iniţial al fiecărei ţări la fondul menţionat sau cuantumul participării sale la majorarea acestuia este proporţional cu contribuţia respectivei ţări pentru anul în cursul căruia se constituie fondul sau se hotărăşte majorarea sa.
c) Proporţia şi modalităţile de vărsământ se hotărăsc de Adunare, la propunerea directorului general şi după avizul Comitetului de coordonare al Organizaţiei.
(7) a) Acordul de sediu încheiat cu ţara pe teritoriul căreia îşi are sediul Organizaţia prevede ca, dacă fondul de rulment nu este suficient, ţara respectivă să acorde sume în avans. Cuantumul acestor sume în avans şi condiţiile în care sunt acordate fac obiectul, în fiecare situaţie, unor acorduri separate între ţara în cauză şi Organizaţie.
b) Ţara menţionată la lit. a) şi Organizaţia au, fiecare, dreptul de a denunţa angajamentul de a acorda sume în avans, printr-o notificare scrisă. Denunţarea produce efect la 3 ani de la încheierea anului în cursul căruia a fost notificată.
(8) Verificarea conturilor se asigură, conform modalităţilor prevăzute de regulamentul financiar, de către una sau mai multe ţări ale Uniunii speciale sau de către controlori externi, care sunt, cu consimţământul acestora, desemnaţi de Adunare.

ARTICOLUL 8
Modificarea art. 5-8

(1) Propunerile de modificare a art. 5-7 şi a prezentului articol pot fi prezentate de către orice ţară membră a Adunării sau de către directorul general. Aceste propuneri se comunică de către directorul general ţărilor membre ale Adunării cu cel puţin 6 luni înainte de a fi supuse examinării Adunării.
(2) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) se adoptă de către Adunare. Pentru adoptare sunt necesare trei pătrimi din numărul voturilor exprimate; cu toate acestea, pentru orice modificare a art. 5 şi a prezentului alineat sunt necesare patru cincimi din numărul voturilor exprimate.
(3) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) intră în vigoare la o lună după primirea de către directorul general a notificărilor scrise de acceptare, efectuate în conformitate cu regulile lor constituţionale respective, din partea a trei pătrimi din numărul ţărilor care erau membre ale Adunării în momentul în care modificarea a fost adoptată. Orice modificare a respectivelor articole, astfel acceptată, leagă toate ţările care sunt membre ale Adunării în momentul în care modificarea intră în vigoare sau care devin membre ale Adunării la o dată ulterioară; cu toate acestea, orice modificare care măreşte obligaţiile financiare ale ţărilor Uniunii speciale nu le leagă decât pe acelea dintre ele care şi-au notificat acceptarea privind respectiva modificare.

ARTICOLUL 9
Ratificarea şi aderarea; intrarea în vigoare

(1) Fiecare dintre ţările Uniunii speciale care a semnat prezentul aranjament îl poate ratifica şi, dacă nu l-a semnat, poate să adere la el.
(2) Orice ţară din afara Uniunii speciale, parte la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, poate adera la prezentul aranjament şi poate deveni, ca urmare a acestui fapt, ţară a Uniunii speciale.
(3) Instrumentele de ratificare şi de aderare se depun la directorul general.
(4) a) Prezentul aranjament intră în vigoare la 3 luni după ce următoarele două condiţii au fost îndeplinite:
(i) şase sau mai multe ţări şi-au depus instrumentele de ratificare sau de aderare;
(ii) cel puţin trei dintre aceste ţări sunt ţări care, la data la care prezentul aranjament este deschis semnării, sunt ţări ale Uniunii speciale.
b) Intrarea în vigoare menţionată la lit. a) este efectivă în privinţa ţărilor care, cu cel puţin 3 luni înaintea respectivei intrări în vigoare, au depus instrumente de ratificare sau de aderare.
c) În privinţa oricărei ţări neincluse la lit. b), prezentul aranjament intră în vigoare la 3 luni de la data la care ratificarea sau aderarea sa a fost notificată de către directorul general, cu condiţia ca o dată ulterioară să nu fi fost menţionată în instrumentul de ratificare sau de aderare. În acest ultim caz, prezentul aranjament intră în vigoare, în ceea ce priveşte respectiva ţară, la data astfel indicată.
(5) Ratificarea sau aderarea atrage, în mod legal, aderarea la toate clauzele şi accesul la toate avantajele stipulate de prezentul aranjament.
(6) După intrarea în vigoare a prezentului aranjament, nici o ţară nu poate ratifica un act anterior prezentului aranjament sau nu poate adera la el.

ARTICOLUL 10
Durata

Prezentul aranjament are aceeaşi durată ca şi Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale.

ARTICOLUL 11
Revizuirea

(1) Prezentul aranjament poate fi revizuit periodic prin conferinţe ale ţărilor Uniunii speciale.
(2) Convocarea conferinţelor de revizuire se hotărăşte de către Adunare.
(3) Art. 5-8 pot fi modificate fie printr-o conferinţă de revizuire, fie conform prevederilor art. 8.

ARTICOLUL 12
Denunţarea

(1) Orice ţară poate denunţa prezentul aranjament printr-o notificare adresată directorului general. Această denunţare atrage şi denunţarea prezentului aranjament sau a actelor anterioare acestuia pe care ţara care denunţă prezentul aranjament le-a ratificat sau la care a aderat şi nu produce efect decât în privinţa ţării care a cerut-o, aranjamentul rămânând executoriu şi în vigoare faţă de celelalte ţări ale Uniunii speciale.
(2) Denunţarea produce efect la un an de la data la care directorul general a primit notificarea.
(3) Posibilitatea de denunţare prevăzută de prezentul articol nu poate fi exercitată de o ţară înaintea încheierii unui termen de 5 ani de la data la care a devenit ţară a Uniunii speciale.

ARTICOLUL 13
Trimiterea la art. 24 al Convenţiei de la Paris

Dispoziţiile art. 24 al Actului de la Stockholm din 1967 al Convenţiei de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale se aplică prezentului aranjament; cu toate acestea, dacă dispoziţiile respective se vor modifica, ultimul amendament valabil se aplică prezentului aranjament în ceea ce priveşte ţările Uniunii speciale care sunt legate prin respectivul amendament.

ARTICOLUL 14
Semnare; limbi oficiale; funcţii de depozitar; notificări

(1) a) Prezentul aranjament se semnează într-un singur exemplar autentic în limbile franceză şi engleză, cele două texte având aceeaşi autenticitate, şi se depune la directorul general.
b) Directorul general stabileşte texte oficiale ale prezentului aranjament după consultarea guvernelor interesate şi în cele două luni de la semnarea acestuia, în celelalte două limbi, spaniolă şi rusă, în care, pe lângă limbile menţionate la lit. a), au fost semnate textele conforme Convenţiei privind instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale.
c) Directorul general stabileşte texte oficiale ale prezentului aranjament după consultarea guvernelor interesate, în limbile germană, arabă, italiană şi portugheză şi în celelalte limbi pe care Adunarea le poate indica.
(2) Prezentul aranjament rămâne deschis semnării până la data de 31 decembrie 1977.
(3) a) Directorul general atestă şi transmite două copii de pe textul semnat al prezentului aranjament guvernelor tuturor ţărilor Uniunii speciale şi, la cerere, guvernului oricărei alte ţări.
b) Directorul general atestă şi transmite două copii de pe orice modificări ale prezentului aranjament guvernelor tuturor ţărilor Uniunii speciale şi, la cerere, guvernului oricărei alte ţări.
(4) Directorul general dispune înregistrarea prezentului aranjament la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite.
(5) Directorul general notifică guvernelor tuturor ţărilor care sunt parte la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale:
(i) semnăturile depuse conform prevederilor alin. (1);
(ii) depunerea de instrumente de ratificare sau de aderare conform prevederilor art. 9 (3);
(iii) data intrării în vigoare a prezentului aranjament conform prevederilor art. 9 (4) a);
(iv) acceptările modificărilor prezentului aranjament conform prevederilor art. 8 (3);
(v) datele la care respectivele modificări intră în vigoare;
(vi) denunţările primite conform prevederilor art. 12.

Răspunde și tu